Tigis

AVN 2024

OBSAH

Editorial  Viklický, Švára ...................................................................... 1

Editorial Sulková .................................................................................. 2

 Obsah .................................................................................................. 5

Program ................................................................................................ 8

Abstrakty přednášek .......................................................................... 14

Abstrakty posterů ............................................................................... 23

Přednášky ........................................................................................... 38

Rozhovor

prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA, FISN ........................... 47

prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc. ..................................................... 50

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. ........................................................ 53

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., FERA, Dr.h.c. ................................ 55

Zprávy

Vzpomínka na profesora Eberharda Ritze ........................................... 57

Rejstřík autorů ...................................................................................... 63

Doporučené postupy České nefrologické společnosti
pro diagnostiku a léčbu chronického onemocnění
ledvin (CKD) u praktických lékařů ........................................................ 64

 

CONTENTS

Editorial  Viklický, Švára ....................................................................... 1

Editorial Sulková ................................................................................... 2

Contents ................................................................................................ 5

Programme ........................................................................................... 8

Abstracts of lectures ......................................................................... 14

Abstracts of posters .......................................................................... 23

Lectures .............................................................................................. 38

Interview

prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA, FISN ........................... 47

prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc. ..................................................... 50

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. ....................................................... 53

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., FERA, Dr.h.c. ............................... 55

News

Remembering Professor Eberhard Ritz .............................................. 57

Index of authors .................................................................................. 63

Recommended practices Czech Society of Nephrology
for the diagnosis and treatment of chronic disease
of chronic kidney disease (CKD) in general practitioners .....................64

 

 

středa, 05 červen 2024 06:41

AVN 2/2024

Napsal(a)

OBSAH

Editorial ................................................................................................ 34

Obsah ................................................................................................... 37

 

Přehledné články

Co najdeme v nových doporučeních KDIGO?
Jan Vachek, Kateřina Oulehle, Vladimír Tesař .................................... 41

Expertní stanovisko zástupců odborných společností
k postavení finerenonu v léčbě diabetiků 2. typu
s chronickým onemocněním ledvin
Ondřej Viklický, Vladimír Tesař, Ivan Rychlík,
Martin Prázný, Romana Ryšavá, Richard Češka,
Martin Haluzík, Petr Ošťádal, Jan Krejčí, Miloš Táborský ................... 46

Tubulointersticiální nefritidy /tubulointersticiální nefropatie
Miroslava Horáčková ............................................................................ 51

Výběr vhodného opioidu u chronické bolesti
hemodialyzovaných pacientů. Je buprenorfin
opioidem první volby v léčbě bolesti
u hemodialyzovaných pacientů?
Jitka Fricová ........................................................................................ 59

Pokyny autorům........................................................................... 64

CONTENTS

Editorial ............................................................................................... 34

Contents .............................................................................................. 37

Reviews

What can we find in the new KDIGO recommendations?
Jan Vachek, Kateřina Oulehle, Vladimír Tesař ..................................... 41

Expert opinion of representatives of professional
societies on the position of finerenone in the treatment
of type 2 diabetics with chronic kidney disease
Ondřej Viklický, Vladimír Tesař, Ivan Rychlík,
Martin Prázný, Romana Ryšavá, Richard Češka,
Martin Haluzík, Petr Ošťádal, Jan Krejčí, Miloš Táborský .................... 46

Tubulointerstitial nephritis / tubulointerstitial nephropathy
Miroslava Horáčková ............................................................................ 51

The appropriate opioid selection for hemodialysis
patients with chronic pain. Is buprenorphine
the opioid of first choice in the treatment of pain
in hemodialysis patients?
Jitka Fricová ......................................................................................... 59

Instruction for authors ............................................................... 64

OBSAH

 

Editorial ................................................................................................ 2

Obsah .................................................................................................... 5

Původní práce

Močové extracelulární vezikuly: od biomarkerů 
k terapii (úvodní přehled)
Petr Přikryl, Martin Vokurka ...................................................................... 9

Přehledné články

Novinky v léčbě IgA nefropatie
Dita Maixnerová, Vladimír Tesař .............................................................. 13

Adipocytokíny po transplantácii obličky
Ivana Dedinská, Karol Granák, Matej Vnučák,
Monika Beliančinová, Patrícia Kleinová,
Tímea Blichová, Marián Mokáň ............................................................... 19

Zdravotně sociální péče u pacientů s pokročilým
chronickým onemocněním ledvin
Alena Makarová ....................................................................................... 24

Transplantace inzulin produkující tkáně
Radomíra Kožnarová, Peter Girman ....................................................... 27

Informace

Pozvání na 40. kongres České nefrologické
společnosti, 12.–14. 6. 2024..................................................................... 32

CONTENTS

Editorial ................................................................................................ 2

Contents .............................................................................................. 5

Original papers

Urinary extracellular vesicles: from biomarkers
to therapy (introductory review)
Petr Přikryl, Martin Vokurka ...................................................................... 9

Reviews

Potential treatment of IgA nephropathy
Dita Maixnerová, Vladimír Tesař ............................................................ 13

Adipocytokines after kidney transplantation
Ivana Dedinská, Karol Granák, Matej Vnučák,
Monika Beliančinová, Patrícia Kleinová,
Tímea Blichová, Marián Mokáň ............................................................. 19

Health and social care in patients with advanced
chronic kidney disease
Alena Makarová ..................................................................................... 24

Transplantation of insulin-producing tissue
Radomíra Kožnarová, Peter Girman ...................................................... 27

Information

Invitation - 40th Congress of Czech Society
of nephrology, June 12-14th, 2024 ......................................................... 32