Tigis

Bolest_horni
×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2016

Bolest 4/2016

Editorial
Richard Rokyta...................................................................................... 141
Přehledné články
IASP souhrnné přehledy o bolestech kloubů, 4. část................................. 148
Richard Rokyta
Současné směry výzkumu léčby chronické bolesti.....................................154
Jozef Macko
Fetální a neonatální bolest, škály bolesti.................................................. 160
Karla Kotková, Yvona Angerová, Olga Švestková
Chronická bolest a možnosti jejího ovlivnění rehabilitací..............................164
Kazuistika
Jaroslav Nushart

Možnosti aurikuloterapie v léčbě bolesti –
zkušenosti z neurologické ambulance...................................................... 168
Zprávy
19. mezinárodní kongres ISMST 13.–16. 7. 2016....................................... 173
Miloslav Kršiak a časopis Bolest...............................................................175
Výroční schůze rady Evropské bolestivé federace EPF – EFIC.................... 175
16. světový kongres o léčbě bolesti, Jokohama, Japonsko.......................... 177
Zpráva IPVZ............................................................................................ 180
Zápis ze schůze výboru a revizní komise SSLB 19. 10. 2016, Zlín................ 181
XVIII. česko-Slovenské dialogy o bolesti.................................................... 183
IX. kongres České lékařské akademie: Moderní medicína –
prevence, nebo léčba?.............................................................................. 184
Informace.............................................................................................. 185
Rejstříky 2016........................................................................................ 186

 

Editorial
Richard Rokyta....................................................................................... 141
Reviews
The survey of joint pain from IASP, 4th part................................................ 148
Richard Rokyta
Contemporary tendecies of the resesarch of the chronic pain treatment....... 154
Jozef Macko
Fetal and neonatal pain, pain scales......................................................... 160
Karla Kotková, Yvona Angerová, Olga Švestková
Chronic pain and the potential of rehabilitation........................................... 164
Case report
Jaroslav Nushart

Options auriculartherapy in pain treatment –
experience neurological outpatient clinic................................................... 168
News
19th International Congress ISMST 13.–16. 7. 2016................................... 173
Miloslav Kršiak and journal of pain............................................................ 175
European Pain Federation – EFIC Council Meeting.................................... 175
16th World Congress of IASP, Yokohama, Japan....................................... 177
IPVZ News............................................................................................. 180
The meeting of the board of Czech Pain Society 19. 10. 2016, Zlín.............. 181
XVIII. Czech-Slovak dialogues on pain....................................................... 183
IX. Congress of Czech Medical Academy: Modern medicine –
prevention or treatment?.......................................................................... 184
Informations......................................................................................... 185
Index 2016............................................................................................ 186

BOLEST 3/2016

EDITORIAL
Richard Rokyta.....................................................................................................................89
Přehledné články
IASP souhrnné přehledy o bolestech kloubů 3. část................................................................ 93
Karel Nesměrák
Historie analgetik................................................................................................................ 103
Ladislav Slováček, Birgita Slováčková
Analgetická terapie v pokročilé a terminální paliativní péči
u nemocných se zhoubným novotvarem................................................................................ 114
Roman Šmucler, Janka Jenčová
Přímé i nepřímé ovlivnění bolesti s pomocí
laserů – update 2016............................................................................................................120
Alena Pospíšilová, Marek Hakl, Olga Faustmannová
Chronická rána a bolest........................................................................................................125
Zprávy
Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc., FCMA ............................................................................134
Informace........................................................................................................................  135

 

Editorial
Richard Rokyta...................................................................................................................  89
Reviews
The survey of joint pain from IASP 3rd part............................................................................  93
Karel Nesměrák
History of analgesics.......................................................................................................... 103
Ladislav Slováček, Birgita Slováčková
Analgesic therapy in advanced and terminal palliative care
for cancer patients.............................................................................................................. 114
Roman Šmucler, Janka Jenčová
Direct and indirect treatment of pain
with lasers – update 2016.................................................................................................... 120
Alena Pospíšilová, Marek Hakl, Olga Faustmannová
Chronic wound and pain....................................................................................................... 125
News
Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc., FCMA ........................................................................... 134
Informations......................................................................................................................  86

