Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2008
čtvrtek, 06 leden 2011 09:06

Aktuality v nefrologii 4/2008

Program kongresu ...............................................................................................................153
Abstrakta
...........................................................................................................................162
Původní práce
Výsledky léčby sekundární hyperparatyreózy u dialyzovaných cinacalcetem:
multicentrické prospektivní sledování MMM – Management Mimpary na Moravě
Jana Smržová, Tomáš Urbánek, Robert Rakowski, Roman Ondraschek,
Patrik Letocha, Milouš Vyskočil, Sylvie Schwarzová, Marie Marsová
........................................ 171
Asymetrický dimethylarginin a pentosidin u nemocných s chronickým onemocněním
ledvin a obezitou: randomizovaná kontrolovaná studie
Vladimír Teplan, Olga Marečková, Ivana Vyhnánková,
Ivo Valkovský, Milan Lopatník, Jaroslav Racek,
Milena Štollová, Dana Sasaková, Jan Malý
............................................................................185
Přehledné práce
Nové pøístupy k testování vlastností peritoneální membrány u pacientů na peritoneální dialýze
Alena Paříková
.................................................................................................................... 191
Nové možnosti ovlivnìní kostní a minerálové poruchy dialyzovaných
a jejich potenciální vliv na snížení mortality
Sylvie Opatrná
.....................................................................................................................194
Rozhovor .............................................................................................................................198

CONTENTS

Congress timetable ...............................................................................................................153
Abstracts .............................................................................................................................162
Original papers
The results of cinacalcet treatment in dialysis patients with secondary hyperparathyroidism:
multicentre prospective follow-up MMM – the Mimpara Management in Moravia
Jana Smržová, Tomáš Urbánek, Robert Rakowski, Roman Ondraschek,
Patrik Letocha, Milouš Vyskočil, Sylvie Schwarzová, Marie Marsová
.......................................... 171
Asymmetric dimethylarginine and pentosidin in patiens with chronic kidney
disease and obesity: a randomized controlled trial
Vladimír Teplan, Olga Marečková, Ivana Vyhnánková, Ivo Valkovský, Milan Lopatník,
Jaroslav Racek, Milena Štollová, Dana Sasaková, Jan Malý
...................................................... 185
Reviews
New approaches in the assessment of peritoneal membrane function
in patients on peritoneal dialysis
Alena Paříková
........................................................................................................................ 191
New options to influence bone and mineral disorderes of dialysis patients
and their potential effect on mortality reduction
Sylvie Opatrná
........................................................................................................................194
Interwiew ................................................................................................................................198

 

středa, 05 leden 2011 21:31

Aktuality v nefrologii 3/2008

Editorial ...................................................................................................................................113
Přehledné práce
Léčba hemorheoferézou (současný stav a vlastní zkušenosti)
Milan Bláha, Eva Rencová, Radovan Malý, Jakub Dršata, Martin Blažek
....................................... 118
Pomalá hemodialýza (sustained low-efficiency dialysis – SLED)
Roman Štilec, Jan Maňák
...................................................................................................... 125
Původní práce
Léčba anémie u peritoneálně dialyzovaných pacientů – zkušenosti z praxe
Vladko Horčička jr., Karel Krejčí, Pavel Štrébl, Sadeq Al-Jabry, Josef Zadražil
.............................. 129
Konverzia z cyklosporínu-A na takrolimus pre vedľajšie účinky cyklosporínu-A
u pacientov po obličkovej transplantácii
Eva Lacková, Juraj Šváč
........................................................................................................... 137
Zlepšená kontrola hypertenze vede ke snížení proteinurie a stabilizaci funkce štìpu u pacientů
po transplantaci ledviny
Tomáš Seeman, Karel Vondrák, Jiří Dušek, Jiří Gilík, Pavel Dvořák, Jan Janda
.................................142
Rozhovor ..................................................................................................................................150

