Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2014
pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Aktuality v nefrologii 4/2014

Obsah

Editorial ............................................................................................................. 133

Obsah ................................................................................................................. 135

Přehledné články
Proteinurie a fosfatemie – nečekané souvislosti
Vladimír Tesař ...................................................................................................... 138


Guidelines
Doporučení pro klinickou praxi – diagnostika a léčba
hyponatremie
Věra Čertíková Chábová ........................................................................................ 142

Původní práce
Asymetrický dimethylarginin negativně ovlivňuje prokrvení kůže v průběhu hemodialýzy
Roman Šafránek, Erik Mistrík, Marta Kalousová, Luboš Sobotka, Petr Moučka,
Sylvie Dusilová Sulková ........................................................................................ 148

Osteoporóza u dialyzovaných pacientů – výsledky pilotní průřezové studie
Ludmila Brunerová, Petra Ronová, Jana Verešová,
Petra Beranová, Ivan Rychlík ................................................................................. 154

Výskyt nefrokalcinózy v protokolárních biopsiích štěpu ve 3. měsíci
po transplantaci ledviny
Jitka Štepánková, Sylvie Dusilová Sulková,
Irena Látová, Luděk Voska, Ondřej Viklický ........................................................... 160

Odstranění fosforu při peritoneální dialýze
Vladimíra Bednářová, Zdenka Hrušková,
Hanka Šafránková, Vít Motáň, Vladimír Tesař ......................................................... 167

Přehledné články
Adaptovaná automatizovaná peritoneální dialýza – nové
rozšíření možností léčebného rozvrhu peritoneální dialýzy
Michaela Ságová .................................................................................................. 174

Firemní oznámení ..............................................................................................179

Rozhovor ............................................................................................................ 181

Zprávy ................................................................................................................ 185

Rejstřík 2014 ....................................................................................................... 189

 

CONTENTS

Editorial ............................................................................................................. 133

Contents ............................................................................................................. 135

Reviews
Proteinuria and phosphatemia – unexpected relations
Vladimír Tesař ...................................................................................................... 138

Guidelines
Clinical practice recommendation
– diagnosis and therapy of hyponatremia
Věra Čertíková Chábová ........................................................................................ 142

Original papers
Asymmetric dimethylarginine negatively influences
peripheral skin perfusion during hemodialysis
Roman Šafránek, Erik Mistrík, Marta Kalousová,
Luboš Sobotka, Petr Moučka, Sylvie Dusilová Sulková............................................ 148

Osteoporosis in patients on dialysis – results from
a pilot cross-sectional study
Ludmila Brunerová, Petra Ronová,
Jana Verešová, Petra Beranová, Ivan Rychlík ........................................................ 154

Prevalence of nephrocalcinosis in protocol renal
graft biopsies at 3 months after renal transplantation
Jitka Štepánková, Sylvie Dusilová Sulková,
Irena Látová, Luděk Voska, Ondřej Viklický ......................................................... 160

Phosphate removal by peritoneal dialysis
Vladimíra Bednářová, Zdenka Hrušková,
Hanka Šafránková, Vít Motáň, Vladimír Tesař ....................................................... 167

Reviews
Adapted automatized peritoneal dialysis – a novel
extension of dialysis schedule in peritoneal dialysis
Michaela Ságová ................................................................................................ 174

Company Report ................................................................................................179

Interview .......................................................................................................... 181


News ................................................................................................................ 185


Index 2014 ........................................................................................................ 189

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Aktuality v nefrologii 3/2014

OBSAH

Editorial..................................................................................................................101

Obsah....................................................................................................................103

Abstrakta

36. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti
s medzinárodnou účasťou........................................................................................107

Přehledné články

Nutričná suplementácia a prežívanie malnutričnej
hemodialyzovanej populácie – dizajn štúdie
Jaroslav Rosenberger, Márip a Majerníková, Viera Kissová,
Zuzana Straussová, Ján Boldizsár............................................................................120

Základní klasifikace a epidemiologie primárních renálních chorob
– co potřebujeme vědět?
Ivan Rychlík, Lidmila Francová, Sylvie Dusilová Sulková.............................................125

Rozhovor.............................................................................................................130


CONTENTS

Editorial................................................................................................................101

Contents...............................................................................................................103

