Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2012
pondělí, 03 prosinec 2012 12:39

Aktuality v nefrologii 4/2012

Oznámení..................................................................................................................................... 113

Doporučení
KDIGO doporučení pro diagnostiku a léčbu anémie
u nemocných s CKD: komentovaný návod pro klinickou praxi
Romana Ryšavá .............................................................................................................................118

Klinický význam cévních kalcifikací a jejich detekce u pacientů s chronickým onemocněním
a selháním ledvin – stanovisko pracovní skupiny České nefrologické společnosti
Sylvie Dusilová Sulková, Ivan Rychlík, Sylvie Opatrná, Romana Ryšavá, Vladimír Tesař,
Ondřej Viklický, Jana Zahálková ......................................................................................................127

Přehledné články
Kardiorenální syndrom rezistentní na diuretickou terapii: alternativní způsoby léčby
Miroslava Horáčková ......................................................................................................................137

Chřipka – specifika profylaxe prevence a léčby u pacientů s náhradou funkce ledvin
Lukáš Kielberger, Jaromír Eiselt .....................................................................................................141

Rozhovor ......................................................................................................................................147
Rejstříky 2012 ..............................................................................................................................149

CONTENT

Announcement ............................................................................................................................113

Guideline
KDIGO guidelines for diagnosis and treatment of anemia
in chronic kidney disease: commentary for clinical practice
Romana Ryšavá ......................................................................................................................118

Clinical significance and monitoring of vascular calcifications in end-stage
renal disease patients – statement of Working group of Czech society of nephrology
Sylvie Dusilová Sulková, Ivan Rychlík, Sylvie Opatrná, Romana Ryšavá, Vladimír Tesař,
Ondřej Viklický, Jana Zahálková ................................................................................................127

Reviews
Cardiorenal syndrome: alternative treatment modalities in non-responders to diuretics
Miroslava Horáčková ................................................................................................................137

Influenza – specifics of prevention and treatment in patients on renal replacement therapy
Lukáš Kielberger, Jaromír Eiselt ................................................................................................141

Interview ..................................................................................................................................147

Index 2012 ...............................................................................................................................149

čtvrtek, 27 září 2012 07:01

Aktuality v nefrologii 3/2012

Oznámení .....................................................................................................................................81

Přehledné práce
Štítná žláza u chronického onemocnění ledvin (CKD)
Jiří Horáček ..................................................................................................................................86

Původní práce
Vývoj anémie a sekundární hyperparathyreózy u pacientů sledovaných v ČR pro chronické
onemocnění ledvin stádia CKD 2-5
Renata Lažanská, Jiřina Suchanová, Miroslav Ryba, Václav Monhart, Marcela Trojánková,
Jelena Skibová, Sylvie Dusilová Sulková ...........................................................................................92

KDIGO doporučení
KDIGO doporučení pro diagnostiku a léčbu glomerulonefritidy – nejdůležitější doporučení
Vladimír Tesař .............................................................................................................................102

Rozhovor .....................................................................................................................................110
Zprávy
prof. MUDr. Václav Monhart, CSc., sedmdesátníkem
Vladimír Tesař ..............................................................................................................................112

CONTENTS

Announcement ............................................................................................................................ 81

Reviews
Thyroid gland in chronic kidney disease (CKD)
Jiří Horáček ..................................................................................................................................86

Originial papers
Evolution of anemia and secondary hyperparathyroidism
in patients with chronic kidney disease stage 2-5 in Czech Republic
Renata Lažanská, Jiřina Suchanová, Miroslav Ryba, Václav Monhart, Marcela Trojánková,
Jelena Skibová, Sylvie Dusilová Sulková ......................................................................................... 92

KDIGO Guideline
KDIGO Clinical Practice Guideline for Glomerulonephritis – which of them are most
important for the clinical practice?
Vladimír Tesař .............................................................................................................................102

Interview ..................................................................................................................................... 110
News
LAUDATIO: Prof. Vaclav Monhart, MD, PhD.
Vladimír Tesař ..............................................................................................................................112

 

