Tigis


 Rok 2014

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

EDITORIAL
František Jelínek .................................................................................................................. 149
OBSAH
............................................................................................................................... 151
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Aplikace modifikovaného transartikulárního externího skeletálního
fixátoru „SPIDER" u kočky
Jan Hnízdo, Lenka Adlerová ................................................................................................... 155
Otrava Baclofenem u psa
Ludìk Rytíř, Vladimíra Šajtarová ............................................................................................. 162
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA?
Stanislav Cienciala, Karina Cienciala Jaworska, Ladislav Novotný .............................................. 165
PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY
Diabetes spojený se stářím u holubù? Krevní parametry ptákù a věk
Roland Prinzinger, Andrea Misovic ......................................................................................... 167
Cukr ve výživě koček – je škodlivý? ......................................................................................... 174
FOTOGALERIE
Veterinární klinika BONAVET v Mladé Boleslavi ....................................................................... 179
ZPRÁVY
Deslorelin v klinické praxi malých zvířat
Gabriela Zelinková ................................................................................................................. 182
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben .......................................................................................................................... 186
Informace z Českého svazu ochráncù přírody
Petr Stýblo ............................................................................................................................ 190
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA / ODPOVĚDI
Stanislav Cienciala, Karina Cienciala Jaworska, Ladislav Novotný ............................................... 193

CONTENTS

EDITORIAL
František Jelínek ................................................................................................................... 149
CONTENTS .......................................................................................................................... 151
REVIEWS
Application of a modified transarticular external skeletal fixator
„SPIDER" in a cat
Jan Hnízdo, Lenka Adlerová .................................................................................................... 155
Baclofen poisoning in a dog
Luděk Rytíř, Vladimíra Šajtarová .............................................................................................. 162
WHAT IS YOUR DIAGNOSIS?
Stanislav Cienciala, Karina Cienciala Jaworska, Ladislav Novotný ............................................... 165
TRANSLATED WORKS
Diabetes mellitus related to the age in the pigeons Blood parameters
in the birds and their age
Roland Prinzinger, Andrea Misovic ........................................................................................... 167
Sugar in cat nutrition – is it unhealthy? ..................................................................................... 174
PHOTOGALLERY
Veterinární klinika BONAVET v Mladé Boleslavi ........................................................................ 179
NEWS
Deslorelin in small animals clinical practice
Gabriela Zelinková ................................................................................................................... 182
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben ............................................................................................................................ 186
Information from the Czech Association of the nature conservationists
Petr Stýblo .............................................................................................................................. 190
WHAT IS YOUR DIAGNOSIS? / ANSWERS
Stanislav Cienciala, Karina Cienciala Jaworska, Ladislav Novotný ................................................. 193

OBSAH

Editorial .................................................................................................... 105
Obsah ...................................................................................................... 109
Doporučení
KDIGO doporučení pro diagnostiku a léčbu CKD-MBD:
komentovaný návod pro klinickou praxi
Sylvie Dusilová Sulková, Sylvie Opatrná, Romana Ryšavá,
Vladimír Tesaø, Vladimír Teplan, Ondøej Viklický,
Jana Zahálková (pracovní skupina) ............................................................... 113
Abstrakta
Medzinárodné nefrologické sympózium ....................................................... 129
Kazuistika
Využití vyšetøení mikrocirkulace pøístrojem LDLS
pro indikaci alprostadilu v léèbì nehojícího se
bércového defektu u transplantovaného pacienta
Erik Mistrík, Sylvie Dusilová-Sulková, Vladimír Bláha,
Jakub Víšek, Luboš Sobotka .................................................................... 145
Rozhovor ................................................................................................ 149
Pøedplatné ............................................................................................. 151
Pokyny autorùm ......................................................................................152

