Tigis

Bolest_horni
×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2015

Bolest 4/2015

Editorial
Richard Rokyta.........................................................................................................173

Přehledné články
Lidmila Procházková
Bolest oka................................................................................................................178

Jan Lejčko
Chronická bolest, opioidy a závislost – jdeme správným směrem?..................................186

Přehledný článek/Kazuistika
Jitka Fricová, Marek Hakl
Možnosti tapentadolu ve farmakoterapii průlomové bolesti u pacientů
s nádorovou a chronickou nenádorovou bolestí..............................................................194

Původní práce
Petr Knotek, Kateřina Adamcová
Afekty spojené s bolestí: Přehodnocení........................................................................198

Marie Lazárková, Marie Macková
Změny potřeb u pacientů v terminálním stadiu ...............................................................209

Rozhovor s praktickým lékařem...................................................................................216
Zprávy
XVII. kongres International Headache Society ve Valencii      217
Schůze EFP-EFIC (Evropské federace bolesti – European Federation of Pain)..................218
9. kongres Evropské federace bolesti – EFIC
(European Pain Federation EPS-EFIC)..........................................................................220
Schůze výboru SSLB ČLS JEP 21. 9. 2015, FN Brno-Bohunice.......................................228
Životní jubileum MUDr. Dany Vondráčkové......................................................................229
Informace....................................................................................................................230
Rejstřík 2015...............................................................................................................232

Editorial
Richard Rokyta...........................................................................................................173

Reviews
Lidmila Procházková
Eye pain.....................................................................................................................178

Jan Lejčko
Chronic pain, opioids and dependency – are we going in the right direction?.....................186

Review/Case Report
Jitka Fricová, Marek Hakl
The possibilities of tapentadol in the pharmacotherapy of breakthrough pain
in patients with cancer pain and chronic noncancer pain ................................................194

Original papers
Petr Knotek, Kateřina Adamcová
Affects connected with pain: Reconsideration.................................................................198

Marie Lazárková, Marie Macková
The changing needs of patients at the end of life.............................................................209

The discussion with general practicioner........................................................................216
News
XVII. International Headache Society Congress in Valencia..............................................217
Meeting of EFP-EFIC...................................................................................................218
9th Congress of EPS-EFIC...........................................................................................220
The meeting of the board of Czech Pain Society 21. 9. 2015, Brno-Bohunice.....................228
Anniversary of MUDr. Dana Vondráčková........................................................................229
Informations ................................................................................................................230
Index 2015...................................................................................................................232

Bolest 3/2015

Editorial
Richard Rokyta .......................................................................................................117


Přehledné články
Miroslava Doubková
Intervenční metody v léčbě bolestí zad – aneb co by měl začínající algeziolog
znát před vstupem na intervenční sálek – 2. část........................................................124

Klára Procházková, David Kachlík, Lukáš Otruba, Helena Polachová, Aleš Hahn
Komplexní pohled na bolest ucha – příčiny sekundární otalgie.....................................138

Roman Adamczyk
Perzistující somatoformní bolestivá porucha a příbuzné fenomény ...............................144

Původní práce
Mirka Bednaříková, Jaroslav Opavský
Hodnocení bolesti v krčním úseku páteře a přínos dotazníku
Neck Disability Index................................................................................................150

Jan Jokl
Úzkost a strach z bolesti před zubním ošetřením ........................................................158

Rozhovor s praktickým lékařem .............................................................................165

Zprávy
Zpráva z IPVZ..........................................................................................................166
Informační zpráva o realizaci pilotního programu mobilní
specializované paliativní péče v ČR............................................................................167

Informace..............................................................................................................169

CONTENT

Editorial
Richard Rokyta.........................................................................................................117

Reviews
Miroslava Doubková
The interventional methods in backache treatment – what should
a newly-qualified algesiologist know before entering
the interventional room – part 2..................................................................................124

Klára Procházková, David Kachlík, Lukáš Otruba, Helena Polachová, Aleš Hahn
A comprehensive view of ear pain – causes of reffered otalgia .....................................138

Roman Adamczyk
Persistent somatoform pain disorder and related phenomena.......................................144

Original papers
Mirka Bednaříková, Jaroslav Opavský
Assessment of the neck pain and contribution of the Neck Disability Index...................150

Jan Jokl
Anxiety and fear of pain berofe dental treatment.........................................................158

The discussion with general practicioner..............................................................165

News
News from IPVZ......................................................................................................166
Information about the realisation of the pilot programme
of special mobile palliative care in the Czech Republic................................................167