CONTENTS

Editorial ................................................................................................................................ 113
Reviews
Hemorheotherapy (current status and single centre experience)
Milan Bláha, Eva Rencová, Radovan Malý, Jakub Dršata, Martin Blažek
................................. 118
Slow hemodialysis (sustained low-efficiency dialysis – SLED)
Roman Štilec, Jan Maňák
......................................................................................................125
Original papers
Treatment of anemia in peritoneal dialysis (PD) patients - clinical experience
Vladko Horčička jr., Karel Krejčí, Pavel Štrébl, Sadeq Al-Jabry, Josef Zadražil
............................ 129
Conversion from cyclosporine-A to tacrolimus due to cyclosporine-A
side - effects in renal transplant patients
Eva Lacková, Juraj Šváč
  ....................................................................................................... 137
Improved control of hypertension leads to decrease
of proteinuria and stabilisation of graft function
in patients after renal transplantation
Tomáš Seeman, Karel Vondrák, Jiří Dušek, Jiří Gilík, Pavel Dvořák, Jan Janda
............................142
Interwiew ........................................................................................................................150

středa, 05 leden 2011 21:19

Aktuality v nefrologii 2/2008

Editorial ............................................................................................. 34
Program kongresu ......................................................................... 43
Abstrakta .......................................................................................... 58
Přehledné práce
Úloha podocytů v patogeneze glomerulopatií
a jejich využití v diagnostice
Peter Habara, Helena Marečková, Vladimír Tesař
.................... 93
Hodnocení cévních změn u pacientů s chronickým
selháním ledvin (v tabulkách pro praxi)
Jana Zahálková, Rudolf Metelka,
Naděžda Petejová, Josef Zadražil
.............................................. 100
Rozhovor ......................................................................................... 108
Recenze ............................................................................................ 111

CONTENTS

Editorial ............................................................................................. 34
Congress timetable ....................................................................... 43
Abstracts .......................................................................................... 58
Reviews
Podocytes function in pathogenesis
and diagnosis of various glomerulonefritides
Peter Habara, Helena Marečková, Vladimír Tesař
.................... 93
Assessment of vascular changes in patients
with chronic kidney failure (in practical tables)
Jana Zahálková, Rudolf Metelka,
Naděžda Petejová, Josef Zadražil
............................................. 100
Interwiew ....................................................................................... 108
Book review .................................................................................... 111

úterý, 04 leden 2011 08:53

Aktuality v nefrologii 01/2008

Editorial ................................................................................................2
Obsah ....................................................................................................5
Rozhovor ..............................................................................................8
Pøehledné práce
Postižení parodontu a tvrdých zubních tkání
u osob s chronickým selháním ledvin
Erika Lenèová ......................................................................................11
Pùvodní práce
Solubilní receptor pro koneèné produkty pokroèilé glykace
u obézních nemocných s chronickým onemocnìním ledvin
Olga Mareèková, Vladimír Teplan,
Marta Kalousová, Tomáš Zíma, Dalibor Lecián,
Jelena Skibová, Ondøej Viklický ....................................................15
Editorial .........................................................................................2
Obsah ...........................................................................................5
Rozhovor .......................................................................................8
Přehledné práce
Erika Lenčová ...............................................................................11
Původní práce
Jelena Skibová, Ondøej Viklický ....................................................15
Kazuistika
Vladimír Herout, Sylvie Dusilová Sulková ....................................... 20
Z historie
Jiří Jirka .....................................................................................24
Informace
Kongresy 2008 (nefrologie a transplantologie) ............................... 29
Rejstříky ................................................................................... 30
CONTENTS
Editorial ........................................................................................2
Interview .......................................................................................8
Reviews
Erika Lenčová .............................................................................11
Original papers
Jelena Skibová, Ondøej Viklický ...................................................15
Case report
Vladimír Herout, Sylvie Dusilová Sulková ...................................... 20
From history
Jiří Jirka .....................................................................................24
Informations
Indexes .................................................................................... 30