Tigis

OBSAH

Editorial

Richard Rokyta .............................................................................................118

Obsah ...........................................................................................................121

Původní práce

Rudolf Černý, Jiří Kozák, Alena Kobesová
Využití nocicepčního flekčního reflexu při sledování
pacientů s chronickou bolestí ..................................................................... 125

David Havlíček
Analgetické možnosti reflexní terapie plosek nohou .................................... 130

Přehledné články

Ivan Vrba
Syndrom z odnětí opioidů ............................................................................. 133

Miloslav Franěk
Animální modely osteoartrózy ........................................................................ 142

Dopis redakci

Karel Urbánek
Fixní kombinace paracetamolu s ibuprofenem ............................................... 147

Zprávy

Schůze výboru SSLB 21. 10. 2021 Hradec Králové ....................................... 151

Rejstříky 2021.................................................................................................. 153

Pokyny autorům............................................................................................... 156

 

 

 

CONTENT

Editorial

Richard Rokyta ............................................................................................... 118

Content............................................................................................................ 121

Original paper

Rudolf Černý, Jiří Kozák, Alena Kobesová
Usefulness of nociceptive flexion reflex in the
management of chronic pain patients ............................................................. 125

David Havlíček
Analgetic possibilities of foot reflexology ......................................................... 130

Reviews

Ivan Vrba
Opioid withdrawal syndrome ........................................................................... 133

Miloslav Franěk
Animal models of osteoarthritis ....................................................................... 142

Letter to the editor

Karel Urbánek
Fixed combination of paracetamol with ibuprofen ............................................. 147

News

The board meeting of Czech Pain Society
21. 10. 2021 Hradec Králové .............................................................................. 151

Index 2021........................................................................................................... 153

Instruction for authors.......................................................................................... 156

OBSAH

Editorial

Richard Rokyta .............................................................................................. 85

Obsah .......................................................................................................... 89

Původní práce

Anna Hudáková, Ľudmila Majerníková, Andrea Obročníková
Evaluácia bolesti a kvality života u seniorov v domácom
a v inštitucionálnom prostredí ........................................................................ 92

Přehledné články

Dušan Urgošík
Analgetická hypofyzektomie pomocí gama nože .......................................... 98

Nina Benáková
Bolest u kožních chorob ............................................................................... 103

Jitka Fricová
Osmiprocentní kapsaicin (Qutenza) v léčbě periferní
neuropatické bolesti – co je nového ve výzkumu
a v klinické praxi? .......................................................................................... 107

Roman Šmucler
Medicínsky nevysvětlené symptomy
v dutině ústní – MUOS ................................................................................... 111

Předplatné ...................................................................................................... 116

CONTENT

Editorial

Richard Rokyta ............................................................................................... 85

Content ........................................................................................................... 89

Original paper

Anna Hudáková, Ľudmila Majerníková, Andrea Obročníková
Evaluation of pain and quality of life in seniors
in the homeand institutional environments ...................................................... 92

Reviews

Dušan Urgošík
Analgesic hypophysectomy using a gamma knife .......................................... 98

Nina Benáková
Pain in skin disorders .................................................................................... 103

Jitka Fricová
8% Capsaicin (Qutenza) in the treatment of peripheral
neuropathic pain – what is new
in research and clinical practice .................................................................... 107

Roman Šmucler
Medically unexplained oral
symptoms – MUOS ........................................................................................ 111

Journal subscription ....................................................................................... 116

OBSAH

Editorial ........................................................................................................................ 81

Obsah ............................................................................................................................ 83

Přehledné články

Ukazatele adekvátnosti frekventních hemodialyzačních
režimů a přepočet Kt/V režimů s různým počtem HD
týdně na Kt/V „klasického“ režimu se třemi HD týdně
František Lopot, Jana Mertová, Vladimír Polakovič ....................................................... 85

Proč bychom u pacientů s chorobami ledvin měli solit směsí
složenou ze dvou třetin z NaCl a z jedné třetiny z NaHCO3?
Karel Matoušovic, Jan Havlín .............................................................................................. 94

Potransplantačný diabetes mellitus u pacientov s autozomálne
dedičnou polycystickou chorobou obličiek
Monika Beliančinová, Martin Jozef Péč, Matej Vnučák,
Karol Graňák, Petra Skálová, Ľudovít Laca, Marián Mokáň, Ivana Dedinská...................... 97

Možnosti terapie obezity u chronického onemocnění ledvin
Kateřina Oulehle.................................................................................................................. 105

Transplantační možnosti pacientů s pokročilým diabetickým
onemocněním ledvin
František Saudek.................................................................................................................  113

 

 

 

Contents

Editorial ........................................................................................................................... 81

Contents .......................................................................................................................... 83

Reviews

Adequacy indices of frequent haemodialysis regimens
and conversion of Kt/V in frequent HD schedules onto
Kt/V of conventional thrice weekly schedule
František Lopot, Jana Mertová, Vladimír Polakovič ............................................................... 85

