Tigis

OBSAH

 

Editorial

Richard Rokyta ............................................................................................. 117


Obsah
............................................................................................................................ 121


Přehledné články/Kazuistika

Jan Procházka, Petr Vachata, Marta Horká
Úspěšná krční míšní stimulace pro komplexní regionální
bolestivý syndrom u pacientky s fibromyalgií (kazuistika) .................................................. 125

Přehledné články

Petr Lokaj
Praktické postupy při tlumení bolesti u dětí s n.dorovým onemocněním ............................. 132

Karel Nesměrák
Konopí a bolest – od historie k dnešku ................................................................................. 137

Dopis redakci

Radkin Honzák
Úvaha o agresi a válkách a také o nepříteli .......................................................................... 144

Zprávy

Schůze výboru SSLB ČLS JEP
dne 5. 10. 2022 – Zvolen........................................................................................................ 146

25 let časopisu Bolest ............................................................................................................ 148

Rejstříky 2022 ..................................................................................................................... 150

Předplatné ............................................................................................................................ 152

 

 

 

CONTENT

 

Editorial

Richard Rokyta ......................................................................................................................... 117

Content .................................................................................................................................. 121

Reviews/Case report

Jan Procházka, Petr Vachata, Marta Horká
Successful cervical spinal cord stimulation for complex regional
pain syndrome in patient with fibromyalgia (case report) ........................................................... 125

Reviews

Petr Lokaj
Practical procedures for pain relief in children with cancer ........................................................ 132

Karel Nesměrák
Cannabis and pain – from history to the present ........................................................................ 137

Letter to the editor

Radkin Honzák
A reflection on aggression and wars and also on the enemy ...................................................... 144

News

The board meeting of Czech pain society 5. 10. 2022 – Zvolen .................................................. 146

25 years of Bolest magazine ........................................................................................................ 148

Index 2022 ................................................................................................................................ 150

Journal subscription ............................................................................................................ 152

OBSAH

Editorial ..................................................................................................... 70

Obsah ........................................................................................................ 73

Přehledné články

Imunitní odpověď na COVID-19 u nemocných
po transplantaci ledviny
Ondřej Viklický, Mária Magicová, Ivan Zahrádka ....................................... 76

Český překlad a odborná validace integrovaného
dotazníku IPOS-renal (IPOS-r) zaměřeného
na paliativní péči v nefrologii
Zuzana Křemenová, Karolína Vlčková ........................................................ 80

OBSAH

Editorial

Richard Rokyta ..................................................................................................... 81

Obsah ................................................................................................................. 85

Původní práce

Markéta Jurdičová, Jitka Fricová
Postherniotomická bolest ....................................................................................... 89

Elena Žiaková, Nina Sládeková, Eva Musilová
Cvičenia zamerané na harmonizáciu meridiánových
dráh v prevencii bolestí chrbta ................................................................................ 95

Martina Šlachtová, Simona Kováčiková, Zuzana Kršáková,
Dagmar Dupalová

Škála hodnocení bolesti u Parkinsonovy nemoci King‘s
Parkinson‘s Disease Pain Scale v českém pøekladu ............................................ 104

Přehledné články

Jaromír May
Mediální talamotomie pomocí Leksellova gama nože
a její přínos v léčbě refrakterní neuralgie trigeminu ............................................. 109

Dopis redakci

Irena Závadová
Jak a kdy indikovat pacienta do hospice .............................................................. 115

 

CONTENT

Editorial

Richard Rokyta ..................................................................................................... 81

Content ............................................................................................................. 85

Original paper

Markéta Jurdičová, Jitka Fricová
Pain management in open and laparoscopic surgery
of groin hernia ....................................................................................................... 89

Elena Žiaková, Nina Sládeková, Eva Musilová
Exercises focused on harmonization meridian paths
in prevention back pain .......................................................................................... 95

Martina Šlachtová, Simona Kováčiková, Zuzana Kršáková,
Dagmar Dupalová

Scale of pain assessment in Parkinson disease King‘s
Parkinson‘s Disease Pain Scale in Czech translation ........................................... 104


Reviews

Jaromír May
Leksell gamma knife medial thalamotomy in patients
with refractory trigeminal neuralgia ......................................................................... 109

Letter to the editor

Irena Závadová
How and when to decide the patient for the Hospice care ...................................... 115

OBSAH

Editorial ............................................................................................................... 1

Obsah ...................................................................................................................3

