Tigis

Bolest_horni
×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2012

Bolest 4/2012

Editorial
Richard Rokyta ..............................................................................................................................145

Přehledné články
Taťjana Dostálová, Petra Hliňáková, Michaela Seydlová
Bolest v oblasti temporomandibulárního kloubu z pohledu stomatologa ...............................................153

Jana Šimonová, Vladimír Hudák, Tomáš Grendel,
Miloš Majerník, Ladislav Kočan, Róbert Šimon, Jozef Firment
Chronická pooperačná bolesť ..........................................................................................................161

Původní práce
Tomáš Gabrhelík, Marek Pieran, Zuzana Gocalová, Tereza Manová
Rotace opioidů – retrospektivní analýza ...........................................................................................169

Radovan Hřib, Hana Neudertová, Lubomír Hakl, Marek Hakl,
Tomáš Gabrhelík, Olga Haklová, Pavel Ševčík, Jan Lejčko, Jiří Kozák
Doporučený postup při podezření na změnu schopnosti řídit motorové vozidlo vlivem medikace .............174

Léčba lornoxicamem
Lornoxicam, využití nesteroidního antirevmatika s rychlým
nástupem účinku v méně obvyklých indikacích ................................................................................ 177

Zprávy
XIV. World Congress on pain 27.–31. srpna, Milán .............................................................................180
Oficiální jednání IASP během Světového kongresu o bolesti v Miláně ...................................................187
XIV. Česko-Slovenské dialogy o bolesti 4.–6. 10. 2012, Jindřichův Hradec .............................................188
Schůze SSLB – 3. 10. 2012 v Jindřichově Hradci ...............................................................................191
Zprávy z IPVZ .................................................................................................................................194
Informace .......................................................................................................................................196
Rejstříky 2012 ................................................................................................................................197

CONTENTS

Editorial
Richard Rokyta ..............................................................................................................................145

Reviews
Taťjana Dostálová, Petra Hliňáková, Michaela Seydlová
Pain in Temporomandibular Joint Area ..............................................................................................153

Jana Šimonová, Vladimír Hudák, Tomáš Grendel,
Miloš Majerník, Ladislav Kočan, Róbert Šimon, Jozef Firment
Postsurgical chronic pain ................................................................................................................161

Original papers
Tomáš Gabrhelík, Marek Pieran, Zuzana Gocalová, Tereza Manová
Opioid rotation – retrospective audit .................................................................................................169

Radovan Hřib, Hana Neudertová, Lubomír Hakl, Marek Hakl,
Tomáš Gabrhelík, Olga Haklová, Pavel Ševčík, Jan Lejčko, Jiří Kozák
Recomended working procedure in suspection of change
in ability to drive motor vehicle due to influence of medication .............................................................174

The treatment with lornoxicam
Lornoxicam, use of nonsteroidal antirheumatic drug with
a rapid onset of action in less obvious indications .............................................................................177

News
XIV. World Congress on Pain 27.–31. August, Milano .......................................................................180
The meeting of representatives of IASP during the World Congress on Pain in Milano ..........................187
Xiv. Czech-Slovak Dialogues on Pain 4.–6. 10. 2012, Jindřichův Hradec ..............................................188
Meeting of the board of Czech Pain Society .....................................................................................191
IPVZ News ....................................................................................................................................194
Informations ..................................................................................................................................196
Index 2012 ....................................................................................................................................197

Bolest 3/2012

Editorial
Richard Rokyta ..............................................................................................................................97


Přehledné články
Richard Rokyta
Fyziologie a patofyziologie svalové bolesti....................................................................................... 104

Jitka Fricová
Intranazální fentanyl .......................................................................................................................108

Původní práce
Miloslav Kršiak, Marie Soukupová, Magdaléna Šustková, Martin Janovský
Zvyšování analgetické účinnosti při kombinaci gabapentinu
s nesteroidními antirevmatiky tlumícími cyklooxygenázu 2 .................................................................113

Václav Masopust, Tomáš Nežádal
Stimulace okcipitálního nervu v léčbě bolestí hlavy .............................................................................117

Původní práce
Edita Bílková, Josef Bláha, Jiří Málek, Jan Pachl
Chronická bolest u pacientů s popáleninami .....................................................................................121

Zprávy
Schůze výboru SSLB .....................................................................................................................124
Kongres World Pain Clinicans, Granada ..........................................................................................125
FENS Forum of Neuroscience, Barcelona ........................................................................................133
Kongres ISMST, Cartagena – Kolumbie ............................................................................................135
Zprávy z IPVZ ................................................................................................................................139
Informace....................................................................................................................................... 140

CONTENTS

Editorial
Richard Rokyta............................................................................................................................. 97

Reviews
Richard Rokyta
Physiology and pathophysiology of muscle pain ........................................................................... 104

Jitka Fricová
Intranasal fentanyl .......................................................................................................................108

Original papers
Miloslav Kršiak, Marie Soukupová, Magdaléna Šustková, Martin Janovský
Increased analgesic efficacy in combinations of gabapentin with
non-steroidal anti-inflammatory drugs inhibiting cyclooxygenase 2 ....................................................113

