Tigis

AVN 2/2024
AVN 2/2024

AVN 2/2024 (1)

středa, 05 červen 2024 06:41

AVN 2/2024

Napsal(a)

OBSAH

Editorial ................................................................................................ 34

Obsah ................................................................................................... 37

 

Přehledné články

Co najdeme v nových doporučeních KDIGO?
Jan Vachek, Kateřina Oulehle, Vladimír Tesař .................................... 41

Expertní stanovisko zástupců odborných společností
k postavení finerenonu v léčbě diabetiků 2. typu
s chronickým onemocněním ledvin
Ondřej Viklický, Vladimír Tesař, Ivan Rychlík,
Martin Prázný, Romana Ryšavá, Richard Češka,
Martin Haluzík, Petr Ošťádal, Jan Krejčí, Miloš Táborský ................... 46

Tubulointersticiální nefritidy /tubulointersticiální nefropatie
Miroslava Horáčková ............................................................................ 51

Výběr vhodného opioidu u chronické bolesti
hemodialyzovaných pacientů. Je buprenorfin
opioidem první volby v léčbě bolesti
u hemodialyzovaných pacientů?
Jitka Fricová ........................................................................................ 59

Pokyny autorům........................................................................... 64

CONTENTS

Editorial ............................................................................................... 34

Contents .............................................................................................. 37

Reviews

What can we find in the new KDIGO recommendations?
Jan Vachek, Kateřina Oulehle, Vladimír Tesař ..................................... 41

Expert opinion of representatives of professional
societies on the position of finerenone in the treatment
of type 2 diabetics with chronic kidney disease
Ondřej Viklický, Vladimír Tesař, Ivan Rychlík,
Martin Prázný, Romana Ryšavá, Richard Češka,
Martin Haluzík, Petr Ošťádal, Jan Krejčí, Miloš Táborský .................... 46

Tubulointerstitial nephritis / tubulointerstitial nephropathy
Miroslava Horáčková ............................................................................ 51

The appropriate opioid selection for hemodialysis
patients with chronic pain. Is buprenorphine
the opioid of first choice in the treatment of pain
in hemodialysis patients?
Jitka Fricová ......................................................................................... 59

Instruction for authors ............................................................... 64