Přehledné články

Vravcová A., Stračina T., Dufek D., Nováková M.
Levosimendan v liečbe zlyhania srdca:
očakávanie vs. realita .......................................................................................... 4

Kunc R., Jedlička J., Kuncová J.
Patofyziologie Alzheimerovy choroby – historie,
současnost, kontroverze .................................................................................... 12

Nečas E.
České kořeny v objevu molekulárních mechanismů,kterými
buňky vnímají koncentraci kyslíku a specificky na ni reagují ............................. 21

Erhartová D., Trunečka P.
Význam genetických a metabolických rizikových faktorů
v patogenezi nealkoholové tukové choroby jater ................................................ 28

Pokyny autorům .................................................................................................. 36. 

CONTENTS

Editorial ................................................................................................................ 1

Contents ............................................................................................................... 3

Reviews

Vravcová A., Stračina T., Dufek D., Nováková M.
Levosimendan in the treatment of heart failure:
expectations vs. reality ........................................................................................ 4

Kunc R., Jedlička J., Kuncová J.
Pathophysiology of Alzheimer’s disease – history,
current view, controversies ................................................................................. 12

Nečas E.
Czech roots in the discovery of the molecular
mechanisms by which cells sense and respond
to oxygen concentration ..................................................................................... 21

Erhartová D., Trunečka P.
Signifficance of genetic and metabolic risk factors
for the pathogenesis of nonalcoholic fatty liver disease .................................... 28

Instructions for authors ...................................................................................... 36

OBSAH

Editorial

Richard Rokyta .............................................................................................118

Obsah ...........................................................................................................121

Původní práce

Rudolf Černý, Jiří Kozák, Alena Kobesová
Využití nocicepčního flekčního reflexu při sledování
pacientů s chronickou bolestí ..................................................................... 125

David Havlíček
Analgetické možnosti reflexní terapie plosek nohou .................................... 130

Přehledné články

Ivan Vrba
Syndrom z odnětí opioidů ............................................................................. 133

Miloslav Franěk
Animální modely osteoartrózy ........................................................................ 142

Dopis redakci

Karel Urbánek
Fixní kombinace paracetamolu s ibuprofenem ............................................... 147

Zprávy

Schůze výboru SSLB 21. 10. 2021 Hradec Králové ....................................... 151

Rejstříky 2021.................................................................................................. 153

Pokyny autorům............................................................................................... 156

 

 

 

CONTENT

Editorial

Richard Rokyta ............................................................................................... 118

Content............................................................................................................ 121

Original paper

Rudolf Černý, Jiří Kozák, Alena Kobesová
Usefulness of nociceptive flexion reflex in the
management of chronic pain patients ............................................................. 125

David Havlíček
Analgetic possibilities of foot reflexology ......................................................... 130

Reviews

Ivan Vrba
Opioid withdrawal syndrome ........................................................................... 133

Miloslav Franěk
Animal models of osteoarthritis ....................................................................... 142

Letter to the editor

Karel Urbánek
Fixed combination of paracetamol with ibuprofen ............................................. 147

News

The board meeting of Czech Pain Society
21. 10. 2021 Hradec Králové .............................................................................. 151

Index 2021........................................................................................................... 153

Instruction for authors.......................................................................................... 156

OBSAH

Editorial

Richard Rokyta .............................................................................................. 85

Obsah .......................................................................................................... 89

Původní práce

Anna Hudáková, Ľudmila Majerníková, Andrea Obročníková
Evaluácia bolesti a kvality života u seniorov v domácom
a v inštitucionálnom prostredí ........................................................................ 92

Přehledné články

Dušan Urgošík
Analgetická hypofyzektomie pomocí gama nože .......................................... 98

Nina Benáková
Bolest u kožních chorob ............................................................................... 103

Jitka Fricová
Osmiprocentní kapsaicin (Qutenza) v léčbě periferní
neuropatické bolesti – co je nového ve výzkumu
a v klinické praxi? .......................................................................................... 107

Roman Šmucler
Medicínsky nevysvětlené symptomy
v dutině ústní – MUOS ................................................................................... 111

Předplatné ...................................................................................................... 116

CONTENT

Editorial

Richard Rokyta ............................................................................................... 85

Content ........................................................................................................... 89

Original paper

Anna Hudáková, Ľudmila Majerníková, Andrea Obročníková
Evaluation of pain and quality of life in seniors
in the homeand institutional environments ...................................................... 92

Reviews

Dušan Urgošík
Analgesic hypophysectomy using a gamma knife .......................................... 98

