Tigis

AVN 1/2024
AVN 1/2024

AVN 1/2024 (1)

OBSAH

 

Editorial ................................................................................................ 2

Obsah .................................................................................................... 5

Původní práce

Močové extracelulární vezikuly: od biomarkerů 
k terapii (úvodní přehled)
Petr Přikryl, Martin Vokurka ...................................................................... 9

Přehledné články

Novinky v léčbě IgA nefropatie
Dita Maixnerová, Vladimír Tesař .............................................................. 13

Adipocytokíny po transplantácii obličky
Ivana Dedinská, Karol Granák, Matej Vnučák,
Monika Beliančinová, Patrícia Kleinová,
Tímea Blichová, Marián Mokáň ............................................................... 19

Zdravotně sociální péče u pacientů s pokročilým
chronickým onemocněním ledvin
Alena Makarová ....................................................................................... 24

Transplantace inzulin produkující tkáně
Radomíra Kožnarová, Peter Girman ....................................................... 27

Informace

Pozvání na 40. kongres České nefrologické
společnosti, 12.–14. 6. 2024..................................................................... 32

CONTENTS

Editorial ................................................................................................ 2

Contents .............................................................................................. 5

Original papers

Urinary extracellular vesicles: from biomarkers
to therapy (introductory review)
Petr Přikryl, Martin Vokurka ...................................................................... 9

Reviews

Potential treatment of IgA nephropathy
Dita Maixnerová, Vladimír Tesař ............................................................ 13

Adipocytokines after kidney transplantation
Ivana Dedinská, Karol Granák, Matej Vnučák,
Monika Beliančinová, Patrícia Kleinová,
Tímea Blichová, Marián Mokáň ............................................................. 19

Health and social care in patients with advanced
chronic kidney disease
Alena Makarová ..................................................................................... 24

Transplantation of insulin-producing tissue
Radomíra Kožnarová, Peter Girman ...................................................... 27

Information

Invitation - 40th Congress of Czech Society
of nephrology, June 12-14th, 2024 ......................................................... 32