Václav Masopust, Tomáš Nežádal
Occipital nerve stimulation in the treatment of headaches ................................................................117

Original papers
Edita Bílková, Josef Bláha, Jiří Málek, Jan Pachl
Chronic pain in burned patient .......................................................................................................121

News
Meeting of the board of Czech Pain Society ....................................................................................124
Congress World Pain Clinicians, Granada ...................................................................................... 125
FENS Forum of Neuroscience, Barcelona....................................................................................... 133
Congress ISMST, Cartagena – Colombia ........................................................................................135
IPVZ news................................................................................................................................... 139
Informations .................................................................................................................................140

Bolest 2/2012

Editorial
Richard Rokyta ....................................................................................................................... 41


Přehledné články
Zdeněk Ambler
Postavení pregabalinu v terapii neuropatické bolesti ....................................................................48

Ingrid Niedermayerová, Jolana Marková
Antidepresiva v léčbě bolestí hlavy............................................................................................. 56

Přehledný článek / kazuistika
Ivan Vrba
Zikonotid – nová možnost v subarachnoidální analgetické léčbě, naše zkušenosti ......................... 62

Původní práce
Jaroslav Opavský
Názory na edukaci v algeziologii a na problémy v léčbě pacientů
s algickými syndromy v oboru rehabilitační a fyzikální medicína ...................................................74

Lucie Sikorová, Veronika Petrášová
Vliv rodinných faktorů na prožívání bolesti dítěte ..........................................................................80

Zprávy
2. Severočeský algeziologický den, Ústí nad Labem ................................................................... 86
Seminář prof. Maria Adele Giamberardino, MD. .......................................................................... 86
EFIC Council Meeting v Kodani ..................................................................................................87
Societal Impact of Pain (SIP) 29.–31. května 2012, Kodaň, Dánsko .............................................. 88
Seminář „Setkání algeziologů", Seč 18.–19. 5. 2012 ................................................................... 89
Zpráva z IPVZ .......................................................................................................................... 90

Informace ...............................................................................................................................92

CONTENTS

Editorial
Richard Rokyta .........................................................................................................................41

Reviews
Zdeněk Ambler
Role of pregabalin in the treatment of neuropathic pain .................................................................48

Ingrid Niedermayerová, Jolana Marková
Antidepressants in the treatment of headaches ........................................................................... 56

Review / Case report
Ivan Vrba
Ziconotide – new possibility in the intrathecally analgetic treatment, our experience ........................62

Original papers
Jaroslav Opavský
Opinions on education in algesiology and problems in pain
management of patients in Physical Medicine and Rehabilitation................................................... 74

Lucie Sikorová, Veronika Petrášová
The influence of family factors on child experiencing pain ............................................................. 80

News
Second North-bohemian algesiologic day, Ústí nad Labem ........................................................... 86
Seminary prof. Maria Adele Giamberardino, MD. ......................................................................... 86
EFIC Council Meeting in Copenhagen ..........................................................................................87
Societal Impact of Pain (SIP) 29.–31. 5. 2012, Copenhagen, Denmark .......................................... 88
Seminary „The rendez-vous of algesiologists", Seč 18.–19. 5. 2012  .............................................. 89
IPVZ news ................................................................................................................................90

Informations ............................................................................................................................92

Bolest 1/2012

Editorial
Richard Rokyta ................................................................................................ 1

Přehledné články
Jolana Marková
Chronické denní bolesti hlavy, chronifikace bolestí hlavy, rizikové faktory ............... 8
Jiří Mastík
Profylaktická léčba migrény – zásady racionální volby ....................................... 12
Původní práce
Lenka Maršáková, Viktorie Vlachová
KAFR: úèinná látka s neznámým mechanizmem pùsobení ................................ 16
Radana Königová
What went wrong? ......................................................................................... 24
Původní práce
Tomáš Doležal, Milan Vocelka, Jiří Klimeš
Účinnost 8% kapsaicinu v léčbě neuropatické bolesti – výsledky
z reálné klinické praxe České republiky ........................................................... 28
Zprávy
6th World Congress WIP, Miami Beach, Florida ............................................... 33
Zpráva z IPVZ ............................................................................................... 38
Informace ..................................................................................................... 37

Editorial
Richard Rokyta .............................................................................................. 1
Contents ....................................................................................................... 5
Reviews
Jolana Marková
Chronic daily headache, Headache chronification, Risk factors ........................... 8
Jiří Mastík
Prophylactic treatment of migraine – principles of rational choice ...................... 12
Original papers
Lenka Maršáková, Viktorie Vlachová
Camphor: an effective compound with an unknown mechanism
of action ...................................................................................................... 16
Radana Königová
What went wrong? ........................................................................................ 24
Original papers
Tomáš Doležal, Milan Vocelka, Jiøí Klimeš
Clinical effectiveness of 8% capsaicin dermal patch in neuropathic
pain – noninterventional real-life clinical study in Czech Republic ...................... 28
News
6th World Congress WIP, Miami Beach, Florida .............................................. 33
IPVZ news ................................................................................................... 38
Informations ................................................................................................. 37