Tigis

AVN 2022
čtvrtek, 08 prosinec 2022 11:41

AVN 4/2022

AVN 4 2022 obalka

AKTUALITY V NEFROLOGII 4/2022

EDITORIAL ...................................................................... 105

OBSAH ............................................................................ 109

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Selektivní antagonista mineralokortikoidního
receptoru – nová naděje pro pacienty
s diabetickým onemocněním ledvin
Vladimír Tesař .................................................................. 112

Časté problémy ve farmakoterapii v kontextu
onemocnění ledvin – zaměřeno na psychofarmaka
Jan Vachek, Kateřina Oulehle, Oskar Zakiyanov,
Jan Hartinger
  ...................................................................116

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Expertní stanovisko ke spolupráci diabetologů
a internistů s nefrology v péči o nemocné
s chronickým onemocněním ledvin
Ondřej Viklický, Romana Ryšavá, Vladimír Tesař,
Ivan Rychlík, Martin Prázný, Richard Češka,
Martin Haluzík
 ............................................................... 125

ZPRÁVY

Kam jsme pokročili v roce 2022? 1. kongres
České nefrologické společnosti
Jarmila Škubová ............................................................ 134

Odborníci se v Olomouci věnovali
moderní léčbě selhání ledvin
David Vondruška .......................................................... 136

REJSTŘÍKY 2022 ......................................................... 138

PŘEDPLATNÉ .............................................................. 140

 

EDITORIAL ................................................................... 105

CONTENTS .................................................................. 109

REVIEWS

Selective antagonist of mineralocorticoid
receptor – new hope for patients with
diabetic kidney disease
Vladimír Tesař ............................................................... 112

Common problems in pharmacotherapy related
to kidney diseases - focused on psychotropic medication
Jan Vachek, Kateřina Oulehle, Oskar Zakiyanov,
Jan Hartinger .................................................................
116

REVIEWS

Expert opinion on the cooperation of diabetologists
and internists with nephrologists in the care
of patients with chronic kidney diseases
Ondřej Viklický, Romana Ryšavá, Vladimír Tesař,
Ivan Rychlík, Martin Prázný, Richard Češka,
Martin Haluzík ..............................................................
125

NEWS

2022 where we are now?
39th Congress of the Czech Society of Nephrology
Jarmila Škubová ........................................................... 134

Experts pushed ahead modern treatment
of renal kidney failure in Olomouc
David Vondruška .......................................................... 136

INDEX 2022 ................................................................. 138

JOURNAL SUBSCRIPTION ........................................ 140

čtvrtek, 13 říjen 2022 10:22

AVN 3/2022

Napsal(a)

OBSAH

Editorial ..................................................................................................... 70

Obsah ........................................................................................................ 73

Přehledné články

Imunitní odpověď na COVID-19 u nemocných
po transplantaci ledviny
Ondřej Viklický, Mária Magicová, Ivan Zahrádka ....................................... 76

Český překlad a odborná validace integrovaného
dotazníku IPOS-renal (IPOS-r) zaměřeného
na paliativní péči v nefrologii
Zuzana Křemenová, Karolína Vlčková ........................................................ 80

OBSAH

Editorial ..................................................................................................... 33

Obsah ........................................................................................................ 35

Přehledné články

Mechanismy regulace kostního metabolismu a jejich návaznost
na léčebné možnosti při kombinaci renální
osteodystrofie /sekundární osteoporóza
Kamil Žamboch, Karel Krejčí, Pavel Horák ................................................ 37

Novinky v léčbě peritonitidy u peritoneálně dialyzovaných pacientů
Jan Klaboch ............................................................................................... 45

Kostní nemoc při selhání ledvin – renální
i non-renální komponenta
Sylvie Dusilová Sulková, Anita Pokorná,
Roman Šafránek, Ladislava Pavlíková,Vladimír Palička .............................. 48

Bolest mezi obory: realita, možnosti a meze
Petr Knotek ................................................................................................... 57

Zprávy

Kam jsme pokročili v roce 2022?

39. kongres České nefrologické společnosti
Jarmila Škubová ........................................................................................... 66

Pokyny autorům............................................................................................ 68

 

CONTENTS

Editorial .......................................................................................................... 33

Contents ......................................................................................................... 35

Reviews

Mechanisms of bone metabolism regulation
and their relation to therapeutic options in concomitant
renal osteodystrophy/secondary osteoporosis
Kamil Žamboch, Karel Krejčí, Pavel Horák ................................................. 37

Update on the treatment of peritonitis in peritoneal dialysis patients
Jan Klaboch ................................................................................................ 45

Bone disesase in end-stage kidney disease – renal
and non-renal components
Sylvie Dusilová Sulková, Anita Pokorná,
Roman Šafránek, Ladislava Pavlíková, Vladimír Palička ........................... 48

Pain between disciplines: reality, possibility and limits
Petr Knotek ................................................................................................. 57

News

2022 where we are now?

39th Congress of the Czech Society of Nephrology
Jarmila Škubová .........................................................................................66

Instruction for authors................................................................................. 68

OBSAH

Editorial ................................................................................................ 1

Obsah .................................................................................................... 3

Přehledné články

Pokroky v léčbě chronického onemocnění ledvin –
konceptuální, diagnostické a léčebné novinky
Jan Mareš ................................................................................................. 5

Role endoteliálního glykokalyxu u transplantace ledviny
Pavel Navrátil, Vladimír Černý, Sylvie Dusilová Sulková,
David Astapenko
..................................................................................... 10

Zobrazovací metody v nefrologii v dětském věku
Martin Kynčl ............................................................................................. 15

Historie

Historie dětské nefrologie v býval.m Československu
a později v České republice
Jan Janda .................................................................................................. 21

Rozhovor

PhDr. Jarmila Škubová ............................................................................... 26

Zprávy ..................................................................................................... 28

Rejstříky 2021 ...................................................................................... 31

 

 

CONTENTS

Editorial ................................................................................................... 1

Contents ................................................................................................. 3

Reviews

Achievements in treatment of chronic kidney disease –
conceptual, diagnostic and therapeutic advances
Jan Mareš .................................................................................................... 5

The role of endothelial glycocalyx in kidney transplantation
Pavel Navrátil, Vladimír Černý, Sylvie Dusilová Sulková,
David Astapenko
........................................................................................ 10

Imaging methods in pediatric nephrology
Martin Kynčl ................................................................................................ 15

History

History of pediatric nephrology in the former
Czechoslovakia and then in Czech republic
Jan Janda .................................................................................................... 21

Interview

PhDr. Jarmila Škubová................................................................................. 26

News ......................................................................................................... 28

Index 2021............................................................................................... 31