Tigis

2018

Editorial .............................................................................................. 113

Obsah ................................................................................................ 115

Přehledné články
Imunita a hypertenze
Věra Čertíková Chábová .................................................................... 119
Markery peritoneálního poškození během léčbyperitoneální dialýzou
Gabriela Vašátová, Alena Paříková, Ondřej Viklický .......................... 124
Křehký geriatrický pacientt
Martina Nováková ............................................................................... 130
Křehký pacient se selháním ledvin
Miroslava Horáčková, Otto Schück ..................................................... 138

Přehledné články
Systémové důsledky dialyzačních cévních přístupů
Jan Malík .............................................................................................. 142

Zprávy
Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.(21. 7. 1932 – 6. 9. 2018) .............. 147
Pozvání na 19th Prague NephrologyWinter School, 18.–19. 1. 2019 .. 149

Rejstříky 2018 ...................................................................................... 150

Předplatné ............................................................................................ 152

 

Editorial ................................................................................................. 113

Contents ................................................................................................ 115

Reviews

Immunity and hypertension
Věra Čertíková Chábová ....................................................................... 119
Markers of peritoneal injury duringperitoneal dialysis treatment
Gabriela Vašátová, Alena Paříková, Ondřej Viklický ............................. 124
Frail geriatric patient
Martina Nováková ................................................................................. 130
Frail patient with renal failure
Miroslava Horáčková, Otto Schück ....................................................... 138

Reviews
Systemic consequences of dialysis vascular access
Jan Malík ............................................................................................... 142

News
Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.(21. 7. 1932 – 6. 9. 2018) ............... 147
Invitation: 19th Prague NephrologyWinter School, 18.–19. 1. 2019 ...... 149

Index 2018 ............................................................................................. 150

Journal subscription ............................................................................ 152

AVN 3/2018

Editorial..........................................................................................................77
Původní práce
Rodičovství po transplantaci ledviny
Silvie Rajnochová Bloudíčková...........................................................................82
Atypické komplikace centrálních žilních katétrů pro hemodialýzu
Vladimír Polakovič, Markéta Dvořáková, Eva Zlatošová.........................................88
Vplyv dĺžky dialyzačnej liečby na prežívanie pacientov a štepov po transplantácii
obličky – 11-ročná multicentrická analýza
Karol Graňák, Ľuboslav Beňa, Tatiana Baltesová, Eva Lacková, Zuzana Žilinská,
Lea Kováčiková, Petra Skalová, Matej Vnučák, Ľudovít Laca,
Marián Mokáň, Ivana Dedinská...........................................................................96
Přehledný článek/kazuistika
Natriochloridová diference (diff[NaCl]) může podobně
jako aniontová mezera upozornit na příčinu odchylky acidobazické rovnováhy
Karel Matoušovic, Jan Havlín, Otto Schück, Martin Souček.................................103
Rozhovor.......................................................................................................108
Předplatné.....................................................................................................111
Pokyny autorům............................................................................................112

 

Editorial..........................................................................................................77
Original Papers
Parenthood after kidney transplantation
Silvie Rajnochová Bloudíčková............................................................................82
Less common complications of central
venous catheters for haemodialysis
Vladimír Polakovič, Markéta Dvořáková, Eva Zlatošová..........................................88
The effect of dialysis treatment duration on survival
of patients and grafts after kidney transplantation –
11 years multicentre analysis
Karol Graňák, Ľuboslav Beňa, Tatiana Baltesová,
Eva Lacková, Zuzana Žilinská, Lea Kováčiková,
Petra Skalová, Matej Vnučák, Ľudovít Laca, Marián Mokáň, Ivana Dedinská.............96
Reviews/Case report
Sodium-chloride difference (diff[NaCl]) like the anion gap may turn
attention to a cause of metabolic acid base balance disturbance
Karel Matoušovic, Jan Havlín, Otto Schück, Martin Souček....................................103
Interview..........................................................................................................108
Journal subscription.........................................................................................111
Instructions for authors.....................................................................................112

 