Informations..........................................................................................................169

Bolest 2/2015

Editorial
Richard Rokyta.........................................................................................................53


Přehledné články
Miroslava Doubková
Intervenční metody v léčbě bolestí zad – aneb co by měl začínající algeziolog
znát před vstupem na intervenční sálek – 1. část..........................................................61

Původní práce
Tomáš Brožek, Petr Knotek
Dotazník efektivního copingu bolesti............................................................................74

David Suchý, Milan Hromádka
Analýza rizik léčby bolesti nesteroidními antirevmatiky a paracetamolem....................... 81

Kazuistika
Marián Liberko, Milan Brychta
Kazuistika pacientky s pokročilým karcinomem mléčné žlázy.......................................88

Rozhovor s praktickým lékařem..................................................................................93
Zprávy
Schůze výboru SSLB ČLS JEP 17. 4. 2015, Brno.........................................................94
Seminář algeziologické dny, 20.–21. 3. 2015, Ústí nad Labem ......................................96
VIII. sympozium o léčbě bolesti, 17.–18. 4. 2015, Brno ................................................98
5. mezinárodní kongres o neuropatické bolesti v Nice, Francie.......................................99
13. setkání algeziologů v Lednici ...............................................................................105
60 let MUDr. Ivana Vrby, Ph.D....................................................................................106
Doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. – 60 let.........................................................................107

Informace ................................................................................................................108

 

Editorial
Richard Rokyta.........................................................................................................53


Reviews
Miroslava Doubková
The interventional methods in backache treatment – what should a newly-qualified
algesiologist know before entering the interventional room – part 1.................................61

Original papers
Tomáš Brožek, Petr Knotek
Effective coping with pain inventory..............................................................................74

David Suchý, Milan Hromádka
Risk analysis of pain treatment with nsaids and paracetamol........................................81

Case Report
Marián Liberko, Milan Brychta
Case study: patient with advanced stage of breast cancer............................................88

The discussion with general practicioner ....................................................................93
News
The meeting of the board of Czech Pain Society 17. 4. 2015, Brno ..............................94
5th North Bohemian algesiological days, 20.-21. 3. 2015, Ústí nad Labem....................96
VIII. Symposium about the pain treatment, 17.-18. 4. 2015, Brno.................................98
5th International congress Neuropathic pain in Nice, France........................................99
13th Meeting of algesiologists in Lednice.................................................................105
60 anniversary of MUDr. Ivan Vrba, Ph.D...................................................................106
Doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. 60 anniversary.............................................................107

Informations ........................................................................................................108

 

Bolest 1/2015

Editorial
Richard Rokyta...........................................................................................................1


Přehledné články
Alexandr Chvátal
Jan Křtitel Boháč (1724–1768) a jeho disertace o bolesti z roku 1746..............................8

Ivan Vrba
Diagnostika a léčba akutní bolesti v urgentní péči se zaměřením
na použití opioidů a nemocné s chronickou bolestí....................................................... 21

Pavel Otruba
Neuritogen a diabetická neuropatická bolest.................................................................29

Přehledný článek/Kazuistika
Jitka Fricová
Tapentadol – účinná farmakoterapie chronické bolesti v běžné klinické praxi....................36

Původní práce
Tomáš Nežádal
Neuromodulační léčba chronických bolestí hlavy.......................................................... 41

Zprávy
Schůze výboru a revizní komise SSLB 15. 1. 2015, Praha.............................................45
Seminářě 2015 .........................................................................................................47
Vzpomínka k úmrtí Jean-Marie Bessona......................................................................48

Informace..................................................................................................................49

CONTENTS

Editorial
Richard Rokyta ..........................................................................................................1

Reviews
Alexandr Chvátal
Jan Křtitel Boháč (1724–1768) and his Dissertation on Pain from 1746............................8

Ivan Vrba
Investigation and treatment of acute pain in the urgent care to focus of opioid
use and patients with chronic pain..............................................................................21

Pavel Otruba
Neuritogen and diabetic neuropathic pain ....................................................................29

Review/Case Report
Jitka Fricová
Tapentadol – effective pharmacotherapy of chronic pain in current clinical practice ..........36

Original papers
Tomáš Nežádal
Neuromodulation therapy of chronic headaches...........................................................41

News
The meeting of the board and revision commission
of Czech Pain Society 15. 1. 2015, Prague ................................................................45
Seminars 2015.........................................................................................................47
Remembering of the death of Jean-Marie Besson.........................................................48

Informations.............................................................................................................49