Tigis

Ročníky Psychiatrie

OBSAH

EDITORIAL

Jiří Horáček ............................................................................................................................... 45

OBSAH ...................................................................................................................................47

PŮVODNÍ PRÁCE

Kristína Široká, Annamária Antalová, Daniela Čechová
Copingové stratégie v kontexte psychopatologickej záťaže ..................................................... 49


PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Pavel Řehulka
Migréna – aktualizace 2024 ..................................................................................................... 55

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Zázvor lékařský (Zingiber officinale Roscoe) a jeho účinky na nervový systém ........................61

VZDĚLÁVÁNÍ

Klára Látalová
Léčba generalizované úzkostné poruchy u specifických populací a možnosti
nových léčebných strategií ........................................................................................................ 68

 TEST ............................................................................................................................................ 76

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Miloslav Kopeček
Bude evenamid budoucím klozapinem v léčbě rezistentní schizofrenie?
Pozitivní 
výsledky nového glutamátového inhibitoru
evenamidu ve studii 008A............................................................................................................77

ZPRÁVY

Přepis proslovu prof. Jana Vevery na pohřbu MUDr. Jana Sikory ............................................. 79

Ladislav Csémy a MUDr. Karel Nešpor
Sociální média a návykové chování............................................................................................. 81

DOPISY, OHLASY, DISKUSE

Radkin Honzák
Spiritualita a medicína.................................................................................................................. 83

PŘEDPLATNÉ

 

 

CONTENTS

EDITORIAL

Jiří Horáček ............................................................................................................................... 45

CONTENTS.............................................................................................................................47

ORIGINAL PAPERS

Kristína Široká, Annamária Antalová, Daniela Čechová
Coping Strategies in the Setting of Psychopatological Burden ................................................. 49

REVIEWS

Pavel Řehulka
Migraine – an update for 2024.................................................................................................. 55

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Ginger (Zingiber officinale Roscoe) and its effects on the nervous system ..............................61

CME

Klára Látalová
Treatment of generalized anxiety disorder in specific populations and the possibility
of new treatment strategies....................................................................................................... 68

TEST ............................................................................................................................................. 76 

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY

Miloslav Kopeček
Will evenamide be the future clozapine in the treatment of resistant schizophrenia?
Positive results of the new glutamate inhibitor
evenamide in study 008A...........................................................................................................77

NEWS

Transcript of Prof. Jan Vevera's speech at the funeral of MUDr. Jan Sikora ............................ 79

Ladislav Csémy a MUDr. Karel Nešpor
Social media and addictive behaviour........................................................................................ 81

CORRESPONDENCE

Radkin Honzák
Spirituality and medicine............................................................................................................. 83

SUBSCRIPTION

OBSAH

EDITORIAL

Miloslav Kopeček ............................................................................................................ 1

OBSAH............................................................................................................................. 3

PŮVODNÍ PRÁCE

Veronika Boleková, Filip Foriš
Typológia ľudí závislých od alkoholu z hľadiska ich kognitívnych výkonov ...................... 5

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová, Patrik Olekšák
Trehalóza – disacharid s neuroprotektivním účinkem ...................................................... 11

KAZUISTIKY

Miloslav Kopeček, Veronika Andrashko, Jiří Renka
Průlomová a udržovací léčba rezistentní depresivní
poruchy racemickým ketaminem – kazuistická studie ...................................................... 16

VZDĚLÁVÁNÍ

Klára Látalová
Základní farmakologická léčba generalizované úzkostné poruchy ................................... 20

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Martin Hýža, Petr Šilhán, David Škrda, Jan Vober, Jan Uhlíř,
Petr Dostálek, Tomáš Skřont, Samuel Ambroš, Eva Češková
Terapeutické monitorování psychofarmak 3:
využití u jednotlivých lékových skupin............................................................................... 27

ZPRÁVY

Petra Horáková 
67. česko-slovenská psychofarmakologická konference,
10.–14. 1. 2024, Mariánské Lázně.................................................................................... 37

DOPISY, OHLASY, DISKUZE

Miloslav Kopeček
`Pilotní studie škály PHQ-9 u studentů 5. ročníku 3. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze................................................................................................ 39

Karel Nešpor
Účinky tělesné aktivity na psychiku................................................................................... 42

