Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2007
pátek, 21 leden 2011 09:42

Aktuality v nefrologii 3/2007

Editorial ................................................................................................. 87
Laudatio
K životnímu jubileu doc. MUDr. Jiøího Jirky, DrSc.
Karel Matoušovic
................................................................................. 92
prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.
Ivan Rychlík
........................................................................................... 93
Přehledné práce
Nízkoobratová renální osteodystropie
Ivo Sotorník, Petr Bubeníček, Ctibor Povýšil
............................. 95
Původní práce
Léčba parikalcitolem při protrahované hyperplazii příštítných tělísek
u sekundární hyperparatyreózy
Jana Zahálková, Milan Halenka, Pavel Koranda,
Ladislava Kučerová, Zdenka Kosatíková, Miroslav Hrubý
........ 103
Meranie zmien periférneho prekrvenia u pacientov počas hemodialýzy
Erik Mistrík, Sylvie Dusilová-Sulková, Vladimír Bláha, Luboš Sobotka
............................. 110
Potenciálny nefroprotektívny účinok kyseliny acetylsalicylovej a niektorých salicylanov
Miloš Jeseňák, Eva Babušíková, Ján Buchanec, Peter Bánovčin
....................................................... 115
Přehledné práce
Cílový hemoglobin v léčbě renální anémie – stále otevøená otázka
Sylvie Dusilová Sulková
.................................................................... 124

CONTENTS

Editorial ................................................................................................. 87
Laudatio
On the occasion of the jubilee of Assoc. Prof. Jiri Jirka, MD, DSc
Karel Matoušovic
................................................................................. 92
prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.
Ivan Rychlík
........................................................................................... 93
Reviews
Low-turnover renal osteodystrophy
Ivo Sotorník, Petr Bubeníèek, Ctibor Povýšil
............................. 95
Original papers
Use of Paricalcitol in the Treatment of Secondary Hyperparathyroidism (sHPT) with Persisting
Parathyroid Glands Hyperplasia
Jana Zahálková, Milan Halenka, Pavel Koranda,
Ladislava Kuèerová, Zdenka Kosatíková, Miroslav Hrubý
........ 103
Measuring the changes in peripheral blood flow in patients during hemodialysis
Erik Mistrík, Sylvie Dusilová-Sulková, Vladimír Bláha, Luboš Sobotka
................................ 110
Potential nephroprotective activity of acetylsalicylic acid and some salicylates
Miloš Jeseňák, Eva Babušíková, Ján Buchanec, Peter Bánovčin
............................. 115
Reviews
Target hemoglobin in the treatment of renal anemia – still an open question
Sylvie Dusilová Sulková
............................................................................................ 124

úterý, 04 leden 2011 10:02

Aktuality v nefrologii 01/2007

Editorial .................................................................................................... 1
Aktuality pro rok 2007 téma ............................................................. 1
Obsah ........................................................................................................ 7
Pùvodní práce
Obezita po transplantaci ledviny: hodnocení
dynamiky zmìn pomocí magnetické rezonance
V. Teplan, O. Schück, M. Hájek, A. Škoch,
M. Dezortová, M. Štollová, D. Sasaková, Š. Vítko ......................... 11
Editorial ......................................................................................... 1
Aktuality pro rok 2007 téma ............................................................. 1
Pùvodní práce
P. Šrámek, A.Veselková, F. Lopot .................................................. 16
P. Hrabčáková, M. Mydlík, K. Derzsiová .......................................... 24
Doporučený postup
J. Eiselt ....................................................................................... 31
Informace
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach ............................................... 40
Rejstřík 2006 ............................................................................... 43
CONTENTS
Editorial ......................................................................................... 1
News for year 2007 ......................................................................... 1
Original papers
P. Šrámek, A.Veselková, F. Lopot .................................................. 16
P. Hrabčáková, M. Mydlík, K. Derzsiová .......................................... 24
Recommended procedure
J. Eiselt ....................................................................................... 31
Informations
by Safarik University in Kosice ...................................................... 40
Index 2006 .................................................................................. 43
úterý, 04 leden 2011 09:21

Aktuality v nefrologii 04/2007

Editorial ........................................................................................... 131
Obsah ...............................................................................................133
Laudatio
Prof. MUDr. Miroslav Mydlík DrSc.
oslavil 75. narozeniny
Karel Opatrný, Sylvie Opatrná ......................................................136
Pøehledné práce
Diagnostický potenciál plazmatické volnì cirkulující
DNA (Cell-Free DNA) ve vztahu k nefrologii
Marie Korabeèná, Sylvie Opatrná, Jan Wirth .......................... 139
Editorial .............................................................................. 131
Laudatio
Karel Opatrný, Sylvie Opatrná ...............................................136
Přehledné práce
Marie Korabečná, Sylvie Opatrná, Jan Wirth .......................... 139
Původní práce
Jana Pafčugová, Julius Forejt ............................................... 148
Abstrakta ........................................................................... 154
Informace ........................................................................... 168
Obsahy od roku 2001 .......................................................... 169
CONTENTS
Editorial ............................................................................. 131
Karel Opatrný, Sylvie Opatrná .............................................. 136
Reviews
Marie Korabečná, Sylvie Opatrná, Jan Wirth ......................... 139
Original papers
Jana Pafčugová, Julius Forejt .............................................. 148
Abstracts .......................................................................... 154
Informations ...................................................................... 168
Contents since 2001 .......................................................... 169
úterý, 04 leden 2011 09:06

Aktuality v nefrologii 02/2007

 

Editorial ................................................................................................. 49
Obsah ..................................................................................................... 53
Pùvodní práce
5th Czech PD Day – Karel Opatrný Jr Memorial Lecture:
Proteomics and Dialysis
Visith Thongboonkerd ................................................................. 56
Jednoduchá preskripce
a monitorování dialyzaèní dávky
Lopot František, Bláha Jan,
Švára František, Polakoviè Vladimír ................................................ 60
Editorial ..................................................................................... 49
Visith Thongboonkerd ................................................................. 56
Švára František, Polakovič Vladimír ............................................. 60
Bandúr Štěpán, Viklický Ondřej ................................................... 65
Program
Poděbrady 17.–18. května 2007 .................................................... 73
Recenze .................................................................................... 85
CONTENTS
Editorial ..................................................................................... 49
Original papers
Visith Thongboonkerd ................................................................. 56
Švára František, Polakoviè Vladimír ............................................. 60
Bandúr Štěpán, Viklický Ondřej .................................................. 65
Program
Podìbrady May 17–18, 2007 ....................................................... 73
Review ...................................................................................... 85