Tigis

Editorial.........................................................................................................................1
Diabetologie
Kamila Zvolská, Eva Králíková, Jan Škrha
Kouření a diabetes mellitus.............................................................................................9
Jiří veselý
Pioglitazon a kardiovaskulární riziko u diabetu 2. typu......................................................17
Jana Slavíková, Eliška Mistrová, Magdaléna Chottová Dvořáková
Patofyziologie diabetické kardiomyopatie........................................................................21
Juraj Gmitrov
Prečo by sa mala stratégia liečby diabetu 2. typu fundamentálne zmeniť...........................30
Diabetologie/Historie
Pavel Čech
O původu průkopníka diabetologie Arnalda Cantaniho (ke 125. výročí úmrtí)........................34
Endokrinologie
Luboslav Stárka, Richard Hampl, Michaela Dušková
Steroidní hormony a mikrobiom......................................................................................40
Zprávy........................................................................................................................48
Informace
Z výboru České diabetologické společnosti.....................................................................50
Pokyny autorům.........................................................................................................52

 

Editorial.......................................................................................................................1
Diabetology
Kamila Zvolská, Eva Králíková, Jan Škrha
Smoking and diabetes mellitus........................................................................................9
Jiří veselý
Pioglitazone and cardiovascular risk in type 2 diabetes.....................................................17
Jana Slavíková, Eliška Mistrová, Magdaléna Chottová Dvořáková
Pathophysiology of diabetic cardiomyopathy....................................................................21
Juraj Gmitrov
Why should be diabetes 2 treatment strategy fundamentally changed................................30
Diabetology/history
Pavel Čech
On the ancestry of the pioneer diabetologist Arnaldo Cantani
(on the 125th death anniversary).....................................................................................34
Endocrinology
Luboslav Stárka, Richard Hampl, Michaela Dušková
Steroid hormones and microbiome..................................................................................40
News...........................................................................................................................48
Information
From the Czech Diabetological Society Committee..........................................................50
Instructions for authors................................................................................................52

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ......................................................................................................1
Cena Milady Paulové za rok 2017: Jiřina Bartůňková......................................................... 2

 

PŮVODNÍ PRÁCE
Buněčný metabolismus jako regulátor funkce buněk imunitního systému
Alexandra Lochmanová...................................................................................................... 8

Protilátkami zprostředkovaná rejekce po transplantaci jater –
vybrané imunologické parametry a role HLA laboratoře
Zuzana Sekerková, Pavel Trunečka, Eva Honsová, Antonij Slavčev .............................. 16

 

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Novinky v použití bakteriálních lyzátů u alergie
a chronických zánětů dýchacích cest
Jaromír Bystroň ................................................................................................................ 25

 

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Protilátky proti povrchovým (membránovým a synaptickým)
neuronálním antigenům – klinické a laboratorní zkušenosti
Jitka Hanzalová, Martin Elišák ......................................................................................... 34

Test blastické transformace ve sledování účinnosti
imunosupresivní léčby
Tomáš Vlas, Lenka Tymkivová, Anna Velková, Daniel Lysák .......................................... 42

Německá zkušenost – vliv léčby sublingvální alergenovou
imunoterapií na farmakoterapii pacientů – dlouhodobá data
Magdalena Herknerová ....................................................................................................49

 

KONFERENCE, KONGRESY
XVI. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli
Jiří Novák ........................................................................................................................ 56

Eosinophilic esophagitis – medical and dietary treatment
Sympozium 208, Berlín, 4.–5. 10. 2017
Milena Jeřábková ............................................................................................................ 59

 

INFORMACE
Recenze knihy: Viktor Kašák, Eva Kašáková – Inhalační systémy
v léčbě nemocí s chronickou bronchiální obstrukcí
Milan Teřl ........................................................................................................................ 61

Zpráva o činnosti výboru ČSAKI v letech 2014–2017
Vít Petrů .......................................................................................................................... 63

Zpráva o činnosti revizní komise ČSAKI (2014–2017)
Petr Kučera ..................................................................................................................... 66

Zpráva o volbách do výboru a revizní komise ČSAKI (2018–2021)
Václava Gutová, Ivana Janatková, Marta Sobotková ..................................................... 66

Výsledky voleb do výboru a revizní komise ČSAKI
pro období 2018–2021
Vít Petrů........................................................................................................................... 67