Václav Filip
Psychedelika u deprese a vizionář Ladislav Haškovec.................................................... 43

PŘEDPLATNÉ.............................................................................................................44 

 

CONTENTS

EDITORIAL

Miloslav Kopeček ............................................................................................................ 1

CONTENTS..................................................................................................................... 3

ORIGINAL PAPERS

Veronika Boleková, Filip Foriš
Cognitive performance-based typology of people with alcohol use disorders................... 5

REVIEWS

Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová, Patrik Olekšák
Trehalose – disaccharide with a neuroprotective effect .................................................. 11

CASE REPORTS

Miloslav Kopeček, Veronika Andrashko, Jiří Renka
Breakthrough and maintenance treatment of resistant
depressive disorder by racemic ketamine – a case study................................................ 16

CME

Klára Látalová
Basic pharmacological treatment of generalized anxiety disorder ................................... 20

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY

Martin Hýža, Petr Šilhán, David Škrda, Jan Vober, Jan Uhlíř,
Petr Dostálek, Tomáš Skřont, Samuel Ambroš, Eva Češková
Therapeutic monitoring of psychopharmaceuticals 3:
use for individual drug groups........................................................................................... 27

NEWS

Petra Horáková
67. Czech-Slovak Psychopharmacological Conference,
10.–14. 1. 2024, Mariánské Lázně.................................................................................... 37

CORRESPONDENCE

Miloslav Kopeček
Pilot study of the PHQ-9 scale in 5th year students of the 3rd Medical
Faculty of Charles University in Prague........................................................................... 39

Karel Nešpor
Effects of physical activity on the psyche.......................................................................... 42

Václav Filip
Psychedelics in depression and the visionary Ladislav Haškovec................................... 43

SUBSCRIPTION......................................................................................................... 44

psych SUPPL obalka 1 2024 web

Psychiatrie supplementum 1/2024

EDITORIAL .............................................................................................................. 1

OBSAH .................................................................................................................... 2

PROGRAM .............................................................................................................. 4

ODBORNÁ SYMPOZIA ........................................................................................... 9
Psychotická deprese ................................................................................................ 9

Zánět a psychotické poruchy: 2. část ..................................................................... 10
Sympózium Psychofarmakologickej sekcie SPsS SLS .......................................... 11
Současné trendy neurostimulace v klinické praxi ................................................... 12
Farmakoterapie a psychoterapie: spolu, nebo zvlášť? ........................................... 14
Obtížně léčebně ovlivnitelné příznaky schizofrenie ................................................ 14

Hříchy psychofarmakologické léčby ........................................................................ 15
Gama-6 a gama-3-mastné kyseliny – vývojová heterogenita –
odlišný biologický význam ....................................................................................... 15

Farmaka a poruchy příjmu potravy: Aktuální možnosti a problémy ......................... 16
Vojenská psychiatrie: Od válek v Jugoslávii do napadení Ukrajiny ......................... 18
Sympozium Společnosti pro biologickou psychiatrii:
Neuropsychiatrické poruchy a jejich léčba ............................................................... 18

Konspirační teorie v lékařské praxi .......................................................................... 20
Jak se vyhnout pastem psychofarmakoterapie: nebezpečí, limity a možnosti ......... 20

Léčba závislostí ........................................................................................................ 21
Sympozium PS ČLS JEP: Konopné drogy regulovat, či neregulovat? ..................... 22
Závislosti v gerontopsychiatrii ................................................................................... 23
Psychedelika, problémové děti psychofarmakologie IV ............................................ 24

NOVÝ VÝZKUM ........................................................................................................ 26
Pilíře klinické predikce antidepresivního efektu ketaminu ......................................... 26
Úloha přední cingulární kůry v inhibiční kontrole –
studie ACDC TMS u pacientů s obsedantně-kompulzivní poruchou ......................... 26
Fenokonverze metabolizmu olanzapinu kouřením .................................................... 27
Dopad léčby předčasné ejakulace na sexuální život žen .......................................... 27
Psychopatologie a kvalita života u onemocnění schizofrenního spektra:
katamnéza po 5 letech .............................................................................................. 27

VÝVĚSKOVÁ SDĚLENÍ ........................................................................................... 28
Preklinická P1–P11 .................................................................................................. 28

Klinická K1–K12 ....................................................................................................... 33

