Tigis

Bolest_horni
×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 69
1999

Bolest č. 4/1999

Editorial.....................................................................................................................................166
Přehledné články
P. Cvrček
Bolest a funkční poruchy pohybového systému.............................................................................168
M. Tomíška, J. Vorlíček
Nevolnost a zvracení u onkologicky nemocných v paliativní péči......................................................171
S. Grammetbauerová
Problematika chronických denních bolestí hlavy............................................................................180
Původní práce
I. Konečná, M. Dropková, R. Rokyta
Má tiapridal antinocicepční  účinky?.............................................................................................184
J. Málek, S. Benešová, E. Horká, H. Krautová, H. Martinů, J. Wágnerová
Terapie bolesti v léčebně dlouhodobě nemocných: potřeba, možnosti, limity.....................................187
M. Olejárová, D. Tegzová
Beta-cyklodextrin piroxikam v léčbě bolestivých stavů....................................................................192
M. Brychta
Efekt analgetické radioterapie na kostní metastázy u karcinomu prsní žlázy....................................195
Historie boles
L. Strouhalová, I. Vrba
Z historie bolesti - Středověk.......................................................................................................197
Z literatury.................................................................................................................................200
Zprávy.......................................................................................................................................202
Informace..................................................................................................................................214

Contents

Editorial.....................................................................................................................................166
Reviews
P. Cvrček
Pain and the functional disorders of the locomotor system...............................................................168
M. Tomíška, J. Vorlíček
Nausea and vomiting in cancer patients in palliative care..................................................................171
S. Grammetbauerová
CDH - Chronic daily headache......................................................................................................180
Original papers
I. Konečná, M. Dropková, R. Rokyta
Does tiapridal has antinociceptive effects?.....................................................................................184
J. Málek, S. Benešová, E. Horká, H. Krautová, H. Martinů, J. Wágnerová
Pain therpay in long-term hospitalized patients: needs, possibilities, limits......................................187
M. Olejárová, D. Tegzová
Beta-cyclodextrin piroxicam in the treatment of the pain.................................................................192
M. Brychta
The effect of analgetic radiotherapy of bone metastases of breast cancer.........................................195
History of Pain
L. Strouhalová, I. Vrba
History of pain - Middle age..........................................................................................................197
From the literature.......................................................................................................................200
News..........................................................................................................................................202
Informations.................................................................................................................................214

Bolest 3/1999

Editorial
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
R. Rokyta:
Bolest a deprese

C. Höschl:
Bolest a deprese

M. Kršiak:
Antidepresiva a bolest

J. Švestka:
Antidepresiva a bolestivá porucha. Jsou analgeticky stejně účinná noradrenergní,
serotonergní a smíšená (noradrenergní + serotonergní) antidepresiva?
M. Horáčková, T. Tošnerová, R. Šafářová, S. Vaňková, J. Herink, M. Znojová, S. Sulková:
Bolest a deprese u multimorbidních starších pacientů s nezvratným selháním ledvin
A. Yamamotová, H. Papežová:
Vnímání bolesti u poruch příjmu potravy
O. Vyšata, L. Spanilá:
Ovlivnění chronických neurogenních bolestí gabapentinem
P. Michálek, J. Dutka:
Blokády sympatiku v léčbě chronické bolesti

PŮVODNÍ PRÁCE
P. Ševčík, D. Čtvrtečková, J. Pavlíková, M. Hakl, M. Pavlík:
Použití ropivakainu při tlumení akutní i chronické bolesti
V. Masopust, L. Brandejsová:
Cystická arachnoiditida - komplikace epidurálního katétru

HISTORIE BOLESTI
L. Strouhalová, I. Vrba:
Z historie bolesti - Bolest a její odraz ve filozofii a farmakologii v antice
Z literatury
Zprávy
Informace

 

CONTENTS
Editorial
REVIEWS
R. Rokyta:
Pain and Depression
C. Höschl:
Pain and Depression
M. Kršiak:
Antidepressants and Pain
J. Švestka:
Antidepressants and Pain Disorder. Have Noradrenergic, Serotonergic and Mixed (Noradrenergic + Serotonergic) Antidepressants the Same Analgesic Efficacy?
M. Horáčková, T. Tošnerová, R. Šafářová, S. Vaňková, J. Herink, M. Znojová, S. Sulková:
Pain and Depression in a Polymorbid Population of Senior Citizens with End-Stage Renal Failure
A. Yamamotová, H. Papežová:
Pain Perception in Eating Disorders
O. Vyšata, L. Spanilá:
The Influence of Chronic Neurogenic Pains with Gabapentin
P. Michálek, J. Dutka:
Sympathetic Blocks in the Chronic Pain Therapy

ORIGINAL PAPERS
P. Ševčík, D. Čtvrtečková, J. Pavlíková, M. Hakl, M. Pavlík:
Ropivacaine in the Control of Acute and Chronic Pain
V. Masopust, L. Brandejsová:
Cystic Arachnoiditis - Complication of the Epidural Catheter

HISTORY OF PAIN
L. Strouhalová, I. Vrba:
History of Pain - Pain and it's Reflection in the Philosophy and Pharmacology in Antical Period
From the Literature
News
Informations

