Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2013
pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Aktuality v nefrologii 4/2013

Oznámení.............................................................................................................106
Abstrakta
35. kongres slovenskej nefrologickej spoločnosti
s medzinárodnou účasťou.......................................................................................113

Původní práce
Biopsie transplantovaných obličiek – retrospektívna analýza
Ivana Dedinská, Katarína Macháleková, Juraj Miklušica,
Blažej Palkoci, Mazyar Fani, Ľudovít Laca...............................................................122

Kazuistika
Kardiorenální syndrom při AA amyloidóze v důsledku
kombinace dvou mutací genů pro periodické horečky
Katarína Blažová, Miroslava Horáčková, Rudolf Horváth,
Anna Šedivá, David Zemánek, Jaromír Háček,
Otto Schück, Maruša Debeljak............................................................................... 127

Rozhovor............................................................................................................... 131
Zprávy
Správa z 8. kongresu Medzinárodnej spoločnosti
pre históriu v nefrológii (IAHN), 11.–14. septembra 2013,
Olympia – Patras, Grécko
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová....................................................................... 135

Peritoneální dialýza v České republice v letech 2002–2012
Sylvie Opatrná..................................................................................................... 140

Dopisy redakci..................................................................................................... 142
Informace............................................................................................................. 142
Rejstříky 2013.......................................................................................................146

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Aktuality v nefrologii 3/2013

OBSAH


Editorial .................................................................................................................70

Původní práce
Těhotenství po transplantaci ledviny nepředstavuje riziko pro ztrátu štěpu
Barbora Řepová, Mariana Wohlfahrtová, Ondřej Viklický .............................................78

Přehledné články
Dávkování léků u pacientů s postižením funkce ledvin
Miroslava Horáčková, Otto Schück........................................................................... 83

Možnosti testování nefrotoxicity in vitro
Martina Vrbová, Erika Nýdlová, Tomáš Roušar............................................................90

Primární řasinky buněk epitelu ledvinných kanálků
Josef Dvořák, Veronika Sitorová, Dimitar Hadži Nikolov, Jaroslav Mokrý, Igor Richter,
Stanislav Filip, Aleš Ryška, Jiří Petera..................................................................... 96

Rozhovor...............................................................................................................102


CONTENTS


Editorial................................................................................................................. 70

Original papers
Pregnancy after kidney transplantation does not increase the risk of graft loss
Barbora Řepová, Mariana Wohlfahrtová, Ondřej Viklický..............................................78

Reviews
Drug dosage adjustment for patients with chronic kidney disease
Miroslava Horáčková, Otto Schück............................................................................83

Estimation of nephrotoxicity in vitro
Martina Vrbová, Erika Nýdlová, Tomáš Roušar............................................................90

Primary cilia of renal tubular epithelial cells
Josef Dvořák, Veronika Sitorová, Dimitar Hadži Nikolov, Jaroslav Mokrý, Igor Richter,
Stanislav Filip, Aleš Ryška, Jiří Petera......................................................................96

Interview................................................................................................................102

pondělí, 24 červen 2013 10:25

č. 2/2013

Editorial .......................................................................................................................................... 33

Přehledné články
Stanovení transportních charakteristik peritonea v klinické praxi
Barbora Szonowská ......................................................................................................................... 38

Aktuální KDIGO
Guidelines pro léčení anémie v historickém kontextu a se zřetelem k peritoneální dialýze
Sylvie Opatrná ................................................................................................................................. 45

Vybrané méně často se vyskytující peritonitidy u peritoneálně dialyzovaných pacientů
Vladimíra Bednářová, Doubravka Frausová, Martina Brejníková,
Zdenka Hrušková, Vít Motáň, Vladimír Tesař ...................................................................................... 52

Výživa při chronickém onemocnění ledvin
Jan Vachek, Oskar Zakiyanov, Doubravka Frausová, Vladimír Tesař ..................................................... 59

Zprávy ............................................................................................................................................ 62
Rozhovor ........................................................................................................................................ 63
Informace ....................................................................................................................................... 66

CONTENTS

Editorial ......................................................................................................................................... 33

