Tigis

AVN 2022
čtvrtek, 13 říjen 2022 10:22

AVN 3/2022

Napsal(a)

OBSAH

Editorial ..................................................................................................... 70

Obsah ........................................................................................................ 73

Přehledné články

Imunitní odpověď na COVID-19 u nemocných
po transplantaci ledviny
Ondřej Viklický, Mária Magicová, Ivan Zahrádka ....................................... 76

Český překlad a odborná validace integrovaného
dotazníku IPOS-renal (IPOS-r) zaměřeného
na paliativní péči v nefrologii
Zuzana Křemenová, Karolína Vlčková ........................................................ 80

OBSAH

Editorial ..................................................................................................... 33

Obsah ........................................................................................................ 35

Přehledné články

Mechanismy regulace kostního metabolismu a jejich návaznost
na léčebné možnosti při kombinaci renální
osteodystrofie /sekundární osteoporóza
Kamil Žamboch, Karel Krejčí, Pavel Horák ................................................ 37

Novinky v léčbě peritonitidy u peritoneálně dialyzovaných pacientů
Jan Klaboch ............................................................................................... 45

Kostní nemoc při selhání ledvin – renální
i non-renální komponenta
Sylvie Dusilová Sulková, Anita Pokorná,
Roman Šafránek, Ladislava Pavlíková,Vladimír Palička .............................. 48

Bolest mezi obory: realita, možnosti a meze
Petr Knotek ................................................................................................... 57

Zprávy

Kam jsme pokročili v roce 2022?

39. kongres České nefrologické společnosti
Jarmila Škubová ........................................................................................... 66

Pokyny autorům............................................................................................ 68

 

CONTENTS

Editorial .......................................................................................................... 33

Contents ......................................................................................................... 35

Reviews

Mechanisms of bone metabolism regulation
and their relation to therapeutic options in concomitant
renal osteodystrophy/secondary osteoporosis
Kamil Žamboch, Karel Krejčí, Pavel Horák ................................................. 37

Update on the treatment of peritonitis in peritoneal dialysis patients
Jan Klaboch ................................................................................................ 45

Bone disesase in end-stage kidney disease – renal
and non-renal components
Sylvie Dusilová Sulková, Anita Pokorná,
Roman Šafránek, Ladislava Pavlíková, Vladimír Palička ........................... 48

Pain between disciplines: reality, possibility and limits
Petr Knotek ................................................................................................. 57

News

2022 where we are now?

39th Congress of the Czech Society of Nephrology
Jarmila Škubová .........................................................................................66

Instruction for authors................................................................................. 68

OBSAH

Editorial ................................................................................................ 1

Obsah .................................................................................................... 3

Přehledné články

Pokroky v léčbě chronického onemocnění ledvin –
konceptuální, diagnostické a léčebné novinky
Jan Mareš ................................................................................................. 5

Role endoteliálního glykokalyxu u transplantace ledviny
Pavel Navrátil, Vladimír Černý, Sylvie Dusilová Sulková,
David Astapenko
..................................................................................... 10

Zobrazovací metody v nefrologii v dětském věku
Martin Kynčl ............................................................................................. 15

Historie

Historie dětské nefrologie v býval.m Československu
a později v České republice
Jan Janda .................................................................................................. 21

Rozhovor

PhDr. Jarmila Škubová ............................................................................... 26

Zprávy ..................................................................................................... 28

Rejstříky 2021 ...................................................................................... 31

 

 

CONTENTS

Editorial ................................................................................................... 1

Contents ................................................................................................. 3

Reviews

Achievements in treatment of chronic kidney disease –
conceptual, diagnostic and therapeutic advances
Jan Mareš .................................................................................................... 5

The role of endothelial glycocalyx in kidney transplantation
Pavel Navrátil, Vladimír Černý, Sylvie Dusilová Sulková,
David Astapenko
........................................................................................ 10

Imaging methods in pediatric nephrology
Martin Kynčl ................................................................................................ 15

History

History of pediatric nephrology in the former
Czechoslovakia and then in Czech republic
Jan Janda .................................................................................................... 21

Interview

PhDr. Jarmila Škubová................................................................................. 26

News ......................................................................................................... 28

Index 2021............................................................................................... 31