Tigis

Ročníky
27. 6. 2022 9:13

Psychiatrie 2/2022

Napsal(a) Redakce časopisu

Psychiatrie 2 2022 obalka

Psychiatrie  2/2022

EDITORIAL ................................................................................. 46

OBSAH ........................................................................................ 47

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Adam Nemček
Sociálne siete, subjektívny pocit psychickej pohody
a depresívne príznaky ................................................................. 49

Viktor Mravčík, Pavla Chomynová, Lýdie Tišanská,
Jiří Kožený
Koreláty excesivního užívání internetu u reprezentativního
souboru české dospělé populace ................................................ 55

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Černucha setá (Nigella Sativa L.) a její účinky
na nervový systém ....................................................................... 62

Jan Hubeňák
Vliv psychofarmak a kardiovaskulárních rizik
na kognitivní funkce u schizofrenie .............................................. 68

Petr Knotek
Bolest mezi obory: realita, možnosti a meze ............................... 73

VZDĚLÁVÁNÍ
Monika Klírová
Doporučení pro repetitivní transkraniální magnetickou
stimulaci (rTMS) v psychiatrii ....................................................... 81

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI
Miloslav Kopeček, Patrik Švancer, Jiří Masopust
Novinky v léčbě schizofrenie ........................................................ 87

ZPRÁVY
Karel Nešpor
Změny, k nimž dochází v mozku při abstinenci
od alkoholu a drog ........................................................................ 93

PŘEDPLATNÉ .............................................................................. 94

 
 
 
REVIEWS
 
 
 
 
 
CME
 
FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY
NEWS
 

 

31. 3. 2022 14:50

Psychiatrie 1/2022

Napsal(a) Redakce časopisu

Psychiatrie 1 2022 maketa 1 1

PSYCHIATRIE 1/2022

 

EDITORIAL ......................................................................................... 1

OBSAH ............................................................................................... 2

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Veronika Andrashko, Aneta Dorazilová, Pavel Knytl,
Lenka Kostýlková, Miloslav Kopeček

„Druhý v tobě“: Odlišné manifestace syndromu bludné
misidentifikace u dvou pacientek s psychotickým
onemocněním ..................................................................................... 4

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Šáchory (Cyperus L.) a jejich účinky na nervový systém .................. 11

VZDĚLÁVÁNÍ

Zuzana Stuchlíková, Monika Klírová
Transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS)
u schizofrenie .................................................................................... 15

KAZUISTIKY

Barbora Kohútová
Využití aripiprazolu v léčbě manické a smíšené
afektivní epizody. Kazuistická sdělení ............................................... 25

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI

Martin Anders, Pavel Mohr, Jiří Masopust
Intranazální esketamin – antidepresivum
s rychlým nástupem účinku ............................................................... 29

INFORMACE ..................................................................................... 41

ZPRÁVY

Ladislav Csémy, Karel Nešpor
Střízlivost jako módní trend u dospívajících ...................................... 42


Petra Horáková
1. česko-slovenská psychofarmakologická konference ČNPS .......... 43


PŘEDPLATNÉ .................................................................................... 45

 

 

EDITORIAL .......................................................................................... 1

CONTENTS ......................................................................................... 2

REVIEWS

Veronika Andrashko, Aneta Dorazilová, Pavel Knytl,
Lenka Kostýlková, Miloslav Kopeček

„The Other in You“: Different Manifestations of Delusional
Misidentification Syndrome in Two Cases of Psychosis ...................... 4

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Sedges (Cyperus L.) and their effects on the nervous system ........... 11

CME

Zuzana Stuchlíková, Monika Klírová
Transcranial direct current stimulation (tDCS) in schizophrenia ......... 15

CASE REPORT

Barbora Kohútová
The use of aripiprazole in the treatment of manic
and mixed affective episodes. Case reports ....................................... 25

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

Martin Anders, Pavel Mohr, Jiří Masopust
Intranasal esketamine – an antidepressant
with a rapid onset of action ................................................................. 29