Reviews
Evaluation of peritoneal transport characteristics in clinical practice
Barbora Szonowská ........................................................................................................................ 38

Current KDIGO Guidelines for treatment of renal anemia
in historical context with respect to peritoneal dialysis
Sylvie Opatrná ................................................................................................................................. 45

Some of rare peritonitis in patients treated with peritoneal dialysis
Vladimíra Bednářová, Doubravka Frausová, Martina Brejníková,
Zdenka Hrušková, Vít Motáň, Vladimír Tesař ...................................................................................... 52

Nutrition in chronic kidney disease
Jan Vachek, Oskar Zakiyanov, Doubravka Frausová, Vladimír Tesař ..................................................... 59

News ............................................................................................................................................. 62
Interview ......................................................................................................................................... 63
Information ..................................................................................................................................... 66

úterý, 16 duben 2013 07:53

Příloha AVN 1/2013

Odborný program..................................................................................................................... P-1

Mechanizmy progrese chronických nefropatií
J. Mareš ................................................................................................................................ P–3

Selhávající transplantovaná ledvina
O. Viklický ............................................................................................................................. P–6

Renoprotektivní terapie v roce 2013
Z. Hrušková, V. Tesař .............................................................................................................. P–9

Možnosti zpomalení progrese PCHLAD
J. Reiterová .............................................................................................................................P–12

Současná terapie anémie v predialýze ve světle doporučení
R. Ryšavá ...............................................................................................................................P–16

Léčba CKD-MBD v predialýze
S. Dusilová Sulková ................................................................................................................ P–20

Hypertenze v predialýze
K. Žamboch ........................................................................................................................... P–23

Dietní opatření v predialýze
V. Teplan ............................................................................................................................... P–27

Možnosti náhrady funkce ledvin – čemu dát přednost?
A. Paříková .............................................................................................................................P–29

Komu, kdy a jak založit cévní přístup k dialýze
F. Švára ................................................................................................................................. P–32

Komu, kdy a jak založit peritoneální katétr
S. Opatrná ............................................................................................................................. P–35

Psychologická příprava nemocných
M. Znojová .............................................................................................................................. P–38

Kdy zahájit dialyzační léčbu? Praxe vs. důkazy
J. Eiselt .................................................................................................................................. P–41

Koho, kdy a jak zařadit na preemptivní transplantaci ledviny
T. Reischig ............................................................................................................................. P–44

Transplantace ledvin od žijících dárců
J. Slatinská .............................................................................................................................P–48

Gerontologické aspekty predialýzy
M. Horáčková .......................................................................................................................... P–52

Akutní selhání ledvin v terénu chronického onemocnění ledvin
M. Havrda ............................................................................................................................... P–54

Radiofarmaky indukovaná poškození ledvin v predialýze
R. Šafránek .............................................................................................................................P–58

Optimální péče o pacienty CKD4
V. Tesař ................................................................................................................................. P–61

pátek, 12 duben 2013 12:10

Aktuality v nefrologii 1/2013

Editorial .................................................................................................................................... 1

Doporučení
Doporučení KDIGO pro léčbu zvýšeného krevního tlaku u chronického onemocnění ledvin
Václav Monhart ...........................................................................................................................7

Přehledné články
Plazmaferéza a její současné využití v klinické nefrologii
Doubravka Frausová, Vladimíra Bednářová, Vladimír Tesař, Zdenka Hrušková ................................ 17

Rozhovor ...............................................................................................................................28

Příloha
5. edukační sympozium „Predialýza"
a ´12 Jan Brod Memorial Lecture

CONTENTS

Editorial .................................................................................................................................1
Guideline
KDIGO Clinical Practice Guideline for the Management
of Blood Pressure in Chronic Kidney Disease
Václav Monhart .......................................................................................................................7

Reviews
Plasma exchange and its current use in clinical nephrology
Doubravka Frausová, Vladimíra Bednářová, Vladimír Tesař, Zdenka Hrušková ............................. 17

Interview .............................................................................................................................28

Supplementum
5th Educational symposium „Predialysis"
and 12´ Jan Brod Memorial Lecture