Tigis

Bolest_horni
2019 BOLEST
2019 BOLEST

2019 BOLEST (2)

Podřazené kategorie

Bolest 1/2019

Bolest 1/2019 (0)

OBSAH

Editorial

Richard Rokyta ................................................................................................. 1

Obsah ............................................................................................................... 5

Přehledné články

Aleš Kubát
Jóga a chronická bolest pohledem medicíny založené na důkazech .............. 8

Lenka Kocmichová
Zácpa – jak řešit častou komplikaci léčby bolesti .......................................... 13

Původní práce

Róbert Tirpák, Róbert Rapčan, Martin Griger, Juraj Mláka, MiroslavBuriánek,
Ľubomír Poliak, Peter Lenčéš, Michal Matias, Ladislav Kočan

Terapeutické možnosti a technika periradikulární terapiepři
kořenových syndromech .................................................................................. 21

Rudolf Černý, Jaroslav Chýle, Jiří Kozák, Hana Marčišová
Meditace všímavosti v léčbě chronické bolesti ................................................ 29

Iva Holmerová, Anna Beránková, Michal Šteffl, Stefanie Auer
Farmakoterapie bolesti a její ovlivnění kognitivní poruchouv domovech
pro seniory a domovech se zvláštnímrežimem – výsledky
české části studie DEMDATA ........................................................................... 35

Zprávy

Správa z XIX. česko-slovenských a XXV. slovenských
dialógov o bolesti 5.–7. 10. 2017 Banská Bystrica .......................................... 40

MUDr. František Neradilek 80 let .................................................................... 42

Předplatné ...................................................................................................... 44

Zobrazit položky...
Bolest 2/2019

Bolest 2/2019 (0)

BOLEST
Časopis pro studium a léčbu bolesti Ročník 22, 2019, číslo 2

OBSAH

Editorial
Richard Rokyta ............................................................................................. 45
Obsah ........................................................................................................... 49

Přehledné články
Jiří Málek Léčba pooperační bolesti – stále aktuální téma ......................................................... 53
Robert Hudeček, Pavel Ventruba, Eliška Gazárková, Martina Szypulová
Konzervativní terapie klinických projevů
endometriózy v reprodukční gynekologii .................... 60

Původní práce
Jan Procházka, Petr Vachata, Jan Lodin
První výsledky diagnostických obstřiků SI skloubení navigovaných

pomocí O-arm. Pilotní studie ....................................................................................................... 70
Ľubomír Poliak, Róbert Rapčan, Martin Griger, Juraj Mláka, Miroslav Buriánek, Róbert Tirpák, Peter Lenčéš, Michal Matias,Ladislav Kočan
Komplexná liečba radikulárneho syndrómu (prehľad terapeutických možností) ......................... 75

Původní práce – kazuistika
Karla Kotková, Yvona Angerová
Spolupráce s pacientem s chronickou bolestí v rehabilitaci.
Klinické zkušenosti a kazuistika .................................................................................................... 83

Zprávy
9. severočeské algeziologické dny ................................................................................................ 87

BOLEST Časopis pro studium a léčbu bolesti Ročník 22, 2019, číslo 2

CONTENT


Editorial
Richard Rokyta ........................................................................................................................... 45

Content ....................................................................................................................................... 49

Review
Jiří Málek Postoperative pain therapy – still hot topic ................................................................. 53
Robert Hudeček, Pavel Ventruba, Eliška Gazárková, Martina Szypulová Non-surgical treatment of clinically symptoms
of endometriosis in reproductive gynecology ............................................................................. 60

Original papers
Jan Procházka, Petr Vachata, Jan Lodin Preliminary results of navigated O-Arm guided diagnostic injections
of sacroiliac joints. A pilot study .................................................................................................. 70
Ľubomír Poliak, Róbert Rapčan, Martin Griger, Juraj Mláka, Miroslav Buriánek, Róbert Tirpák, Peter Lenčéš, Michal Matias, Ladislav Kočan
Complex therapy of lumbar radicular syndrome (overview of therapeutic possibilities) ............. 75

Original papers – case report
Karla Kotková, Yvona Angerová
Collaboration with patient with chronic pain in rehabilitation, clinical
experience and case report ........................................................................................................ 83

News
9th North Bohemian Algesiological Days .................................................................................... 87

Zobrazit položky...
středa, 18 prosinec 2019 09:31

Bolest 4/2019

Napsal(a)

Bolest 4/2019

Bolest 4 2019 titulka web

OBSAH

EDITORIAL
Richard Rokyta ....................................................................................... 129

