Tigis

středa, 12 leden 2022 12:39

Psychiatrie Supplementum 1/2022

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Psychiatrie Supplem 1 2022 str 1

Psychiatrie Supplementum 1/2022

EDITORIAL ........................................................................... 1


OBSAH .................................................................................. 2


PROGRAM ........................................................................... 4


ODBORNÁ SYMPOZIA ........................................................ 5


Neurostimulační centrum PK 1. LF UK a VFN v Praze ......... 5
Technologie virtuální reality – terapeutický
nástroj v péči o duševní a fyzické zdraví ............................... 6
Mohou být endofenotypy schizofrenie významné
pro klinickou praxi?
Sympozium Společnosti pro biologickou psychiatrii .............. 7
Funkční a symptomatické psychózy ...................................... 8
Metody neinvazivní mozkové
stimulace (NIBS) v psychiatrii ................................................ 9
Role spánku v konsolidaci paměti – můžeme
ovlivnit vzpomínky? .............................................................. 11
Současný stav psychiatrické péče
v České republice ................................................................ 13
Klíčové molekuly života ....................................................... 14
Poruchy příjmu potravy:
Komplexní léčba a komorbidity ........................................... 15
Substituční léčba drogových závislostí –
významné novinky .............................................................. 16
Personalizovaná psychiatrie –
trendy a zkušenosti ............................................................. 17
Kortizol a aldosteron ve vztahu k psychofarmakům
a duševním poruchám ........................................................ 18
Vliv pandemie covidu-19 na násilí,
konspirace a ochotu k vakcinaci
a emoční dysregulaci .......................................................... 19

NOVÝ VÝZKUM .................................................................. 22

VÝVĚSKOVÁ SDĚLENÍ ...................................................... 25

Klinická K1–K12 .................................................................. 25

Preklinická P1–P11 ............................................................. 30

REJSTŘÍK ........................................................................... 34

 

EDITORIAL .......................................................................... 1

CONTENTS ......................................................................... 2

PROGRAM .......................................................................... 4

SCIENTIFIC SYMPOSIA ..................................................... 5

Neurostimulation center Dep. of Psychiatry,
1st faculty of medicine Charles University and
General University Hospital in Prague ................................ 5
Virtual reality technology – a therapeutic tool
in the therapy of mental and physical health ....................... 6
Can endophenotypes of schizophrenia
be important in a clinical practice?
Symposium of the Society of Biological Psychiatry ............. 7
Functional and symptomatic psychoses ............................. 8
Non-invasive brain stimulation methods in psychiatry ........ 9
The role of sleep in memory consolidation –
can we influence memories? ............................................ 11
Current state of psychiatric care
in the Czech Republic ....................................................... 13
Key molecules of life ......................................................... 14
Complex treatment and comorbidities .............................. 15
Drug substitution treatment – significant news ................. 16
Personalized psychiatry – trends and experiences ........... 17
Cortisol and aldosterone in relation
to psychotropic drugs
and mental disorders ........................................................ 18
The effect of Covid-19 pandemic
on violence, conspiration and willingness
to vaccine and emotional dysregulation ........................... 19

NEW RESEARCH ........................................................... 22

POSTERS ....................................................................... 25

Clinical K1–K12 ............................................................... 25

Preclinical P1–P11 .......................................................... 30

INDEX ............................................................................. 34

 

Číst 555 krát Naposledy změněno středa, 12 leden 2022 13:01