Tigis

2017

AVN 4/2017

Editorial.........................................................................................................................173
Původní práce
Faktory ovlivňující výběr dialyzační metody  v České republice
Sylvie Opatrná, Vladimíra Bednářová, Sylvie Dusilová Sulková,
Alena Paříková, Vladimír Tesař, Ondřej Viklický, Marta Nedbálková,
Iva Jordanov Bílková, Jan Opatrný......................................................................................179
Genetická analýza štrukturálnych a signalizačných génov primárneho cília
v tkanivách autozómovo dominantnej polycystickej choroby obličiek
Katarína Skalická, Gabriela Hrčková, Anita Vaská,
Agnes Baranyaiová, Pavol Janega, Zuzana Žilinská,
Dušan Daniš, László Kovác..............................................................................................184
Analýza lékových problémů u pacientů po transplantaci ledvin – kazuistiky
Barbora Vaňková, Josef Malý, Kateřina Malá-Ládová,
Sylvie Dusilová Sulková....................................................................................................191
Abstrakta
39. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti
s medzinárodnou účasťou.................................................................................................202
Zprávy............................................................................................................................218
Rejstříky 2017.................................................................................................................219

 

Editorial.........................................................................................................................173
Original Papers
Factors affecting choice of dialysis modality in the Czech Republic
Sylvie Opatrná, Vladimíra Bednářová, Sylvie Dusilová Sulková, Alena Paříková,
Vladimír Tesař, Ondřej Viklický, Marta Nedbálková,
Iva Jordanov Bílková, Jan Opatrný......................................................................................179
Genetic analysis of the structural and signaling genes
of the primary cilium in the tissues of autosomal
dominant polycystic kidney disease (ADPKD)
Katarína Skalická, Gabriela Hrčková, Anita Vaská,
Agnes Baranyaiová, Pavol Janega, Zuzana Žilinská,
Dušan Daniš, László Kovács.............................................................................................184
Analysis of drug-related problems in patients after kidney transplantation – case reports
Barbora Vaňková, Josef Malý, Kateřina Malá-Ládová,
Sylvie Dusilová Sulková.....................................................................................................191
Abstract
39th Congress of Slovak Nephrology Society with International Participation..........................202
News..............................................................................................................................218
Index 2017......................................................................................................................219

AVN 3/2017

Editorial...........................................................................................................................133
Původní práce
Kvalita života dialyzovaných pacientov v kontexte ošetrovateľstva
Ľubomíra Lizáková, Slávka Mrosková, Zuzana Novotná,
Valéria Horanská, Mária Filičková........................................................................................139

Přehledné články
Farmakoterapie diabetu z pohledu nefrologa
Jan Vachek, Vladimír Tesař.................................................................................................145
Doporučený postup
Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin
Terezie Pelikánová, ondřej Viklický, Ivan Rychlík,
František Saudek, Milan Kvapil, Vladimír Tesař, Tomáš Zima, Petr Bouček.............................149
Rozhovor........................................................................................................................162
Zprávy.............................................................................................................................165
Informace.......................................................................................................................169

Editorial............................................................................................................................133
Original Papers.
The quality of life of dialysis patients in the context of nursing
Ľubomíra Lizáková, Slávka Mrosková, Zuzana Novotná,
Valéria Horanská, Mária Filičková.......................................................................................139

Reviews
Farmakoterapie diabetu z pohledu nefrologa
Jan Vachek, Vladimír Tesař...............................................................................................145
Guidelines
Clinical practice Recommendations for diabetic kidney disease
Terezie Pelikánová, ondřej Viklický, Ivan Rychlík,
František Saudek, Milan Kvapil, Vladimír Tesař, Tomáš Zima, Petr Bouček............................149
Interview........................................................................................................................162
News..............................................................................................................................165
Informations...................................................................................................................169

 

