Tigis

Psychiatrie 2/2021
Psychiatrie 2/2021

Psychiatrie 2/2021 (1)

úterý, 22 červen 2021 00:19

Psychiatrie 2/2021

Napsal(a)

Psychiatrie 2 2021 obalka 1

Psychiatrie 2/2021

EDITORIAL ............................................................................................................. 51

OBSAH .................................................................................................................... 54

PŮVODNÍ PRÁCE
Michala Lustigová, Anna Altová, Ivana Kulhánová
Odhad vlivu konzumace alkoholu na úmrtnost
na zhoubné novotvary v české populaci v roce 2018 .............................................. 56

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Andrea Takáčová, Karel D. Riegel, Marek Preiss
Konceptualizácia posudzovania osobnostných porúch
u mladistvých ........................................................................................................... 61

Lucie Kuncová, Zuzana Štěrbová, Jan Havlíček
Vyhýbání se incestu:
kulturní a evoluční perspektiva ................................................................................ 68

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Štětka planá (Dipsacus fullonum L.) a další druhy rostlin
rodu Dipsacus: zapomenuté léčivky vstávají z hrobu .............................................. 72

VZDĚLÁVÁNÍ
Lucie Krejčová, Klára Bártová
(Ne)specificita mužské a ženské sexuální reaktivity ............................................... 77

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI
Michal Hrdlička
Atypická antipsychotika v léčbě schizofrenie v adolescenci ................................... 83

DOPISY, OHLASY, DISKUSE
Klára Látalová, Kryštof Kantor
Nově vzniklé psychické poruchy v průběhu
nebo po zvládnutí akutního COVIDU-19
z neuropsychiarického pohledu .............................................................................. 88

PŘEDPLATNÉ ........................................................................................................ 90

POKYNY AUTORŮM .............................................................................................. 91

 

 

EDITORIAL ............................................................................................................ 51


CONTENTS ........................................................................................................... 54

ORIGINAL PAPERS
Michala Lustigová, Anna Altová, Ivana Kulhánová
Effect of alcohol consumption on cancer mortality
in Czechia in 2018 .................................................................................................. 56

REVIEWS
Andrea Takáčová, Karel D. Riegel, Marek Preiss
Conceptualization of assessment
of personality disorders in adolescents .................................................................. 61

Lucie Kuncová, Zuzana Štěrbová, Jan Havlíček
Incest avoidance:
cultural and evolutionary perspective ..................................................................... 68

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Wild teasel (Dipsacus fullonum L.) and other Dipsacus species:
forgotten medicines are rising from the grave ........................................................ 72

CME
Lucie Krejčová, Klára Bártová
(Non)specificity of male and female sexual response ............................................ 77

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY
Michal Hrdlička
Atypical antipsychotics in the treatment of schizophrenia
in adolescence ....................................................................................................... 83

CORRESPONDENCE
Klára Látalová, Kryštof Kantor
Newly developed mental disorders during or after managing
an acute COVID-19 from a neuropsychiaric point of view ...................................... 88

SUBSCRIPTION ..................................................................................................... 90


INSTRUCTIONS FOR AUTHORS  ......................................................................... 91