BOLEST 2/2016

EDITORIAL
Richard Rokyta.....................................................................................................................1
Přehledné články
IASP souhrnné přehledy o bolestech kloubů 2. část............................................................... 48
Róbert Rapčan, Miroslav Gajdoš, Martin Griger, Janette Rapčanová,
Simona Rapčanová, Hana Kočanová, Ladislav Kočan
Klinický algoritmus u pacienta pred implantáciou
miechového stimulátora........................................................................................................ 54
Eva Vernerová, Sáva Pešák, Vojtìch Thon
Lokální anestetika v klinické praxi......................................................................................... 60
Původní práce
Ivan Vrba, Jiří Kozák
Komplikovaná léčba pacienta s failed back surgery
syndromem neurostimulačními analgetickými přístupy – kazuistika.......................................... 64
Zprávy
Schůze výboru SSLB ČLS JEP 27. 5. 2016, Valeč u Třebíče.................................................... 72
Jarní interaktivní konference..................................................................................................  73
6. severočeské algeziologické dny 1.–2. 4. 2016....................................................................  74
VIII. světový kongres WIP v New Yorku..................................................................................  76
Výuka bolesti na lékařských fakultách v České republice – doplněk.........................................  84
MUDr. Daniela Palyzová, CSc. – 70 let..................................................................................  85
8th efic pain school in: neurological diagnosis in chronic pain..................................................  85
Informace.........................................................................................................................  86

Editorial
Richard Rokyta...................................................................................................................  41
Reviews
The survey of joint pain from IASP 2st part............................................................................  48
Róbert Rapčan, Miroslav Gajdoš, Martin Griger, Janette Rapčanová,
Simona Rapčanová, Hana Kočanová, Ladislav Kočan
Clinical algorithm for patient before implantation
of spinal cord stimulator......................................................................................................  54
Eva Vernerová, Sáva Pešák, Vojtìch Thon
Local anesthetics in clinical praxis......................................................................................  60
Original papers
Ivan Vrba, Jiří Kozák
Complex neuromodulation analgesic treatment for patient
with failed back surgery syndrome: A case report................................................................... 64
News
The meeting of the board of Czech Pain Society 27. 5. 2016, Valeč u Třebíče.......................... 72
Spring interactiv conference................................................................................................. 73
6nd North-Bohemia algesiological days 1.–2. 4. 2016............................................................ 74
VIII. World Congress of WIP in New York.............................................................................. 76
The teaching of pain in the Medical Faculties in the
Czech Republic – supplement............................................................................................. 84
70 Anniversary of MUDr. Daniela Palyzová, CSc. .................................................................  85
8th efic pain school in: neurological diagnosis in chronic pain................................................  85
Informations...................................................................................................................  86

Bolest 1/2016

EDITORIAL

Richard Rokyta.....................................................................................................................1
Jiří Kozák............................................................................................................................2

Přehledné články
IASP souhrné přehledy o bolestech kloubů 1. část ................................................................ 8
Richard Rokyta
Výuka bolesti v magisterském studiu na lékařských fakultách v České republic....................... 16

Původní práce

EDITORIAL

Richard Rokyta..................................................................................................................  1
Jiří Kozák..........................................................................................................................  2

Reviews

The survey of joint pain from IASP 1st part...........................................................................  8
Richard Rokyta

The pain education in pregraduate study in the Faculties of Medicine of the Czech Republic..... 16

Original papers

Kateřina Adamcová, Petr Knotek, Jaroslava Raudenská
The proactive coping and chronic pain.................................................................................. 19

Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková
Psychological aspects of coping wits acute labour pain........................................................  29

The letter to the editor

Helena Kučerová
He used too much – really?................................................................................................  34

News

XVII. Czech-Slovak and XXIII. Slovak Dialogues on Pain......................................................... 35
The meeting of the board of Czech Pain Society 21. 1. 2016, Prague.....................................  37
Information........................................................................................................................  39