Tigis

Psychiatrie 4/2018
Psychiatrie 4/2018

Psychiatrie 4/2018 (1)

EDITORIAL .................................................................................................................. 165

OBSAH ........................................................................................................................ 167

PŮVODNÍ PRÁCE
Nikola Minarčíková, Marek Preiss, Tereza Příhodová
Morální dilema – pilotní studie nové screeningové
metody Školní dilema .................................................................................................. 169

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Patrik Švancer, Antonín Šebela, Pavel Knytl, Aneta Dorazilová,
Veronika Voráčková, Juraj Jonáš
Prodromální psychotické stavy: morfologické koreláty
a aktuální terapeutické možnosti .................................................................................. 174

Pavla Čermáková
Vliv kardiovaskulárních rizikových faktorů
na rozvoj demence ....................................................................................................... 183

Zdeńka Navrátilová, Jiří Patočka
Morinda citrifolia: účinky na nervový systém ................................................................ 190

VZDĚLÁVÁNÍ
Lenka Martinec Nováková, Jitka Bušková
Čichové vnímání ve spánku: specifika
a možnosti aplikace ve výzkumu i klinické praxi ........................................................... 195

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
Libor Ustohal
Nomenklatura založená na neurovědách 2 (NbN-2) ...................................................... 204

ZPRÁVY
Tomáš Hájek
7a Jornadas Internationales SOCHITAB ....................................................................... 209

Veronika Andrashko, Eva Šimková, Martin Paštrňák,
Veronika Voráčková, Miloslav Kopeèek, Pavel Mohr
31. kongres ECNP, Barcelona 6.–9. 10. 2018 ............................................................... 211

David Holub
In memoriam doc. MUDr. Václav Mikota, CSc. ............................................................. 215

REJSTŘÍKY 2018 .......................................................................................................... 217

 

EDITORIAL ................................................................................................................... 165

CONTENTS .................................................................................................................. 167

ORIGINAL PAPERS
Patrik Švancer, Antonín Šebela, Pavel Knytl, Aneta Dorazilová,
Veronika Voráčková, Juraj Jonáš
The prodromal stage of psychotic illness: morphological correlates
and current therapeutic options .................................................................................... 169

REVIEWS
Nikola Minarčíková, Marek Preiss, Tereza Příhodová
Moral dilemma – pilot study
of newly developed screening method School Dilemma .............................................. 178

Pavla Čermáková
Effect of cardiovascular risk factors
on the development of dementia .................................................................................. 183

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Morinda citrifolia: effects on the nervous system ......................................................... 190

CME
Lenka Martinec Nováková, Jitka Bušková
Olfactory perception in sleep: characteristics and application
in research and clinical practice ................................................................................... 195

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY
Libor Ustohal
Neuroscience-based Nomenclature 2 (NbN-2) ............................................................. 204

NEWS
Tomáš Hájek
7a Jornadas Internationales SOCHITAB ...................................................................... 209

Veronika Andrashko, Eva Šimková, Martin Paštrňák,
Veronika Voráèková, Miloslav Kopeček, Pavel Mohr
31st ECNP Congress, 6–9 october 2018, Barcelona .................................................... 211

David Holub
In memoriam doc. MUDr. Václav Mikota, CSc. ............................................................. 215

INDEX 2018 .................................................................................................................. 217