Tigis

č. 4/2007
č. 4/2007

č. 4/2007 (1)

pondělí, 29 listopad 2010 10:38

Psychiatrie 4/2007

Napsal(a)
EDITORIAL .............................................................200
OBSAH .................................................................201
PŮVODNÍ PRÁCE
M. Bareš, T. Novák, M. Kopeček, M. Raszka, J. Šedivá
Cholesterol a odpověď na léčbu inhibitory zpětného vychytávání
serotoninu (SRI) u pacientů s depresivní poruchou: retrospektivní
studie ............................................................... 203
M. Kopeček, M. Preiss, R. Kawaciuková
Rychlost přepínání mezi automatizovanými sadami
(rychlost přepínání mezi n-kategoriemi) ...............................208

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
M. Preiss, L. Krámská
Slouží psychologické testy k pochopení běžných životních problémů
našich pacientů? (Problém ekologické validity výkonových testů) .......214
L. Fialová
Dětský autizmus v pohledu genetiky a vývojové neurobiologie ...........220
NOVÁ PSYCHOFARMAKA
J. Švestka, T. Doležal
Paliperidon, antipsychotikum 2. generace: účinnost, snášenlivost
a lékové interakce ....................................................226
VZDĚLÁVÁNÍ
I. Tůma, J. Hubeřák
Diabetes mellitus a psychické poruchy .................................235

MOZEK – FUNKČNĚ MORFOLOGICKÉ NÁLEZY V PSYCHIATRII
J. Kopřivová, J. Praško, M. Brunovský, J. Horáček
Využití analýzy nezávislých komponent EEG signálu u nemocného
s obsedantně-kompulzivní poruchou .....................................240
DOPISY, DISKUZE, OHLASY
George O. Křížek: Jak dlouho může trvat (v USA), než se určí diagnóza
Morbus Pick? ..........................................................244
J. Patočka: Ad: Přínos Járy Cimrmana k metodologii vědecké práce ......245
R. Balon: Několik poznámek k publikační činnosti a citovanosti
profesorů a docentů v oboru psychiatrie ...............................246
M. Kopeček: Oprava ....................................................247
ZPRÁVY
M. Kordová : Vídeř si připomene výročí úmrtí profesora Viktora Frankla 247
A. Šulcová: Workshop: Závislosti a poruchy příjmu potravy
– neurobiologie a komorbidita .........................................248
J. Švestka: Kalendář kongresů .........................................249
Přečetli jsme za Vás ..................................................250
NOVÉ KNIHY ............................................................254


CONTENTS

EDITORIAL .............................................................200
CONTENTS ..............................................................201
ORIGINAL PAPERS
M. Bareš, T. Novák, M. Kopeček, M. Raszka, J. Šedivá
Cholesterol and response to treatment with Serotonin Reuptake Inhibitors
(SRI) in patients with depressive disorder: a retrospective study .....203
M. Kopeček, M. Preiss, R. Kawaciuková
Switching among automatised sets (switch n-categories test) ...........208
REVIEWS
M. Preiss, L. Krámská
Challenge of ecological validity in performance tests .................214
L. Fialová
Childhood autism from the perspective of genetics
and developmental neurobiology ........................................220
NEW PSYCHOTROPICS
J. Švestka, T. Doležal
Paliperidone, a second-generation antipsychotic: efficacy, tolarability,
and drug-drug interactions ............................................226
CME
I. Tůma, J. Hubeřák
Diabetes mellitus and mental disorders ................................235


BRAIN – IMAGING FINDINGS IN PSYCHIATRY
J. Kopřivová, J. Praško, M. Brunovský, J. Horáček
Independent component analysis of the EEG signal
and its application in patient with obsessive-compulsive disorder .....240
CORRESPONDENCE
George O. Křížek: How long does it take (in US) to make a diagnosis
of Morbus Pick? .......................................................244
J. Patočka: Ad: Jara Cimrman’s contribution to scientific methodology .245
R. Balon: Few comments on publication activity and citation index
of professors of psychiatry ...........................................246
M. Kopeček: Errata ....................................................247
COMMUNICATIONS
M. Kordová: Vienna will commemorate Viktor Frankl‘s dying day .........247
A. Šulcová: Workshop: Addiction and eating disorders
– neurobiology and comorbidities ......................................248
J. Švestka: Congress calendar .........................................249
We have read for you ..................................................250
NOW BOOKS .............................................................254