WORKSHOPY .......................................................................................................... 37
Psychiatrický drift: Slepé uličky v životě psychiatra .................................................. 37
Závislosti v praxi: 4 pilíře účinné farmakoterapie ...................................................... 37
Tajemství nevědomí: Thanatos a psychopatologie ................................................... 37
Různé cesty podání ketaminu v ambulaci i během hospitalizace ............................. 38

REJSTŘÍK ................................................................................................................. 39

POKYNY AUTORŮM ................................................................................................. 40

 

EDITORIAL .................................................................................................................. 1

CONTENTS ................................................................................................................. 2

PROGRAMME ............................................................................................................. 4

SCIENTIFIC SYMPOSIA ............................................................................................. 9
Psychotic depression ................................................................................................... 9

Inflammation and psychotic disorders: part 2 ............................................................. 10
Symposium of the Psychopharmacological section
of the Slovak Psychiatric Society ................................................................................ 11

Current trends of neurostimulation in clinical practice ................................................ 12
Pharmacotherapy and psychotherapy: together or separately? ................................. 14
Schizophrenia symptoms that are difficult to treat ...................................................... 14

Sins of psychopharmacological treatment .................................................................. 15
Gamma-6 and gamma-3-fatty acids – developmental heterogeneity –
different biological significance ................................................................................... 15

Pharmacology and eating disorders: Current options and issues ............................... 16
Military psychiatry: From the wars in Yugoslavia to the invasion of Ukraine ............... 18
Symposium of the Society for Biological Psychiatry (SBP) –
Neuropsychiatric disorders and their treatment ........................................................... 18

Conspiracy theories in medical practice ....................................................................... 20
Avoiding the pitfalls of psychopharmacotherapy:
dangers, limits and possibilities .................................................................................... 20

Treatment of addictions ................................................................................................ 21
Symposium of Czech Psychiatric Association:
To regulate or not to regulate cannabis drugs? ............................................................ 22

Addictions in gerontopsychiatry .................................................................................... 23
Psychedelics, problem children of psychopharmacology IV ......................................... 24

NEW RESEARCH ......................................................................................................... 26
Key clinical predictors of the antidepressant effect of ketamine .................................... 26
The role of the anterior cingulate cortex in inhibitory control –
the ACDC TMS study with patients with obsessive-compulsive disorder ...................... 26
Phenoconversion of olanzapine metabolism by smoking .............................................. 27
Impact of treatment of premature ejaculation on the sexual functions of women .......... 27
Psychopathology and quality of life in schizophrenia spectrum disorders:
five-year follow-up .......................................................................................................... 27

POSTERS ...................................................................................................................... 28
Preclinical P1–P11 ......................................................................................................... 28

Clinical K1–K12 .............................................................................................................. 33

WORKSHOPS ................................................................................................................ 37
Psychiatric drift: Blind alleys in the life of a psychiatrist .................................................. 37
Addictions in practice: 4 pillars of effective pharmacotherapy ........................................ 37
Secrets of the unconscious: Thanatos and psychopathology ......................................... 37
Different routes of ketamine administration in ambulatory
care and during hospitalization ....................................................................................... 38

INDEX ............................................................................................................................. 39

INSTRUCTION FOR AUTHORS .................................................................................... 40

pátek, 15 prosinec 2023 10:04

Psychiatrie 4/2023

Psychiatrie 4 23 obal

Psychiatrie 4/2023

EDITORIAL
Jan Libiger ................................................................................................ 150

OBSAH ..................................................................................................... 151

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Karolína Zuzánková, Iveta Fajnerová
Intervence zaměřené na oslabenou kognitivní flexibilitu
u pacientů s obsedantně kompulzivní poruchou –
přehled klinických studií ........................................................................... 153

Jan Vachek, Kateřina Oulehle, Oskar Zakiyanov, Jan Hartinger
Časté problémy ve farmakoterapii v kontextu onemocnění ledvin –
zaměřeno na psychofarmaka ................................................................... 161

Miloslav Kopeček, Veronika Andrashko
Pokračovací a udržovací léčba rezistentní depresivní poruchy
racemickým ketaminem – Přehled studií ................................................. 168

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Ostropestřec mariánský (Silybum marianum)
a jeho účinky na nervový systém ............................................................. 179