Editorial............................................................................................................................. 49
Původní práce
Rôzne formy poruchy minerálového a kostného metabolizmu u pediatrických pacientov
s chronickou obličkovou chorobou v preddialyzačnej a dialyzačnej starostlivosti
Miroslava Brndiarová, Magda Antonyová, Alena Szökeová........................................................ 55
Přehledné články
Současné názory na léčbu IgA nefropatie
Josef Zadražil, Milan Raška, Milada Stuchlová Horynová, Leona Rašková Kafková,
Alena Vráblíková, Karel Matoušovic, Jan Novák, Jiří Městecký................................................. 60
Novinky v patogenezi IgA nefropatie
Milan Raška, Josef Zadražil, Milada Stuchlová Horynová,
Leona Rašková Kafková, Alena Vráblíková, Karel Matoušovic, Jiří Městecký............................. 63
Účinek inhibitorů ACE a AT1-blokátorů na pokles celkové mortality
u pacientů s hypertenzí, diabetes mellitus a bez srdečního selhání
Miroslav Souček................................................................................................................. 67
Zprávy.............................................................................................................................. 75
Brodovy dny – Vybrané kazuistiky z klinické nefrologie.................................................. 80
Akutní intersticiální nefritida
Tomáš Reischig................................................................................................................. 83
Mimoplicní sarkoidóza
Martin Kačer...................................................................................................................... 85
Selhání ledvin jako suvenýr z dovolené?
Jana Machová, Sylvie Opatrná.............................................................................................87
Intoxikace etylenglykolem
Lukáš Kielberger, Sylvie Opatrná........................................................................................ 89
Kazuistika č. 1
Viktor Klementa................................................................................................................ 93
Kazuistika č. 2
Miroslav Hrubý.................................................................................................................. 93
Kazuistika č. 3
Jiří Orság.......................................................................................................................... 93
Mnoho tváří trombotické mikroangiopatie
Ondřej Viklický................................................................................................................. 97
Trombotické mikroangiopatie: definice, diagnostika a diferenciální diagnóza
Romana Ryšavá............................................................................................................... 98
TMA po multiviscerální transplantaci
Vladimír Hanzal............................................................................................................... 101
TMA po multiviscerální transplantaci, Patofyziologie TMA
Alena Paříková................................................................................................................ 102
Trombotická mikroangiopatie po transplantaci ledviny
Tomáš Rohál....................................................................................................................103
Léčba TMA po transplantaci
Ondřej Viklický ................................................................................................................104
Postižení ledvin u monoklonálních gamapatií: dělení,
diagnostika a diferenciální diagnostika
Romana Ryšavá.............................................................................................................. 105
Transplantace ledviny u MGRS
Ondřej Viklický................................................................................................................ 109
Glomeruly jako oběť infekce – přehledná prezentace
Martin Havrda, Ivan Rychlík................................................................................................110
Rudá noha s akutním poškozením ledvin 1 – erysipel
Petra Semancová, Karolína Krátká, Lenka Vojtičková,
Anna Maršáková, Eva Honsová, Martin Havrda, Ivan Rychlík................................................ 115
Rudá noha s akutním poškozením ledvin 2 – erysipel, nebo něco jiného?
Dominika Švec-Billá, Karolína Krátká, Eva Honsová,
Martin Havrda, Ivan Rychlík............................................................................................... 117

Mnoho infekcí, ale jedna glomerulonefritida
Ivan Zahrádka, Karolína Krátká, Martin Havrda, Eva Honsová, Ivan Rychlík ............................119
Lze léčit glomerulonefritidu oxacilinem?
Vojtěch Petr, Martin Havrda, Karolína Krátká, Eva Honsová,
Jindřiška Pössnickerová, Ivan Rychlík................................................................................121
ANCA-asociovaná vaskulitida a infekční endokarditida. Co je vejce a co slepice?
Karolína Krátká, Petra Semancová, Anna Maršáková, Eva Honsová,
Martin Havrda, Ivan Rychlík.............................................................................................. 123
Lupusová nefritida – novinky 2017
Vladimír Tesař..................................................................................................................125

 

Editorial......................................................................................................................... 49
Contents......................................................................................................................... 51
Original Papers
Various forms of chronic kidney disease – mineral and bone disorder in
pediatric patients in pre-dialysis and dialysis care
Miroslava Brndiarová, Magda Antonyová, Alena Szökeová.................................................... 55
Reviews
An update on the treatment of IgA nephropathy
Josef Zadražil, Milan Raška, Milada Stuchlová Horynová, Leona Rašková Kafková,
Alena Vráblíková, Karel Matoušovic, Jan Novák, Jiří Městecký.............................................. 60
Current findings in the pathogenesis of IgA nephropathy
Milan Raška, Josef Zadražil, Milada Stuchlová Horynová,
Leona Rašková Kafková, Alena Vráblíková, Karel Matoušovic, Jiří Městecký.......................... 63
Effects of ACE inhibitors and AT1-receptor blockers on the all-cause mortality
in patients with hypertension, diabetes mellitus and without heart failure
Miroslav Souček.............................................................................................................. 67
News............................................................................................................................. 75
Brodovy dny – Vybrané kazuistiky z klinické nefrologie............................................... 80

Editorial............................................................................................................................ 1

7. edukační sympozium České nefrologické společnosti,
Brodovy dny, Ústí nad Labem, 6.–7. dubna 2017.................................................................. 6

Doporučený postup

Doporučení ERBP (European Renal Best Practice)
pro klinickou praxi: Péče o starší pacienty s chronickým onemocněním ledvin
ve stadiu CKD 3b nebo vyšším (eGFR < 45 ml/min, resp. 0,75 ml/s)
Vojtěch Petr, Ivan Zahrádka, Sylvie Dusilová Sulková, Ivan Rychlík...................................... 13

Přehledné články

Geneze složení dialyzačního roztoku
František Lopot, František Švára, Vladimír Polakovič......................................................... 26
Kardiorenální syndrom – nová klasifikace?
Jan Opatrný, Karel Matoušovic, Sylvie Opatrná, Richard Rokyta......................................... 34

Rozhovor......................................................................................................................  40
Zprávy........................................................................................................................... 43

 

Editorial.......................................................................................................................... 1

7th Educational Sympozium of Czech Nephrology Society,
Brodovy dny, Ústí nad Labem, 6.–7. april 2017................................................................... 6

Guidelines

ERBP Clinical Practice Guideline on management of older patients with chronic
kidney disease stage 3b or higher eGFR < 45ml/min/1.73 m2)
Vojtěch Petr, Ivan Zahrádka, Sylvie Dusilová Sulková, Ivan Rychlík...................................... 13

Reviews

Genesis of dialysis solution composition
František Lopot, František Švára, Vladimír Polakovič......................................................... 26
Cardio-renal syndrome – new classification?
Jan Opatrný, Karel Matoušovic, Sylvie Opatrná, Richard Rokyta......................................... 34
Interview........................................................................................................................ 40
News............................................................................................................................ 43