Tigis

EDITORIAL ............................................................157
DIABETOLOGIE
Yvona Pospíšilová
Diabetes mellitus a poruchy koagulace ................................165
METABOLISMUS
Ivana Žofková, Petra Němčiková
Stopové prvky a jejich vztah ke kostnímu metabolizmu .................172
Jan Vydra, Pavel Těšínský, Adam Jirka, Michal Anděl
Metabolické důsledky rozsáhlé resekce střeva .........................177

ENDOKRINOLOGIE
Luboslav Stárka
Hypotéza volných steroidních hormonů, SHBG, megalin a cubilin ........183
Marie Antošová, Jan Jiskra, Helena Marečková, Zdeňka Límanová
Úloha regulačních a kostimulačních prvků buněčné a humorální imunity
v patogenezi tyreoidální autoimunity: patofyziologické mechanizmy,
klinický význam a možnosti cílené terapie ............................186
DOPISY ...............................................................193
ZPRÁVY ...............................................................196
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ..................................201
PŘEDPLATNÉ ...........................................................203

CONTENTS

EDITORIAL ............................................................157
DIABETOLOGY
Yvona Pospíšilová
Diabetes mellitus and coagulopathy ...................................165
METABOLISM
Ivana Žofková, Petra Němčiková
Trace elements and their relationship to bone metabolism .............172
Jan Vydra, Pavel Těšínský, Adam Jirka, Michal Anděl
Metabolic consequences of massive resection of small intestine .......177

ENDOCRINOLOGY
Luboslav Stárka
Free hormone hypothesis, shbg, megalin and cubilin ...................183
Marie Antošová, Jan Jiskra, Helena Marečková, Zdeňka Límanová
The role of regulatory and costimulatory factors of cellular and humoral
immunity in pathogenesis of thyroid autoimmunity: pathophysiological
mechanisms, clinical signifi cance and potential of targeted therapy .186
LETTERS ..............................................................193
NEWS .................................................................196
INFORMATIONS
Future international and national actions ............................201
SUBSCRIPTION .........................................................203

EDITORIAL .............................................................105
OBSAH .................................................................109
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZPŮSOBILOST VZORKŮ
PRO HISTOPATOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ A PRINCIPY
HISTOLOGICKÝCH METOD
František Jelínek .....................................................111
TRAUMATICKÁ RUPTURA STĚNY
PARAPROSTATICKÉ CYSTY U PSA
Leoš Krkoška, Jan Hnízdo ..............................................119
ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ...........................................................126
Záchranné stanice pro handicapované živočichy
Petr Stýblo ...........................................................131
Byl jednou jeden pes – aneb psí útulky ano či ne a jak
Eugenie Sychrovská ....................................................136


CONTENTS

EDITORIAL .............................................................105
CONTENTS ..............................................................109
FACTORS INFLUENCING APPROPRIATENESS OF THE
SAMPLES FOR HISTOPATHOLOGICAL EXAMINATION
AND PRINCIPLES OF HISTOLOGICAL METHODS
František Jelínek .....................................................111
TRAUMATIC RUPTURE OF A PARAPROSTATIC
CYST IN A DOG
Leoš Krkoška, Jan Hnízdo ..............................................119
NEWS
Here informs the State veterinary management
in the Czech Republic
Josef Duben ...........................................................126
The rescue centers for the handicaped animals
Petr Stýblo ...........................................................131
Once upon a time it was a dog - or the dog´s
hospices yes or not and how?
Eugenie Sychrovská ....................................................136

EDITORIAL ..............................................................71
OBSAH ..................................................................75
FIBROSARKOMY U HADŮ: KLINICKÁ,
MORFOLOGICKÁ, IMUNOHISTOCHEMICKÁ,
ULTRASTRUKTURÁLNÍ A SROVNÁVACÍ
ANALÝZA DVOU PŘÍPADŮ
O. Hes, J. Hnízdo, V. Honsa,
L. Grégrová, J. Benda ..................................................77
MENINGITIDA – ARTERITIDA ODPOVÍDAJÍCÍ
NA PODÁVÁNÍ KORTIKOSTEROIDŮ
L.Šaršon, D. Šaršonová .................................................85
PŘEDSTAVUJE SLINTAVKA A KULHAVKA
NEBEZPEČÍ PRO ČLOVĚKA?
G. Smìlá, Š. Vaculín ...................................................91
REŠERŠE ................................................................98
RECENZE
Terapie urgentních stavů u psa a kočky.
Ch. F. Schrey, (D.Srba) ...............................................102


