Tigis

AVN 2/2022
AVN 2/2022

AVN 2/2022 (1)

OBSAH

Editorial ..................................................................................................... 33

Obsah ........................................................................................................ 35

Přehledné články

Mechanismy regulace kostního metabolismu a jejich návaznost
na léčebné možnosti při kombinaci renální
osteodystrofie /sekundární osteoporóza
Kamil Žamboch, Karel Krejčí, Pavel Horák ................................................ 37

Novinky v léčbě peritonitidy u peritoneálně dialyzovaných pacientů
Jan Klaboch ............................................................................................... 45

Kostní nemoc při selhání ledvin – renální
i non-renální komponenta
Sylvie Dusilová Sulková, Anita Pokorná,
Roman Šafránek, Ladislava Pavlíková,Vladimír Palička .............................. 48

Bolest mezi obory: realita, možnosti a meze
Petr Knotek ................................................................................................... 57

Zprávy

Kam jsme pokročili v roce 2022?

39. kongres České nefrologické společnosti
Jarmila Škubová ........................................................................................... 66

Pokyny autorům............................................................................................ 68

 

CONTENTS

Editorial .......................................................................................................... 33

Contents ......................................................................................................... 35

Reviews

Mechanisms of bone metabolism regulation
and their relation to therapeutic options in concomitant
renal osteodystrophy/secondary osteoporosis
Kamil Žamboch, Karel Krejčí, Pavel Horák ................................................. 37

Update on the treatment of peritonitis in peritoneal dialysis patients
Jan Klaboch ................................................................................................ 45

Bone disesase in end-stage kidney disease – renal
and non-renal components
Sylvie Dusilová Sulková, Anita Pokorná,
Roman Šafránek, Ladislava Pavlíková, Vladimír Palička ........................... 48

Pain between disciplines: reality, possibility and limits
Petr Knotek ................................................................................................. 57

News

2022 where we are now?

39th Congress of the Czech Society of Nephrology
Jarmila Škubová .........................................................................................66

Instruction for authors................................................................................. 68