Tigis

AVN 2023

OBSAH

 

Editorial .................................................................................................... 109

Obsah ........................................................................................................ 111

Přehledné články

Sleeve gastrektomie u pacientů s chronickým
onemocněním ledvin stadia 4 a 5
Pavel Navrátil, Pavel Navrátil st., Sylvie Dusilová Sulková,
Michaela Matysková Kubišová, Jaroslav Pacovský,
Roman Šafránek, Igor Guňka .................................................................... 115

IgG4-asociované onemocnění ledvin
Silvie Rajnochová Bloudíčková .................................................................. 121

Přehledné články

Extracelulárna DNA ako potenciálny marker
poškodenia obličiek
Alexandra Gaál Kovalčíková, Ľudmila Podracká ........................................ 125

Protilátky proti non HLA antigenům a jejich
význam v transplantačních reakcích
Kateřina Vychytilová, Antonij Slavčev ......................................................... 131

Rozhovor

MUDr. Magdaléna Mokrejšová .................................................................... 136

Informace

Pozvání na 25th Prague Nephrology
Winter School, 26. 1. – 27. 1. 2024............................................................... 138

Rejstříky 2023 ......................................................................................... 139

 

CONTENT

 

Editorial ........................................................................................................ 109

Contents ....................................................................................................... 111

Reviews

Sleeve gastrectomy in patients with chronic
kidney disease stage 4 and 5
Pavel Navrátil, Pavel Navrátil st., Sylvie Dusilová Sulková,
Michaela Matysková Kubišová, Jaroslav Pacovský,
Roman Šafránek, Igor Guňka .......................................................................... 115

Immunoglobulin G4-related kidney disease
Silvie Rajnochová Bloudíčková ........................................................................ 121

Reviews

Extracellular DNA as a potential marker
of kidney damage
Alexandra Gaál Kovalčíková, Ľudmila Podracká ............................................. 125

Antibodies to non HLA antigens and their
significance in transplant reactions
Kateřina Vychytilová, Antonij Slavčev ............................................................... 131

Interwiev

MUDr. Magdaléna Mokrejšová ........................................................................... 136

Information

Invitation to the 25th Prague Nephrology
Winter School, 26–27 January 2024.................................................................... 138

Index 2023 ...................................................................................................... 139

OBSAH

Editorial ................................................................................................ 73

Obsah .................................................................................................... 75

Přehledné články

Jaké aktuální změny chystá KDIGO iniciativapro oblast CKD-MBD?
Sylvie Dusilová Sulková, Anita Pokorná,
Ladislava Pavlíková, Roman Šafránek, Vladimír Palička
...................... 79

Recirkulace při hemodialýze
František Lopot ...................................................................................... 89

Adipocytokíny a interleukíny v kontexte vzniku
potransplantačného diabetes mellitus – výsledky našich analýz
Patrícia Kleinová, Monika Beliančinová, Matej Vnučák,
Karol Graňák, Marián Mokáň, Ivana Dedinská
....................................... 97

 Kazuistika

Kazuistika – špatně se mi dých.
Eva Němečková, Alena Malá, Sylvie Dusilová Sulková,
Roman Šafránek ................................................................................... 106

 

CONTENTS

Editorial ................................................................................................ 73

Contents ..................................................................................,........... 75

Reviews

What are KDIGO hot news in CKD-MBD?
Sylvie Dusilová Sulková, Anita Pokorná,
Ladislava Pavlíková, Roman Šafránek, Vladimír Palička
...................... 79

Recirculation in haemodialysis
František Lopot ...................................................................................... 89

Adiponektins and interleukins i the context
of posttransplant diabetes mellitus – results of our analyses
Patrícia Kleinová, Monika Beliančinová, Matej Vnučák,
Karol Graňák, Marián Mokáň, Ivana Dedinská
....................................... 97

Case report

Case report – I am short of breath
Eva Němečková, Alena Malá, Sylvie Dusilová Sulková,
Roman Šafránek .................................................................................... 106

OBSAH

Editorial ................................................................................................ 37

Obsah .................................................................................................... 41

Přehledné články

Alternativní a nestandardní žilní přístupy
pro dialyzační léčbu
Pavel Michálek, Jan Kaván, Lukáš Lambert, Jan Malík,
Radka Lainková, Tomáš Brožek
............................................................. 44

 

Potransplantačný diabetes mellitus po transplantácii
obličky a transplantácii pečene
Monika Beliančinová, Patrícia Kleinová, Karol Graňák,
Matej Vnučák, Peter Petruš, Marián Mokáň,
Ivana Dedinská....................................................................................... 52

