Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2004
pondělí, 17 leden 2011 10:42

Aktuality v nefrologii 4/2004

Editorial ...............................................................................................................................73
Přehledné články
Transjugulární biopsie ledvin po 15ti letech.
I. Rychlík
.................................................................................................................................80
Bartterův a Gitelmanův syndrom  příčiny vrozené hypokalemické metabolické alkalózy
J. Reiterová, R. Ryšavá, M. Merta
...........................................................................................86
Jak se mění peritoneální membrána při peritoneální dialýze?
J. Fialová, M. Merta, V. Tesař
..................................................................................................92
Zprávy z kongresů
22. Výroční konference Mezinárodní společnosti
pro ošetřování krve (ISBP), Londýn 3.–5. září 2004
P. Zemanová
....................................................................................................................... 97
31. Kongres Evropské společnosti pro umělé orgány (ESAO)
J. Wirth
............................................................................................................................. 100

CONTENTS

Editorial ............................................................................................................................ 73
Review articlesTransjugular renal biopsy after 15 years
I. Rychlík
..............................................................................................................................80
Bartter's and Gitelman's Syndromes of the causes of hereditary
hypokalemic metabolic alkalosis
J. Reiterová, R. Ryšavá, M. Merta
........................................................................................86
Changes in the peritoneal during peritoneal dialysis?
J. Fialová, M. Merta, V. Tesař
.............................................................................................92

čtvrtek, 13 leden 2011 10:02

Aktuality v nefrologii 3/2004

Editorial
Je léčba glomerulonefritidy na počátku 21. století exaktní vědou?
K. Matoušovic
...................................................................................................... 73

Originální práce

Selektivní převod po prvním roce po transplantaci ledviny z cyklosporinu
A na imunosupresi azathioprinem: 11 až 17 let na to
J. Jirka, I. Matl, I. Reneltová, J. Skibová
................................................................. 80

Přehledné články

Hyperparatyreóza a paratyreoidektomie v dialyzačně-transplantačním
programu, současné trendy a nálezy
I. Sotorník, P. Bubeníčèek, M. Adamec, K. Lipár,
L. Karasová, V. Lánská, V. Teplan
........................................................................ 84

Kazuistika

Syndrom horní duté žíly jako důsledek maligně probíhající Wegenerovy
granulomatózy
K. Matoušovic, V. Martínek, J. Stejskal,
M. Chadimová, S. Kozáková, R. Chmelová .
........................................................... 91

Postgraduální vzdělávání

Vliv nesteroidních antirevmatik na ledvinové funkce
M. Horáčková, O. Schück, V. Teplan, J. Stejskal
.................................................. 97


Editorial
Is treatment of glomerulonephritis in the early 21st century
exact science?
K. Matoušovic
.................................................................................................. 73

Original papers

Selective conversion from cyclosporin A to azathioprine-based
immunosuppression after one year since renal transplantation:
11 to 17 let years after
J. Jirka, I. Matl, I. Reneltová, J. Skibová
............................................................. 80

Review articles

Hyperparathyroidism and parathyreoidectomy in a dialysis-transplantation
program, current trends and findings
I. Sotorník, P. Bubeníček, M. Adamec, K. Lipár,
L. Karasová, V. Lánská, V. Teplan
.................................................................... 84

Case report

The vena cava superior syndrome as a sequel of Wegener's
granulomatosis with a malignant course
K. Matoušovic, V. Martínek, J. Stejskal,
M. Chadimová, S. Kozáková, R. Chmelová
........................................................ 91

Postgraduate education

The effect of non-steroidal anti-inflammatory drugs on renal function
M. Horáčková, O. Schück, V. Teplan, J. Stejskal
............................................... 97

středa, 12 leden 2011 15:10

Aktuality v nefrologii 2/2004

Editorial

Farmakoterapie hemodialyzovaných nemocných ........................................... 45

Originální článek

Súčasný stav liečby pacientov v dialyzačnom programe
K. Gazdíková, P. Korecká, A. Lehotská, F. Gazdík
....................................... 49

Přehledné články

Poruchy metabolismu a funkce ledvin ve stáří
V. Teplan
................................................................................................... 55
Psychosociálne problémy a význam komunikácie sestry
u dialyzovaných pacientov
I. Gulášová
................................................................................................. 60

Osobní zprávy

K osmdesátinám profesora MUDr. Karla Opatrného st., DrSc.
J. Jirka
...................................................................................................... 66

Postgraduální vzdělání

Postgraduální vzdělávání v nefrologii
V. Teplan
.................................................................................................. 68

 

 

 

Editorial

Pharmacotherapy of the hemodialysis patient .............................................. 45