VZDĚLÁVÁNÍ
Miriama Koleničová, Marián Kolenič
Demencia s Lewyho telieskami ................................................................ 184

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
Petra Horáková
1. podzimní sympozium ČNPS ................................................................ 193

ZPRÁVY
Karel Nešpor
Pití alkoholu predikuje zhoršenou schopnost rozpoznávat obličeje ........ 194

Karel Nešpor
Co zvyšuje riziko vzniku psychotického onemocnění
po zneužívání kanabis ............................................................................. 194

Karel Nešpor
Alkohol a osteoporóza: důsledky pro praxi .............................................. 195

Karel Nešpor
Přechod k onemocnění schizofrenního okruhu
u osob zneužívajících kanabis a jiné psychoaktivní látky ........................ 195

REJSTŘÍKY 2023 .................................................................................... 196

 

EDITORIAL
Jan Libiger ............................................................................................... 150

CONTENTS ............................................................................................. 151

REVIEWS
Karolína Zuzánková, Iveta Fajnerová
Interventions targeting impaired cognitive flexibility in patients with
obsessive-compulsive disorder – a review of clinical trials ...................... 153

Jan Vachek, Kateřina Oulehle, Oskar Zakiyanov, Jan Hartinger
Common problems in pharmacotherapy related to kidney
diseases – focused on psychotropic medication ...................................... 161

Miloslav Kopeček, Veronika Andrashko
Continuous and maintenance treatment of resistant depressive
disorder with racemic ketamine – A review ............................................... 168

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Milk thistle (Silybum marianum) and its effects
on the nervous system .............................................................................. 179

CME
Miriama Koleničová, Marián Kolenič
Dementia with Lewy bodies ...................................................................... 184

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY
Petra Horáková
1st autumn ČNPS symposium .................................................................. 193

NEWS
Karel Nešpor
Alcohol use predicts face perception impairments ................................... 194

Karel Nešpor
What increases the risk of developing a psychotic illness
after cannabis use .................................................................................... 194

Karel Nešpor
Alcohol and osteoporosis: implications for practice .................................. 195

Karel Nešpor
Transition to schizophrenia in persons abusing cannabis
and other psychoactive substances ......................................................... 195

INDEX 2023 ............................................................................................. 196

 

 

pondělí, 25 září 2023 19:04

Psychiatrie 3/2023

Psychiatrie 3 23 obal

Psychiatrie 3/2023

EDITORIAL
Paul Grof .......................................................................................................... 98

OBSAH ........................................................................................................... 100

PŮVODNÍ PRÁCE
Hana Tejkalová, Bogdana Golofast, Lea Jakob, Anna Šuláková,
Kateřina Olša Fliegerová , David Kačer, Karel Valeš, Tomáš Páleníček
Vliv časné neonatální expozice lipopolysacharidu (LPS)
s následnou expozicí antibiotiky indukované dysbióze
(teorie dvojího zásahu v modelu schizofrenie) na metabolomiku .................. 102

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Nina Biačková, Andrea Adamová, Monika Klírová
Ovlivňování kognitivních poruch u psychiatrických diagnóz
pomocí transkraniální stimulace střídavým proudem .................................... 110

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka, Mohd Kashiv
Čaj neobsahuje jen thein, ale i theanin!
L-theanin a jeho účinky na nervový systém .................................................. 119

VZDĚLÁVÁNÍ

Kateřina Urbanová, Soňa Nevická Sikorová, Marián Kolenič
Digitální technologie v psychiatrii ................................................................. 125

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Petr Šilhán, Martin Hýža, Samuel Ambroš, Tomáš Skřont, David Škrda,
Jan Vober, Eva Češková, Ivana Kacířová, Romana Uřinovská,
Milan Grundmann
Terapeutické monitorování psychofarmak 2:
specifické situace ........................................................................................ 133

ZPRÁVY

Jakub Albrecht
Ustanovení, vyhlídky a perspektiva
Psychiatrické kliniky na severu ................................................................... 141

Václav Filip, Jan Pomykacz, Jiří Horáček
Rozloučení s MUDr. Michalem Maršálkem, CSc. ....................................... 145

Mariana Koníková, Ľubica Forgáčová
Odišiel doc. MUDr. Alojz Rakús, CSc. ........................................................ 148

Karel Nešpor
American College of Cardiology o kardiovaskulárních
rizicích marihuany ...................................................................................... 149