Akutní poškození ledvin u COVID-19 pozitivních pacientů
a stanovení možných rizikových faktorů rozvoje AKI
Darja Krusová ........................................................................................ 57

Chronické onemocnění ledvin a kouření
Kamila Zvolská, Alexandra Pánková, Eva Králíková ............................ 65

 

Zprávy .................................................................................................. 70

Předplatné .......................................................................................... 72

CONTENTS 

Editorial .............................................................................................. 37

Contents ............................................................................................ 41

Reviews

Alternative and non-standard vascular accessfor dialysis
Pavel Michálek, Jan Kaván, Lukáš Lambert, Jan Malík,
Radka Lainková, Tomáš Brožek ......................................................... 44

Post-transplant diabetes mellitus after kidney
transplantation and liver transplantation
Monika Beliančinová, Patrícia Kleinová, Karol Graňák,
Matej Vnučák, Peter Petruš, Marián Mokáň,
Ivana Dedinská................................................................................... 52

Acute kidney damage in COVID-19 positive patients and
determination of possible risk factors for the
development of AKI
Darja Krusová ..................................................................................... 57

Chronic kidney disease and smoking`
Kamila Zvolská, Alexandra Pánková, Eva Králíková .......................... 65

News ................................................................................................... 70

Journal subscription ................................................................... 72

 

pondělí, 01 květen 2023 10:43

AVN Supplementum 1/2023

AVN suppl. 1 2023 newsletter

AVN Supplementum 1/2023

EDITORIAL .................................................................................... 1

OBSAH .......................................................................................... 3

HISTORIE
Historie vzniku „Brodových dnů“
Ivan Rychlík ................................................................................... 6

PROGRAM .................................................................................. 10

PŘEDNÁŠKY ............................................................................... 12

ZAHRANIČNÍ AUTOŘI ................................................................. 23

ABSTRAKTA A TEZE PŘEDNÁŠEK ............................................ 29

ROZHOVOR
doc. MUDr. Miroslava Horáčková, CSc. ....................................... 39

PŮVODNÍ PRÁCE
Proč volit častou domácí hemodialýzu?
Perspektiva času a frekvence
Krystyna Lisa Solarana, Ovidio Jimenez Martin,
Corinne Zeller-Knuth, Siobhan Gladding, Fatih Kircelli ................
41

REJSTŘÍK AUTORŮ .................................................................... 49

 

 
 
 
 
 
 
 
INTERVIEW
 
ORIGINAL PAPER
 

 

OBSAH

Editorial ................................................................................................ 1

Obsah .................................................................................................... 3

Přehledné články

Ketoanaloga esenciálních aminokyselin
v konzervativní léčbě chronického onemocnění
ledvin (CKD) u seniorů vysoké věkové kategorie (80-95 let)
Vladimír Teplan ..................................................................................... 6

Národný indukčný imunosupresívnyprotokol – multicentrická analýza
Patrícia Kleinová, Monika Beliančinová,
Matej Vnučák, Karol Graňák, Igor Gaľa,
Michaela Chrapeková, Andrea Bystričanová,
Ľuboslav Beňa, Tatiana Baltesová,
Zuzana Žilinská, Marián Mokáň,
Ivana Dedinská
........................................................................................ 18

Kalcimimetika v léčbě SHPT – srovnání benefitu
léčby perorální a parenterální lékové formy
Sylvie Dusilová Sulková, Anita Pokorná,
Roman Šafránek
...................................................................................... 27

Předplatné ............................................................................................... 36

 

Contents

Editorial ................................................................................................ 1

Contents .............................................................................................. 3

Reviews

Keto amino acids in conservative
management of chronic kidney disease (CKD)
at high aged seniors (85 - 95 years)
Vladimír Teplan ....................................................................................... 6

The national induction immunosuppresion protocol –
multicenter study
Patrícia Kleinová, Monika Beliančinová,
Matej Vnučák, Karol Graňák, Igor Gaľa,
Michaela Chrapeková, Andrea Bystričanová,
Ľuboslav Beňa, Tatiana Baltesová,
Zuzana Žilinská, Marián Mokáň,
Ivana Dedinská...................................................................................... 18

Calcimimetics in the pharmacotherapy of secondary
hyperparathyroidism - the choice between peroral and
parenteral dosage form
Sylvie Dusilová Sulková, Anita Pokorná,
Roman Šafránek..................................................................................... 27

Journal subscription ............................................................................... 36