INFORMATION ................................................................................... 41

NEWS

Ladislav Csémy, Karel Nešpor
Sobriety as a fashion trend in adolescents .......................................... 42

Petra Horáková
64nd Czech and Slovak Psychopharmacological Conference ............ 43

SUBSCRIPTION .................................................................................. 45

Psychiatrie Supplem 1 2022 str 1

Psychiatrie Supplementum 1/2022

EDITORIAL ........................................................................... 1


OBSAH .................................................................................. 2


PROGRAM ........................................................................... 4


ODBORNÁ SYMPOZIA ........................................................ 5


Neurostimulační centrum PK 1. LF UK a VFN v Praze ......... 5
Technologie virtuální reality – terapeutický
nástroj v péči o duševní a fyzické zdraví ............................... 6
Mohou být endofenotypy schizofrenie významné
pro klinickou praxi?
Sympozium Společnosti pro biologickou psychiatrii .............. 7
Funkční a symptomatické psychózy ...................................... 8
Metody neinvazivní mozkové
stimulace (NIBS) v psychiatrii ................................................ 9
Role spánku v konsolidaci paměti – můžeme
ovlivnit vzpomínky? .............................................................. 11
Současný stav psychiatrické péče
v České republice ................................................................ 13
Klíčové molekuly života ....................................................... 14
Poruchy příjmu potravy:
Komplexní léčba a komorbidity ........................................... 15
Substituční léčba drogových závislostí –
významné novinky .............................................................. 16
Personalizovaná psychiatrie –
trendy a zkušenosti ............................................................. 17
Kortizol a aldosteron ve vztahu k psychofarmakům
a duševním poruchám ........................................................ 18
Vliv pandemie covidu-19 na násilí,
konspirace a ochotu k vakcinaci
a emoční dysregulaci .......................................................... 19

NOVÝ VÝZKUM .................................................................. 22

VÝVĚSKOVÁ SDĚLENÍ ...................................................... 25

Klinická K1–K12 .................................................................. 25

Preklinická P1–P11 ............................................................. 30

REJSTŘÍK ........................................................................... 34

 

EDITORIAL .......................................................................... 1

CONTENTS ......................................................................... 2

PROGRAM .......................................................................... 4

SCIENTIFIC SYMPOSIA ..................................................... 5

Neurostimulation center Dep. of Psychiatry,
1st faculty of medicine Charles University and
General University Hospital in Prague ................................ 5
Virtual reality technology – a therapeutic tool
in the therapy of mental and physical health ....................... 6
Can endophenotypes of schizophrenia
be important in a clinical practice?
Symposium of the Society of Biological Psychiatry ............. 7
Functional and symptomatic psychoses ............................. 8
Non-invasive brain stimulation methods in psychiatry ........ 9
The role of sleep in memory consolidation –
can we influence memories? ............................................ 11
Current state of psychiatric care
in the Czech Republic ....................................................... 13
Key molecules of life ......................................................... 14
Complex treatment and comorbidities .............................. 15
Drug substitution treatment – significant news ................. 16
Personalized psychiatry – trends and experiences ........... 17
Cortisol and aldosterone in relation
to psychotropic drugs
and mental disorders ........................................................ 18
The effect of Covid-19 pandemic
on violence, conspiration and willingness
to vaccine and emotional dysregulation ........................... 19

NEW RESEARCH ........................................................... 22

POSTERS ....................................................................... 25

Clinical K1–K12 ............................................................... 25

Preclinical P1–P11 .......................................................... 30

INDEX ............................................................................. 34

 

10. 12. 2021 10:25

Psychiatrie 4/2021

Napsal(a) Redakce časopisu

Psychiatrie 4 2021 obalka

Psychiatrie 4/2021

EDITORIAL ........................................................................ 139

OBSAH ............................................................................... 140

PŮVODNÍ PRÁCE

Deana Kovárová, Veronika Boleková
Sociálna kognícia a neurokognícia u pacientov
s poruchami schizofrenického spektra ................................ 142

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

David Adam
Neurobiologie empatie a její vývoj u dětí
z rizikového prostředí ......................................................... 148

Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková,
Jiřina Hosáková, Katka Bobčíková
Efekt skupinové kognitivně-behaviorální terapie na duševní
zdraví a kvalitu života seniorů: literární přehled ................. 154

Denis Poltoradnev, Miloslav Kopeček
Verbální pamět a objemy hipokampů u mladých pacientů
se schizofrenií a zdravých kontrol, meta-analýza ............... 161

Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová, Kamil Kuča
Polysacharidy kustovnice: zpomalují stárnutí? ................... 167

VZDĚLÁVÁNÍ

Michaela Viktorinová
MDMA-asistovaná psychoterapie v léčbě
posttraumatické stresové poruchy ...................................... 172

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI

Tomáš Kašpárek
Konference ČNPS 2022 jen on-line
v živém přímém přenosu .................................................... 180

DOPISY, OHLASY, DISKUSE

Jiří Motl
Stanislav Grof „nedělá vědu, ale je pro ni přínosem“ ......... 181

ZPRÁVY

Miloslav Kopeček
64. kongres ECNP v Lisabonu 2021, 2.–5. října ................ 182

Paul Grof
In memoriam
Professor František (Ferri) Engelsmann PhD. .................... 184

REJSTŘÍKY 2021 ............................................................... 185

 

EDITORIAL ......................................................................... 139

CONTENTS ........................................................................ 140

ORIGINAL PAPERS

Deana Kovárová, Veronika Boleková
Social cognition and neurocognition in people
with schizophrenia spectrum disorders ................................ 142

REVIEWS

David Adam
Neurobiology of empathy and its development
in children from risky environments ..................................... 148

Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková,
Jiřina Hosáková, Katka Bobčíková
The effect of group cognitive behavioral therapy
on mental health and quality of life of seniors:
a literary review .................................................................... 154

Denis Poltoradnev, Miloslav Kopeček
Verbal memory and hippocampal volumes in young patients
with schizophrenia and healthy controls, meta-analysis ...... 161

Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová, Kamil Kuča
Lycium polysaccharides: slow down aging? ......................... 167

CME

Michaela Viktorinová
MDMA-assisted psychotherapy in treatment
of posttraumatic stress disorder ............................................ 172

FORUM OF THE CZECH
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

Tomáš Kašpárek
ČNPS 2022 conference only online in live streaming .......... 180

CORRESPONDENCE

Jiří Motl
Stanislav Grof „does not do science,
but he is beneficial for science“ ............................................ 181

NEWS

Miloslav Kopeček
34th ECNP Congress in Lisbon 2021, 2–5 October ............. 182

Paul Grof
In memoriam
Professor František (Ferri) Engelsmann PhD. ...................... 184

INDEX 2021 .......................................................................... 185

8. 9. 2021 7:04

Psychiatrie 3/2021

Napsal(a) Redakce časopisu

psychiatrie 3 21 obalka

Psychiatrie 3/2021

EDITORIAL ............................................................................ 92

OZNÁMENÍ

Tomáš Kašpárek
Dění v ČNPS v první polovině roku 2021 ............................. 93

OBSAH ................................................................................. 94

PŮVODNÍ PRÁCE

Bronislava Strnádelová, Júlia Halamová,
Ivana Pristačová

Meranie efektu súcitnej intervencie na vzorke
s úzkostnými symptómami ................................................... 96

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Libor Ustohal
Primární a sekundární negativní příznaky,
predominantní negativní příznaky:
historie konceptu a možnosti léčby .................................... 104

Jakub Onder
Analýza delikvence z vývojového hlediska ........................ 109

Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová
Curculigosid A: rostlinný metabolit s širokým spektrem
farmakologických účinků –
možné uplatnění v psychiatrii .............................................. 115

VZDĚLÁVÁNÍ

Lucie Bankovská Motlová, Karolína Vlčková,
Martin Loučka

Morální zranění u zdravotníků ............................................ 120

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI

Libor Ustohal
Transkraniální magnetická stimulace
a psychofarmaka ................................................................ 126

