Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
4/2015
4/2015

4/2015 (1)

Bolest 4/2015

Editorial
Richard Rokyta.........................................................................................................173

Přehledné články
Lidmila Procházková
Bolest oka................................................................................................................178

Jan Lejčko
Chronická bolest, opioidy a závislost – jdeme správným směrem?..................................186

Přehledný článek/Kazuistika
Jitka Fricová, Marek Hakl
Možnosti tapentadolu ve farmakoterapii průlomové bolesti u pacientů
s nádorovou a chronickou nenádorovou bolestí..............................................................194

Původní práce
Petr Knotek, Kateřina Adamcová
Afekty spojené s bolestí: Přehodnocení........................................................................198

Marie Lazárková, Marie Macková
Změny potřeb u pacientů v terminálním stadiu ...............................................................209

Rozhovor s praktickým lékařem...................................................................................216
Zprávy
XVII. kongres International Headache Society ve Valencii      217
Schůze EFP-EFIC (Evropské federace bolesti – European Federation of Pain)..................218
9. kongres Evropské federace bolesti – EFIC
(European Pain Federation EPS-EFIC)..........................................................................220
Schůze výboru SSLB ČLS JEP 21. 9. 2015, FN Brno-Bohunice.......................................228
Životní jubileum MUDr. Dany Vondráčkové......................................................................229
Informace....................................................................................................................230
Rejstřík 2015...............................................................................................................232

Editorial
Richard Rokyta...........................................................................................................173

Reviews
Lidmila Procházková
Eye pain.....................................................................................................................178

Jan Lejčko
Chronic pain, opioids and dependency – are we going in the right direction?.....................186

Review/Case Report
Jitka Fricová, Marek Hakl
The possibilities of tapentadol in the pharmacotherapy of breakthrough pain
in patients with cancer pain and chronic noncancer pain ................................................194

Original papers
Petr Knotek, Kateřina Adamcová
Affects connected with pain: Reconsideration.................................................................198

Marie Lazárková, Marie Macková
The changing needs of patients at the end of life.............................................................209

The discussion with general practicioner........................................................................216
News
XVII. International Headache Society Congress in Valencia..............................................217
Meeting of EFP-EFIC...................................................................................................218
9th Congress of EPS-EFIC...........................................................................................220
The meeting of the board of Czech Pain Society 21. 9. 2015, Brno-Bohunice.....................228
Anniversary of MUDr. Dana Vondráčková........................................................................229
Informations ................................................................................................................230
Index 2015...................................................................................................................232