CONTENTS

EDITORIAL ..............................................................71
CONTENTS ...............................................................75
FIBROSARCOMAS IN SNAKES: CLINICAL,
MORPHOLOGICAL, IMMUNOHISTOCHEMICAL,
ULTRASTRUCTURAL AND COMPARATIVE
ANALYSIS OF TWO CASES
O. Hes, J. Hnízdo, V. Honsa,
L. Grégrová, J. Benda ..................................................77
STEROID RESPONSIVE MENINGITIS – ARTERITIS
L. Šaršon, D. Šaršonová ................................................85
IS FOOT AND MOUTH DISEASE
DANGEROUS TO HUMANS?
G. Smìlá, Š. Vaculín ...................................................91
FROM THE LITERATURE ....................................................98
BOOK REVIEW
Therapy of urgent conditions in dogs and cats.
Ch. F. Schrey, (D.Srba) ...............................................102

OBSAH
EDITORIAL
...................................................................................................................... .105
DIABETOLOGIE
Tomáš Edelsberger
Perspektivy farmakoterapie diabetu 2. typu: aktivátory glukokinázy
.........................................113
Daniela Čechurová, Silvie Lacigová, Zdeněk Jankovec, Zdeněk Rušavý
Gestační diabetes mellitus ................................................................................................. 121
Michal Dubský, Alexandra Jirkovská, Robert Bém, Vladimíra Fejfarová,
Libuše Pagáčová, Petr Lesný, Eva Syková
Možnosti buněčné terapie ischemické choroby
dolních končetin u syndromu diabetické nohy
...................................................................... 128
Jan Novák, Lucie Nováková, Agnes Lehuen
NKT buňky - cíl imunologických intervencí k prevenci a léčbě
diabetu mellitu 1. typu
........................................................................................................ 134
METABOLISMUS
Eva Horová, Martin Prázný
Endotelová dysfunkce: příčiny, důsledky a možnosti jejího hodnocení
......................................139
ENDOKRINOLOGIE
Kateřina Šimůnková, Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Martin Hill, Karel Vondra
Hormony ve slinách: metodické předpoklady .........................................................................149
Kateřina Šimůnková, Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Martin Hill, Richard Hampl, Karel Vondra
Současné možnosti využití stanovení steroidních
hormonů ve slinách ............................................................................................................ 155
ZPRÁVY
Profesor MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc. - 85 let ................................................................ 162
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ................................................................................ 164


CONTENTS
EDITORIAL
....................................................................................................................... 105
DIABETOLOGY
Tomáš Edelsberger
Perspectives in pharmacotherapy of T2DM: glucokinase activators
........................................ 113
Daniela Čechurová, Silvie Lacigová, Zdeněk Jankovec, Zdeněk Rušavý
Gestational diabetes mellitus
............................................................................................. 121
Michal Dubský, Alexandra Jirkovská, Robert Bém, Vladimíra Fejfarová,
Libuše Pagáčová , Petr Lesný, Eva Syková
Stem cell therapy in patients with peripheral arterial disease
and diabetic foot disease
................................................................................................... 128
Jan Novák, Lucie Nováková, Agnes Lehuen
NKT cells - target of immunological interventions to prevent
or treat type 1 diabetes mellitus
......................................................................................... 134
METABOLISM
Eva Horová, Martin Prázný
Endothelial dysfunction: causes, consequences
and methods of assessment
............................................................................................. 139
ENDOCRINOLOGY
Kateřina Šimůnková, Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Martin Hill, Karel Vondra
Hormones in saliva: methodical assumption
........................................................................ 149
Kateřina Šimůnková, Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Martin Hill, Richard Hampl, Karel Vondra
Steroids in saliva: current application possibilities
................................................................ 155
COMMUNICATIONS
Prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc. - 85th birthday .......................................................... 162
INFORMATIONS
Future international and national actions ............................................................................. 164