Přehled akcí na rok 2018................................................................................................. 68

 

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ................................................................................................... 1

Milada Paulová merit award 2017: Jiřina Bartůňková ...................................................... 2

ORIGINAL PAPERS
Cellular metabolism as a regulator of the function of the immune system cells
Alexandra Lochmanová .................................................................................................... 8

Antibody-mediated rejection after liver transplantation –
selected immunological parameters and role of the HLA laboratory
Zuzana Sekerková, Pavel Trunečka, Eva Honsová, Antonij Slavčev .............................. 16

 

REVIEWS
News in the use of bacterial lysates in allergy
and respiratory tract chronic inflammation
Jaromír Bystroň ............................................................................................................... 25

 

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Antibodies against membrane and synaptic neuronal antigens –
clinical and laboratory experience
Jitka Hanzalová, Martin Elišák ........................................................................................ 34

The lymphocyte transformation test – monitoring the effectiveness
of immunosuppressive therapy
Tomáš Vlas, Lenka Tymkivová, Anna Velková, Daniel Lysák ......................................... 42

German practice – the effect of sublingual immunotherapy
on standard pharmacotherapy – long-term data
Magdalena Herknerová .................................................................................................. 49

 

CONFERENCE, CONGRESS
XVI. Meeting of Czech and Slovak doctors in Litomyšl
Jiří Novák ....................................................................................................................... 56

Eosinophilic esophagitis – medical and dietary treatment
Sympozium 208, Berlin, 4.–5. 10. 2017
Milena Jeřábková .......................................................................................................... 59

 

INFORMATION
Book review: Viktor Kašák, Eva Kašáková –
Devices for inhalation in the treatment of chronic obstruction
Milan Teřl ....................................................................................................................... 61

Report on the activity of the executive committee of the Czech
Society of Allergology and Clinical Immunology (2014–2017)
Vít Petrů ........................................................................................................................ 63

Report on the activity of the audit board of the Czech Society
of Allergology and Clinical Immunology (2014–2017)
Petr Kučera ................................................................................................................... 66

Report on the elections to the committee and to the audit board
of the Czech Society of Allergology and Clinical Immunology (2018–2021)
Václava Gutová, Ivana Janatková, Marta Sobotková ................................................... 66

Results of the elections to the committee and to the audit board
of the Czech Society of Allergology and Clinical Immunology (2018–2021)
Vít Petrů ........................................................................................................................ 67

Future events 2018 ....................................................................................................... 68

Editorial
Václav Špičák.......................................................................................................................1
Doporučené postupy
1. Úvod – epidemiologie, imunopatologie a diagnostika potravinové alergie................................. 7
2. Expoziční testy – dělení....................................................................................................11
3. Vybavení pracoviště provádějícího expoziční test.................................................................13
4. Indikace a kontraindikace expozičních testů ......................................................................14
5. Příprava testovacích potravin .............................................................................................15
6. Dávkovací schémata ........................................................................................................17
7. Vyšetření a příprava před expozičním testem .....................................................................18
8. Provedení expozičního testu .............................................................................................19
9. Hodnocení příznaků v průběhu expozičního testu ................................................................21
10. Terapie reakce při expozičním testu .................................................................................23
11. Protokoly pro expoziční testy s jednotlivými potravinami (mléko, vejce, pšeničná mouka,
sója, stromové ořechy, arašíd, mrkev, celer, jablko, ryba, koření a aditiva)..................................24
12. Expoziční testy s tepelně upravenými potravinami (mléko, vejce) ........................................37
13. Expoziční testy ve specifických situacích (AD, FPIES) .....................................................38
14. Dokumenty – informovaný souhlas, záznamové listy .........................................................40
Literatura ............................................................................................................................42
Důležité odkazy ..................................................................................................................43
Předplatné ........................................................................................................................44

