Tigis

Bolest_horni
2019 BOLEST
2019 BOLEST

2019 BOLEST (0)

Podřazené kategorie

Bolest 1/2019

Bolest 1/2019 (0)

OBSAH

Editorial

Richard Rokyta ................................................................................................. 1

Obsah ............................................................................................................... 5

Přehledné články

Aleš Kubát
Jóga a chronická bolest pohledem medicíny založené na důkazech .............. 8

Lenka Kocmichová
Zácpa – jak řešit častou komplikaci léčby bolesti .......................................... 13

Původní práce

Róbert Tirpák, Róbert Rapčan, Martin Griger, Juraj Mláka, MiroslavBuriánek,
Ľubomír Poliak, Peter Lenčéš, Michal Matias, Ladislav Kočan

Terapeutické možnosti a technika periradikulární terapiepři
kořenových syndromech .................................................................................. 21

Rudolf Černý, Jaroslav Chýle, Jiří Kozák, Hana Marčišová
Meditace všímavosti v léčbě chronické bolesti ................................................ 29

Iva Holmerová, Anna Beránková, Michal Šteffl, Stefanie Auer
Farmakoterapie bolesti a její ovlivnění kognitivní poruchouv domovech
pro seniory a domovech se zvláštnímrežimem – výsledky
české části studie DEMDATA ........................................................................... 35

Zprávy

Správa z XIX. česko-slovenských a XXV. slovenských
dialógov o bolesti 5.–7. 10. 2017 Banská Bystrica .......................................... 40

MUDr. František Neradilek 80 let .................................................................... 42

Předplatné ...................................................................................................... 44

Zobrazit položky...
Bolest 2/2019

Bolest 2/2019 (0)

BOLEST
Časopis pro studium a léčbu bolesti Ročník 22, 2019, číslo 2

OBSAH

Editorial
Richard Rokyta ............................................................................................. 45
Obsah ........................................................................................................... 49

Přehledné články
Jiří Málek Léčba pooperační bolesti – stále aktuální téma ......................................................... 53
Robert Hudeček, Pavel Ventruba, Eliška Gazárková, Martina Szypulová
Konzervativní terapie klinických projevů
endometriózy v reprodukční gynekologii .................... 60

Původní práce
Jan Procházka, Petr Vachata, Jan Lodin
První výsledky diagnostických obstřiků SI skloubení navigovaných

pomocí O-arm. Pilotní studie ....................................................................................................... 70
Ľubomír Poliak, Róbert Rapčan, Martin Griger, Juraj Mláka, Miroslav Buriánek, Róbert Tirpák, Peter Lenčéš, Michal Matias,Ladislav Kočan
Komplexná liečba radikulárneho syndrómu (prehľad terapeutických možností) ......................... 75

Původní práce – kazuistika
Karla Kotková, Yvona Angerová
Spolupráce s pacientem s chronickou bolestí v rehabilitaci.
Klinické zkušenosti a kazuistika .................................................................................................... 83

Zprávy
9. severočeské algeziologické dny ................................................................................................ 87

BOLEST Časopis pro studium a léčbu bolesti Ročník 22, 2019, číslo 2

CONTENT


Editorial
Richard Rokyta ........................................................................................................................... 45

Content ....................................................................................................................................... 49

Review
Jiří Málek Postoperative pain therapy – still hot topic ................................................................. 53
Robert Hudeček, Pavel Ventruba, Eliška Gazárková, Martina Szypulová Non-surgical treatment of clinically symptoms
of endometriosis in reproductive gynecology ............................................................................. 60

Original papers
Jan Procházka, Petr Vachata, Jan Lodin Preliminary results of navigated O-Arm guided diagnostic injections
of sacroiliac joints. A pilot study .................................................................................................. 70
Ľubomír Poliak, Róbert Rapčan, Martin Griger, Juraj Mláka, Miroslav Buriánek, Róbert Tirpák, Peter Lenčéš, Michal Matias, Ladislav Kočan
Complex therapy of lumbar radicular syndrome (overview of therapeutic possibilities) ............. 75

Original papers – case report
Karla Kotková, Yvona Angerová
Collaboration with patient with chronic pain in rehabilitation, clinical
experience and case report ........................................................................................................ 83

News
9th North Bohemian Algesiological Days .................................................................................... 87

Zobrazit položky...