EDITORIAL
Paul Grof ...................................................................................................... 98

CONTENTS ............................................................................................... 100

ORIGINAL PAPERS

Hana Tejkalová, Bogdana Golofast, Lea Jakob, Anna Šuláková,
Kateřina Olša Fliegerová , David Kačer, Karel Valeš, Tomáš Páleníček
Effect of early neonatal exposure to lipopolysaccharide (LPS)
with subsequent exposure to antibiotic-induced dysbiosis
(double hit theory in a model of schizophrenia) on metabolomics ............ 102

REVIEWS

Nina Biačková, Andrea Adamová, Monika Klírová
Influencing cognitive impairment in psychiatric diagnoses
with transcranial alternating current stimulation ........................................ 110

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka, Mohd Kashiv
Tea contains not only thein but also theanine!
L-theanine and its effects on the nervous system ..................................... 119

CME
Kateřina Urbanová, Soňa Nevická Sikorová, Marián Kolenič
Digital technologies in psychiatry .............................................................. 125

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY
Petr Šilhán, Martin Hýža, Samuel Ambroš, Tomáš Skřont,
David Škrda, Jan Vober,Eva Češková, Ivana Kacířová,
Romana Uřinovská, Milan Grundmann
Therapeutic Monitoring of Psychotropic Drugs 2:
Specific Situations .................................................................................... 133

NEWS

Jakub Albrecht
Foundation, prospects and future of the Psychiatric University
Department in the North ........................................................................... 141

Václav Filip, Jan Pomykacz, Jiří Horáček
Obituary for MUDr. Michal Maršálek, CSc. .............................................. 145

Mariana Koníková, Ľubica Forgáčová
Assoc. prof. MUDr. Alojz Rakús, CSc. passed away ............................... 148

Karel Nešpor
American College of Cardiology on cardiovascular risks
of marijuana ............................................................................................. 149

pátek, 23 červen 2023 05:14

Psychiatrie 2/2023

Psychiatrie 2 2023 obalka

Psychiatrie 2/2023

EDITORIAL
Cyril Höschl .................................................................................. 47

OBSAH ......................................................................................... 49

PŮVODNÍ PRÁCE
Pavla Stopková, Marek Háša, Iveta Fajnerová,
Lukáš Hejtmánek, Eliška Kosová, Anna Francová

Mobilní hra jako nástroj osvěty, časné intervence a edukace
u lidí se subsyndromálními příznaky OCD:
pilotní studie ................................................................................. 51

Zuzana Dočolomanská, Jakub Januška, Alexandra Straková,
Daniel Dančík, Ján Pečeňák, Anton Heretik, Michal Hajdúk

Psychotické zážitky u pacientov so psychickými
poruchami .................................................................................... 57

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Kateřina Dörflová, Kristýna Malenínská, Veronika Rudolfová,
Tereza Nekovářová

Specifika a vývoj intervalového časování u intaktní populace
a u populace s diagnostikovaným ADHD .................................... 64

Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová, Kamil Kuča, Uday Kumar Killi
Neuroprotektivní účinky obsahových látek
koželusku purpurového (Tephrosia purpurea) ............................ 69

VZDĚLÁVÁNÍ
Tomáš Novák
Hypománie a mánie při užívání antidepresiv
u pacientů s depresivní poruchou ............................................... 74

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI
Petr Šilhán, Martin Hýža, Samuel Ambroš, Tomáš Skřont,
David Škrda, Eva Češková, Ivana Kacířová,
Romana Uřinovská, Milan Grundmann

Terapeutické monitorování psychofarmak 1:
základní principy .......................................................................... 81

DOPISY, OHLASY, DISKUSE
Dana Chrtková
Diskuse k editorialu Psychiatrie 1/2023 ....................................... 90

ZPRÁVY
Kristina Hakenová
Z NUDZ na Harvard a zpět .......................................................... 92

Ladislav Csémy
Švédská zkušenost a harm reduction přístup
v redukci škod působených kouřením ......................................... 93

Karel Nešpor
Ovlivnění alkoholem a epizodická předvídavost ......................... 94

Pavel Mohr
IX. výroční mezinárodní konference Ukrajinské
psychiatrické asociace
„Cena míru v naší době“, Varšava 24.–25. 2. 2023 .................... 95

