Tigis

Bolest_horni
×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 69
2001
Editorial.............................................................................201

Přehledné články

M. Horáčková
Nesteroidní antirevmatika a ledviny.......................................206

R. Kotas
Nové možnosti v léčbě migrény............................................214

J. Procházka
Současné možnosti látek používaných k intratekální
analgezii............................................................................218

Původní práce

M. Kulichová
Včasná a účinná liečba bolesti pri akútnom herpes zoster

je najlepšou prevenciou postherpetickej neuralgie..................229

D. Vondráčková
Kontinuální blokáda brachiálního plexu zadním
přístupem..........................................................................234

J. Procházka
Midazolam jako součást algoritmu analgetické léčby
syndromu neúspěšné operace bederní páteře.......................237

Historie bolesti

I. Vrba, L. Strouhalová
Vznik a rozvoj lokální anestezie na přelomu
19. a 20. století.................................................................240

Zprávy..............................................................................244

Informace.........................................................................248

 

 

Editorial............................................................................201

Reviews
M. Horáčková
Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs and the Kidney...........206

R. Kotas
New Possibilities in the Treatment of the
Migraine...........................................................................214

J. Procházka
Current Options of Drugs Used to an Intrathecal
Analgesia.........................................................................218

Original papers

M. Kulichová
The Early and Effective Treatment of Acute Herpes Zoster
Pain is the Best Prevention
of Postherpetic Neuralgy...................................................229

D. Vondráčková
Continuous Brachial Plexus Block Using the Posterior
Approach.........................................................................234

J. Procházka
Midazolam as a Part of Algorithm for Analgetic Treatment
of Failed Back Surgery Syndrome......................................237

History of Pain
I. Vrba, L. StrouhalováInvention and Development
of Local Anesthesia at the Turn of the
19th and 20th Centuries...................................................240

News..............................................................................244

Informations.....................................................................248

OBSAH

Editorial

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

I. Pekárková, R. Rokyta:
Oxidační stres a bolest

M.P. Sindou, P. Mertens:
Neurochirurgické léčení neuropatické bolesti

PŮVODNÍ PRÁCE

J. Stránský, O. Res, J. Stach:
Atypická bolest v orofaciální oblasti a její léčba místním znecitlivěním

J. Mastík, I. Novotná, J. Štoplová, I. Klajblová, I. Rektor:
Valproát sodný v profylaktické léčbě migrény

R. Rokyta, A. Yamamotová, M. Weiss:
Analgetické účinky thiokolchikosidu u adjuvantní artritidy u laboratorního potkana

V. Masopust, D. Netuka, J. Preis, V. Beneš:
Syndrom karpálního tunelu

V. Masopust, V. Beneš, D. Netuka, B. Pollin, R. Rokyta, L. Stejskal:
Stimulace mozkové kůry v léčbě chronické talamické bolesti

P. Knotek, M. Žalský:
Vizuální analogové škály pro měření bolesti a psychologickou diagnostiku pacientů s chronickou bolestí

J. Raudenská:
Psychologická diagnostika u pacientů s kontinuálním epidurálním analgetickým blokem

HISTORIE BOLESTI

I. Vrba, L. Strouhalová:
19. století (2. část) - 1. část: Anestezie

Z literatury

Recenze

Zprávy

Informace

 

CONTENTS

Editorial

REVIEWS

I. Pekárková, R. Rokyta:
Oxidative Stress and Pain

M.P. Sindou, P. Mertens:
Neurosurgical Management of Neuropathic Pain

ORIGINAL PAPERS

J. Stránský, O. Res, J. Stach:
Atypical Pain in the Orofacial Region and Its Treatment by Local Anaesthesia

J. Mastík, I. Novotná, J. Štoplová, I. Klajblová, I. Rektor:
Sodium Valproate in the Prophylactic Treatment of Migraine

R. Rokyta, A. Yamamotová, M. Weiss:
Analgesic Effect of Thiocolchiloside in Adjuvant Arthritis in Laboratory Rat

V. Masopust, D. Netuka, J. Preis, V. Beneš:
Carpal Tunnel Syndrome

V. Masopust, V. Beneš, D. Netuka, B. Pollin, R. Rokyta, L. Stejskal:
Motor Cortex Stimulation for the Treatment of Chronic Thalamic Pain

P. Knotek, M. Žalský:
Visual Analogue Scales for Measurement of Pain and Psychological Diagnostics of Chronic Pain Patients

J. Raudenská:
Psychological Assessment in Patients with Continual Epidural Analgesic Block

HISTORY OF PAIN

I. Vrba, L. Strouhalová:
19th Century (2nd Part) - 1st Part: Anaesthesia

From the Literature

Review

News

Informations