čtvrtek, 07 červen 2012 09:11

Aktuality v nefrologii 2/2012

OBSAH

Editorial .......................................................................................................................................45

Původní práce
Vliv vybraných polymorfizmů MCP-1 a MIP-1a na rozvoj sekundární amyloidózy
Zuzana Potyšová .........................................................................................................................50

Vliv dialyzační léčby na sérové hodnoty matrix-metaloproteináz před a po transplantaci ledviny
Olga Marečková, Vladimír Teplan, Jan Piťha, Marta Kalousová, Tomáš Zíma,
Jelena Skibová, Ondřej Viklický ....................................................................................................54

Pravidelné cvičení ovlivňuje tuk ve svalu měřený MR spektroskopií a kardiovaskulární
riziko po transplantaci ledviny
Vladimír Teplan, Filip Jírů, Milan Hájek, Andrea Mahrová, Klára Švagrová,
Jaroslav Racek, Milena Štollová, Irena Látová, Jana Adamcová .........................................................61

Přehledné práce
Výběr dialyzační metody u pacienta v terminálním stádiu chronického renálního selhání (ESRD)
Alena Paříková ............................................................................................................................72

Rozhovor ....................................................................................................................................75

CONTENTS

Editorial ......................................................................................................................................45
Originial papers
The influence of selected MCP-1 and MIP-1a polymorphisms on development
of secondary amyloidosis
Zuzana Potyšová ........................................................................................................................50

The effect of dialysis on pre- and post-transplant serum matrix-metalloproteinase levels
Olga Marečková, Vladimír Teplan, Jan Piťha, Marta Kalousová, Tomáš Zíma,
Jelena Skibová, Ondřej Viklický ..................................................................................................54

Regular physical activity influences fat in muscle measured by MR spectroscopy
and cardiovascular risk after kidney transplantation
Vladimír Teplan, Filip Jírů, Milan Hájek, Andrea Mahrová, Klára Švagrová, Jaroslav Racek,
Milena Štollová, Irena Látová, Jana Adamcová...............................................................................61

Reviews
Dialysis modality selection in patient with end-stage renal disease (ESRD)
Alena Paříková ..........................................................................................................................72

Interview ...................................................................................................................................75

úterý, 20 březen 2012 08:17

Aktuality v nefrologii 1/2012

Obsah

Oznámení.................................................................................................................... 1

Původní práce

Funkční adaptace ledviny transplantované dětem
Karel Matoušovic, Jaroslav Špatenka, Eva Foltynová, Jiří Dušek, Karel Vondrák,
Jan Janda, Jan Burkert, Anna Štekláčová, Věra Lánská, Tomáš Seeman ...........................6

Je přísun alkalií při peritoneální dialýze ovlivněn užitím icodextrinu?
Jan Klaboch, Sylvie Opatrná, Karel Matoušovic, Otto Schück ..........................................14

Doporučené postupy
Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin ..................................................18
Vzdělávací program oboru NEFROLOGIE .......................................................................28

Zprávy
10. kongres Spoločnosti balkánskych miest pre nefrológiu, dialýzu, transplantáciu
a umelé orgány (BANTAO), 13.–15. októbra 2011, Sani, Chalkidiki (Grécko)
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová ...............................................................................41

Rozhovor .....................................................................................................................43
Nové knihy ...................................................................................................................44

Content

Announcement ..............................................................................................................1

Originial papers
Functional adaptation of transplanted kidney in children
Karel Matoušovic, Jaroslav Špatenka, Eva Foltynová, Jiří Dušek, Karel Vondrák,
Jan Janda, Jan Burkert, Anna Štekláčová, Věra Lánská, Tomáš Seeman ...........................6

Does icodextrin use affect transperitoneal alkali gain?
Jan Klaboch, Sylvie Opatrná, Karel Matoušovic, Otto Schück ...........................................14

Clinical practice recommendations
Clinical practice recommendations in diabetic kidney disease ..........................................18
Education in Nephrology ...............................................................................................28

News
10th Congress of BANTAO, Sani, Chalkidiki, Greece
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová ...............................................................................41

Interview ......................................................................................................................43
New books ..................................................................................................................44