Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2015
pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Aktuality v nefrologii 4/2015

Editorial...................................................................................................................117

Původní práce
Přežívání diabetiků v dialyzačním léčení
– role primární renální diagnózy. Národní studie u pacientů
v pravidelném dialyzačním léčení v České republice
Lidmila Francová, Aneta Hybšová, Josef Potůček,
František Lopot, Sylvie Dusilová Sulková, Sylvie Opatrná,
Ondřej Viklický, Vladimír Tesař, Ivan Rychlík.............................................................124

Přehledné články
Zhoubné nádory a chronické renální selhání
Petra Tesařová.......................................................................................................131

Polyomavirus BK infekce u pacientů po transplantaci ledviny
Naděžda Šimánková, Jaromír Háček, Tomáš Seeman..............................................137

Guidelines
Doporučení ERBP (European Renal Best Practice)
pro klinickou praxi: Léčba pacientů s diabetem
a chronickým onemocněním ledvin ve stadiu CKD 3b
nebo vyšším (eGFR < 45 ml/min, resp. 0,75 ml/s)
Lenka Machatová, Ivan Rychlík...............................................................................147

Rozhovor ............................................................................................................. 154
Zprávy ..................................................................................................................156
Rejstříky 2015.......................................................................................................157

CONTENTS

Editorial ................................................................................................................117

Original Papers
The survival difference among diabetic patients
according to primary renal disease. National wide study
in chronic dialysis patients in the Czech Republic
Lidmila Francová, Aneta Hybšová, Josef Potůček,
František Lopot, Sylvie Dusilová Sulková, Sylvie Opatrná,
Ondřej Viklický, Vladimír Tesař, Ivan Rychlík .............................................................124

Reviews
Chronic renal failure and malignant tumors
Petra Tesařová.........................................................................................................131

Polyomavirus BK infection in patients after renal transplantation
Naděžda Šimánková, Jaromír Háček, Tomáš Seeman ................................................137

Guidelines
Erbp (European Renal Best Practice) guideline for clinical practice: management
of patients with diabetes and chronic kidney disease stage 3b or higher
(egfr < 45 ml/min, resp. 0,75 Ml/s)
Lenka Machatová, Ivan Rychlík................................................................................. 147

Interview..................................................................................................................154
News......................................................................................................................156
Index 2015...............................................................................................................157

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Aktuality v nefrologii 3/2015

Editorial .................................................................................................................65

Kazuistiky
Arteriovenózna fistula po biopsii transplantovanej obličky
Ivana Dedinská, Kamil Zeleňák, Juraj Miklušica, Blažej Palkoci ....................................74

Přehledné články
B lymfocyty a jejich úloha v transplantační imunitě
Lucia Straňavová, Ondřej Viklický...............................................................................79

Etické problémy v nefrologii
Vladimír Tesař, Sylvie Dusilová Sulková.......................................................................85

Abstrakta
37. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou
Banská Bystrica, hotel Lux, 7.–9. október 2015...........................................................90

Zprávy....................................................................................................................110

CONTENT

Editorial ..................................................................................................................65

Case report
Arteriovenous fistula following biopsy of the transplanted kidney
Ivana Dedinská, Kamil Zeleňák, Juraj Miklušica, Blažej Palkoci......................................74

Reviews
B cells and their role in transplant immunity
Lucia Straňavová, Ondřej Viklický................................................................................79

Ethical problems in nephrology
Vladimír Tesař, Sylvie Dusilová Sulková....................................................................... 85

Abstracts
37. Congress of Slovak society of nephrology with international participation
Banská Bystrica, Hotel Lux, October 7.–9., 2015.........................................................90

News......................................................................................................................110

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Aktuality v nefrologii 2/2015

Editorial ....................................................................................................................29

Přehledné články
Laparoskopické zavedení katétrů na peritoneální dialýzu
Michal Kudla ............................................................................................................36

Možnosti léčby chronického selhání ledvin u geriatrických pacientů
Barbora Szonowská...................................................................................................38

Lze snížit mikrozánět u nemocných s chronickým selháním ledvin?
Sylvie Opatrná ......................................................................................................... 43

ISPD guidelines o peritoneální dialýze při akutním
selhání ledvin z pohledu hemodialyzačního lékaře
Sylvie Dusilová Sulková..............................................................................................49

Kazuistiky
Spondylodiscitida u hemodialyzovaných pacientů
Ivana Hrabovská .......................................................................................................56

Zprávy.......................................................................................................................61
Rozhovor.................................................................................................................. 63

CONTENTS

Editorial ...................................................................................................................29
Reviews
Laparoscopic insertion of peritoneal catheter
Michal Kudla ............................................................................................................36

Treatment modality choice for the elderly patients with end-stage renal disease
Barbora Szonowská ..................................................................................................38

Is it possible to decrease microinflammation in chronic kidney disease patients?
Sylvie Opatrná ..........................................................................................................43

ISPD guidelines for peritoneal dialysis in acute kidney injury
– commentary from the hemodialysis physician
Sylvie Dusilová Sulková.............................................................................................. 49

