Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2016

Editorial..................................................................................................... 113
Obsah.......................................................................................................  117
Původní práce
Renální tubulární transport při chronické renální insuficienci
Miroslava Horáčková, Otto Schück................................................................ 121
Transplantácia obličky u nespolupracujúceho pacienta
Ivana Dedinská, Juraj Miklušica, Denisa Osinová,
Martin Vojtko, Peter Galajda, Marián Mokáň.................................................. 126
Využití dotazníku kdqol-sftm pro hodnocení
kvality života dialyzovaných seniorů
Klára Maralíková, Radka Bužgová.................................................................. 131
Přehledný článek
Sklerostin při chronickém onemocnění a selhání ledvin:
literární přehled současných poznatků
Eva Vykoukalová, Sylvie Dusilová Sulková, Roman Šafránek,
Jaroslava Vávrová, Marta Kalousová, Jana Kohoutová,
Alena Malá, Miroslav Ryba, Ladislava Pavlíková, Vladimír Palička..................... 138
Zprávy........................................................................................................ 148
Rejstříky 2016............................................................................................. 154

 

Editorial...................................................................................................... 113
Contents..................................................................................................... 117
Original Papers
Chronic nephropathies, which are associated with the gradual
decline of functional nephrons
Miroslava Horáčková, Otto Schück................................................................. 121
Kidney transplantation and non-adherence
Ivana Dedinská, Juraj Miklušica, Denisa Osinová,
Martin Vojtko, Peter Galajda, Marián Mokáň.................................................... 126
The use of kdqol-sftm questionnaire for evaluation
of quality of life in dialysis older adults
Klára Maralíková, Radka Bužgová................................................................... 131

Reviews
Sclerostin in chronic kidney disease and kidney failure: a review
of the current literature
Eva Vykoukalová, Sylvie Dusilová Sulková, Roman Šafránek,
Jaroslava Vávrová, Marta Kalousová, Jana Kohoutová,
Alena Malá, Miroslav Ryba, Ladislava Pavlíková, Vladimír Palička...................... 138
News........................................................................................................... 148
Index 2016................................................................................................... 154

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Aktuality v nefrologii 3/2016

Aktuality v nefrologii 3/2016

 

Editorial ............................................................................................................ 73

Obsah................................................................................................................ 75

38. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti
s medzinárodnou účasťou
Program............................................................................................................... 79
Abstrakta............................................................................................................. 83
Postery................................................................................................................ 94

Komentovaný doporučený postup
Imunosuprese u starších příjemců transplantace ledviny
Michaela Zelinová, Ondřej Viklický......................................................................... 97

Přehledný článek
Cilioterapia – nový prístup k liečbe autozómovo dominantnej polycystickej
choroby obličiek (ADPKD)
Katarína Skalická, Gabriela Hrčková, László Kovács............................................... 100

Zprávy................................................................................................................ 106

 

Editorial.............................................................................................................. 73

Contents.............................................................................................................. 75

38th congress of Slovak society of nephrology
with international participation
Programme........................................................................................................... 79
Abstracts.............................................................................................................  83
Posters................................................................................................................  94

Guidelines
Immunosuppression in elderly kidney
transplant recipients
Michaela Zelinová, Ondřej Viklický........................................................................... 97

Reviews
Ciliotherapy – a new approach for the treatment
of autosomal dominant polycystic kidney
disease (ADPKD)
Katarína Skalická, Gabriela Hrčková, László Kovács................................................ 100

News ................................................................................................................. 106

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Aktuality v nefrologii 2/2016

Aktuality v nefrologii 2/2016

Editorial.................................................................................................................. 41
Nejlepší práce........................................................................................................... 48

Původní práce

Tepenná tuhost u pacientů se systémovým lupusem a lupusovou nefritidou
Markéta Schubertová, Andrea Smržová, Pavel Horák,
Zuzana Heřmanová, František Mrázek, Josef Zadražil,
Eva Kriegová, Martina Skácelová...............................................................................  50