AVN 2/2018

Editorial............................................................................................................41
Přehledné články
„Revival“ domácí hemodialýzy
František Lopot, František Švára, Vladimír Polakovič..............................................46
Integrace podpůrné péče do standardní péče o nefrologické pacienty
Barbora Szonowská.............................................................................................56
Péče o těhotné s nefropatiemi z pohledu porodníka
Michal Koucký....................................................................................................64
Těhotenství u nemocných s chronickým onemocněním ledvin a na dialýze
Silvie Rajnochová Bloudíčková...............................................................................68
Rozhovor...........................................................................................................73
Předplatné.........................................................................................................75
Pokyny autorům................................................................................................76

 

 

Editorial.............................................................................................................41
Reviews
„Revival“ of home hemodialysis
František Lopot, František Švára, Vladimír Polakovič..............................................46
Integration of renal supportive care into standard nephrology care
Barbora Szonowská.............................................................................................56
Obstetric care for pregnant women with nephropathy
Michal Koucký....................................................................................................64
Pregnancy in chronic kidney disease and dialysis patients
Silvie Rajnochová Bloudíčková..............................................................................68
Interview..........................................................................................................73
Journal subscription.........................................................................................75
Instructions for authors.....................................................................................76

 

AVN supplementum 1/2018

Editorial....................................................................................................................1
Program....................................................................................................................7
Abstrakta.................................................................................................................15
Postery....................................................................................................................26
Doporučený postup
Komentář k nové verzi doporučení KDIGO pro diagnostiku a léčbu minerálové
a kostní poruchy při chronickém onemocnění ledvin (CKD-MBD)
Petr Táborský, František Švára, Sylvie Dusilová Sulková, Petr Bubeníček......................39
Rejstřík autorů........................................................................................................46

 

Editorial...................................................................................................................1
Programme.............................................................................................................7
Abstracts................................................................................................................15
Posters...................................................................................................................26
Guidelines
Comments on the new version of KDIGO clinical guidelines and recommendations
for diagnosis and treatment of mineral and bone disorder associated with chronic
kidney disease (CKD-MBD)
Petr Táborský, František Švára, Sylvie Dusilová Sulková, Petr Bubeníček.....................39
Index of authors....................................................................................................46

 

AVN 1/2018

Editorial...................................................................................................................1
Obsah......................................................................................................................3
Původní práce
Vliv nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů na BK virovou reaktivaci v časném
potransplantačním období – pilotní studie
Karel Krejčí, Tomáš Tichý, Jana Bednaříková, Kamil Žamboch, Jiří Orság,
Miroslav Hrubý, Josef Zadražil.....................................................................................6
Přehledné články
Hypertenze, ledviny a okolí – co jsme se v poslední době naučili z renálních denervací
Věra Čertíková Chábová.............................................................................................13
Význam reziduálnej renálnej funkcie u pacientov s terminálnym zlyhaním obličiek
Slavomíra Valachová, Eva Bullová...............................................................................18
Akutní poškození ledvin následkem lékové toxicity
Jan Vachek, Vladimír Tesař........................................................................................25
Nové poznatky v etiopatogenéze autozómovo
dominantnej polycystickej choroby obličiek
Gabriela Hrčková, Katarína Skalická, László Kovács....................................................29
Rozhovor................................................................................................................34
Zprávy....................................................................................................................36
Pokyny autorům.....................................................................................................40

 

Editorial...................................................................................................................1
Contents..................................................................................................................3
Original Papers
Effect of calcineurin inhibitors nephrotoxicity on BK viral reactivation
in the early posttransplantation period – pilot study
Karel Krejčí, Tomáš Tichý, Jana Bednaříková, Kamil Žamboch, Jiří Orság,
Miroslav Hrubý, Josef Zadražil.....................................................................................6
Reviews
Hypertension, kidneys, and surroundings – what we have recently
learned from renal denervations
Věra Čertíková Chábová.............................................................................................13
The meaning of residual renal function
among patients with end-stage renal disease
Slavomíra Valachová, Eva Bullová...............................................................................18
Drug-induced acute kidney injury
Jan Vachek, Vladimír Tesař........................................................................................25
New advances in the etiopathogenesis of the autosomal dominant
polycystic kidney disease
Gabriela Hrčková, Katarína Skalická, László Kovács....................................................29
Interview................................................................................................................34
News......................................................................................................................36
Instructions for authors...........................................................................................40