Tigis

Bolest_horni
2017

Bolest supplementum 1/2017

Editorial
Richard Rokyta............................................................................................................1
Farmakoterapie bolesti u specifických bolestivých syndromů
Farmakoterapie bolestí zad...........................................................................................3
Farmakoterapie bolesti kloubů.......................................................................................4
Farmakoterapie KRBS..................................................................................................4
Farmakoterapie běžných krátkodobých bolestí................................................................5
Farmakoterapie fibromyalgie a myofasciálních bolestí......................................................6
Farmakoterapie nenádorové průlomové bolesti.................................................................7
Farmakoterapie diabetické polyneuropatie......................................................................8
Farmakoterapie CIPN (polyneuropatie indukované chemoterapií).......................................9
Farmakoterapie bolesti u rizikových skupin pacientů a u dětí
Farmakoterapie bolestí u renální a hepatální insuficience................................................10
Farmakoterapie bolesti během gravidity a laktace...........................................................11
Farmakoterapie bolestí u seniorů..................................................................................13
Farmakoterapie bolestí u dětí.......................................................................................14
Specifické postupy ve farmakoterapii bolesti
Titrace analgetické léčby.............................................................................................16
Nastavení analgetické léčby u opioid-naivního pacienta...................................................16
Rotace opioidu a duální opioidní léčba...........................................................................17
Vysazení a indikace k ukončení léčby opioidy...............................................................18
Léčba nežádoucích účinků analgetické léčby.................................................................19
Literatura..................................................................................................................20

BOLEST 4/2017

Editorial
Richard Rokyta....................................................................................................................161
Přehledné články
Ondřej Sláma
Průlomová nádorová bolest v klinické praxi..............................................................................169
Zdenka Danzigová
Bolest ve stáří......................................................................................................................173
Jarmila Jirkovská
Bolest u diabetické neuropatie: pohled diabetologa..................................................................180
Karel Nesměrák
Toxikologie analgetik.............................................................................................................187
Vladimír Maisnar
Kostní postižení – hlavní příčina bolestí při mnohočetném myelomu...........................................197
Zprávy
Schůze rady Evropské bolestivé federace EPF-EFIC, Kodaň.....................................................202
10. kongres Evropské federace bolesti EFIC
(European Pain Federation – EFIC) v Kodani...........................................................................203
Správa z XIX. Česko-Slovenských a XXV. Slovenských dialógov o bolesti,
konaných v dňoch 5.–7. októbra 2017, Banská Bystrica...........................................................211
Schůze výboru a revizní komise SSLB ČLS JEP 4. 10. 2017, Banská Bystrica..........................213
Dopis redakci
Radkin Honzák....................................................................................................................214
Informace..........................................................................................................................214
Rejstříky 2017....................................................................................................................215

 

Editorial
Richard Rokyta....................................................................................................................161
Reviews
Ondřej Sláma
Breakthrough cancer pain in clinical practice..........................................................................169
Zdenka Danzigová
Pain in the Elderly................................................................................................................173
Jarmila Jirkovská
Diabetic neuropathy and pain: a diabetologist´s view................................................................180
Karel Nesměrák
Toxicology of analgesics.......................................................................................................187
Vladimír Maisnar
Bone disease – the main cause of pain in multiple myeloma....................................................197
News
European Pain Federation – EFIC Council Meeting, Copenhagen.............................................202
10th congress European Pain Federation – EFIC, Copenhagen................................................203
News from XIX. Czech-Slovak and XXV. Slovak dialogues on pain,
5.–7. October 2017, Banská Bystrica....................................................................................211
The meeting of the board of Czech Pain Society 4. 10. 2017, Banská Bystrica.........................213
Letter to the editor
Radkin Honzák...................................................................................................................214
Informations.....................................................................................................................214
Index 2017........................................................................................................................215

BOLEST 3/2017

Editorial
Richard Rokyta.......................................................................................................................105
Přehledné články
Alena Javůrková, Jaroslava Raudenská
Neurobiologie závislosti u pacientů s chronickou nenádorovou
bolestí léčených opioidy a možnosti screeningových metod.........................................................113
Jaromír Šrámek
Tlumení bolesti placebem. Metabolická aktivita mozku................................................................123
Původní práce
Jan Zmrhal
Intersticiální cystitida – bolestivý měchýř: jedna z příčin pánevní bolesti u žen...............................130
Mirka Bednaříková
Psychosomatické aspekty u pacientů s chronickými bolestmi krční páteře....................................134
Původní práce
Pavel Haninec, Libor Mencl
Neurochirurgická léčba porodního poranění brachiálního plexu.......................................................143
Zprávy
15. setkání algeziologů v Mikulově..............................................................................................149
13. světový kongres Mezinárodní neuromodulační společnosti, Edinburgh......................................150
Společné zasedání Societal Impact of Pain (SIP).........................................................................157
6 International Congress on Neuropatic Pain................................................................................158
Informace.................................................................................................................................160