Editorial
Václav Špičák........................................................................................................................1
Clinical practice
1. Introduction – epidemiology, immunopathology and diagnostics of food allergy........................ 7
2. Types of food challenges ...................................................................................................11
3. Facility and equipment necessary for food challenge testing................................................ 13
4. Indications and contraindications for food challenge  ............................................................14
5. Food preparation before challenge.......................................................................................15
6. Dosing schedules..............................................................................................................17
7. Pre-challenge examination and patient preparation ..............................................................18
8. Performance of food challenge ...........................................................................................19
9. Symptoms scoring during food challenge ............................................................................21
10. Therapy of reaction during food challenge ..........................................................................23
11. Recipes and food challenge schedules with specific foods (cowś milk, henś egg, wheat flour,
soy, tree-nuts, peanut, carrot, celery, apple, fish, spices and food aditives)................................ 24
12. Food challenges with heated milk and egg ........................................................................37
13. Food challenges in specific situations (AD, FPIES) ...........................................................38
14. Documents (written inform consent, templates) .................................................................40
Literature............................................................................................................................. 42
Important links .....................................................................................................................43
Subscription .......................................................................................................................44

 

Editorial
Roman Kvapil......................................................................................................3
Původní články
Zkušenosti s využitím diety u pacienta s chronickým průjmem
Michal Alexa ......................................................................................................9
Masivní struvitová cystolitiáza u feny – kasuistické sdělení
Milan Růžička....................................................................................................17
Překladové články
Demodikóza u psů – nové a známé poznatky
Stefanie Peters..................................................................................................23
Fotogalerie
Vyhojení posttraumatického defektu očního víčka pomocí trombocytárních faktorů
Martin Zelinka....................................................................................................31
Abstrakta ze zahraničních časopisů................................................................35
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa
Loňský rok byl pro SVS jedním z nejnáročnějších v historii
Petr Majer, Petr Vorlíček....................................................................................45
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Zvířata a čelisťové pasti
Petr Stýblo........................................................................................................47
Zoo Praha
Zajímavý novotvar u samice skunka pruhovaného (Mephitis mephitis)
Roman Vodička, Ivan Nágl..................................................................................52
Klinicko-patologické kasuistiky
Estrogenové a HER2 receptory v tumorech mléčné žlázy fen
František Jelínek...............................................................................................56

 

Editorial
Roman Kvapil.....................................................................................................3
Original papers
Diet experience in a patient with chronic diarrhea
Michal Alexa......................................................................................................9
Massive struvite cystolithiasis in a bitch – Casuistic message
Milan Růžička...................................................................................................17
Translated articles
Demodikosis in dogs – new and already known knowledge
Stefanie Peters.................................................................................................23
Photogalery
Healing of a post-traumatic eyelid defect by platelet factors
Martin Zelinka...................................................................................................31
Abstracts from foreign journals...........................................................................35
News
Here informs the State veterinary management
Last year was for SVM one of the most demanding in its history
Petr Majer, Petr Vorlíček...................................................................................45
Information from the Czech Association of the nature
Animals and jaw traps
Petr Stýblo.......................................................................................................47
Zoo Prague
Interesting neoplasm in a striped skunk female (Mephitis mephitis)
Roman Vodička, Ivan Nágl.................................................................................52
Clinicopathological case reports
Estrogen and HER2 receptors in tumors of the mammary gland in bitches
František Jelínek..............................................................................................56

Editorial...........................................................................................................1
Program..........................................................................................................4
Odborná sympozia..........................................................................................12
Workshopy.....................................................................................................34
Nový výzkum..................................................................................................36
Vývěsková sdělení
Klinika...........................................................................................................42
Preklinika.......................................................................................................55
Rejstříky.........................................................................................................61

 

Editorial...........................................................................................................1
Program..........................................................................................................4
Scientific symposia.........................................................................................12
Workshos......................................................................................................34
New research.................................................................................................36
Posters
Clinical..........................................................................................................42
Preclinical......................................................................................................55
Index.............................................................................................................61

Editorial.................................................................................................................. 37
Přehledné články
Rokyta R., Holeček V.
Neurodegenerativní choroby z hlediska volných radikálů............................................... 40
Holubová A., Šlamberová R.
Drogová závislost a perinatální stres........................................................................... 46
Chvátal A.
Výzkum struktury nervové tkáně IV:
od Heinricha Waldeyera (1836–1921) k Franzovi Bollovi (1849–1879).............................. 52
Zprávy .................................................................................................................... 70
Rejstříky 2017 ......................................................................................................... 72

 

Editorial...................................................................................................................37
Reviews
Rokyta R., Holeček V.
Neurodegenerative diseases in the view od free radicals................................................40
Holubová A., Šlamberová R.
Drug addiction and perinatal stress.............................................................................46
Chvátal A.
Revealing the structure of the nervous tissue IV.:
From Heinrich Waldeyer (1836–1921) to Franz Boll (1849–1879)...................................52
News......................................................................................................................70
Index 2017..............................................................................................................72