DOPISY, OHLASY, DISKUSE

Jiří Motl
Stanislav Grof mezi vědou a náboženstvím ...................... 130

Diskuse k článku „Stanislav Grof mezi
vědou a náboženstvím“
Stanislav Kudrle ................................................................. 134
Michael Vančura ................................................................ 136

 

EDITORIAL .......................................................................... 92

ANNOUNCEMENT

Tomáš Kašpárek
Events in the CNPS in the first half of 2021 ........................ 93

CONTENTS ......................................................................... 94

ORIGINAL PAPERS

Bronislava Strnádelová, Júlia Halamová, Ivana Pristačová
Measuring the effect of an compassionate intervention
on a sample with anxiety symptoms .................................... 96

REVIEWS

Libor Ustohal
Primary and secondary negative symptoms,
predominant negative symptoms:History
of the concept and treatment options ................................ 104

Jakub Onder
The Analysis of delinquency
from developmental perspective ........................................ 109

Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová
Curculigoside A: phytochemical with
a wide spectrum of pharmacological effects –
possible application in psychiatry ....................................... 115

CME

Lucie Bankovská Motlová, Karolína Vlčková,
Martin Loučka

Moral injury in healthcare workers ..................................... 120

FORUM OF THE CZECH
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY

Libor Ustohal
Transcranial magnetic stimulation
and psychotropic drugs ....................................................... 126

CORRESPONDENCE

Jiří Motl
Stanislav Grof between Science and Religion .................... 130

Discussion to the article
„Stanislav Grof between Science and Religion“
Stanislav Kudrle .................................................................. 134
Michael Vančura ................................................................. 136

22. 6. 2021 0:19

Psychiatrie 2/2021

Napsal(a) Redakce časopisu

Psychiatrie 2 2021 obalka 1

Psychiatrie 2/2021

EDITORIAL ............................................................................................................. 51

OBSAH .................................................................................................................... 54

PŮVODNÍ PRÁCE
Michala Lustigová, Anna Altová, Ivana Kulhánová
Odhad vlivu konzumace alkoholu na úmrtnost
na zhoubné novotvary v české populaci v roce 2018 .............................................. 56

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Andrea Takáčová, Karel D. Riegel, Marek Preiss
Konceptualizácia posudzovania osobnostných porúch
u mladistvých ........................................................................................................... 61

Lucie Kuncová, Zuzana Štěrbová, Jan Havlíček
Vyhýbání se incestu:
kulturní a evoluční perspektiva ................................................................................ 68

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Štětka planá (Dipsacus fullonum L.) a další druhy rostlin
rodu Dipsacus: zapomenuté léčivky vstávají z hrobu .............................................. 72

VZDĚLÁVÁNÍ
Lucie Krejčová, Klára Bártová
(Ne)specificita mužské a ženské sexuální reaktivity ............................................... 77

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI
Michal Hrdlička
Atypická antipsychotika v léčbě schizofrenie v adolescenci ................................... 83

DOPISY, OHLASY, DISKUSE
Klára Látalová, Kryštof Kantor
Nově vzniklé psychické poruchy v průběhu
nebo po zvládnutí akutního COVIDU-19
z neuropsychiarického pohledu .............................................................................. 88

PŘEDPLATNÉ ........................................................................................................ 90

POKYNY AUTORŮM .............................................................................................. 91

 

 

EDITORIAL ............................................................................................................ 51


CONTENTS ........................................................................................................... 54

ORIGINAL PAPERS
Michala Lustigová, Anna Altová, Ivana Kulhánová
Effect of alcohol consumption on cancer mortality
in Czechia in 2018 .................................................................................................. 56

REVIEWS
Andrea Takáčová, Karel D. Riegel, Marek Preiss
Conceptualization of assessment
of personality disorders in adolescents .................................................................. 61

Lucie Kuncová, Zuzana Štěrbová, Jan Havlíček
Incest avoidance:
cultural and evolutionary perspective ..................................................................... 68

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Wild teasel (Dipsacus fullonum L.) and other Dipsacus species:
forgotten medicines are rising from the grave ........................................................ 72

CME
Lucie Krejčová, Klára Bártová
(Non)specificity of male and female sexual response ............................................ 77

