Tigis

středa, 08 září 2021 07:04

Psychiatrie 3/2021

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

psychiatrie 3 21 obalka

Psychiatrie 3/2021

EDITORIAL ............................................................................ 92

OZNÁMENÍ

Tomáš Kašpárek
Dění v ČNPS v první polovině roku 2021 ............................. 93

OBSAH ................................................................................. 94

PŮVODNÍ PRÁCE

Bronislava Strnádelová, Júlia Halamová,
Ivana Pristačová

Meranie efektu súcitnej intervencie na vzorke
s úzkostnými symptómami ................................................... 96

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Libor Ustohal
Primární a sekundární negativní příznaky,
predominantní negativní příznaky:
historie konceptu a možnosti léčby .................................... 104

Jakub Onder
Analýza delikvence z vývojového hlediska ........................ 109

Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová
Curculigosid A: rostlinný metabolit s širokým spektrem
farmakologických účinků –
možné uplatnění v psychiatrii .............................................. 115

VZDĚLÁVÁNÍ

Lucie Bankovská Motlová, Karolína Vlčková,
Martin Loučka

Morální zranění u zdravotníků ............................................ 120

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI

Libor Ustohal
Transkraniální magnetická stimulace
a psychofarmaka ................................................................ 126

DOPISY, OHLASY, DISKUSE

Jiří Motl
Stanislav Grof mezi vědou a náboženstvím ...................... 130

Diskuse k článku „Stanislav Grof mezi
vědou a náboženstvím“
Stanislav Kudrle ................................................................. 134
Michael Vančura ................................................................ 136

 

EDITORIAL .......................................................................... 92

ANNOUNCEMENT

Tomáš Kašpárek
Events in the CNPS in the first half of 2021 ........................ 93

CONTENTS ......................................................................... 94

ORIGINAL PAPERS

Bronislava Strnádelová, Júlia Halamová, Ivana Pristačová
Measuring the effect of an compassionate intervention
on a sample with anxiety symptoms .................................... 96

REVIEWS

Libor Ustohal
Primary and secondary negative symptoms,
predominant negative symptoms:History
of the concept and treatment options ................................ 104

Jakub Onder
The Analysis of delinquency
from developmental perspective ........................................ 109

Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová
Curculigoside A: phytochemical with
a wide spectrum of pharmacological effects –
possible application in psychiatry ....................................... 115

CME

Lucie Bankovská Motlová, Karolína Vlčková,
Martin Loučka

Moral injury in healthcare workers ..................................... 120

FORUM OF THE CZECH
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY

Libor Ustohal
Transcranial magnetic stimulation
and psychotropic drugs ....................................................... 126

CORRESPONDENCE

Jiří Motl
Stanislav Grof between Science and Religion .................... 130

Discussion to the article
„Stanislav Grof between Science and Religion“
Stanislav Kudrle .................................................................. 134
Michael Vančura ................................................................. 136

Číst 585 krát Naposledy změněno pondělí, 13 září 2021 09:30