CONTENTS

Editorial ................................................................................................. 105
Contents .............................................................................,.................. 109
Recommendations
KDIGO recommendations focused on diagnosis
and treatment of CKD-MBD: commented
approach to clinical practice
Sylvie Dusilová Sulková, Sylvie Opatrná, Romana Ryšavá,
Vladimír Tesaø, Vladimír Teplan, Ondøej Viklický,
Jana Zahálková (working group) ................................................................ 113
Abstracts
International symposium of nephrology ...................................................... 129
Case report
Use of skin microcirculation examination in evaluation
of the effectiveness of alprostadil in the therapy of
non-healing skin ulcus cruris in kidney transplant recipient
Erik Mistrík, Sylvie Dusilová-Sulková, Vladimír Bláha,
Jakub Víšek, Luboš Sobotka .................................................................... 145
Interview ................................................................................................. 149
Subscription ........................................................................................... 151
Instruction to authors ............................................................................... 152

OBSAH

Editorial
Richard Rokyta .................................................................................................. 149

Obsah ............................................................................................................... 153
Přehledné články
Jiří Slíva
Genetické aspekty léčby bolesti .......................................................................... 158
Ivan Vrba, Fuad Loth Alradhi, Drahoslava Hrubá
Bolest, kouření a nikotin ..................................................................................... 163
Jaroslava Raudenská, Alena Javùrková
Některé etické úvahy, dilemata a podněty algeziologické péče
o pacienta s chronickou nenádorovou bolestí ........................................................ 172
Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková, Darja Jarošová
Výsledky vybraných validizačných štúdií ošetrovate¾skej diagnózy
Akútna bolesť ................................................................................................... 182
Pùvodní práce
Dana Vondráčková, Veronika Bednaříková
Účinnost a bezpečnost buprenorfinu v transdermálním podání
u pacientù s chronickou nádorovou a nenádorovou bolestí.
Neintervenční postmarketingové prospektivní multicentrické
sledování .......................................................................................................... 190
Zprávy
Výborová schùze SSLB čLS JEP ....................................................................... 203
XIII. Světový kongres o bolesti – Montreal, Kanada ............................................... 205
XII. česko-slovenské dialogy o bolesti v Olomouci ................................................. 212
Informace ......................................................................................................... 214

CONTENTS

Editorial
Richard Rokyta ................................................................................................ 149
Contents ......................................................................................................... 153
Reviews
Jiří Slíva
Genetic aspects in treatment of pain ................................................................. 158
Ivan Vrba, Fuad Loth Alradhi, Drahoslava Hrubá
Pain, smoking and nicotine .............................................................................. 163
Jaroslava Raudenská, Alena Javùrková
Some ethical consideration, dilemmas and challenges of algesiology
management of chronic nonmalignant pain patient ............................................. 172
Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková, Darja Jarošová
The results of choosen validation studies of nursing diagnosis
Acute pain ..................................................................................................... 182
Original paper
Dana Vondráčková, Veronika Bednaříková
Efficacy and safety of buprenorphine for the transdermal administration
in patients with the chronic malignant and non-malignant pain.
Non-interventional postmarketing prospective multicenter trial ............................. 190
News
The meeting of the board of Czech Pain Society ............................................... 203
XIII. World Congress on Pain – Montreal, Canada .............................................. 205
XII. Czech-Slovak Dialogues on Pain, Olomouc ................................................. 212
Informations ................................................................................................... 214

OBSAH
EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................................................. 237
Jaromír Bystroň ......................................................................................... 241
PŮVODNÍ PRÁCE
Vliv nesprávné inhalační techniky na úroveň kontroly nad astmatem
Viktor Kašák, Eva Feketeová ...................................................................... 246

Role Th17 lymfocytů v protiinfekční imunitě:
Co nás naučilo studium primárních imunodeficitů?
Anna Fialová, Rudolf Horváth, Radek Špíšek ................................................ 260

Rekonstituce dendritických buněk po myeloablativní
alogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby
a její poruchy u akutní GVHD
Rudolf Horváth, Vít Budínský, Anna Žlabová, Jana Kayserová,
Tomáš Kalina, Renata Formánková, Jiřina Bartůňková,
Petr Sedláček, Radek Špíšek .................................................................... 266

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Budoucnost alergenové imunoterapie
Václav Špičák .......................................................................................... 275

Rekurentná kandidová vulvovaginitída. Vlastné skúsenosti
s prípravkom CANDIVAC a nové odporúčania
Martin Hrubiško, Júlia Michaličková, Ema Paulovičová ................................. 279