 

Editorial
František Jelínek........................................................................................................201
Původní články
Fibrózní osteodystrofie u morčat
Vladimír Jekl, Dagmar Vršková, Lada Hofmannová, Václav Trojan, Karel Hauptman..........207
Nové metody v ověřování původů zvířat
Michaela Přibáňová....................................................................................................217
Překladové články
Hypertrofická osteopatie u psů – kasuistické sdělení
Tanja Pagel, Leo Brunnberg.......................................................................................222
Fotogalerie
Anomálie duhovky
Pavel Hron................................................................................................................227
Abstrakta ze zahraničních časopisů.......................................................................236
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa
Státní veterinární správa letos oslavila 50 let od svého založení
Petr Majer................................................................................................................242
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Jak je to s ježčími mláďaty na podzim
Petr Stýblo...............................................................................................................243
Zoo Praha
Náhlý úhyn mladé samice orlicie bornejské (Orlitia borneensis)
Roman Vodička, Ivan Nágl..........................................................................................247
Klinicko-patologické kasuistiky
Fibroblastický nádor šíje ondatry pižmové a jeho klasifikace
Karel Bukovjan, Roman Kodet....................................................................................249
Rejstříky 2017..........................................................................................................254

Editorial
František Jelínek.......................................................................................................201
Original papers
Fibrous osteodystrophy in guinea pigs
Vladimír Jekl, Dagmar Vršková, Lada Hofmannová, Václav Trojan, Karel Hauptman..........207
New methods used for animal’s parentage verification
Michaela Přibáňová....................................................................................................217
Translated works
Hypertrophic osteopathy in dogs – case study
Tanja Pagel, Leo Brunnberg........................................................................................222
Photogalery
Anomalies of the iris
Pavel Hron................................................................................................................227
Abstracts from foreign journals...............................................................................236
News
Here informs the State veterinary management
The State Veterinary Administration celebrated its 50th anniversary this year
Petr Majer.................................................................................................................242
Information from the Czech Association of the nature
How it is with young hedgehogs in autumn
Petr Stýblo...............................................................................................................243
Zoo Prague
Sudden death of Malaysian giant turtle (Orlitia borneensis)
Roman Vodička, Ivan Nágl..........................................................................................247
Clinicopathological case reports
Fibroblastic neoplasm of the neck in Ondatra zibethicus (muskrat) and its classification
Karel Bukovjan, Roman Kodet....................................................................................249
Index 2017..............................................................................................................254

Editorial.....................................................................................................173
Diabetologie
Ondřej Krystyník
Farmakoterapie arteriální hypertenze u osob s diabetem 2. typu.......................181
Jarmila Jirkovská
Bolest u diabetické neuropatie: pohled diabetologa.........................................189
Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin..................................196
Endokrinologie
Jan David, Felix Votava
Postup u pacienta s podezřením na deficit 21-hydroxylázy
zachyceného v novorozeneckém screeningu v ČR..........................................206
Michal Mokáň, František Nehaj, Juraj Sokol, Peter Vaňuga, Marián Mokáň
Glykogenóza typ I (von Gierkeho) a endokrinologické komorbidity................... 211
Přečetli jsme za vás.................................................................................223
Informace.................................................................................................226
Rejstříky 2017...........................................................................................227

Editorial..................................................................................................173
Diabetology
Ondřej Krystyník
Treatment of hypertension in patients with type 2 diabetes mellitus................181
Jarmila Jirkovská
Diabetic neuropathy and pain: a diabetologist´s view.....................................189
Clinical practice Recommendations for diabetic kidney disease.....................196
Endocrinology
Jan David, Felix Votava
Procedure in the Suspected Case of the 21-Hydroxylase Deficiency
detected in Czech Newborn Screening........................................................206
Michal Mokáň, František Nehaj, Juraj Sokol, Peter Vaňuga, Marián Mokáň
Glycogen Storage Disease Type I (von Gierke) and endocrine comorbidities.. 211
We have read for you............................................................................ 223
Informations...........................................................................................226
index 2017..............................................................................................227

 

OBSAH

EDITORIAL .............................................................................................................................. 160

