Tigis

středa, 20 říjen 2010 09:42

Aktuality v nefrologii 03/2010

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Editorial ............................................................................................. .74

Obsah ................................................................................................ 77

Pùvodní práce
Naše zkušenosti se zakládáním přístupů pro hemodialýzu
Zdeněk Konečný, Zdeněk Kříž, Robert Staffa,
Martin Dvořák, Robert Vlachovský, Tomáš Novotný,
Jan Buèek, Miroslav Krejèí ................................................................... 81


Limitace hodnocení sérového kreatininu a glomerulární filtrace
v detekci časných forem nefrotoxicity kalcineurinových
inhibitorů u pacientů po transplantaci ledviny
Karel Krejčí, Tomáš Tichý, Pavel Horák, Hana Ciferská,
Miroslav Hrubý, Vladko Horčička Jr., Pavel Štrebl,
Petr Bachleda, Josef Zadražil .............................................................. 85

Přøehledné práce
Co nového přinášejí nové doporučené postupy
pro léèbu peritonitidy z roku 2010?
Sylvie Opatrná .................................................................................. 93


Geneticky podmíněné formy nefrotického syndromu
Jana Reiterová, Hana Šafránková ........................................................ 96


Rozhovor ........................................................................................ 101

CONTENTS

Editorial ........................................................................................... 74
Contents .......................................................................................... 77

Original papers
Our experience with hemodialysis accesses creation
Zdenìk Koneèný, Zdenìk Kříž, Robert Staffa,
Martin Dvoøák, Robert Vlachovský, Tomáš Novotný,
Jan Buèek, Miroslav Krejčí ............................................................... 81


Evaluation of serum creatinine level and glomerular
filtration rate and their limits in the detection of early forms
of calcineurin inhibitors nephrotoxicity in patients after
kidney allograft transplantation
Karel Krejèí, Tomáš Tichý, Pavel Horák, Hana Ciferská,
Miroslav Hrubý, Vladko Horčička Jr., Pavel Štrebl,
Petr Bachleda, Josef Zadražil .......................................................... 85

Reviews
Current 2010 International society for peritoneal
dialysis guidelines for treatment of peritoneal dialysis
associated peritonitis
Sylvie Opatrná ............................................................................... 93


Genetic forms of nephrotic syndrome
Jana Reiterová, Hana Šafránková .................................................... 96


Interview ..................................................................................... 101
 

 

Číst 8943 krát Naposledy změněno středa, 10 listopad 2010 10:43