Karel Nešpor
Jak zlepšit sebeovládání v jídle ................................................. 96

Jan Libiger
Prof. Höschl se stal laureátem
Ceny Arnošta Lustiga za rok 2022 ............................................ 97

 

EDITORIAL
Cyril Höschl ............................................................................... 47

CONTENTS ............................................................................... 49

ORIGINAL PAPERS
Pavla Stopková, Marek Háša, Iveta Fajnerová,
Lukáš Hejtmánek,
Eliška Kosová, Anna Francová

Mobile game as a tool for early intervention
and education among
people with subsyndromal symptoms of OCD:
a pilot study ............................................................................... 51

Zuzana Dočolomanská, Jakub Januška,
Alexandra Straková, Daniel Dančík,
Ján Pečeňák, Anton Heretik, Michal Hajdúk

Psychotic experiences in patients with mental disorders ......... 57

REVIEWS
Kateřina Dörflová, Kristýna Malenínská, Veronika Rudolfová,
Tereza Nekovářová

Specifics and development of interval timing in the intact
population and the population diagnosed with ADHD .............. 64

Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová, Kamil Kuča,
Uday Kumar Killi

Neuroprotective effects of wild indigo (Tephrosia purpurea)
constituents ............................................................................... 69

CME
Tomáš Novák
Hypomania and mania associated with antidepressant
treatment in patients with depressive disorder ......................... 74

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY
Petr Šilhán, Martin Hýža, Samuel Ambroš, Tomáš Skřont, David Škrda,
Eva Češková, Ivana Kacířová, Romana Uřinovská, Milan Grundmann

Therapeutic Monitoring of Psychotropic Drugs 1:
General Principles ...................................................................... 81

CORRESPONDENCE
Dana Chrtková
Discussion on the editorial, Psychiatrie 1/2023 .......................... 90

NEWS
Kristina Hakenová
From NUDZ to Harvard and back .............................................. 92

Ladislav Csémy
Swedish experience and harm reduction approach
in reducing the harm caused by smoking .................................. 93

Karel Nešpor
Episodic foresight following acute alcohol intoxication .............. 94

Pavel Mohr
IX Annual International Conference of the
Ukrainian Psychiatric Association
„The price of peace in our time“,
Warsaw 24–25 February 2023 ................................................... 95

Karel Nešpor
How to improve self-control in eating ......................................... 96

Jan Libiger
Prof. Höschl is the winner
of the Arnošt Lustig Prize 2022 .................................................. 97

pondělí, 13 březen 2023 11:31

Psychiatrie 1/2023

Psychiatrie 1 23 obalka

 
 
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
 
 
 
VZDĚLÁVÁNÍ
 
 
FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ 
SPOLEČNOSTI
 
 
ZPRÁVY
 
 
 
DOPISY, OHLASY, DISKUSE
 

 

 

EDITORIAL .................................................................................................. 1

CONTENTS ................................................................................................. 3

REVIEWS

Katarína Ondrijová, Michal Hajdúk
Schizotypes – review of models
and measurement tools .............................................................................. 5

Andrea Adamová, Nina Biačková, Monika Klírová
Neuropsychiatric symptoms of COVID-19 ................................................. 12

Kateřina Poshor, Lucie Kališová, Eva Králíková
Why do patients with schizophrenia smoke? ............................................. 19

CME

Martin Bareš, Tomáš Novák
Repetitive transcranial magnetic stimulation
of dorsomedial prefrontal cortex (dmPFC-rTMS)
in the treatment of the depressive disorder.
Review of clinical trials ................................................................................ 25

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

Libor Ustohal, Tomáš Kašpárek
Treatment of acute episode of schizophrenia –
guidelines update .......................................................................................... 35

NEWS

Miloslav Kopeček
ATAI Life Sciences announced results from phase 2a trial
of arketamine for treatment-resistant depression .......................................... 40

Petra Horáková
65nd Czech and Slovak Psychopharmacological Conference ....................... 42

CORRESPONDENCE

Marian Koranda
Commentary on the meta-analysis Risk of cardiovascular diseases
associated with medications used in Attention-Deficit/Hyperactivity
Disorder. A systematic review and meta-analysis ........................................... 44

Psychiatrie supplementum 1 23 obalka

Psychiatrie Supplementum 1/2023

Editorial .......................................................................................... 1