Editorial
Richard Rokyta..........................................................................................................................105
Reviews
Alena Javůrková, Jaroslava Raudenská
Neurobiology of dependence in chronic nonmalignant
pain patients using opioids and possibility of screening´s methods..................................................113
Jaromír Šrámek
Damping of pain by placebo. Metabolic activity of brain..................................................................123
Original papers
Jan Zmrhal
Interstitial cystitis-painful bladder: The cause of the pelvic pain in women.........................................130
Mirka Bednaříková
Psychosomatic aspects in patients with chronic neck pain.............................................................134
Original papers
Pavel Haninec, Libor Mencl
Neurosurgical treatment of obstetric brachial plexus injury..............................................................143
News
15th Meeting of algesiologists, Mikulov..........................................................................................149
13th Congress of International Neuromodulation Society (INS) in Edinburgh......................................150
Common Meeting of Societal Impact of Pain (SIP)..........................................................................157
6 International Congress on Neuropatic Pain..................................................................................158
Informations................................................................................................................................160

 

BOLEST 2/2017

Editorial
Richard Rokyta........................................................................................................................... 49

Přehledné články

Jiří Klempíř, Olga Klempířová
Komplexní přístup k bolesti u roztroušené sklerózy......................................................................... 57
Taťána Šrámková
Sexuální poruchy u nemocných
s roztroušenou sklerózou mozkomíšní............................................................................................68
Irena Závadová, Eva Hegmonová
Léčba bolesti u umírajících pacientů.............................................................................................. 76
Původní práce
Jan Procházka
Descendentní GABA-ergní inhibice v léčbě bolesti – je něco nového?
Naše 20leté zkušenosti............................................................................................................... 80
Martin Griger, Juraj Mláka
Technické aspekty epiduroskopie................................................................................................. 89
Firemní oznámení
2. kadaverový workshop se zaměřil na intervenční techniky léčby bolesti ......................................... 97
Zprávy

7. severočeské algeziologické dny konané 31. 3.–1. 4. 2017........................................................... 99
66. zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb.......................................................................... 100
Peripheral neuropathies...............................................................................................................102
Schůze výboru a revizní komise SSLB ČLS JEP 19. 5. 2017, Mikulov..............................................102
Informace.................................................................................................................................104

Editorial

Richard Rokyta........................................................................................................................... 49
Reviews
Jiří Klempíř, Olga Klempířová
The complex approach to treatment of pain in multiple sclerosis...................................................... 57
Taťána Šrámková
Sexual dysfunction in patients with multiple sclerosis..................................................................... 68
Irena Závadová, Eva Hegmonová
Management of pain in imminently dying patients........................................................................... 76
Original papers

Jan Procházka
Descendent GABA-ergic inhibition in pain therapy – are there any news? Our 20 years experiences... 80
Martin Griger, Juraj Mláka
Technical aspects of epiduroscopy................................................................................................ 89
News
7th North-Bohemia algesiological days 31. 3.–1. 4. 2017................................................................ 99
New laws concerning the specialisation of algesiology....................................................................100
Peripheral neuropathies...............................................................................................................102
The meeting of the board of Czech Pain Society 19. 5. 2017, Mikulov.............................................. 102
Informations...........................................................................................................................104

Bolest 1/2017

Editorial
Richard Rokyta......................................................................................... 1
Jiří Kozák................................................................................................ 4
Obsah..................................................................................................... 7
Přehledné články
Tomáš Gabrhelík, Jan Lejčko
Spinální aplikace kortikoidů.......................................................................10
Alena Javůrková, Jaroslava Raudenská
Kognitivní účinky opioidů u chronické nenádorové bolesti..............................15
Jozef Macko
Procedurální bolest novorozenců, analgetický efekt cukrů,
objektivizace hodnocení bolesti u preverbálních jedinců............................... 20
Původní práce
Tomáš Wanek, Vlastimil Novák, Lumír Hrabálek, Miroslav Vaverka
Perkutánní cementová diskoplastika – naše první zkušenosti....................... 27
Markéta Koutná, Andrea Pokorná
Znalosti a zkušenosti sester konzultantek pro hojení
ran v managementu bolesti u nemocného s ránou....................................... 32
Zprávy
Zápis ze schůze výboru a revizní komise SSLB 18. 1. 2017, Praha............... 42
Zpráva IPVZ............................................................................................. 43
XV. setkání algeziologů hotel Galant Mikulov 19.–20. 5. 2017....................... 44
Informace.............................................................................................. 45

 

Editorial
Richard Rokyta........................................................................................ 1
Jiří Kozák................................................................................................ 4
Content................................................................................................... 7
Reviews
Tomáš Gabrhelík, Jan Lejčko
Steroid spinal injection...............................................................................10
Alena Javůrková, Jaroslava Raudenská
The cognitive effects of opioids in chronic non-cancer pain............................ 15
Jozef Macko
Procedural pain in neonates, analgetic effect of sweet solutions,
verification of pain assessment in preverbal individuals.................................. 20
Original papers
Tomáš Wanek, Vlastimil Novák, Lumír Hrabálek, Miroslav Vaverka
Percutaneous cement discoplasty – our first experiences............................. 27
Markéta Koutná, Andrea Pokorná
Knowledge and experience of wound consultant nurses in
pain management in patients with wound..................................................... 32
News
The meeting of the board of Czech Pain Society 18. 1. 2017, Praha............... 42
IPVZ News ................................................................................................43
XV. Meeting of algesiologists in hotel Galant Mikulov 19.–20. 5. 2017.............. 44
Informations................................................................................................45