Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
Alergie supplementum 1
Alergie supplementum 1

Alergie supplementum 1 (1)

Alergie supplementum 1

 

Editorial
Petr Panzner, Vít Petrů................................................................. 1
Program....................................................................................  9
Abstrakta
Astma v dospělosti...................................................................... 23
Laboratorní metody v imunologii ..................................................  24
Alergie na léky ........................................................................... 27
Akutní alergické stavy ................................................................. 30
Diagnostika v alergologii .............................................................. 33
Imunologie reprodukce ................................................................ 35
Astma v dětském věku ................................................................ 38
Imunodeficience.......................................................................... 41
Imunoalergologická problematika kožních onemocnění .................. 45
Biologická léčba v imunoalergologii .............................................. 47
Imunoalergologická onemocnění v těhotenství................................ 49
Alergie na hmyz.......................................................................... 52
Potravinové alergie ...................................................................... 55
Autoimunitní onemocnění............................................................. 57
Imunomodulace .......................................................................... 60
Specifická alergenová imunoterapie .............................................. 62
Sekce sester ............................................................................  63
Sekce laborantů ........................................................................  66
Nádorová imunologie ..................................................................  68
Transplantační imunologie ..........................................................  70
Alergické projevy na horních dýchacích cestách ...........................  71
Mezioborová spolupráce .............................................................  73
Diferenciální diagnostika angioedémů a hereditární angioedém ........ 74

Postery ..................................................................................... 77
Rejstřík autorů ......................................................................... 108

 

Editorial
Petr Panzner, Vít Petrů ................................................................. 1
Programme ................................................................................ 9
Abstracts
Asthma in Adulthood ................................................................... 23
Laboratory methods in immunology ..............................................  24
Drug Allergy ...............................................................................  27
Acute allergy states ...................................................................  30
Allergy Diagnostics ....................................................................  33
Immunology of reproduction ........................................................  35
Childhood asthma ......................................................................  38
Immunodeficiencies ....................................................................  41
Immuno-allergology of the skin diseases ......................................  45
Biologicals in immunoallergology .................................................. 47
Immunoallergic diseases in pregnancy .......................................... 49
Insect allergy .............................................................................. 52
Food allergy ................................................................................ 55
Autoimmune diseases ................................................................. 57
Immunomodulation ...................................................................... 60
Specific allergen immunotherapy................................................... 62
Nurses section ........................................................................... 63
Laboratory technical assistant section........................................... 66
Tumor immunology......................................................................  68
Transplantation immunology ......................................................... 70
Allergy of the upper airways .......................................................... 71
Interdisciplinary cooperation.......................................................... 73
Differential diagnostics of angioedema and hereditary angioedema ... 74

Posters ....................................................................................... 77
Index ......................................................................................... 108