OBSAH ........................................................................................... 2

PROGRAM ..................................................................................... 4

ODBORNÁ SYMPOZIA ................................................................... 6
Sympozium Společnosti pro biologickou psychiatrii
a Sekce biologické psychiatrie ČLS JEP: Klozapin
v léčbě schizofrenie ......................................................................... 6
Sympozium Slovenské psychiatrické společnosti ............................ 7
Zánět a psychotické poruchy ........................................................... 8
Edukační sympozium o novinkách v léčbě v neurologii ................... 9
Poklesky a hříchy v léčbě psychofarmaky ...................................... 10
Neinvazivní mozková stimulace v psychiatrii II ............................... 11
Sympozium PS ČLS JEP: Aktualizace Doporučených
postupů psychiatrické péče 2022 ................................................... 12
Perinatální duševní zdraví: potřeby cílové skupiny,
prevence a léčba ............................................................................ 14
Psychofarmaka v léčbě poruch příjmu potravy
a komorbidních onemocnění .......................................................... 15
Kdo je nositelem inovací v medicíně –
akademický svět, nebo průmysl? ................................................... 16
Psychoterapeutické sympozium ..................................................... 18
Psychologické a psychiatrické důsledky konce
bezpečného světa .......................................................................... 18
Gerontopsychiatrie – kazuistiky a nová zjištění .............................. 18
Třetí neuropsychiatrický pohár: kazuistický kvíz ............................ 19
Psychedelika, problémové děti psychofarmakologie III –
Psychedelika a psychedeliky asistovaná terapie
v praxi ............................................................................................. 20
Translační potenciál preklinického výzkumu
pro studium psychofarmak ............................................................. 22


NOVÝ VÝZKUM ............................................................................. 24
Účinky materskej depresie a perinatálnej liečby
mirtazapínom u dospelého potomstva potkanov ............................ 24
Časově závislé regionální změny perfuze mozku potkana
po systémovém akutním podání metamfetaminu ........................... 24
Zmeny v koncentrácii salivárneho kortizolu vplyvom
suplementácie omega-3 mastných kyselín
u detí trpiacich depresiou ................................................................ 25
Výhody a nevýhody stanovení antipsychotik
v suché krevní skvrně ..................................................................... 25
Cytokiny, markery zánětu a kognitivní deficit:
„Jehlou vpřed!“ ................................................................................ 26
Asymetrie mozku u pacientů se schizofrenií: analýza
celého mozku .................................................................................. 26
Analgetický efekt antidepresiv v léčbě chronické bolesti ................ 27


VÝVĚSKOVÁ SDĚLENÍ ................................................................. 28

Preklinická P1–P10 ........................................................................ 28
Klinická K1–K12 ............................................................................. 32

WORKSHOPY ............................................................................... 38

REJSTŘÍK ..................................................................................... 41

 

Editorial ........................................................................................... 1

CONTENTS .................................................................................... 2

PROGRAM ..................................................................................... 4

SCIENTIFIC SYMPOSIA ................................................................ 6
Symposium of the Society for Biological Psychiatry
and the Section of Biological Psychiatry of the ČLS JEP:
Clozapine in the treatment of schizophrenia .................................. 6
Symposium of Slovak psychiatric association ................................ 7
Inflammation and psychotic disorders ............................................ 8
Educational symposium on news in neurologic treatment ............. 9
Downfalls and sins in the treatment of psychotropic drugs .......... 10
Non-invasive brain stimulation in psychiatry II .............................. 11
Symposium of Czech Psychiatric Association:
Psychiatric care recommendations update 2022 ......................... 12
Perinatal mental health: needs, prevention and treatment ........... 14
Psychopharmacs in the treatment of eating disorders
and comorbid diseases ................................................................. 15
Who is the bearer of innovation in medicine –
academia or industry? .................................................................. 16
Psychotherapeutic symposium ..................................................... 18
Psychological and psychiatric consequnces
of safe world end .......................................................................... 18
Gerontopsychiatry – case reports and news from research ......... 18
Third neuropsychiatric cup: case study quiz ................................. 19
Psychedelics, problem children of psychopharmacology III –
Psychedelics and psychedelic-assisted therapy
in clinical practice .......................................................................... 20
Translational potential of preclinical research in study
of the psychopharmacs ................................................................. 22