Nina Benáková
Pain in skin disorders .................................................................................... 103

Jitka Fricová
8% Capsaicin (Qutenza) in the treatment of peripheral
neuropathic pain – what is new
in research and clinical practice .................................................................... 107

Roman Šmucler
Medically unexplained oral
symptoms – MUOS ........................................................................................ 111

Journal subscription ....................................................................................... 116

OBSAH

Editorial ........................................................................................................................ 81

Obsah ............................................................................................................................ 83

Přehledné články

Ukazatele adekvátnosti frekventních hemodialyzačních
režimů a přepočet Kt/V režimů s různým počtem HD
týdně na Kt/V „klasického“ režimu se třemi HD týdně
František Lopot, Jana Mertová, Vladimír Polakovič ....................................................... 85

Proč bychom u pacientů s chorobami ledvin měli solit směsí
složenou ze dvou třetin z NaCl a z jedné třetiny z NaHCO3?
Karel Matoušovic, Jan Havlín .............................................................................................. 94

Potransplantačný diabetes mellitus u pacientov s autozomálne
dedičnou polycystickou chorobou obličiek
Monika Beliančinová, Martin Jozef Péč, Matej Vnučák,
Karol Graňák, Petra Skálová, Ľudovít Laca, Marián Mokáň, Ivana Dedinská...................... 97

Možnosti terapie obezity u chronického onemocnění ledvin
Kateřina Oulehle.................................................................................................................. 105

Transplantační možnosti pacientů s pokročilým diabetickým
onemocněním ledvin
František Saudek.................................................................................................................  113

 

 

 

Contents

Editorial ........................................................................................................................... 81

Contents .......................................................................................................................... 83

Reviews

Adequacy indices of frequent haemodialysis regimens
and conversion of Kt/V in frequent HD schedules onto
Kt/V of conventional thrice weekly schedule
František Lopot, Jana Mertová, Vladimír Polakovič ............................................................... 85

Why should we salt with the mixture composed of
2/3 NaCl and of 1/3 NaHCO3 in renal patients?
Karel Matoušovic, Jan Havlín ................................................................................................. 94

Reviews

Posttransplant diabetes mellitus in patients with autosomal
dominant polycystic kidney disease
Monika Beliančinová, Martin Jozef Péč, Matej Vnučák,
Karol Graňák, Petra Skálová, Ľudovít Laca, Marián Mokáň, Ivana Dedinská........................... 97

Options of treatment obese patients with CKD
Kateřina Oulehle ......................................................................................................................105

Transplant options for patients
with advanced diabetic kidney disease
František Saudek..................................................................................................................... 113

AVN 1/2021

OBSAH

Editorial ........................................................................................................................................ 1

Obsah
........................................................................................................................................... 3


Přehledné články

Doporučené postupy ČNS a ČHS ČLS JEP pro diagnostiku
a léčbu akutního poškození ledvin u jaterní cirhózy
Karolína Krátká, Pavla Libicherová, Vladimír Tesař,

Jan Šperl, Pavel Trunečka, Radan Brůha, Ivan Rychlík ...................................... 7

Po stopách genetických příčin chronického onemocnění ledvin
Martina Živná, Anthony J. Bleyer, Stanislav Kmoch ............................................ 15

Transplantace ledviny u pacienta pokročilého věku
Soňa Štěpánková, Lenka Malásková .................................................................. 27

Sledování bolesti u dialyzovanýc
Adam Janík, Jana Haluzíková ............................................................................. 32

Rozhovor

prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. ......................................................................... 37

 

Contents

 

Editorial ................................................................................................................ 1

Contents ............................................................................................................... 5

Reviews

Guidelines of the Czech Society of Nephrology and the
Czech Society of Hepatology 
for diagnosisand treatment of acute kidney
injury in liver cirrhosis

Karolína Krátká, Pavla Libicherová, Vladimír Tesař, Jan Šperl,
Pavel Trunečka, Radan Brůha, Ivan Rychlík ......................................................... 7

Finding the genetic causes of chronic kidney disease
Martina Živná, Anthony J. Bleyer, Stanislav Kmoch ............................................. 15

Kidney transplantation in an elderly patient
Soňa Štěpánková, Lenka Malásková ................................................................... 27

Original paper

Monitoring pain of dialyzed patients in arteriovenose fistule
Adam Janík, Jana Haluzíková .............................................................................. 32

Interview

prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. .......................................................................... 37

Strana 1 z 2