Tigis

Bolest_horni
×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2014

Bolest 4/2014

Editorial
Richard Rokyta .................................................................................................... 133
Obsah ................................................................................................................ 137
Přehledné články
Jan Chrastina, Denisa Bednářová
Pankreatická bolest jako dominující a determinující faktor životního stylu
nemocných s chronickou pankreatitidou................................................................. 140
Původní práce
Jan Procházka
Účinek gabapentinu na neuropatickou složku bolesti u chronických bolestí zad ........ 149
Petr Cvrček
Vliv chronické bolesti na kvalitu sexuálního života (pilotní studie) ............................. 154
Andrea Pokorná, Petra Kourková
Efektivita epidurální analgezie v souvislosti s operačním výkonem ............................ 159

Zprávy
17th International Congress of the International Society
for Medical Schockwave Treatment, Milán ............................................................ 166
XVI. česko-slovenské dialogy o bolesti ................................................................. 169
Schůze výboru a revizní komise SSLB, Harrachov ................................................. 171
15. světový kongres o bolesti – IASP, 6.–11. října 2014, 
Buenos Aires, Argentina ..................................................................................... 172
Zasedání předsedů kapitol IASP a EFIC, Buenos Aires ......................................... 183
Mimořádné zasedání Council European Pain Federation
(EPF-EFIC) v Bruselu ......................................................................................... 184
SIP – Societal Impact of Pain Brusel 18. listopadu 2014 ........................................ 185
Zpráva z 5. pražského neuromodulačního dne ....................................................... 186
Rok neuropatické bolesti 2014–2015 organizovaný IASP a EFIC ............................ 187
MUDr. Jan Lejčko oslavil 60 let ........................................................................... 193
Odešel prim. MUDr. Jiří Pešek ............................................................................ 194
Informace ........................................................................................................ 195
Rejstřík 2014 .................................................................................................... 196

Editorial
Richard Rokyta ................................................................................................. 133
Content ............................................................................................................ 137
Reviews
Jan Chrastina, Denisa Bednářová
Pancreatic pain as both dominating and determining factor of lifestyle
in patients with chronic pancreatitis .................................................................... 140
Original papers
Jan Procházka
Effect of gabapentin on neuropathic pain in patients
with chronic low back pain ................................................................................. 149
Petr Cvrček
Effect of chronic pain on quality of sexual life (pilot study) ..................................... 154
Andrea Pokorná, Petra Kourková
The effectiveness of epidural analgesia associated with surgery ............................ 159

News
17th International Congress of the International Society for Medical
Schockwave Treatment, Milano ......................................................................... 166

XVI. Czech and Slovak Dialogues on Pain .......................................................... 169
Meeting of the board and revision commission .................................................... 171
15th World Congress of Pain IASP 6.–11. 10. 2014,
Buenos Aires, Argentina ................................................................................... 172

Meeting of the representatives of the Chapters IASP and EFIC,
Buenos Aires ................................................................................................... 183
The extraordinary meeting of Council European Pain Federation
(EPF-EFIC) in Brussels ..................................................................................... 184

SIP – Societal Impact of Pain Brussels 18. 11. 2014 ............................................ 185
5th Prague Neuromodulation day ........................................................................ 186
Global Year Against Neuropathic Pain 2014–2015 organized by IASP and EFIC ..... 187
MUDr. Jan Lejčko, 60 years ............................................................................... 193
The late of prim. MUDr. Jiří Pešek ...................................................................... 194
Informations ................................................................................................... 195
Index 2014 ...................................................................................................... 196

Bolest Suppl. 1/2014

Editorial Richard Rokyta                                                                                           1
Program                                                                                                                  9
Abstrakta                                                                                                               13
Zprávy                                                                                                                   27

Editorial Richard Rokyta                                                                                          1
Programme                                                                                                            9
Abstracts                                                                                                               13
News                                                                                                                     27

Bolest 3/2014

Editorial
Richard Rokyta..........................................................................................................85

Přehledné články
Marek Vácha
Problém bolesti: různá řešení v perspektivě dějin..........................................................92

Martina Votavová, Marta Olejárová
Novinky v diagnostice a léčbě fibromyalgie...................................................................97

Jaroslava Raudenská, Kateřina Santlerová, Patricie Marusičová,
Petra Hanulíková, Jana Amlerová, Alena Javůrková
Strach související s porodní bolestí ............................................................................105

Původní práce
Miloslav Kršiak
K riziku útlumu respirace po kodeinu a dihydrokodeinu................................................112

Jan Lejčko, Martin Weber
Národní klinický registr – segment průlomová bolest....................................................117

Zprávy
Schůze výboru a revizní komise SSLB ČLS JEP.........................................................125
Zpráva o činnosti výboru SSLB ČLS JEP
a její revizní komise za posledních pět let...................................................................126
Pracovní pobyt v Číně................................................................................................128
Vzpomínka na MUDr. Luďka Navrátila, Ph.D...............................................................129

Informace..............................................................................................................130

Contents

Editorial
Richard Rokyta.........................................................................................................85

Reviews
Marek Vácha
The problem of the pain: different approaches in the perspective of history .....................92

Martina Votavová, Marta Olejárová
The news in the diagnostic and treatment of fibromyalgia .............................................97