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY
Michal Hrdlička
Atypical antipsychotics in the treatment of schizophrenia
in adolescence ....................................................................................................... 83

CORRESPONDENCE
Klára Látalová, Kryštof Kantor
Newly developed mental disorders during or after managing
an acute COVID-19 from a neuropsychiaric point of view ...................................... 88

SUBSCRIPTION ..................................................................................................... 90


INSTRUCTIONS FOR AUTHORS  ......................................................................... 91

4. 3. 2021 12:43

Psychiatrie 1/2021

Napsal(a) Redakce časopisu

Psychiatrie 1 21 obalka

Psychiatrie 1/2021

EDITORIAL .................................................................... 1

OBSAH .......................................................................... 3

PŮVODNÍ PRÁCE
Marek Preiss, Tereza Příhodová,
Karel D. Riegel,

Jan Preiss, Jindra Marková
Adaptace a psychometrická analýza
Dotazníku zvládání náročných
událostí pro českou populaci ......................................... 5

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Lucie Kuncová, Zuzana Štěrbová,
Jan Havlíček
Prevalence incestu a faktory,
které ji ovlivňují ............................................................ 15

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla L.)
a jeho účinky na nervový systém ................................. 22

VZDĚLÁVÁNÍ

Farmakologická léčba depresivní poruchy
ve vyšším věku II: užití antidepresiv a jejich
augmentace, rezistentní deprese
ve vyšším věku ............................................................. 26

FÓRUM ČESKÉ
NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI

Jiří Masopust, Pavel Mohr, Miloslav Kopeček
Parciální dopaminoví agonisté:
stejní, nebo odlišní? ....................................................... 38

INFORMACE ................................................................. 49

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ............................................. 50

ZPRÁVY

Karel Nešpor
Roztěkané řízení ............................................................ 50

 

EDITORIAL ..................................................................... 1

CONTENTS .................................................................... 3

ORIGINAL PAPERS

Marek Preiss, Tereza Příhodová, Karel D. Riegel,
Jan Preiss, Jindra Marková
Adaptation and psychometric analysis
of The Social Readjustment
Rating Scale for the Czech population ............................ 5

REVIEWS

Lucie Kuncová, Zuzana Štěrbová,
Jan Havlíček
Incest prevalence and its
influencing factors .......................................................... 15

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Chamomile (Matricaria chamomilla L.)
and its effects on the nervous system ........................... 22

CME

Martin Bareš, Tomáš Novák
The pharmacological treatment of the late-life
depression II: the use of antidepressants
and their augmentations, treatment –
resistant late-life depression ......................................... 26

FORUM OF THE CZECH
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

Jiří Masopust, Pavel Mohr, Miloslav Kopeček
Dopamine receptor partial agonists:
the same or different? ................................................... 38

INFORMATION ............................................................. 49

WE HAVE READ FOR YOU ......................................... 50

NEWS
Karel Nešpor
Distracted driving .......................................................... 50

Psych suppl 1 2021 obalka

63. ČESKO-SLOVENSKÁ
VIRTUÁLNÍ
PSYCHOFARMAKOLOGICKÁ KONFERENCE

Křižovatky v psychofarmakologii

15.–16. ledna 2021

 

EDITORIAL  ........................................................................................... 1

OBSAH  ................................................................................................. 2

PROGRAM ............................................................................................ 4

ODBORNÁ SYMPOZIA ........................................................................ 5

Výběr antipsychotik podle nežádoucích účinků  .................................... 5

Psychické poruchy, psychofarmaká a COVID-19 .................................. 6

Pre/perinatální psychofarmakologie ....................................................... 7

Biologické léčebné metody v psychiatrii – transkulturální pohled .......... 8

Méně, nebo více? Použití vyšších dávek psychofarmak ..................... 10

Neuropsychiatrie: od historie po budoucnost ....................................... 11

Nový pohled na staré psychoaktivní látky ............................................ 12

Jak a kdy světlo ovlivňuje účinky psychofarmak
a psychofarmaka účinky světla ............................................................ 13

