Tigis

Bolest_horni
2020 Bolest

 OBSAH

Editorial

Richard Rokyta .........................................................................................................113

Obsah  .....................................................................................................................117

Přehledné články

Pavel Řehulka, Petr Mikulenka, Tomáš Nežádal
Indikátory kvality péče a jejich hodnocení v centru pro diagnostiku
a léčbu bolestí hlavy ................................................................................................ 120

Adam Janík, Jana Haluzíková
Sledování bolesti u dialyzovaných nemocných
při zajištění arteriovenózní fistule ............................................................................. 124

Petr Knotek
Dynamický model psychologických procesů
při chronické bolesti: reformulace a rozšíření ........................................................... 129

Dušan Urgošík
Radiochirurgická léčba neuralgie trojklaného nervu pomocí gama nože .................. 139

Zprávy Schůze výboru SSLB 24. 9. 2020 Praha ....................................................... 145

František Neradilek
Recenze knihy Sebevraždy ....................................................................................... 146

Informace

Kalendář vědeckých akcí ........................................................................................... 148

Rejstříky 2020 ............................................................................................................ 149

Předplatné ................................................................................................................. 151

Pokyny autorům ......................................................................................................... 152

 

CONTENT

Editorial

Richard Rokyta .......................................................................................................... 113

Content ...................................................................................................................... 117

 Original paper

Pavel Řehulka, Petr Mikulenka, Tomáš Nežádal
Health care quality indicators and their evaluation
in specialized headache center .................................................................................. 120

Adam Janík, Jana Haluzíková
Monitoring pain of dialyzed patients in arteriovenose fistule ...................................... 124

Petr Knotek
Dynamic model of psychological processes
in chronic pain: reconsideration and extention ........................................................... 129

Review

Dušan Urgošík
Radiosurgical treatment of trigeminal neuralgia with gamma knife ............................. 139

News The board meeting of Czech Pain Society 24. 9. 2020 Praha ........................... 145

František Neradilek The opinion about the book Sebevraždy ..................................... 146

Informations Itinerary of scientific events ..................................................................... 148

Index 2020..................................................................................................................... 149

Journal subscription ...................................................................................................... 151

Instruction for authors .................................................................................................... 152

 

 

 OBSAH

Editorial
Richard Rokyta .........................................................................................................73

OBSAH .....................................................................................................................75

 Přehledné články

Jitka Fricová
Úskalí léčby chronické bolesti opioidními a neopioidními analgetiky ...................... 79

Jiří Slíva
Fixní kombinace paracetamol + ibuprofen ............................................................... 83

Blanka Adamová, Eva Vlčková
Obecné zásady diagnostiky a léčby neuropatické
bolesti se zaměřením na využití opioidů .................................................................. 88

Eva Uchytilová, Petr Píza, Eva Kieslichová
Multimodální pooperační analgezie ......................................................................... 96

Kazuistika

Dagmar Brančíková
Individualizace léčby průlomové bolesti – kazuistika onkologické pacientky .......... 103

Dopis redakci

Nataša Popperová
Srovnání české a britské algeziologie – zkušenosti z klinické praxe ........................ 106

Informace

Kalendář vědeckých akcí ........................................................................................... 110
Předplatné .................................................................................................................. 111
Pokyny autorům .......................................................................................................... 112

 

CONTENT

Editorial
Richard Rokyta ......................................................................................................... 73
Content ..................................................................................................................... 75

Reviews

Jitka Fricová
The difficulties of chronic pain treatment with
opioid and non-opioid analgesics ............................................................................... 79

Jiří Slíva
A fixed combination of paracetamol and ibuprofen ..................................................... 83

Blanka Adamová, Eva Vlčková
General principles of diagnosis and treatment
of neuropathic pain focused on the opioid use ........................................................... 88

Eva Uchytilová, Petr Píza, Eva Kieslichová
Multimodal postoperative analgesia ............................................................................ 96

Case report

Dagmar Brančíková
Personification of the treatment breakthrough pain
- a case report patient with malignant dissease .......................................................... 103

Letter to the editor

Nataša Popperová
The comparison of Czech and British algesiology
- experiences from clinical practice .............................................................................. 106

Informations

Itinerary of scientific events .......................................................................................... 110

Journal subscription .................................................................................................. 111

Instruction for authors ............................................................................................... 112

 

 

 

OBSAH

Editorial
Richard Rokyta .........................................................................................................,.................... 41

Obsah ............................................................................................................................................ 43

Původní práce

Ľubomíra Lizáková, Zuzana Novotná, Beáta Greššhálsz, Valéria Horanská
Hodnotenie bolesti detského pacienta pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti ................... 47

Přehledné články

Ondřej Sláma
Metadon v léčbě nádorové bolesti ................................................................................................ 52

Ivan Vrba
Úspěšné zvládnutí úporné opioidy indukované obstipace – kazuistika ........................................ 57

Irena Závadová
Léčba bolesti u umírajících pacientů ............................................................................................. 61

Marcela Grünerová Lippertová, Přemysl Vlček
Historie proměn léčby bolesti ........................................................................................................ 65

Zprávy

Zprávy a informace z IPVZ ............................................................................................................ 72

 

CONTENT

Editorial
Richard Rokyta ............................................................................................................................. 41

Content .......................................................................................................................................... 43

Original paper

Ľubomíra Lizáková, Zuzana Novotná, Beáta Greššhálsz, Valéria Horanská
Assessment of child patient pain in the provision of nursing care ............................................... 47

Reviews

Ondřej Sláma
Methadone in cancer related pain .............................................................................................. 52

Ivan Vrba
Successful controlling of persistent opioid induced constipation – case report ......................... 57

Irena Závadová
Pain management in dying patients .......................................................................................... 61

Marcela Grünerová Lippertová, Přemysl Vlček
History of changes in pain treatment ......................................................................................... 65

News IPVZ news ....................................................................................................................... 72

OBSAH

Editorial Richard Rokyta ................................................................................................................................. 1

Obsah .......................................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,........ 3

 

Původní práce – kazuistika

Petr Cvrček Obtížně řešitelná postherpetická neuralgie – kazuistika ............................................................. 7

 

Přehledné články

Tomáš Nežádal Migréna – současné možnosti terapie ................................................................................. 12

Ivan Vrba, Jiří Kozák Opioidy vyvolaná obstipace – nové možnosti léčby .................................................... 21

Edvard Ehler Bolestivá diabetická neuropatie ............................................................................................... 29

Karel Nesměrák Historický vývoj anestetik ................................................................................................... 32

 

CONTENT

Editorial Richard Rokyta ............................................................................................................................... 1

Content ......................................................................................................................................................... 3

 

Original paper – case report

Petr Cvrček Intractable postherpetic neuralgia – case report ....................................................................... 7

 

Reviews

Tomáš Nežádal Migraine – current treatment options ................................................................................. 12

Ivan Vrba, Jiří Kozák Opioid-induced constipation – new treatment possibilities ......................................... 21

Edvard Ehler Painful diabetic neuropathy .................................................................................................... 29

Karel Nesměrák Historical development of anesthetics ............................................................................... 32