Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2011
úterý, 06 prosinec 2011 09:53

Aktuality v nefrologii 4/2011

Editorial .............................................................................................................................125

Přehledné práce
Proč některé transplantované ledviny fungují více než 15 let?
Michaela Lepeyová, Ondřej Viklický ..................................................................................... 131

Původní práce
Vyšetření neutrofilního, s gelatinázou asociovaného lipokalinu v moči po kardiochirurgických
výkonech u dospělých pacientů
Magdaléna Fořtová, Jan Lejsek, Marta Pechová, Richard Průša ...............................................136

Srovnání nefrotoxicity cyklosporinu a takrolimu vyhodnocením opakovaných
protokolárních biopsií transplantovaných ledvin
Karel Krejčí, Tomáš Tichý, Pavel Horák, Hana Ciferská, Andrea Smržová, Miroslav Hrubý,
Kamil Žamboch, Jan Strojil, Petr Bachleda, Josef Zadražil .......................................................142

Guidelines
Dokument americké asociace lékařů (Renal Physician Association) k problematice
společného rozhodování o nezařazení/vyřazení do/z dialyzační léčby
Michaela Ságová ..................................................................................................................150

Abstrakta
34. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou ..............................153
Rejstříky 2011 ......................................................................................................................166

CONTENTS

Editorial ...............................................................................................................................125
Reviews
Why in some kidney grafts the function last for more than 15 years?
Michaela Lepeyová, Ondřej Viklický ........................................................................................131

Originial papers
Examination of urine neutrophil gelatinase-associated lipocalin following cardiac surgery in adults
Magdaléna Fořtová, Jan Lejsek, Marta Pechová, Richard Průša ................................................136

Comparison of cyclosporine and tacrolimus nephrotoxicity in repeated protocol biopsies
of transplanted kidneys
Karel Krejčí, Tomáš Tichý, Pavel Horák, Hana Ciferská, Andrea Smržová, Miroslav Hrubý,
Kamil Žamboch, Jan Strojil, Petr Bachleda, Josef Zadražil .......................................................142

Guidelines
Recommendation of renal physician association to shared decision making
in the appropriate initiation of and withdrawal from dialysis
Michaela Ságová ..................................................................................................................150

Abstracts
34th Congress of Slovak Society of Nephrology with International Participation ...........................153
Index 2011 ...........................................................................................................................166

úterý, 27 září 2011 12:39

Aktuality v nefrologii 3/2011

Editorial .......................................................................................................................... 89

Přehledné práce
Fyziologie a patofyziologie erytropoezy II: regulace a erytropoetin
Martin Vokurka .................................................................................................................96

Původní práce
Kostní denzita u hemodialyzovaných pacientů během ročního sledování a její souvislost
s hladinami vitaminu D a dalšími parametry
Ivo Valkovský, Sylvie Dusilová Sulková, Arnošt Martínek,
Renata Olšanská, Jelena Skibová, Jarmila Dědochová,
Naděžda Petejová, Markéta Pernicová, Zdeněk Švagera .....................................................105

Kazuistika a přehledné sdělení Volba koncentrace vápníku v dialyzačním roztoku
– literární přehled a kazuistická sdělení
Roman Šafránek, Michaela Kubišová, Petr Moučka, Sylvie Dusilová Sulková ........................113

Příloha
4. edukační sympozium „Novinky v diagnostice a terapii interních chorob
pro nefrology" a '11 Jan Brod Memorial Lecture

CONTENTS

Editorial ............................................................................................................................. 89

Reviews
Physiology and pathophysiology of erythropoiesis II: regulation and erythropoietin
Martin Vokurka ...................................................................................................................96

Originial papers
Bone mineral density in haemodialysis patients during a one-year follow-up
and its relationto the vitamin D levels and other parameters
Ivo Valkovský, Arnošt Martínek, Renata Olšanská, Jelena Skibová, Jarmila Dědochová,
Naděžda Petejová, Markéta Pernicová, Zdeněk Švagera .........................................................105

Case report and review of the topic Calcium concentration in dialysis solution
– review of the literature and case reports
Roman Šafránek, Michaela Kubišová, Petr Moučka, Sylvie Dusilová Sulková ...........................113

Supplementum
4th Educational Symposium „Recent diagnostic and therapeutic advances in internal medicine for nephrologists"
and 11´ Jan Brod Memorial Lecture

