Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2010
středa, 05 leden 2011 20:13

AVN_č.4/2010

Napsal(a)

OBSAH

Editorial .................................................................................................... 105
Obsah ...................................................................................................... 109
Doporučení
KDIGO doporučení pro diagnostiku a léčbu CKD-MBD:
komentovaný návod pro klinickou praxi
Sylvie Dusilová Sulková, Sylvie Opatrná, Romana Ryšavá,
Vladimír Tesaø, Vladimír Teplan, Ondøej Viklický,
Jana Zahálková (pracovní skupina) ............................................................... 113
Abstrakta
Medzinárodné nefrologické sympózium ....................................................... 129
Kazuistika
Využití vyšetøení mikrocirkulace pøístrojem LDLS
pro indikaci alprostadilu v léèbì nehojícího se
bércového defektu u transplantovaného pacienta
Erik Mistrík, Sylvie Dusilová-Sulková, Vladimír Bláha,
Jakub Víšek, Luboš Sobotka .................................................................... 145
Rozhovor ................................................................................................ 149
Pøedplatné ............................................................................................. 151
Pokyny autorùm ......................................................................................152

CONTENTS

Editorial ................................................................................................. 105
Contents .............................................................................,.................. 109
Recommendations
KDIGO recommendations focused on diagnosis
and treatment of CKD-MBD: commented
approach to clinical practice
Sylvie Dusilová Sulková, Sylvie Opatrná, Romana Ryšavá,
Vladimír Tesaø, Vladimír Teplan, Ondøej Viklický,
Jana Zahálková (working group) ................................................................ 113
Abstracts
International symposium of nephrology ...................................................... 129
Case report
Use of skin microcirculation examination in evaluation
of the effectiveness of alprostadil in the therapy of
non-healing skin ulcus cruris in kidney transplant recipient
Erik Mistrík, Sylvie Dusilová-Sulková, Vladimír Bláha,
Jakub Víšek, Luboš Sobotka .................................................................... 145
Interview ................................................................................................. 149
Subscription ........................................................................................... 151
Instruction to authors ............................................................................... 152

středa, 20 říjen 2010 10:37

Aktuality v nefrologii 01/2010

Oznámení ............................................................................................ 1

Obsah .................................................................................................. 5
Abstrakta
Abstrakta 9. mezinárodního nefrologického
sympozia „Metabolické změny při chronickém
selhání ledvin", 21. říjen 2009, Tatranská Lomnica,
Vysoké Tatry, Slovensko
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová ....................
..................................... 9

 Původní práce

Stanovení albuminurie vysokoúčinnou kapalinovou
chromatografií – ano či ne?
Magdaléna Fořtová, Eva Klapková, Richard Průša,
Sylvie Dusilová Sulková, Vladimír Tesař
...........................
................
...... 20
 

Přehledné práce

Biomarkery tolerance a rejekce po transplantaci ledviny
Eva Kryštůfková, Ondřej Viklický .........................................
..........
......... 27
 

Kasuistika

Neobvyklá dislokace při zavádění femorálního
permanentního dialyzačního katétru
Roman Štilec, Vendelín Chovanec, Roman Šafránek ........
........................ 34

Announcement ................................................................................. 1
Contents ............................................................................................. 5
Abstracts
Abstracts of the 9th International Nephrological
Symposium „ Metabolic Changes in Chronic Renal Failure"
October 21, 2009, Tatranská Lomnica, The High Tatras,
Slovak Republic
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová ............................................9

Original papers
Assesment of albuminuria by high-performance
liquid chromatography – yes or no?
Magdaléna Fořtová, Eva Klapková, Richard Průša,
Sylvie Dusilová Sulková, Vladimír Tesař ...................................... 20

Reviews
Biomarkers of tolerance and rejection
after kidney transplantation
Eva Kryštůfková, Ondřej Viklický .................................................. 27

Case report
Unusual dislocation of femoral permanent dialysis catheter
during insertion
Roman Štilec, Vendelín Chovanec, Roman Šafránek ............. 34

 

středa, 20 říjen 2010 09:42

Aktuality v nefrologii 03/2010

Napsal(a)

Editorial ............................................................................................. .74

Obsah ................................................................................................ 77

Pùvodní práce
Naše zkušenosti se zakládáním přístupů pro hemodialýzu
Zdeněk Konečný, Zdeněk Kříž, Robert Staffa,
Martin Dvořák, Robert Vlachovský, Tomáš Novotný,
Jan Buèek, Miroslav Krejèí ................................................................... 81


