Tigis

4/2010
4/2010

4/2010 (1)

středa, 05 leden 2011 18:42

Bolest 4/2010

Napsal(a)

OBSAH

Editorial
Richard Rokyta .................................................................................................. 149

Obsah ............................................................................................................... 153
Přehledné články
Jiří Slíva
Genetické aspekty léčby bolesti .......................................................................... 158
Ivan Vrba, Fuad Loth Alradhi, Drahoslava Hrubá
Bolest, kouření a nikotin ..................................................................................... 163
Jaroslava Raudenská, Alena Javùrková
Některé etické úvahy, dilemata a podněty algeziologické péče
o pacienta s chronickou nenádorovou bolestí ........................................................ 172
Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková, Darja Jarošová
Výsledky vybraných validizačných štúdií ošetrovate¾skej diagnózy
Akútna bolesť ................................................................................................... 182
Pùvodní práce
Dana Vondráčková, Veronika Bednaříková
Účinnost a bezpečnost buprenorfinu v transdermálním podání
u pacientù s chronickou nádorovou a nenádorovou bolestí.
Neintervenční postmarketingové prospektivní multicentrické
sledování .......................................................................................................... 190
Zprávy
Výborová schùze SSLB čLS JEP ....................................................................... 203
XIII. Světový kongres o bolesti – Montreal, Kanada ............................................... 205
XII. česko-slovenské dialogy o bolesti v Olomouci ................................................. 212
Informace ......................................................................................................... 214

CONTENTS

Editorial
Richard Rokyta ................................................................................................ 149
Contents ......................................................................................................... 153
Reviews
Jiří Slíva
Genetic aspects in treatment of pain ................................................................. 158
Ivan Vrba, Fuad Loth Alradhi, Drahoslava Hrubá
Pain, smoking and nicotine .............................................................................. 163
Jaroslava Raudenská, Alena Javùrková
Some ethical consideration, dilemmas and challenges of algesiology
management of chronic nonmalignant pain patient ............................................. 172
Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková, Darja Jarošová
The results of choosen validation studies of nursing diagnosis
Acute pain ..................................................................................................... 182
Original paper
Dana Vondráčková, Veronika Bednaříková
Efficacy and safety of buprenorphine for the transdermal administration
in patients with the chronic malignant and non-malignant pain.
Non-interventional postmarketing prospective multicenter trial ............................. 190
News
The meeting of the board of Czech Pain Society ............................................... 203
XIII. World Congress on Pain – Montreal, Canada .............................................. 205
XII. Czech-Slovak Dialogues on Pain, Olomouc ................................................. 212
Informations ................................................................................................... 214