Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Editorial .................................................................................................................................... 1

Medailonek ............................................................................................................................... 4

Program ....................................................................................................................................5

Abstrakta .................................................................................................................................10

Postery .....................................................................................................................................58

Rejstřík autorů .........................................................................................................................103

CONTENTS

Editorial ..................................................................................................................................... 1

Cameo .......................................................................................................................................4

Programme .................................................................................................................................5

Abstracts ..................................................................................................................................10

Postery .....................................................................................................................................58

Index of authors ........................................................................................................................103

Editorial ...................................................................................................................................... 1

Přehledné články
Chovanec M.
Vztah volných kyslíkových radikálů a oxidu dusnatého při vzniku hypoxické plicní hypertenze .............4

Svačinová J., Moudr J., Honzíková N.
Citlivost baroreflexu: diagnostický význam, metody stanovení a model baroreflexní
regulace krevního tlaku ...............................................................................................................10

Zemančíková A., Török J.
Urotenzín II – novo objavený modulátor kardiovaskulárnych funkcií u stavovcov .................................19

Hanusková E., Plevková J.
Histamínová intolerancia ..............................................................................................................26

Zprávy ........................................................................................................................................34

Contents

Editorial ..................................................................................................................................... 1

Reviews
Chovanec M.
Role of reactive oxygen species and nitric oxide in development
of the hypoxic pulmonary hypertension ......................................................................................... 4

Svačinová J., Moudr J., Honzíková N.
Baroreflex sensitivity: diagnostic importance, methods
of determination and a model of baroreflex blood-pressure regulation ..............................................10

Zemančíková A., Török J.
Urotensin II – a newly discovered modulator of cardiovascular functions in vertebrates .......................19

Hanusková E., Plevková J.
Histamine intolerance .................................................................................................................26

News .........................................................................................................................................34

Obálka

Editorial
Václav Špičák ..............................................................................................................................1

Obsah

Česká iniciativa pro astma, o. p. s. (ČIPA, o. p. s.)
Světový den astmatu 2013
Václav Špičák ..............................................................................................................................6

Pískající dech... Je to astma?
Václav Špičák ............................................................................................................................10

Ořechové představení
Martin Fuchs ..............................................................................................................................15

Stačí 15 minut!
Libuše Smolíková .......................................................................................................................19

Novinka pro pylové alergiky
Ondřej Rybníček, Barbora Obstová ...............................................................................................22

Astma ve škole
Václava Gutová ...........................................................................................................................26

Mimojícnový reflux a astma
Jarmila Turzíková ........................................................................................................................30

Křížovka .....................................................................................................................................34

Hovořili s vámi ............................................................................................................................36

Odborný program..................................................................................................................... P-1

Mechanizmy progrese chronických nefropatií
J. Mareš ................................................................................................................................ P–3

Selhávající transplantovaná ledvina
O. Viklický ............................................................................................................................. P–6

Renoprotektivní terapie v roce 2013
Z. Hrušková, V. Tesař .............................................................................................................. P–9

Možnosti zpomalení progrese PCHLAD
J. Reiterová .............................................................................................................................P–12

Současná terapie anémie v predialýze ve světle doporučení
R. Ryšavá ...............................................................................................................................P–16

Léčba CKD-MBD v predialýze
S. Dusilová Sulková ................................................................................................................ P–20

Hypertenze v predialýze
K. Žamboch ........................................................................................................................... P–23

Dietní opatření v predialýze
V. Teplan ............................................................................................................................... P–27

Možnosti náhrady funkce ledvin – čemu dát přednost?
A. Paříková .............................................................................................................................P–29

Komu, kdy a jak založit cévní přístup k dialýze
F. Švára ................................................................................................................................. P–32

Komu, kdy a jak založit peritoneální katétr
S. Opatrná ............................................................................................................................. P–35

Psychologická příprava nemocných
M. Znojová .............................................................................................................................. P–38

Kdy zahájit dialyzační léčbu? Praxe vs. důkazy
J. Eiselt .................................................................................................................................. P–41

Koho, kdy a jak zařadit na preemptivní transplantaci ledviny
T. Reischig ............................................................................................................................. P–44

Transplantace ledvin od žijících dárců
J. Slatinská .............................................................................................................................P–48

Gerontologické aspekty predialýzy
M. Horáčková .......................................................................................................................... P–52

Akutní selhání ledvin v terénu chronického onemocnění ledvin
M. Havrda ............................................................................................................................... P–54

Radiofarmaky indukovaná poškození ledvin v predialýze
R. Šafránek .............................................................................................................................P–58

