Tigis

2009
úterý, 23 listopad 2010 10:24

Aktuality v nefrologii 03/2009

Napsal(a)

Editorial ..............................................................89
Obsah ..................................................................91
Abstrakta
33. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti
s medzinárodnou účasťou ................................................95
Yellow pages
Pùvodní práce
Bicarbonátová hemodialýza s A-koncentrátem s kyselinou
citrónovou (Citrasate®)
František Lopot, František Švára, Vladimír Polakovič ................. 105

Přehledné práce
Jeden názor na taktiku imunosupresivní léčby primární
chronické glumorulonefritidy
Karel Matoušovic ......................................................111
Doporučení
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotnictvi
Slovenskej republiky na liečbu porúch minerálového
a kostného metabolizmu u pacientov
s chronickým ochorením obličiek .......................................121
Doporučení Èeské nefrologické společnosti
a Èeské společnosti klinické biochemie ÈLS JEP
k vyšetřování glomerulární filtrace
Romana Ryšavá, Tomáš Zima .............................................129

 

CONTENTS

Editorial ............................................................. 89
Contents .............................................................. 91
Abstracts
33rd Congress of The Slovak Society of Nephrology
with international participation .......................................95
Yellow pages
Original papers
Bicarbonate haemodialysis with a-concentrate
with citric acid (Citrasate®)
František Lopot, František Švára, Vladimír Polakovič ................. 105


Reviews
One opinion about immunosupressive therapy
of chronic primary glomerulonephritis
Karel Matoušovic ......................................................111
Recommendations
Guidelines of the Ministry of Health of the Slovak Republic
for the treatment of bone and mineral metabolism
disorders in patients with chronic kidney disease .................... 121
Recommendation of the Czech Society of Nephrology
and the Czech Society of Clinical Biochemistry CMA JEP
for investigation of glomerular filtration rate
Romana Ryšavá, Tomáš Zima .............................................129

úterý, 16 listopad 2010 10:42

Aktuality v nefrologii 01/2009

Napsal(a)
OBSAH

Editorial ..................................................................2
Obsah ......................................................................9

Původní práce
Ztráta denního rytmu sekrece fosfátů slinami
u hemodialyzovaných pacientů.
Důsledky pro hyperfosfatémii
Vincenzo Savica, Lorenzo A Calò,
Paolo Monardo, Domenico Santoro,
Rodolfo Savica, Guido Bellinghieri ........................................13
Pohybová rehabilitace při hemodialýze
– praktické zkušenosti
Andrea Mahrová, Václav Bunc,
Valerián Panáček, Jitka Prajsová ..........................................16

Edukační rubrika
Přehledné práce
História udelenia čestného titulu
„Doctor honoris causa“ Univerzity P. J. Šafárika
v Košiciach z pohladu nefrológie
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová, Július Vajó ......................... 25
Osa ledvina – kost – céva
Gérard M. London ..........................................................30
Rozhovor ..................................................................37
Rejstříky 2008 ............................................................41
Dialysis: The Yellow pages.................................................


CONTENTS

Editorial ..................................................................2
Contents ...................................................................9

Original papers
Loss of acrophase in the circadian rhythm
of salivary phosphate secretion in hemodialysis
patients. Implications for hyperphosphatemia
Vincenzo Savica, Lorenzo A Calò,
Paolo Monardo, Domenico Santoro,
Rodolfo Savica, Guido Bellinghieri ........................................13
Exercise rehabilitation during
hemodialysis – clinical experience
Andrea Mahrová, Václav Bunc,
Valerián Panáček, Jitka Prajsová .........................................16


Educational section
Reviews
The history of awarding honorary title
„Doctor honoris causa“ of Šafárik university
in Košice from nephrology point of view
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová, Július Vajó ......................... 25
The Kidney – Bone – Vascular Axis
Gérard M. London ..........................................................30
Interwiew .................................................................37
Indexes 2008 ..............................................................41
Dialysis: The Yellow pages..................................................
úterý, 16 listopad 2010 09:58

Aktuality v nefrologii 02/2009

Napsal(a)
Editorial ..............................................................45
Obsah ..................................................................49

Původní práce
Anémie a metabolismus železa u nemocných
dispenzarizovaných pro chronické onemocnění
ledvin stadia 2-5
Renáta Slavíčková, Václav Monhart, Jiří Žabka,
Jiřina Suchanová, Miroslav Ryba, Martina Peiskerová,
Marcela Trojánková, Jana Zahálková, Doris Sobotová,
Miroslava Horáčková, Michaela Ságová, Martin Jirovec,
Jan Hajný, Jana Vránová, Sylvie Dusilová-Sulková ...................... 53
Kontrola krevního tlaku
u dialyzovaných pacientů – využití BCM
Richard Fojt, Katarína Nehézová,
Jana Verešová, Ivan Rychlík ............................................63

