Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
4/2015
4/2015

4/2015 (1)

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Psychatrie 4/2015

Napsal(a)

Editorial...................................................................................................................172

Původní práce
Dana Kamarádová, Klára Látalová, Ján Praško, Andrea Cinculová, Radim Kubínek,
Barbora Mainerová, Marie Ocisková, Jaroslava Šmoldasová, Anežka Ticháčková
Sebestigmatizace, adherence k léčbě a vysazování medikace
u psychických poruch – průřezová studie ...................................................................175

Petra Marešová, Kamil Kuča
Nákladovost léčby a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou
– situace v České republice v mezinárodním kontextu..................................................184

Přehledné články
Miroslav Grznár
Psychologická autopsie: vývoj a uplatnění metody výzkumu sebevražd..........................190

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Moruše (Morus L.) a její účinky na nervový systém ......................................................197

Vzdělávání
Martin Loučka, Adam Houska
Psychiatrie v paliativní péči.........................................................................................202

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Jan Volavka, Pavel Mohr
Vztahy farmaceutických firem s výzkumníky a lékaři a jejich
dopady na praxi: spolupráce, konspirace, korupce, nebo nepřátelství?.......................... 209

Dopisy, ohlasy, diskuse..........................................................................................215
Zprávy....................................................................................................................223
Nové knihy..............................................................................................................227
rejstříky 2015..........................................................................................................228

 

Editorial.................................................................................................................. 172

Original papers
Dana Kamarádová, Klára Látalová, Ján Praško, Andrea Cinculová,
Radim Kubínek, Barbora Mainerová, Marie Ocisková,
Jaroslava Šmoldasová, Anežka Ticháčková
Self-stigmatization, treatment adherence and discontinuation
of medication in mental disorders – cross-sectional study ........................................... 175

Petra Marešová, Kamil Kuča
Cost of care and treatment for people with Alzheimer’s disease
– the situation in the Czech Republic in an international context ....................................184

Reviews
Miroslav Grznár
Psychological autopsy: development and implementation
of suicide research methods.......................................................................................190

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Mulberry (Morus L.) and its effects on the nervous system ............................................197

CME
Martin Loučka, Adam Houska
Psychiatry in palliative care.........................................................................................202

Forum of the Czech neuropsychopharmacological society
Jan Volavka, Pavel Mohr
Relationships of pharmaceutical companies with academic
researchers and physicians, their effects on practice: collaborators,
conspirators, corruptors, or adversaries?......................................................................209

Correspondence......................................................................................................215
Communications......................................................................................................223
New Books ..............................................................................................................227
Index 2015...............................................................................................................228