Bezprostřední příčiny a správná léčba násilí
u pacientů s psychózou ........................................................................ 14

VÝVĚSKOVÁ SDĚLENÍ ....................................................................... 16

Klinická K1–K21 .................................................................................... 16

Poruchy příjmu potravy PPP1–PPP3 .................................................... 25

Preklinická P1–P17 ............................................................................... 27

REJSTŘÍK ............................................................................................. 35

 

EDITORIAL ............................................................................................. 1

CONTENTS ............................................................................................ 2

PROGRAM ............................................................................................. 4

SCIENTIFIC SYMPOSIA ........................................................................ 5

Choice of antipsychotics according to their side-effects ......................... 5

Mental disorders, psychotropic drugs and COVID-19 ............................ 6

Pre/perinatal psychopharmacology ........................................................ 7

Biological treatments in psychiatry – transcultural aspects .................... 8

Less or more? The use of higher doses of psychotropic drugs ............ 10

Neuropsychiatry: from the history to the future ..................................... 11

A new perspective on old psychoactive substances ............................. 12

How and when the light affects the effects
of psychotropic drugs and psychotropic drugs the effects of light ........ 13

The proximate causes of violence and appropriate
treatment in patients with psychosis ..................................................... 14

POSTERS ............................................................................................ 16

Clinical K1–K21 .................................................................................... 16

Eating disorders PPP1–PPP3 .............................................................. 25

Preclinical P1–P17 ............................................................................... 27

INDEX .................................................................................................. 35

27. 11. 2020 11:55

Psychiatrie 4/2020

Napsal(a) Redakce časopisu

Psychiatrie 4 2020 mailing 1

Psychiatrie 4/2020

EDITORIAL .............................................................................................. 148

OBSAH .................................................................................................... 150

PŮVODNÍ PRÁCE

Martin Ihln, Jiří Kožený, Miloslav Kopeček
Význam vitaminu D a jeho sérové koncentrace
u psychiatrických pacientů v jednotlivých měsících roku ........................ 152

Michal Hajdúk, Lucia Pavelková, Peter Ohrablo,
Veronika Petrušová, Anton Heretik, Ľubica Forgáčová

Teória mysle v kontexte perzekučných bludov
u pacientov s poruchami schizofrenického spektra ................................ 163

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Kateřina Příhodová, Tereza Příhodová, Marek Preiss
V čem spočívá práce klinického psychologa? ........................................ 170

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Obsahové látky dřevin rodu Terminalia L.
a jejich účinky na nervový systém .......................................................... 175

VZDĚLÁVÁNÍ

Martin Bareš, Tomáš Novák
Farmakologická léčba depresivní poruchy ve vyšším věku I:
klinický obraz, diagnostika, obecné principy léčby ................................. 179

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI

Petr Šilhán, Martin Hýža, Samuel Ambroš, Jana Schwarzová,
Tomáš Skřont, Jan Vantuch, Klára Fiedorová, Martin Augustynek

Terapeutická adherence a technologické možnosti
jejího ovlivňování ................................................................................... 188

ZPRÁVY

Cyril Höschl
Dopad Covid-19 na duševní zdraví v ČR .............................................. 194
Zavření škol během pandemie Covid-19 zvyšuje mortalitu ................... 194
Vztah nákazy Covid-19 a duševního zdraví .......................................... 194

REJSTŘÍKY 2020 .................................................................................. 195

POKYNY AUTORŮM ............................................................................. 197

 

 

EDITORIAL ............................................................................................ 148

CONTENTS ........................................................................................... 150

ORIGINAL PAPERS

Martin Ihln, Jiří Kožený, Miloslav Kopeček
Importance of vitamin D and its serum levels
in psychiatric patients in the course of the year ..................................... 152

Michal Hajdúk, Lucia Pavelková, Peter Ohrablo,
Veronika Petrušová, Anton Heretik, Ľubica Forgáčová

Theory of Mind in the Context of Persecutory Delusions
in Patients with Schizophrenia ............................................................... 163

REVIEWS

Kateřina Příhodová, Tereza Příhodová, Marek Preiss
What is the work of a clinical psychologist? ........................................... 170