Case report
Spondylodiscitida u hemodialyzovaných pacientů
Ivana Hrabovská ........................................................................................................56

News .......................................................................................................................61
Interview....................................................................................................................63

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Příloha AVN 1/2015

Odborný program ..........................................................................................................   P-1

Personalizovaná farmakoterapie v klinické praxi
M. Grundmann ..............................................................................................................  P–3

TDM aminoglykosidových antibiotik a vankomycinu v klinické praxi
I. Kacířová ....................................................................................................................  P–6

Farmakokinetika vybraných antibiotik u pacientů s akutním poškozením ledvin
léčených eliminačními metodami
N. Petejová...................................................................................................................   P–9

Proč je basiliximab doporučován jako indukční preparát první linie?
T. Reischig ...................................................................................................................  P–12

Rituximab v desensitizačních protokolech po transplantaci
J. Slatinská ..................................................................................................................  P–15

Blokáda terminálního komplementu a transplantace
O. Viklický..................................................................................................................... P–18

Základní principy farmakoterapie u hemodialyzovaných pacientů
a vybrané specifické konkrétní okruhy
S. Dusilová Sulková ........................................................................................................ P–20

Blokáda RAAS u pacientů v dialyzačním programu
J. Mareš.......................................................................................................................... P–23

Kompatibilita a inkompatibilita léčiv v peritoneálních dialyzačních roztocích
V. Bednářová .................................................................................................................. P–26

Vakcinace u dialyzovaných pacientů
R. Chlíbek ....................................................................................................................... P–30

Nové poznatky o renálním metabolismu glukózy
M. Franěk........................................................................................................................ P–34

Jaké p.o. antidiabetikum zvolit u pacienta s CKD
M. Haluzík....................................................................................................................... P–37

Možné renoprotektivní účinky gliptinů a gliflozinů
I. Rychlík ..........................................................................................................................P–40

Monoklonální protilátky v léčbě membranózní nefropatie
V. Tesař ........................................................................................................................... P–43

Monoklonální protilátky v léčbě lupusové nefritidy
R. Ryšavá ........................................................................................................................ P–46

Monoklonální protilátky v léčbě ANCA-asociované vaskulitidy    
Z. Hrušková ...................................................................................................................... P–49

News in the pathogenesis of anemia; hepcidin, its regulation and potential therapeutic target
J. Malyszko ...................................................................................................................... P–52

Využití moderních laboratorních parametrů v diferenciální diagnostice
a léčbě anemie chronických onemocnění
D. Pospíšilová .................................................................................................................... P–55

Nové terapeutické možnosti v léčbě anemie u nemocných s CKD a selháním ledvin
R. Ryšavá..........................................................................................................................  P–58

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

AVN 1/2015

Editorial ...................................................................................................................1

Guidelines
Španělská doporučení pro diagnostiku a léčbu
autozomálně dominantní polycystické choroby ledvin
Jana Reiterová ........................................................................................................... 6

Přehledné články
Jaké faktory ovlivňují hladiny ca 125 v séru a v dialyzátu?
Anna Pöpperlová........................................................................................................12

Kazuistika a literární přehled
Možnosti liečby anca asociovanej vaskulitídy v transplantovanej obličke
Ivana Dedinská, Juraj Miklušica, Pavel Makovický, Alena Ježíková,
Katarína Macháleková, Peter Galajda, Marián Mokáň......................................................16

Původní práce
Jak se cítí dialyzovaný pacient? Pilotní výsledky dotazníkového průzkumu
v České republice
Michaela Ságová, Marcela Znojová, Karel Hejduk, Jan Švancara,
Vladimír Tesař, Ivan Rychlík, Sylvie Dusilová Sulková.......................................................22

Zprávy .......................................................................................................................28

Příloha
6. edukační symposium České nefrologické společnosti
„Budoucnost farmakoterapie v nefrologii“
Jan Brod Memorial Lecture
Ostrava, 22.–23. 4. 2015

CONTENTS

Editorial..........................................................................................................................1

Guidelines
Spanish guidelines for the management of autosomal dominant polycystic kidney disease
Jana Reiterová..................................................................................................................6

Reviews
Which factors affect CA 125 serum and dialysate levels?
Anna Pöpperlová ............................................................................................................12

Case report and  review of the literature
Treatment options for anca-associated vasculitis in a transplanted kidney
Ivana Dedinská, Juraj Miklušica, Pavel Makovický, Alena Ježíková,
Katarína Macháleková, Peter Galajda, Marián Mokáň.........................................................16

Original papers
How does dialysis patient feel? Pilot results of questionnaire survey in the Czech Republic
Michaela Ságová, Marcela Znojová, Karel Hejduk, Jan Švancara,
Vladimír Tesař, Ivan Rychlík, Sylvie Dusilová Sulková .........................................................22

News .............................................................................................................................28

Supplementum
6th Educational Sympozium of Czech Nephrology Society
„Future of pharmacotherapy in nephrology“
Jan Brod Memorial Lecture
Ostrava, April 22-23, 2015