 

středa, 22 červen 2011 08:21

Aktuality v nefrologii 2/2011

Editorial .............................................................................................................................49

Přehledné práce
Stanovení propustnosti peritonea – klinické doporučení pracovní skupiny ERBP
Vladimíra Bednářová, Alena Paříková ...................................................................................57


Fyziologie a patofyziologie erytropoezy I: metabolizmus železa
Martin Vokurka ..................................................................................................................63


Léky navozená rhabdomyolýza
Drahomíra Tlučhořová .........................................................................................................71

Původní práce
Nádorové markery u karcinomu ledviny
Marta Kalousová, Drahomíra Springer, Tomáš Zima ..............................................................75


Sekvenční protokolární biopsie transplantované ledviny a její komplikace
– monocentrická studie
Karel Krejčí, Tomáš Tichý, Pavel Horák, Hana Ciferská, Andrea Smržová, Miroslav Hrubý,
Kamil Žamboch, Petr Bachleda, Josef Zadražil .....................................................................79


Rozhovor ...........................................................................................................................84

CONTENTS

Editorial ............................................................................................................................49

Reviews
Evaluation of membrane characteristics – clinical advice by the ERBP working group
Vladimíra Bednářová, Alena Paříková ...................................................................................57


Physiology and pathophysiology of erythropoiesis I: iron metabolism
Martin Vokurka ..................................................................................................................63


Drug induced rhabodmyolysis
Drahomíra Tlučhořová .........................................................................................................71


Original papers
Tumor markers in kidney cancer
Marta Kalousová, Drahomíra Springer, Tomáš Zima ..............................................................75


Sequential protocol biopsy of transplanted kidney and its complications – monocentric study
Karel Krejčí, Tomáš Tichý, Pavel Horák, Hana Ciferská,
Andrea Smržová, Miroslav Hrubý, Kamil Žamboch, Petr Bachleda, Josef Zadražil ...................79


Interview ...........................................................................................................................84

úterý, 05 duben 2011 09:40

Aktuality v nefrologii 1/2011

Editorial................................................................................................................................ 1

Přehledné práce

Proteinurie u pacientů po transplantaci ledviny
Tomáš Rosík, Tomáš Seeman .............................................................................................. 8

Fibroblastový růstový faktor 23 (FGF-23, fibroblast growth factor) je molekulou s velkým významem
pro klinickou, dialyzační i transplantační nefrologii – základní přehled současných poznatků
Sylvie Dusilová Sulková, Marta Kalousová .............................................................................. 17

Původní práce

Kardiovaskulární rizikové faktory a preklinická ateroskleróza u nemocných po transplantaci ledviny
Olga Marečková, Vladimír Teplan, Jan Piťha, Marta Kalousová, Tomáš Zíma, Jelena Skibová,
Ondřej Viklický .................................................................................................................... 23

Fyzická a psychická kondice u jedinců po transplantaci ledviny – význam časné
pohybové intervence
Andrea Mahrová, Klára Švagrová, Václav Bunc, Milena Štollová, Vladimír Teplan ....................... 30

Rozhovor ............................................................................................................................ 41
Nové knihy ......................................................................................................................... 44
Rejstříky ............................................................................................................................. 45

CONTENTS

Editorial ............................................................................................................................... 1

REVIEWS

Proteinuria after kidney transplantation
Tomáš Rosík, Tomáš Seeman ................................................................................................ 8

Fibroblast growth factor 23 (FGF-23) is an important molecule for clinical, dialysis and transplant
nephrology – basic review of current status of knowledge
Sylvie Dusilová Sulková, Marta Kalousová .............................................................................. 17

ORIGINAL PAPERS

Cardiovascular risk factors and preclinical atherosclerosis in renal transplant recipients
Olga Marečková, Vladimír Teplan, Jan Piťha, Marta Kalousová, Tomáš Zíma,
Jelena Skibová, Ondřej Viklický  ............................................................................................ 23

Physical and psychological fitness in renal transplant recipients – the importance of early
physical intervention
Andrea Mahrová, Klára Švagrová, Václav Bunc, Milena Štollová, Vladimír Teplan ........................ 30

Interview ............................................................................................................................... 41
New books ........................................................................................................................... 44
Index ................................................................................................................................... 45