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
The constituents of the Terminalia L.
and their effects on the nervous system ................................................. 175

CME

Martin Bareš, Tomáš Novák
The pharmacological treatment of the late-life depression I:
clinical signs and symptoms, diagnostic issues,
general principles of the treatment ......................................................... 179

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

Petr Šilhán, Martin Hýža, Samuel Ambroš, Jana Schwarzová,
Tomáš Skřont, Jan Vantuch, Klára Fiedorová, Martin Augustynek

Therapeutic Adherence and Technological
Possibilities of its Influence .................................................................... 188

NEWS

Cyril Höschl
Impact of Covid-19 on mental health in Czech republic ........................ 194
Lockdown of schools during Covid-19 pandemic
increases mortality ................................................................................ 194
Covid-19 and mental health relationship .............................................. 194

INDEX 2020 .......................................................................................... 195

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ........................................................ 197

 

1. 9. 2020 21:18

Psychiatrie 3/2020

Napsal(a) Redakce časopisu

Psychiatrie 3 2020 mailing 1

Psychiatrie 3/2020

OBSAH

EDITORIAL ........................................................................................ 105

OBSAH............................................................................................... 106

 

PŮVODNÍ PRÁCE

Sofia Diondet, Adéla Plechatá, Jana Adámková,
Iveta Fajnerová, Aleš Bartoš

Názory seniorů na trénování paměti
prostřednictvím elektronických zařízení............................................. 108

Nikola Doubková, Jindra Marková, Markéta Švejdová,
Petr Louda, Jana Ferková, Tereza Příhodová, Marek Preiss

Sociální opora u psychiatrických pacientů
a u běžné populace ........................................................................... 114

 

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Aneta Dorazilová, Filip Tylš, Miloslav Kopeček
Hranice psychopatologie: psychotické symptomy
v duševní nemoci a ve zdraví ............................................................ 121

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Nard pravý (Nardostachys jatamansi) a jeho účinky
na nervový systém ............................................................................ 127

VZDĚLÁVÁNÍ

Monika Dvořáková, Lucie Kondrátová
Časná detekce a časná intervence u osob v rané fázi
rozvoje psychotického onemocnění – úvod do problematiky ............ 132

 

FÓRUM ČESKÉ
NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Jiří Masopust
Kardiometabolické riziko u nemocných schizofrenií .......................... 138

ZPRÁVY

Karel Nešpor
Zdravý spánek zvyšuje inteligenci a prospívá zdraví:
svépomocný návod ............................................................................ 145

Cyril Höschl
Odešla Zdeňka Drlíková ..................................................................... 146

POKYNY AUTORŮM ......................................................................... 147

 

CONTENTS

EDITORIAL ....................................................................................... 105

CONTENTS ....................................................................................... 106

 

ORIGINAL PAPERS

Sofia Diondet, Adéla Plechatá, Jana Adámková,
Iveta Fajnerová, Aleš Bartoš

Attitudes of seniors toward computerized memory training .............. 108

Nikola Doubková, Jindra Marková, Markéta Švejdová,
Petr Louda, Jana Ferková, Tereza Příhodová, Marek Preiss

Social support in psychiatric patients
and in the general population ........................................................... 114

REVIEWS

Aneta Dorazilová, Filip Tylš, Miloslav Kopeček
On the borders of psychopathology: psychotic symptoms
in mental disorders and mental health ............................................ 121

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Spikenard (Nardostachys jatamansi) and its effects
on the nervous system ................................................................... 127

CME

Monika Dvořáková, Lucie Kondrátová
Early detection and early intervention for people
in an early stage of psychotic illness –
introduction to the topic ................................................................. 132

FORUM OF THE CZECH
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY

Jiří Masopust
Cardiometabolic risk in schizophrenia patients ............................ 138

NEWS

Karel Nešpor
Healthy sleep improves intelligence and health:
self-help instructions .................................................................... 145

Cyril Höschl
Zdeňka Drlíková left us forever .................................................... 146

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ............................................... 147

Strana 1 z 11