OBSAH

Editorial

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

J. Skřičková, J. Vorlíček, S. Špelda:
Terapie preterminálných stavů onkologicky nemocných. Část II. Pleurální výpotek

J. Blahoš:
Aktuální problémy osteoporózy

J. Plas:
Je neuralgie trigeminu stále ještě „esenciální"?

O. Masár:
Má neurolýza v liečbe chronickej bolesti pri malígnych ochoreniach opodstatnenie?

V. Masopust:
Punkční metody léčby neuralgie trigeminu

PŮVODNÍ PRÁCE

M. Häckel, V. Beneš ml.:
Chirurgické řešení bolesti u revmatoidní artritidy dézou meziobratlových kloubů C1/2

D. Vondráčková, J. Březáková, D. Fibich:
Zkušenosti s léčbou chronické tenzní bolesti hlavy extraktem listů Ginkgo biloba

O. Haklová, L. Hakl, M. Hakl:
Herpes zoster jako zdroj dechových obtíží u onkologických nemocných

M. Veselá:
Koincidence ankylozující spondylitidy a migrény diagnostikovaná v 37 letech

L. Hakl, O. Haklová, M. Hakl:
Blokáda ganglion stellatum v léčbě herpes zoster obličeje, krku a ramene

M. Horáčková, L. Štika, M. Elseviers, K. Matoušovic:
Abúzus analgetik, analgetická nefropatie a spotřeba analgetik v České republice

HISTORIE BOLESTI

L. Strouhalová, I. Vrba:
Z historie bolesti - Starověký Řím

Z literatury

Zprávy

Informace

CONTENTS

Editorial

REVIEWS

J. Skřičková, J. Vorlíček, S. Špelda:
Therapy in Terminally Ill Patients. Part II. Pleural Effusion

J. Blahoš:
Osteoporosis - up to date problems

J. Plas:
Is the Trigeminal Neuralgia Still „Essential"?

O. Masár:
Is the Intrathecal Neurolysis In the Treatment of Chronic Pain in Malignant Diseases Well-founded?

V. Masopust:
Punctional Methods for the Treatment of Trigeminal Neuralgy

ORIGINAL PAPERS

M. Häckel, V. Beneš jun.:
Surgical Treatment of Rheumatoid Pain in a Patient with the C1/2 Intervertebral Joints Lesion

D. Vondráčková, J. Březáková, D. Fibich:
Experiences with Treatment of Chronic Tension Headache by Extract of Leaves Ginkgo Biloba

O. Haklová, L. Hakl, M. Hakl:
Herpes Zoster as a Cause of Dyspnoe of Oncological Patients

M. Veselá:
The Coincidence of Ankylosing Spondylitis and Migraine, Diagnosis in 37 years of age

L. Hakl, O. Haklová, M. Hakl:
Ganglion Stellate Block for Herpes Zoster with Orofacial Pain

M. Horáčková, L. Štika, M. Elseviers, K. Matoušovic:
Analgesic Abuse and Analgesic Nephropathy Related to the Consumption of Analgesics in the Czech Republic

HISTORY OF PAIN

L. Strouhalová, I. Vrba:
History of Pain - Rome

From the Literature

News

Informations

OBSAH

Editorial

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

J. Skřičková, J. Vorlíček:
Terapie preterminálních stavů onkologicky nemocných. Část I. Dušnost

PŮVODNÍ PRÁCE

V. Vlachová, L. Vyklický:
Současné trendy výzkumu buněčných mechanismů nocicepce

J. Málek, A. Kurzová, M. Lopourová:
Subarachnoidální fentanyl přidaný k bupivakainu prodlužuje pooperační analgezii

J. Procházka:
Midazolam jako analgetikum?

O. Masár, A. Ondrejkovičová:
Prvé výsledky s transdermálnou analgéziou fentanylom

R. Kotas, J. Kastner, A. Malán, P. Ševčík, J. Dvořák, I. Martínková:
Trombóza sinus rectus a vena magna Galeni jako příčina bolesti hlavy napodobující migrénu

HISTORIE BOLESTI

L. Strouhalová, I. Vrba:
Z historie bolesti - Řecko

Z literatury

Zprávy

Informace

CONTENTS

Editorial

REVIEWS

J. Skřičková, J. Vorlíček:
Therapy in Praeterminally Ill Patients. Part I. Dyspnoea

ORIGINAL PAPERS

V. Vlachová, L. Vyklický:
Present Trends in the Study of Cellular Mechanisms of Nociception

J. Málek, A. Kurzová, M. Lopourová:
Intrathecal fentanyl added to bupivacaine prolongs postoperative analgesia

J. Procházka:
Midazolam as an Analgetics?

O. Masár, A. Ondrejkovičová:
First Results with Fentanyl's Transdermal Analgesia

R. Kotas, J. Kastner, A. Malán, P. Ševčík, J. Dvořák, I. Martínková:
Straight Dural Sinus and Vein of Galen Thrombosis as a Cause of Headache Mimicking Migraine

HISTORY OF PAIN

L. Strouhalová, I. Vrba:
From the History of Pain - Greece

From the Literature

News

Informations