OBSAH
EDITORIAL
................................................................................................................. 57
DIABETOLOGIE
Viktória Ďurovcová, Martin Haluzík, László Wenchich, Michal Kršek
Mitochondrie a patogeneze diabetes mellitus 2. typu na úrovni pankreatu
a jednotlivých inzulín-senzitivních tkání
.......................................................................... 65
Miloš Mráz, Štěpán Svačina, Martin Haluzík
Kontinuální monitorace glykémie: minulost, současnost a perspektivy
............................. 71
ENDOKRINOLOGIE
Jiří Doležal, Jiří Kulíř, Marcela Koutníková
Negativní scintigrafi e s 99mTc-MIBI (metyl-isobutyl-isonitril) u pacientky
s anaplastickým karcinomem štítné žlázy
..................................................................... 81
Ondřej Souček, Zdeněk Šumník, Jan Lebl
Kostní denzita a parametry pevnosti kosti: Vztah k riziku fraktur u dětí
............................ 85
Filip Gabalec, Jan Čáp
Klinicky afunkční adenomy hypofýzy – možnosti farmakologické léčby
............................ 94
Alexander Kreze
Polstoročná história Endokrinologického ústavu v Lubochni
............................................ 99
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ........................................................................ 103

CONTENTS
EDITORIAL
..................................................................................................................57
DIABETOLOGY
Viktória Ďurovcová, Martin Haluzík, László Wenchich, Michal Kršek
Mitochondria and pathogenesis of type 2 diabetes at the level of pancreas
and particular insulin sensitive tissues
........................................................................... 65
Miloš Mráz, Štěpán Svačina, Martin Haluzík
Continuous Glucose Monitoring: Past, Present and Future Views
.................................... 71
ENDOCRINOLOGY
Jiří Doležal, Jiří Kulíř, Marcela Koutníková
The cold thyroid nodule on 99mTc-MIBI scintigraphy in the patient with
an anaplastic thyroid carcinoma
.................................................................................... 81
Ondřej Souček, Zdeněk Šumník, Jan Lebl
Bone density and surrogates of bone strength: Their role in fracture risk
assessment in children
................................................................................................. 85
Filip Gabalec, Jan Čáp
Clinically non-functioning pituitary adenomas – possibilities
of medical treatment
..................................................................................................... 94
Alexander Kreze
Half of century at the Institute of Endocrinology in Lubochna (Slovakia)
............................. 99
INFORMATIONS
Future international and national actions ....................................................................... 109
EDITORIAL ...............................................................3
OBSAH ...................................................................7
HEMANGIOSARKOM JAZYKA U KŘÍŽENCE
L. J. Owen, J. M. Grierson, J. C. Patterson-Kane, S. J. Baines ..........9
TRICHOBLASTOM NA UŠNÍM BOLTCI
U MLADÉHO PSA
F. Jelínek, V. Mrňák ...................................................14
TOXOKARÓZA A LARVA MIGRANS VISCERALIS
I. Pekárková, M. Franěk ................................................19
REŠERŠE ................................................................25
RECENZE
Nebezpečné infekce zvířat a člověka
K. Sedlák, M. Tomšíčková
(G. Smělá) .............................................................30
REJSTŘÍK 2006 ..........................................................31


CONTENTS

EDITORIAL ...............................................................3
CONTENTS ................................................................7
LINGUAL HAEMANGIOSARCOMA
IN A CROSSBRED DOG
L. J. Owen, J. M. Grierson, J. C. Patterson-Kane, S. J. Baines ..........9
TRICHOBLASTOMA ON THE AURICLE
IN A YOUNG DOG
F. Jelínek, V. Mrňák ...................................................14
TOXOCARIASIS AND VISCERAL LARVA MIGRANS
I. Pekárková, M. Franěk ................................................19
FROM THE LITERATURE ....................................................25
BOOK REVIEW
Dangerous Infections in Animals and Humans
K. Sedlák, M. Tomšíčková
(G. Smělá) .............................................................30
INDEX 2006 .............................................................31