Original papers

State of the art in the management of the dialysis patient
K. Gazdíková, P. Korecká, A. Lehotská, F. Gazdík
...................................... 49

Review artcles

Metabolic disorders and renal function in old age
V. Teplan
.................................................................................................. 55
Psychosocial problems and the relevance of communication
on the part of the nurse for the dialysis patienti
I. Gulášová
............................................................................................... 60

Personal notes

Professor Karel Opatrný, Sr., has turned 80
J. Jirka
.................................................................................................... 66

Postgraduate education

Postgraduate education in nephrology
V. Teplan
................................................................................................. 68

středa, 12 leden 2011 13:47

Aktuality v nefrologii suppl. 1/2004

Editorial ........................................................................................................1

Program

Výbor České nefrologické společnosti, organizační výbor ................................ 7
Organizační sekretariát kongresu .................................................................. 7
Program kongresu ....................................................................................... 9
Program kongresu v přehledu........................................................................ 9
Program lékařů v přehledu ............................................................................ 9
Paralelní program sester v přehledu ............................................................. 10
Podrobný program kongresu ....................................................................... 11
Podrobný program lékařů ............................................................................ 11
Podrobný paralelní program sester ...............................................................18

Abstrakta lékařů

Dialyzační a transplantační statistika – Přednášky ....................................... 21
Novinky v patogenezi a léčbě glomerulopatií – Přednášky ............................. 22
Novinky v patogenezi a léčbě glomerulopatií – Postery ................................. 23
Hypertenze – Přednášky............................................................................ 24
Hypertenze – Postery ............................................................................... 25
Genetické a molekulární podklady
chronických nefropatií – Přednášky............................................................. 27
Genetické a molekulární podklady
chronických nefropatií – Postery ................................................................ 28
Chronická renální insuficience a její progrese – Přednášky............................ 30

Chronická renální insuficience a její progrese – Postery ............................... 31
Adekvátnost hemodialýzy a peritoneální dialýzy – Přednášky ...................... 35
Adekvátnost hemodialýzy a peritoneální dialýzy –Postery ........................... 36
Klinické využití novinek v dialyzační léčbě – Přednášky............................... 42
Klinické využití novinek v dialyzační léčbě – Postery .................................. 43
Komplikace po transplantaci ledviny – Přednášky ...................................... 45
Komplikace po transplantaci ledviny – Postery .......................................... 46

Abstrakta sester

Přednášky
Problematika hemodialýzy ...................................................................... 48
Peritoneální dialýza ................................................................................ 49
Transplantace ........................................................................................ 50
Varia ..................................................................................................... 51
Postery ................................................................................................. 52

Rejstřík autorů abstrakt .......................................................................... 54

 

 

 

Editorial ..................................................................................................1

Program

Board of the Czech Society of Nephrology, Organizing Committee .............. 7
Congress Organizing Secretariat .............................................................. 7
Congress Program .................................................................................. 9
Congress Program At a Glance ................................................................ 9
Physicians' Program at a Glance ............................................................. 9
Parallel Nurses' Program at a Glance .......................................................10
Congress Program In Detail .....................................................................11
Physicians' Program in Detail ..................................................................11
Parallel Nurses' Program in Detail ............................................................18

Abstracts by Physicians

Dialysis and Transplantation Statistics – Lectures .................................... 21
News in the Pathogenesis and Treatment
of Glomerulopathies – Lectures .............................................................. 22
News in the Pathogenesis and Treatment
of Glomerulopathies – Posters................................................................ 23
Hypertension – Lectures ....................................................................... 24
Hypertension – Posters......................................................................... 25
Genetic and molecular bases of
Chronic Nephropathies – Lectures ......................................................... 27
Genetic and molecular bases of
Chronic Nephropathies – Posters ........................................................... 28

Chronic Renal Insufficiency and Its Progression – Lectures ...................... 30
Chronic Renal Insufficiency and Its Progression – Posters .........................31
Adequacy of Hemodialysis and Peritoneal Dialysis – Lectures .................. 35
Adequacy of Hemodialysis and Peritoneal Dialysis – Posters ................... 36
Clinical Applications of Latest Developments
in Dialysis Treatment – Lectures ............................................................ 42
Clinical Applications of Latest Developments
in Dialysis Treatment – Posters ............................................................. 43
Complications after Renal Transplantation – Lectures .............................. 45
Complications after Renal Transplantation – Posters ............................... 46

Nurses' Abstracts

Lectures
Various Aspects of Hemodialysis ......................................................... 48
Peritoneal Dialysis ...............................................................................49
Transplantation ................................................................................... 50
Miscellaneous ..................................................................................... 51
Posters .............................................................................................. 52

Index of Authors of Abstracts ............................................................... 54