Jaroslava Raudenská, Kateřina Santlerová, Patricie Marusičová,
Petra Hanulíková, Jana Amlerová, Alena Javůrková
Fear related to obstetric pain....................................................................................105

Original papers
Miloslav Kršiak
Toward the risk of respiration depression after codeine and dihydrocodeine .................112

Jan Lejčko, Martin Weber
National clinical registry – breakthrough pain segment  ..............................................117

News
The meeting of the board and revision commision of Czech Pain Society ...................125
The survey about the activities of the board of Czech Pain Society
during last five years .............................................................................................126
The working stay in China .....................................................................................128
The memory for MUDr. Luděk Navrátil, Ph.D.............................................................129

Informations...........................................................................................................130

Bolest 2/2014

Editorial
Richard Rokyta....................................................................................................... 33


Přehledné články
Josef Bednařík
Farmakoterapie neuropatické bolesti ve světle medicíny založené na důkazech............. 41

Jitka Fricová
Bukální tablety fentanylu v léčbě průlomové bolesti...................................................... 47

Jana Chromá, Lucie Sikorová
Bolest u dětí s těžkým kombinovaným postižením ..................................................... 52

Klára Vlčková
Eutanazie ................................................................................................................57

Kazuistiky
Jonáš Kudela
Užití Wobenzymu u pacienta po TEP kyčelního kloubu
s přetrvávajícími bolestmi nejasné etiologie.................................................................. 65

Zprávy
Prim. MUDr. František Neradilek oslavil 75 let.............................................................. 67
Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc., oslavil 75 let ......................................................... 68
Otevřený dopis členům Společnosti pro studium a léčbu bolesti .................................... 69
4. severočeské algeziologické dny ............................................................................. 70
7. světový kongres organizace World Institute of Pain ...................................................72
XII. setkání algeziologů ...............................................................................................76
Zasedání rady EFIC v Bruselu dne 26. května 2014 .......................................................77
Za doc. MUDr. Otakarem Kellerem, CSc. .................................................................... 79

Informace.................................................................................................................80

CONTENTS

Editorial
Richard Rokyta...........................................................................................................33

Reviews
Josef Bednařík
Pharmacotherapy of neuropathic pain as reflected by evidence-based medicine................41

Jitka Fricová
Buccal fentanyl tablets in the treatment of breakthrough pain......................................... 47

Jana Chromá, Lucie Sikorová
Pain in children with severe multiple disabilities .............................................................52

Klára Vlčková
Euthanasia ................................................................................................................ 57

Case Report
Jonáš Kudela
The use of Wobenzym in patients after total hip arthroplasty
with persistent pain of unclear etiology ........................................................................65

News
Prim. MUDr. František Neradilek 75 years ..................................................................67
Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc., 75 years...............................................................68
The open letter to the members of Czech Pain Society.................................................69
Fourth Northbohemian algesiological days................................................................. 70
7th World Congress of World Institute of Pain............................................................. 72
XII. Meeting of algesiologistes .................................................................................. 76
Council meeting of EFIC in Brussels 26. 5. 2014.........................................................77
To follow doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.................................................................... 79

Informations ......................................................................................................... 80

Bolest 1/2014

Editorial
Richard Rokyta.........................................................................................................1

Přehledné články
Jitka Fricová, Monika Klírová, Tomáš Novák, Václav Masopust, Richard Rokyta
rTMS, repetitivní transkraniální magnetická
stimulace – neinvazivní neuromodulační metoda...........................................................8

Jitka Fricová
Tapentadol v léčbě chronické nenádorové bolesti – nové účinné
analgetikum pro léčbu diabetické polyneuropatie?......................................................12

Původní práce
Ivana Kabarová, Radka Bužgová
Hodnocení kvality života, adaptace a sociálního copingu
seniorů s chronickou bolestí.....................................................................................16

Jiří Nedělka, Tomáš Nedělka
Dynamická myofasciální terapie...............................................................................22

Zprávy
Devadesáté narozeniny primáře MUDr. Květoslava Mikeše..........................................27
Zápis ze schůze výboru a revizní komise SSLB ČLS JEP...........................................28
Otevřený dopis členům Společnosti pro studium a léčbu bolesti..................................29

Informace...............................................................................................................31

Editorial
Richard Rokyta........................................................................................................1

Reviews
Jitka Fricová, Monika Klírová, Tomáš Novák, Václav Masopust, Richard Rokyta
rTMS, repetitive transcranial magnetic stimulation –
non-invasive neuromodulation method .......................................................................8

Jitka Fricová
Tapentadol in chronic nonmalignant pain – a new effective
analgesic for the treatment of diabetic neuropathy?....................................................12

Original papers
Ivana Kabarová, Radka Bužgová
Assessment of quality of life, adaptation
and social coping in the elderly with chronic pain.......................................................16

Jiří Nedělka, Tomáš Nedělka
Dynamic myofascial treatment.................................................................................22

News
Nineties birthday of MUDr. Květoslav Mikeš...............................................................27
Meeting of the Board and revision commission of SSLB ČLS JEP ............................. 28
The open letter to the members of Czech Pain Society.............................................. 29

Informations........................................................................................................... 31