Optimální péče o pacienty CKD4
V. Tesař ................................................................................................................................. P–61

Editorial .................................................................................................................................... 1

Doporučení
Doporučení KDIGO pro léčbu zvýšeného krevního tlaku u chronického onemocnění ledvin
Václav Monhart ...........................................................................................................................7

Přehledné články
Plazmaferéza a její současné využití v klinické nefrologii
Doubravka Frausová, Vladimíra Bednářová, Vladimír Tesař, Zdenka Hrušková ................................ 17

Rozhovor ...............................................................................................................................28

Příloha
5. edukační sympozium „Predialýza"
a ´12 Jan Brod Memorial Lecture

CONTENTS

Editorial .................................................................................................................................1
Guideline
KDIGO Clinical Practice Guideline for the Management
of Blood Pressure in Chronic Kidney Disease
Václav Monhart .......................................................................................................................7

Reviews
Plasma exchange and its current use in clinical nephrology
Doubravka Frausová, Vladimíra Bednářová, Vladimír Tesař, Zdenka Hrušková ............................. 17

Interview .............................................................................................................................28

Supplementum
5th Educational symposium „Predialysis"
and 12´ Jan Brod Memorial Lecture

Editorial .......................................................................................................................................1
Původní práce
Miloslav Kopeček, Klára Látalová, Dagmar Dvořáková, Simona Papežová,
Markéta Zemanová, Jan Tuček, Pavel Mohr
Stručný kognitivní test (SCOT): skríninkový nástroj k měření kognitivního postižení u pacientů
se schizofrenií a bipolární afektivní poruchou (pilotní data)..................................................................... 5

Přehledné články
Ľubomíra Izáková, Daniela Ježová
Aldosterón – nový biologický marker alebo ďalšia možnost v liečbe depresie? .......................................13

Anna Kubešová, Jiří Horáček
Vliv psychotropních látek na neurogenezi v dospělém savčím hipokampu .............................................19

Aleš Bartoš, Pavel Martínek, Daniela Řípová
Hodnocení soběstačnosti u pacientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí .......................................23

Vzdělávání
Pavel Theiner, Tomáš Kašpárek, Alena Fiľová
Hyperkinetická porucha (ADHD) .......................................................................................................27

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Martin Anders, Jakub Albrecht
Nové antidepresivum s multimodálním mechanizmem účinku – vortioxetin (Lu-AA21004) ......................35

Zprávy ...........................................................................................................................................43
Přečetli jsme za vás .......................................................................................................................48
Dopisy, ohlasy, diskuze ..................................................................................................................50
Nové knihy ....................................................................................................................................52

CONTENTS

Editorial.......................................................................................................................................... 1

Original papers
Miloslav Kopeček, Klára Látalová, Dagmar Dvořáková, Simona Papežová,
Markéta Zemanová, Jan Tuček, Pavel Mohr
Short Cognitive Test (Scot): A screening instrument to measure cognitive impairment in patients
with schizophrenia and bipolar disorder (A pilot study) ......................................................................... 5

Reviews
Ľubomíra Izáková, Daniela Ježová
Aldosterone – a new biological marker or another option in the treatment of depression? .......................13

Anna Kubešová, Jiří Horáček
The influence of psychotropic drugs on neurogenesis in the adult mammalian hippocampus ..................19

Aleš Bartoš, Pavel Martínek, Daniela Řípová
Evaluation of activities of daily living in patients with cognitive disorders ...............................................23

CME
Pavel Theiner, Tomáš Kašpárek, Alena Fiľová
Hyperkinetic disorder (Adhd) ........................................................................................................... 27

Forum of the Czech Neuropsychopharmacological Society
Martin Anders, Jakub Albrecht
A novel multimodal antidepressant compound – vortioxetine (Lu-AA21004) ..........................................35

News ............................................................................................................................................43
We have read for you ..................................................................................................................... 48
Letters, response, discussion .........................................................................................................50
New Books ................................................................................................................................... 52

Editorial
František Jelínek........................................................................1


PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Intratracheální mycetom u psa. Kazuistické sdělení
Pavel Mužík, František Čada.......................................................9

Možnosti digitální radiografie
Martin Zelinka...........................................................................14

PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY
Terapie antibiotiky, aktualizace pro medicínu malých zvířat – 1. díl
Jörg W. Schäffer........................................................................29

FOTOGALERIE
Tamara Sobalová.......................................................................38

Abstrakta ze zahraničních časopisů...........................................42
Bioptická kazuistika
Souběžný výskyt rektálního papilotubulárního adenomu
(kolorektálního polypu) a diferencovaného karcinomu rekta u psa
František Jelínek, Jiří Michálek..................................................50

ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben..............................................................................54

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo...............................................................................58

Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben.............................................................................62

Editorial
František Jelínek...........................................................................1

REVIEWS
Intratracheal mycetoma in a dog. A case report
Pavel Mužík, František Čada..........................................................9

Digital radiographic artifacts
Martin Zelinka...............................................................................14

TRANLATED WORKS
Therapy with antibiotics, update for medicine of small animals – first part
Jörg W. Schäffer.................................................................................29

PHOTOGALLERY
Tamara Sobalová................................................................................38

Abstracts from foreign journals.............................................................42
BIOPTIC CASE REPORT
The Simultaneous Occurence of Rectal Papillotubular Adenoma
(Colorectal Polyp) and Well Differentiated Rectal Carcinoma in a Dog
František Jelínek, Jiří Michálek.............................................................50

NEWS
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben.......................................................................................54

Information from the Czech Union for Nature Conservation
Petr Stýblo........................................................................................58

Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben.......................................................................................62

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů.............................................................................................................1

PŮVODNÍ PRÁCE
Asociácia polymorfizmov v géne pre transformujúci rastový
faktor-β1 s atopickou asthma bronchiale
Juraj Javor, Martin Dzurilla, Mojmír Vrlík, Magda Suchánková, Mária Bucová, Milan Buc....................9

Studie zdravotního stavu dětí v Ostravě 2001–2009
Miroslav Dostál, Anna Pastorková, Vlasta Švecová, Radim J. Šrám................................................16

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Eosinofilní stavy etiopatogeneze, klasifikace, diagnóza a léčba
Martina Vašáková......................................................................................................................30

Suché oko
Katarína Hlaváčková...................................................................................................................37


FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE

Sledování účinnosti sublinguální alergenové imunoterapie
přípravkem Staloral 300 v závislosti na compliance
Jaromír Paukert, Eliška Kopelentová, Martina Králová,
Marie Charvátová, Marie Paukertová, Šárka Dobiášová,
Klára Kruntorádová.....................................................................................................................41

COMBAIR v novém úhlu pohledu?
Václav Špičák............................................................................................................................51

DIAGNOSTIKA A LABORATORNÍ TECHNIKA
Komplementový systém a jeho laboratorní diagnostika
Jan Martinek, Ivo Lochman..........................................................................................................55

In vitro diagnostika hypersenzitivních reakcí vyvolaných léky
Lenka Sedláčková......................................................................................................................62

DISKUSNÍ  FÓRUM
Petr Čáp....................................................................................................................................69

Petr Čáp....................................................................................................................................69
Jaromír Bystroň..........................................................................................................................70
Petr Pohunek.............................................................................................................................73
INFORMACE..............................................................................................................................75
REJSTŘÍKY supplementum 2012..................................................................................................80

 

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů..................................................................................................................1

ORIGINAL PAPERS
Association of polymorphisms in the gene encoding transforming
growth factor-β1 with atopic asthma bronchiale
Juraj Javor, Martin Dzurilla, Mojmír Vrlík, Magda Suchánková,
Mária Bucová, Milan Buc...................................................................................................................9

The follow up of children health in Ostrava 2001–2009
Miroslav Dostál, Anna Pastorková, Vlasta Švecová, Radim J. Šrám.....................................................16

REVIEWS
Eosinophilic disorders ethiopathogenesis, classification, diagnosis and treatment
Martina Vašáková.............................................................................................................................30

Dry eye
Katarína Hlaváčková.........................................................................................................................37

FARMAKOTHERAPY, IMUNOTHERAPY
Monitoring to asses effectiveness of sublingual allergen immunotherapy

by administration of Staloral 300 depending on compliance
Jaromír Paukert, Eliška Kopelentová, Martina Králová,
Marie Charvátová, Marie Paukertová, Šárka Dobiášová,
Klára Kruntorádová............................................................................................................................41

COMBAIR – change of view?
Václav Špičák...................................................................................................................................51

DIAGNOSTIC AND LABORATORY TECHNIQUE
The complement system and its laboratory diagnostics
Jan Martinek, Ivo Lochman.................................................................................................................55

In vitro diagnosis of drug hypersensitivity reactions
Lenka Sedláčková..............................................................................................................................62

DISCUSSION FORUM
Petr Čáp.........................................................................................................................................69
Petr Čáp........................................................................................................................................69
Jaromír Bystroň..............................................................................................................................70
Petr Pohunek.................................................................................................................................73
INFORMATION...............................................................................................................................75
INDEX supplementum 2012..............................................................................................................80