Why should we salt with the mixture composed of
2/3 NaCl and of 1/3 NaHCO3 in renal patients?
Karel Matoušovic, Jan Havlín ................................................................................................. 94

Reviews

Posttransplant diabetes mellitus in patients with autosomal
dominant polycystic kidney disease
Monika Beliančinová, Martin Jozef Péč, Matej Vnučák,
Karol Graňák, Petra Skálová, Ľudovít Laca, Marián Mokáň, Ivana Dedinská........................... 97

Options of treatment obese patients with CKD
Kateřina Oulehle ......................................................................................................................105

Transplant options for patients
with advanced diabetic kidney disease
František Saudek..................................................................................................................... 113

AVN 1/2021

OBSAH

Editorial ........................................................................................................................................ 1

Obsah
........................................................................................................................................... 3


Přehledné články

Doporučené postupy ČNS a ČHS ČLS JEP pro diagnostiku
a léčbu akutního poškození ledvin u jaterní cirhózy
Karolína Krátká, Pavla Libicherová, Vladimír Tesař,

Jan Šperl, Pavel Trunečka, Radan Brůha, Ivan Rychlík ...................................... 7

Po stopách genetických příčin chronického onemocnění ledvin
Martina Živná, Anthony J. Bleyer, Stanislav Kmoch ............................................ 15

Transplantace ledviny u pacienta pokročilého věku
Soňa Štěpánková, Lenka Malásková .................................................................. 27

Sledování bolesti u dialyzovanýc
Adam Janík, Jana Haluzíková ............................................................................. 32

Rozhovor

prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. ......................................................................... 37

 

Contents

 

Editorial ................................................................................................................ 1

Contents ............................................................................................................... 5

Reviews

Guidelines of the Czech Society of Nephrology and the
Czech Society of Hepatology 
for diagnosisand treatment of acute kidney
injury in liver cirrhosis

Karolína Krátká, Pavla Libicherová, Vladimír Tesař, Jan Šperl,
Pavel Trunečka, Radan Brůha, Ivan Rychlík ......................................................... 7

Finding the genetic causes of chronic kidney disease
Martina Živná, Anthony J. Bleyer, Stanislav Kmoch ............................................. 15

Kidney transplantation in an elderly patient
Soňa Štěpánková, Lenka Malásková ................................................................... 27

Original paper

Monitoring pain of dialyzed patients in arteriovenose fistule
Adam Janík, Jana Haluzíková .............................................................................. 32

Interview

prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. .......................................................................... 37

 AAB 2 2019 obalka web 1

Obsah 2/2019

Editorial
Ester Seberová ........................................................................................................ 1

Světový den astmatu 2019
Petr Pohunek ........................................................................................................... 2

Alergická rýma
Současné možnosti léčby alergické rýmy
z pohledu otorinolaryngologa
Ondřej Sebera .......................................................................................................... 5

Domácí prostředí a alergik
Domácí prostředí si utváříme sami
Olga Rubinová ........................................................................................................ 11

Potravinová alergie
Novinky v oblasti celiakie
Helena Tlaskalová-Hogenová ................................................................................. 15

Kůže
Kůže v létě
Karel Ettler ............................................................................................................... 18

Astma
Příběhy z naší ambulance
Jarmila Turzíková ..................................................................................................... 23

Můj inhalátor
Viktor Kašák ............................................................................................................. 27

Kašel
Povídání o kašli
Stanislav Kos ............................................................................................................ 29

Imunita
Dokáže půst vylepšit imunitní systém?
Zuzana Paračková .................................................................................................... 31

Cvičíme pro zdraví
Co je přenesená bolest?
Libuše Smolíková ...................................................................................................... 34

Vy se ptáte – my odpovídáme…
Dá se projevům alergie předcházet?
Jaromír Bystroň ......................................................................................................... 39

 AAB 1 2019 obalka1

Obsah 1 | 2019

Editorial
Ester Seberová .............................................................................................................. 1

Alergická rýma

Jste připraveni na pylovou sezonu?
Ester Seberová .............................................................................................................. 5

Solné nosní roztoky u alergické a nealergické rýmy
Petr Schalek .................................................................................................................. 11

Domácí prostředí a alergik

Nemoci chladného období a čerstvý vzduch
Magdaléna Pohlová ...................................................................................................... 15

Kůže

Kontaktní iritační a alergická dermatitida
Gabriela Janoušková .................................................................................................... 19

Potravinová alergie

Alergie je i problémem komunikace
Jarmila Richterová ........................................................................................................ 25

Příběhy z naší ambulance
Jarmila Turzíková .......................................................................................................... 28

Kašel

Kašel – co s ním?
Tomáš Kočí ................................................................................................................... 33

Cvičíme pro zdraví

Obyčejná chůze není až tak obyčejná!
Libuše Smolíková ......................................................................................................... 37