Abstracts

36th Congress of Slovak Society of Nephrology
with International Participation................................................................................107

Reviews

Nutrition supplementation and survival of malnourished
hemodialysis populatione – design of the study
Jaroslav Rosenberger, Mária Majerníková, Viera Kissová,
Zuzana Straussová, Ján Boldizsár...........................................................................120

Classification and epidemiology of primary renal diseases
– what do we need to know?
Ivan Rychlík, Lidmila Francová, Sylvie Dusilová Sulková............................................125

Interview............................................................................................................130

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Aktuality v nefrologii 2/2014

Oznámení ................................................................................................................53

Doporučení
Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin
(odhad glomerulární filtrace a vyšetřování proteinurie) ................................................... 59

Doporučené postupy European Renal Best Practice (ERBP)
pro posuzování dárců a příjemců pro transplantaci ledviny a pro perioperační péči............78

Přehledné články
Skryté nástrahy molekulárních technologií aneb „Kdo jde pořád dolů, octne se nahoře“
Jan Mareš .................................................................................................................86

Novinky v léčbě diabetické nefropatie
Vladimír Tesař............................................................................................................90

Zprávy .......................................................................................................................99

CONTENTS

Announcement .......................................................................................................... 53

Guidelines
Guideline On Diagnostics On Chronic Kidney Disease
(estimation of glomerular filtration and proteinuria assessment) .......................................59

European Renal Best Practice Guideline on the Management
and Evaluation of the Kidney Donor and Recipient ......................................................... 78

Reviews
Unforeseen pitfalls of molecular technologies: heading down, ending up
Jan Mareš ..................................................................................................................86

News in the treatment of diabetic nephropathy
Vladimír Tesař ........................................................................................................... 90

News ........................................................................................................................ 99

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

AVN 1/2014

OBSAH

Editorial.......................................................................................................................1

Původní práce
Solubilní receptor pro AGEs a jeho proinflamatorní ligandy
EN-RAGE a HMGB-1 u peritoneálně dialyzovaných nemocných
Anna Pöpperlová, Sylvie Opatrná, Marta Kalousová, Tomáš Zima .................................... 8

Přehledné články
Optimální využití peritoneální dialýzy v současnosti
Barbora Szonowská....................................................................................................13

Protilátkami zprostředkovaná rejekce: současné pohledy na patofyziologii a terapii
Janka Slatinská, Ondřej Viklický ................................................................................ 20

Změny renálních funkcí podmíněné stárnutím a zvýšené riziko hyperkalémie
Miroslava Horáčková, Markéta Hrašková, Otto Schück .................................................. 31

Hemodialyzační léčení u starých osob se selháním ledvin
– současný stav a výhledy do budoucna
Sylvie Dusilová Sulková, Michaela Ságová ................................................................... 37

On-line hemodiafiltrace – definice, účinnost a bezpečnost:
základní dokument evropské iniciativy EUDIAL a komentované výsledky kontrolovaných
prospektivních studií
Sylvie Dusilová Sulková, František Lopot ...................................................................... 43

Zprávy ....................................................................................................................... 50

CONTENTS

Editorial ...................................................................................................................... 1
Original papers
Soluble receptor for AGEs and its proinflammatory
ligands EN-RAGE and HMGB-1 in peritoneal dialysis patients
Anna Pöpperlová, Sylvie Opatrná, Marta Kalousová, Tomáš Zima ..................................... 8

Reviews
Optimum utilization of peritoneal dialysis in current clinical practice
Barbora Szonowská ................................................................................................... 13

Antibody-mediated rejection: current view on pathophysiology and therapy
Janka Slatinská, Ondřej Viklický ................................................................................. 20

Age-related changes in renal function and hyperkalemia in the elderly
Miroslava Horáčková, Markéta Hrašková, Otto Schück .................................................. 31

Haemodialysis therapy in elderly patients with end-stage
renal disease: current status and future perspectives
Sylvie Dusilová Sulková, Michaela Ságová ..................................................................... 37

On-line haemodiafiltration – definiton, effectiveness and safety:
document of European Initiative EUDIAL and comments
on results of prospectivecontrolled clinical trials
Sylvie Dusilová Sulková, František Lopot ........................................................................43

News ......................................................................................................................... 50