PŮVODNÍ PRÁCE

Lucia Pavelková, Michal Hajdúk, Anton Heretik, Peter Ohrablo, Veronika Petrušová,
Lubica Forgáčová
Unáhlené závery a neurokognícia u pacientov s perzekuènými bludmi pri
poruchách schizofrenického spektra – predbežné výsledky ................................................... 163

Tereza Příhodová, Tereza Jirsová, Marek Preiss, Veronika Juríčková
Integrita a spiritualita – výsledky empirické studie
u běžné populace a kontrastních souborù .............................................................................. 169

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Leoš Ševčík, Filip Tylš
Psychedelika jako amplifikátor placebo efektu ....................................................................... 175

Zdeňka Navrátilová, Jiříí Patočka
Bioaktivní látky pivoněk (Paeonia L.) a jejich účinky
na nervový systém ................................................................................................................. 181

VZDĚLÁVÁNÍ

Kateřina Šulcová, Kristýna Malenínská, Iveta Fajnerová, Tereza Nekovářová
Časová percepce a neuropsychiatrické poruchy ................................................................... 187

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Antonín Šebela, Jan Hanka, Michal Goetz, Pavel Mohr
Psychofarmaka v tìhotenství a jejich dopad na neurobehaviorální
vývoj dítìte II.: Antipsychotika, Stabilizátory nálady, Anxiolytika ........................................... 195

DOPISY, OHLASY, DISKUZE ............................................................................................... 204

PŘEČETLI JSME ZA VÁS .................................................................................................... 207

REJSTŘÍKY 2017 ................................................................................................................. 208

 

CONTENTS

EDITORIAL .......................................................................................................................... 160

ORIGINAL PAPERS

Lucia Pavelková, Michal Hajdúk, Anton Heretik, Peter Ohrablo, Veronika Petrušová,
Lubica Forgáčová
Jumping to conclusions and neurocognition in patients
with persecutory delusions in schizophrenia spectrum disorders –
preliminary results ............................................................................................................... 163

Tereza Příhodová, Tereza Jirsová, Marek Preiss, Veronika Juríčková
Integrity and spirituality – results of empirical study
in common population and contrast groups ........................................................................ 169

REVIEWS

Leoš Ševčík, Filip Tylš
Psychedelics as placebo effect amplifiers .......................................................................... 175

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Peony (Paeonia L.) bioactive constituents
and their effects on the nervous system ............................................................................ 181

CME
Kateřina Šulcová, Kristýna Malenínská, Iveta Fajnerová, Tereza Nekovářová
Time perception and neuropsychiatric diseases ............................................................... 187

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

Antonín Šebela, Jan Hanka, Michal Goetz, Pavel Mohr
Impact of psychotropic drugs in pregnancy on infant’s neurobehavioral
development II.: Antipsychotics, Mood stabilizers, Anxiolytics ........................................ 195

CORRESPONDENCE .................................................................................................... 204

WE HAVE READ FOR YOU ........................................................................................... 207

INDEX 2017 .................................................................................................................... 208

 

Editorial
Richard Rokyta............................................................................................................1
Farmakoterapie bolesti u specifických bolestivých syndromů
Farmakoterapie bolestí zad...........................................................................................3
Farmakoterapie bolesti kloubů.......................................................................................4
Farmakoterapie KRBS..................................................................................................4
Farmakoterapie běžných krátkodobých bolestí................................................................5
Farmakoterapie fibromyalgie a myofasciálních bolestí......................................................6
Farmakoterapie nenádorové průlomové bolesti.................................................................7
Farmakoterapie diabetické polyneuropatie......................................................................8
Farmakoterapie CIPN (polyneuropatie indukované chemoterapií).......................................9
Farmakoterapie bolesti u rizikových skupin pacientů a u dětí
Farmakoterapie bolestí u renální a hepatální insuficience................................................10
Farmakoterapie bolesti během gravidity a laktace...........................................................11
Farmakoterapie bolestí u seniorů..................................................................................13
Farmakoterapie bolestí u dětí.......................................................................................14
Specifické postupy ve farmakoterapii bolesti
Titrace analgetické léčby.............................................................................................16
Nastavení analgetické léčby u opioid-naivního pacienta...................................................16
Rotace opioidu a duální opioidní léčba...........................................................................17
Vysazení a indikace k ukončení léčby opioidy...............................................................18
Léčba nežádoucích účinků analgetické léčby.................................................................19
Literatura..................................................................................................................20