Edukační rubrika

Přehledné práce
Edukace pacientů v predialýze
Marcela Znojová ........................................................69

Zprávy
Ischemicko-reperfuzní poškození ledvin:
zpráva z videokonferenčně přenášeného kurzu
4th Belgrade Up-to-Date in Nephrology
Jana Smržová, Miloš Liška, Michal Procházka ........................... 74

Atestace/akreditace v nefrologii
Vzdělávací program v oboru nefrologie
Vladimír Teplan ........................................................78
Rozhovor ...............................................................82


CONTENTS

Editorial ..............................................................45
Contents ...............................................................49

Original papers
Anemia and iron metabolism in predialysis
CKD 2-5 chronic kidney disease patients
Renáta Slavíčková, Václav Monhart, Jiří Žabka,
Jiřina Suchanová, Miroslav Ryba, Martina Peiskerová,
Marcela Trojánková, Jana Zahálková, Doris Sobotová,
Miroslava Horáčková, Michaela Ságová, Martin Jirovec,
Jan Hajný, Jana Vránová, Sylvie Dusilová-Sulková ...................... 53
Blood pressure management in patients
on dialysis treatment – application of BCM
Richard Fojt, Katarína Nehézová,
Jana Verešová, Ivan Rychlík ............................................63

Educational section
Reviews
Predialysis patient education
Marcela Znojová ........................................................69

Communications
Ischemic-reperfusion renal injury:
report from videoconference –
4th Belgrade Up-to-Date in Nephrology
Jana Smržová, Miloš Liška, Michal Procházka ........................... 74
Examination/certificate for education in nephrogy
Postgraduate education in nephrology
Vladimír Teplan ........................................................78
Interwiew ..............................................................82

úterý, 19 říjen 2010 08:15

Aktuality v nefrologii 04/2009

Napsal(a)

Informace
10. postgraduální kurz ...............................................141
Obsah ................................................................143
Původní práce
Subklinická akutní rejekce představuje riziko
pro ztrátu transplantované ledviny
Ivo Matl, Eva Honsová, Ondřej Viklický ...............................147
Terapeutická plazmaferéza a specifičtìjší metody
extrakorporální eliminace cholesterolu
Milan Bláha, Martin Blažek, Vladimír Bláha,
Melanie Cermanová, Stanislav Filip, Ctirad Andrýs,
Miriam Lánská, Jaroslav Malý .........................................154

Přehledné práce
Co přinášejí nová KDIGO doporučení
pro diagnostiku a léčbu kostní a cévní
nemoci (CKD-MBD) v nefrologii? – část 1
Sylvie Dusilová Sulková ..............................................159
Kazuistika
Kalcifylaxe - popis případu a rozbor problematiky
Božena Hájková .......................................................169
Laudace
Prínos jubilanta profesora MUDr. Rastislava Dzúrika, DrSc.,
pre rozvoj odboru nefrológia
Miroslav Mydlík ......................................................172
Rozhovor .............................................................174
Rejstříky 2009 .......................................................177
Informace
33. kongres České nefrologické společnosti .......................... 181

Yellow pages .........................................................183

CONTENTS

Announcement
10th Postgraduate course .............................................141
Contents .............................................................143
Original papers
Subclinical acute rejection may be a risk
for transplanted kidney graft loss
Ivo Matl, Eva Honsová, Ondřej Viklický ...............................147
Therapeutic plasmapheresis and more specific methods
of extracorporeal LDL-cholesterol elimination
Milan Bláha, Martin Blažek, Vladimír Bláha,
Melanie Cermanová, Stanislav Filip, Ctirad Andrýs,
Miriam Lánská, Jaroslav Malý .........................................154


Reviews
New KDIGO practical guidellines
on CKD-MBD: what they tell us?
– part 1
Sylvie Dusilová Sulková ..............................................159
Case report
Calciphylaxis – a case report and review of the topic
Božena Hájková .......................................................169
Laudation
Prínos jubilanta profesora MUDr. Rastislava Dzúrika, DrSc.,
pre rozvoj odboru nefrológia
Miroslav Mydlík ......................................................172
Interview ............................................................174
Indexes 2009 .........................................................177
Announcement
33rd Congress of Czech Society of Nephrology ........................ 181

Yellow pages .........................................................183

Instruction to authors ...............................................182
Subscription .........................................................183