NEW RESEARCH ......................................................................... 24
Effects of maternal depression and perinatal mirtazapine 
treatment in adult rat offspring ....................................................... 24
Time-dependent effect of single-doses of acutely administered
methamphetamine on regional cerebral ........................................ 24
Salivary cortisol concentrations in response to longterm
supplementation with omega-3 fatty acids
in children with depression ............................................................ 25
The Pros and Cons of of determining antipsychotics
in a dry blood spot ......................................................................... 25
Cytokines, neuroinflammatory markers and cognitive impairment:
„The needle forward!“ .................................................................... 26
Brain asymmetries in schizophrenia: a whole-brain analysis ........ 26
Analgetic effect of antidepressants in chronic pain treatment ....... 27

POSTERS ..................................................................................... 28

Preclinical P1–P10 ........................................................................ 28
Clinical K1–K12 ............................................................................. 32

WORKSHOPS .............................................................................. 38


INDEX ........................................................................................... 41

 

čtvrtek, 08 prosinec 2022 11:31

Psychiatrie 4/2022

Psychiatrie 4 2022 obalka

PSYCHIATRIE 4/2022

 EDITORIAL ...................................................................... 133

OBSAH ............................................................................. 134

PŮVODNÍ PRÁCE

Karel Pavlica, Pavla Doležalová,
Barbora Orlíková, Viktor Heumann

Prevence rizika sebevražedného jednání transgender
a nebinárních osob – významná oblast duševního
zdraví ................................................................................ 136

Lenka Hašková, Viktor Mravčík
Uplatnění adiktologů v centrech duševního zdraví
pro osoby se závažným chronickým duševním
onemocněním v ČR .......................................................... 142

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Miloslav Kopeček, Veronika Andrashko
Racemický ketamin v léčbě rezistentní depresivní poruchy.
Od výzkumu ke klinické off-label aplikaci .......................... 146

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka, Patrik Olekšák,
Annamária Halečková, Lea Jedonková

Aloisie citronová (Aloysia citriodora Paláu) a další druhy rodu
Aloysia Paláu: účinky na nervový systém ......................... 156

VZDĚLÁVÁNÍ

Kristina Hakenová, Karel Valeš
Vliv psychobiotik na kognitivní funkce
u geriatrické populace ....................................................... 161

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI

Ondřej Lichnovský, Libor Ustohal
Vysazení klozapinu z důvodu neutropenie a možnosti
jeho opětovného nasazení do medikace .......................... 167

ZPRÁVY

Karel Nešpor
Válka na Ukrajině a nepřímá traumatizace v Česku ........ 172

Významné životní jubileum
prim. MUDr. et RNDr. Janusze Sikory, CSc. .................... 173

PŘEDPLATNÉ ................................................................. 174

 

EDITORIAL ...................................................................... 133

CONTENTS ..................................................................... 134

ORIGINAL PAPERS

Karel Pavlica, Pavla Doležalová, Barbora Orlíková,
Viktor Heumann

Preventing the risk of suicidal behavior
among transgender and non-binary people –
an important domain of mental health .............................. 136

Lenka Hašková, Viktor Mravčík
Employment of addictologists in mental health centers
for people with serious chronic mental illness
in the Czech Republic ....................................................... 142

REVIEWS

Miloslav Kopeček, Veronika Andrashko
Racemic ketamine in the treatment of resistant
depressive disorder.
From the research to clinical off-label aplication .............. 146

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka, Patrik Olekšák,
Annamária Halečková, Lea Jedonková

Lemon verbena (Aloysia citriodora Paláu)
and other species of the genus Aloysia Paláu: effects
on the nervous system ..................................................... 156

CME
Kristina Hakenová, Karel Valeš
Effect of psychobiotics on cognitive function
in a geriatric population .................................................... 161

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

Ondřej Lichnovský, Libor Ustohal
Clozapine discontinuation due to neutropenia
and possibilities of its reintroduction ................................ 167

NEWS

Karel Nešpor
The war in Ukraine and indirect traumatization
in the Czech Republic ...................................................... 172

Significant life anniversary
prim. MUDr. et RNDr. Janusz Sikora, CSc. ...................... 173

SUBSCRIPTION ............................................................... 174

Strana 1 z 12