OBSAH ................................................................................................... 133

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Richard Rokyta
Nervový růstový faktor a bolest ............................................................... 137

Jiří Vencovský
Léčba revmatoidní artritidy biologickými a cílenými
syntetickými léky ..................................................................................... 142

Jitka Fricová

Krize opioidů nejen v USA, ale také v Evropě
a v České republice? ............................................................................... 147

Róbert Rapčan, Björn Aasa, Ľubomír Poliak, Simona Rapčanová,
Miroslav Buriánek, Ladislav Kočan
Šport a jeho vplyv na degeneráciu medzistavcových platničiek ............. 153

ZPRÁVY

11. kongres European Pain Federation EFIC,
Valencie (Španělsko), 4.–7. 9. 2019 ...................................................... 160

XXI. česko-slovenské a XXVII. slovenské dialógy o bolesti,
konané v dňoch 3.–5. 10. 2019, Stará Lesná ........................................ 168

Schůze výboru SSLB
24. 10. 2019 Hradec Králové ................................................................. 170

INFORMACE

Kalendář vědeckých akcí ....................................................................... 171

PŘEDPLATNÉ ....................................................................................... 172

REJSTŘÍKY 2019

 

CONTENT

EDITORIAL
Richard Rokyta ...................................................................................... 129

CONTENT ............................................................................................. 133

REVIEWS

Richard Rokyta
Nerve growth factor and pain ................................................................ 137

Jiří Vencovský
Treatment of rheumatoid arthritis with biological and targeted
synthetic disease modifying drugs ........................................................ 142

Jitka Fricová
Opioids crisis not only in the USA but also in Europe
and in the Czech Republic? .................................................................. 147

Róbert Rapčan, Björn Aasa, Ľubomír Poliak, Simona Rapčanová,
Miroslav Buriánek, Ladislav Kočan
Sport and its influence on the degeneration
of intervertebral discs ............................................................................ 153

NEWS

XI. Congress of European Pain Federation EFIC,
Valencia (Spain), 4.–7. 9. 2019 ............................................................ 160

XXI. Czech-Slovak and XXVII. Slovak dialogues on pain,
3.–5. 10. 2019, Stará Lesná ................................................................ 168

The board meeting of Czech Pain Society
24. 10. 2019 Hradec Králové ............................................................... 170

INFORMATION

Itinerary of scientific events ................................................................. 171

JOURNAL SUBSCRIPTION ................................................................ 172

INDEX 2019

 

 

OBSAH 

Editorial
Richard Rokyta ............................................................................................ 89

Obsah ........................................................................................................... 91

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Zuzana Stupková, Eva Nováková
Mýty, pověry a fakta v léčbě bolestivých stavů pohybového
systému v rámci mechanické diagnostiky
a terapie podle konceptu McKenzie .............................................................. 95

Rudolf Kotas
Méně časté závažné sekundární bolesti hlavy cévní etiologie ................... 102


Taťána Šrámková
Bolest a sexuální dysfunkce ....................................................................... 106

Josef Valchář, Kateřina Jirsová
Radioterapie v léčbě nádorové bolesti ........................................................ 111

 

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY – KAZUISTIKA

Ivan Vrba, Jiří Kozák
Speciální neurostimulační pøřístupy
při léčbě chronické bolesti .......................................................................... 115

ZPRÁVY

Schůze výboru SSLB ČLS JEP 7. 6. 2019 Liberec ................................. 124

INFORMACE

Kalendář vědeckých akcí ......................................................................... 125

Předplatné ................................................................................................ 127

Pokyny autorům ........................................................................................ 128

 

CONTENT

Editorial
Richard Rokyta ........................................................................................... 89

Content ....................................................................................................... 91


REVIEWS
Zuzana Stupková, Eva Nováková
Myth, superstition and facts about McKenzie mechanical
diagnosis and therapy in the management
of musculoskeletal disorders ...................................................................... 95

Rudolf Kotas
Less common serious secondary headaches of vascular origin ............... 102

Taťána Šrámková
Pain and sexual dysfunction .................................................................... 106

Josef Valchář, Kateřina Jirsová
Radiotherapy in cancer pain management .............................................. 111


REVIEWS CASE REPORT

Ivan Vrba, Jiří Kozák
Special neurostimulation appproaches
for chronic pain treatment ......................................................................... 115

NEWS

The board meeting of Czech Pain Society 7. 6. 2019 Liberec ................. 124


INFORMATIONS

Itinerary of scientific events ..................................................................... 125

Journal subscription ................................................................................ 127

Instruction for authors .............................................................................. 128