Limitace hodnocení sérového kreatininu a glomerulární filtrace
v detekci časných forem nefrotoxicity kalcineurinových
inhibitorů u pacientů po transplantaci ledviny
Karel Krejčí, Tomáš Tichý, Pavel Horák, Hana Ciferská,
Miroslav Hrubý, Vladko Horčička Jr., Pavel Štrebl,
Petr Bachleda, Josef Zadražil .............................................................. 85

Přøehledné práce
Co nového přinášejí nové doporučené postupy
pro léèbu peritonitidy z roku 2010?
Sylvie Opatrná .................................................................................. 93


Geneticky podmíněné formy nefrotického syndromu
Jana Reiterová, Hana Šafránková ........................................................ 96


Rozhovor ........................................................................................ 101

CONTENTS

Editorial ........................................................................................... 74
Contents .......................................................................................... 77

Original papers
Our experience with hemodialysis accesses creation
Zdenìk Koneèný, Zdenìk Kříž, Robert Staffa,
Martin Dvoøák, Robert Vlachovský, Tomáš Novotný,
Jan Buèek, Miroslav Krejčí ............................................................... 81


Evaluation of serum creatinine level and glomerular
filtration rate and their limits in the detection of early forms
of calcineurin inhibitors nephrotoxicity in patients after
kidney allograft transplantation
Karel Krejèí, Tomáš Tichý, Pavel Horák, Hana Ciferská,
Miroslav Hrubý, Vladko Horčička Jr., Pavel Štrebl,
Petr Bachleda, Josef Zadražil .......................................................... 85

Reviews
Current 2010 International society for peritoneal
dialysis guidelines for treatment of peritoneal dialysis
associated peritonitis
Sylvie Opatrná ............................................................................... 93


Genetic forms of nephrotic syndrome
Jana Reiterová, Hana Šafránková .................................................... 96


Interview ..................................................................................... 101
 

 

úterý, 19 říjen 2010 09:16

Aktuality v nefrologii 02/2010

Napsal(a)

Editorial ................................................. ............................................ 37

Obsah ................................................. ........................................... .... 41

Původní práce
Terapeutická plazmaferéza v léčbě neurologických
onemocnění – vlastní zkušenosti
Miriam Lánská, Miloslav Vališ, Milan Bláha,
Blažena Strnadová, Jaroslav Malý ................................................... 44

Solubilní receptor pro konečné produkty pokročilé
glykace a matrix-metaloproteinázy v séru nemocných
po transplantaci ledviny
Olga Marečková, Vladimír Teplan, Marta Kalousová,
Tomáš Zíma, Jelena Skibová, Ondřej Viklický .............................. 51

 Přehledné práce
Konzervativní léčení chronické renální
insuficience (CKD 4-5) u seniorů
Vladimír Teplan, Otto Schück, Jan Malý, Miroslava Horáčková,
Josef Zadražil, Jan Hajný, Stanislav Šurel, Ivo Stanìk,
Ivo Valkovský, Olga Marečková, Vladimír Hanzal,
Andrzej Wiecek, Gabor Zakar, Pavol Dlhopolček,
Milena Štollová, Dana Sasaková ................................................ 59
 

Informace
Doporučení představenstva ČLK č. 1/2010
k postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní
na léčbu paliativní u pacientù v terminálním stavu,
kteří nejsou schopni vyjádřit svou vůli ........................................ 68


Předplatné ..................................................................................... 72

 

CONTENTS

Editorial ............................................................................................. 37

Contents ........................................................................................... 41
 

Original papers
Therapeutic plasmapheresis in the therapy
of neurological diseases – one center experience
Miriam Lánská, Miloslav Vališ, Milan Bláha,
Blažena Strnadová, Jaroslav Malý ................................................. 44
Soluble receptor for advances glycation
end products and matrix-metalloproteinases
in serum after renal transplantation
Olga Marečková, Vladimír Teplan, Marta Kalousová,
Tomáš Zíma, Jelena Skibová, Ondřej Viklický ............................ 51

Reviews
Conservative managent of chronic renal
failure (CKD 4-5) in seniors
Vladimír Teplan, Otto Schück, Jan Malý, Miroslava Horáčková,
Josef Zadražil, Jan Hajný, Stanislav Šurel, Ivo Stanìk,
Ivo Valkovský, Olga Marečková, Vladimír Hanzal,
Andrzej Wiecek, Gabor Zakar, Pavol Dlhopolček,
Milena Štollová, Dana Sasaková ................................................. 59

Information
Consensus guidelines for the provision of palliative
care in patients with irreversible organ failure .......................... 68

Subscription .................................................................................. 72

středa, 13 říjen 2010 13:09

Lorem Ipsum

Napsal(a)
Clanek 4/2010 .....