Tigis

pátek, 10 prosinec 2021 10:25

Psychiatrie 4/2021

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Psychiatrie 4 2021 obalka

Psychiatrie 4/2021

EDITORIAL ........................................................................ 139

OBSAH ............................................................................... 140

PŮVODNÍ PRÁCE

Deana Kovárová, Veronika Boleková
Sociálna kognícia a neurokognícia u pacientov
s poruchami schizofrenického spektra ................................ 142

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

David Adam
Neurobiologie empatie a její vývoj u dětí
z rizikového prostředí ......................................................... 148

Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková,
Jiřina Hosáková, Katka Bobčíková
Efekt skupinové kognitivně-behaviorální terapie na duševní
zdraví a kvalitu života seniorů: literární přehled ................. 154

Denis Poltoradnev, Miloslav Kopeček
Verbální pamět a objemy hipokampů u mladých pacientů
se schizofrenií a zdravých kontrol, meta-analýza ............... 161

Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová, Kamil Kuča
Polysacharidy kustovnice: zpomalují stárnutí? ................... 167

VZDĚLÁVÁNÍ

Michaela Viktorinová
MDMA-asistovaná psychoterapie v léčbě
posttraumatické stresové poruchy ...................................... 172

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI

Tomáš Kašpárek
Konference ČNPS 2022 jen on-line
v živém přímém přenosu .................................................... 180

DOPISY, OHLASY, DISKUSE

Jiří Motl
Stanislav Grof „nedělá vědu, ale je pro ni přínosem“ ......... 181

ZPRÁVY

Miloslav Kopeček
64. kongres ECNP v Lisabonu 2021, 2.–5. října ................ 182

Paul Grof
In memoriam
Professor František (Ferri) Engelsmann PhD. .................... 184

REJSTŘÍKY 2021 ............................................................... 185

 

EDITORIAL ......................................................................... 139

CONTENTS ........................................................................ 140

ORIGINAL PAPERS

Deana Kovárová, Veronika Boleková
Social cognition and neurocognition in people
with schizophrenia spectrum disorders ................................ 142

REVIEWS

David Adam
Neurobiology of empathy and its development
in children from risky environments ..................................... 148

Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková,
Jiřina Hosáková, Katka Bobčíková
The effect of group cognitive behavioral therapy
on mental health and quality of life of seniors:
a literary review .................................................................... 154

Denis Poltoradnev, Miloslav Kopeček
Verbal memory and hippocampal volumes in young patients
with schizophrenia and healthy controls, meta-analysis ...... 161

Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová, Kamil Kuča
Lycium polysaccharides: slow down aging? ......................... 167

CME

Michaela Viktorinová
MDMA-assisted psychotherapy in treatment
of posttraumatic stress disorder ............................................ 172

FORUM OF THE CZECH
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

Tomáš Kašpárek
ČNPS 2022 conference only online in live streaming .......... 180

CORRESPONDENCE

Jiří Motl
Stanislav Grof „does not do science,
but he is beneficial for science“ ............................................ 181

NEWS

Miloslav Kopeček
34th ECNP Congress in Lisbon 2021, 2–5 October ............. 182

Paul Grof
In memoriam
Professor František (Ferri) Engelsmann PhD. ...................... 184

INDEX 2021 .......................................................................... 185

Číst 727 krát Naposledy změněno pátek, 10 prosinec 2021 10:53