Přehledný článek

Metody k posouzení hydratace hemodialyzovaného pacienta
Alena Malá, Roman Šafránek, Vratislav Sedlák,
Ondřej Kudela, Petr Moučka, Sylvie Dusilová Sulková................................................... 57

Doporučený postup

Diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C
u pacientů s chronickým onemocněním ledvin
Soňa Fraňková, Petr Urbánek, Jan Šperl, Petr Husa,
Ivan Rychlík, Sylvie Dusilová Sulková, Vladimír Tesař, Ondřej Viklický..........................  63


Zprávy....................................................................................................................... 66
Odborné monografie..................................................................................................  67
Pokyny autorům........................................................................................................ 72

CONTENTS

Editorial..................................................................................................................... 41
Best scientific papers.................................................................................................  48

Original Papers

Arterial Stiffness in Systemic Lupus Erythematosus
and Lupus Nephritis Patients
Markéta Schubertová, Andrea Smržová, Pavel Horák,
Zuzana Heřmanová, František Mrázek, Josef Zadražil,
Eva Kriegová, Martina Skácelová.................................................................................  50

Reviews

Methods of assessment of volume status
in hemodialysis patients
Alena Malá, Roman Šafránek, Vratislav Sedlák,
Ondřej Kudela, Petr Moučka, Sylvie Dusilová Sulková.....................................................  57

Guidelines

Diagnostic and therapeutic approach for chronic
hepatitic c in patients with chronic kidney disease
Soňa Fraňková, Petr Urbánek, Jan Šperl, Petr Husa,
Ivan Rychlík, Sylvie Dusilová Sulková, Vladimír Tesař,
Ondřej Viklický............................................................................................................  63


News..........................................................................................................................  66
Monographs................................................................................................................  67
Instructions for authors.................................................................................................  72

 

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Aktuality v nefrologii 1/2016

OBSAH

Editorial..................................................................................................................1
Obsah ................................................................................................................... 3

PŘEHLEDNÝ ČLÁNEK

Miroslava Horáčková
Osmolarita laxativ používaných k přípravě pro kolonoskopii
hemodialyzovaných pacientů – možné poruchy metabolismu vody a elektrolytů ............. 6

PŮVODNÍ PRÁCE

Andrea Mahrová, Lukáš Svoboda, Eliška Křížová, Jitka Prajsová, Eva Dragomirecká
Míra soběstačnosti u pacientů léčených peritoneální
dialýzou – vliv na kvalitu života....................................................................................12

PŘEHLEDOVÁ PRÁCE A KAZUISTIKY

Zuzana Ambrůzová, Karel Krejčí, Josef Zadražil, Martin Petřek
Význam monitorování anti-HLA protilátek pro průběh
a léčbu pacientů po transplantaci ledviny ................................................................... 22

KOMENTOVANÝ DOPORUČENÝ POSTUP

Václav Monhart
Hypolipidemická léčba u pacientů s chronickým onemocněním ledvin........................... 30
Zprávy.....................................................................................................................37
Pokyny autorům..................................................................................................... 40

CONTENTS

Editorial....................................................................................................................1
Contents.................................................................................................................. 3

REVIEWS

Miroslava Horáčková
Cleansing products osmolarity for colonoscopy in maintenance hemodialysis
patients – possible disorders of water and electrolyte metabolism ................................. 6

ORIGINAL PAGES

Andrea Mahrová, Lukáš Svoboda, Eliška Křížová, Jitka Prajsová, Eva Dragomirecká
The self-sufficiency rate in patients on peritoneal dialysis  treatment - impact in
quality of life .............................................................................................................12

REVIEWS

Zuzana Ambrůzová, Karel Krejčí, Josef Zadražil, Martin Petřek
Anti-HLA antibody monitoring and its relevance for
the course and treatment of the patients after kidney transplantation............................. 22

GUIDELINES

Václav Monhar
Lipid-lowering drugs in patients with chronic kidney diseaset......................................... 30
News....................................................................................................................... 37
Instructions for authors........................................................................................... 40