DIAGNOSTIKA A LABORATORNÍ TECHNIKA
Algoritmus pro stanovení parametrů protilátkové a buněčné
imunity u žen a mužů s poruchami plodnosti
Marcela Drahošová, Ivana Janatková, Karin Malíčková,
Marie Havranová, Jindřich Madar, Zdenka Ulčová-Gallová ............................... 285

Multiplexové metody v laboratorní diagnostice
alergen-specifických IgE
Ivo Lochman, Vítězslav Novák, Anna Macečková ............................................292

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami
nepřímé imunofluorescence (IIFA)
Ivo Lochman, Jan Martinek .......................................................................... 294

DISKUSNÍ FÓRUM ..................................................................................... 297
PŘEČETLI JSME ZA VÁS .......................................................................... 298
INFORMACE ............................................................................................. 304
POKYNY AUTORŮM ................................................................................. 310
PŘEDPLATNÉ .......................................................................................... 312

CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................................................ 237
Jaromír Bystroň ........................................................................................ 241
ORIGINAL PAPERS
The influence of incorrect inhalation technique on the level
of asthma control
Viktor Kašák, Eva Feketeová ..................................................................... 246

Th17 lymphocytes in anti-infectious immunity: What have we learnt
from the studies in primary immunodeficiencies?
Anna Fialová, Rudolf Horváth, Radek Špíšek ................................................ 260

Reconstitution of dendritic cells after myeloablative allogeneic
haematopoetic stem cell transplantation: implications
for the development of acute graft-versus host disease
Rudolf Horváth, Vít Budínský, Anna Žlabová, Jana Kayserová,
Tomáš Kalina, Renata Formánková, Jiřina Bartůňková,
Petr Sedláček, Radek Špíšek ..................................................................... 266

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Future of the specific allergen immunotherapy
Václav Špičák ........................................................................................... 275

Recurrent vulvovaginal candidiasis. Our experiences
with CANDIVAC and new recommendations
Martin Hrubiško, Júlia Michaličková, Ema Paulovičová .................................. 279

DIAGNOSTICS AND LABORATORY TECHNIQUE
Algorithm to determine parameters of both humoral and
cell-mediated immunity in women and men who failed to conceive
Marcela Drahošová, Ivana Janatková, Karin Malíčková,
Marie Havranová, Jindřich Madar, Zdenka Ulčová-Gallová .............................. 285

Multiplex methods in laboratory diagnosis
of allergen-specific IgE
Ivo Lochman, Vítězslav Novák, Anna Macečková ......................................... 292

Autoantibody titration using indirect
immunofluorescence assays (IIFA)
Ivo Lochman, Jan Martinek ....................................................................... 294

DISCUSSION FORUM ............................................................................. 297
WE HAVE READ FOR YOU .................................................................... 298
INFORMATIONS ..................................................................................... 304
INSTRUCTIONS TO CONTRIBUTORS ....................................................... 310
SUBSCRIPTION ...................................................................................... 312

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................................................................ 157
DIABETOLOGIE
Jana Lesná, Alena Šmahelová, Vladimír Bláha, Jakub Víšek,
František Musil, Martina Lášticová, Luboš Sobotka
Endotelová dysfunkce a diabetes mellitus 1. typu ..................................................................... 165
Ivana Kuníková, Otto Lang, Alena Beznosková
Vyšetření pacienta se syndromem diabetické nohy pomocí
radionuklidem značených leukocytů ........................................................................................ 174
Tomáš Edelsberger
Neinvazivní aplikace inzulínu ................................................................................................... 184
ENDOKRINOLOGIE
Jaroslava Dušková
Nový systém mezinárodně sjednoceného hodnocení tenkojehlových
aspiračních biopsií štítné žlázy: Bethesda klasifikace 2010 ........................................................ 191
Petra Kaválková, Denisa Haluzíková, Martin Haluzík
Endokrinní funkce tukové tkáně: co je nového? ......................................................................... 197
VÝŽIVA
Jolana Rambousková
Hodnocení nutričního stavu seniorů – dotazník MNA ................................................................. 205
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí kongresy .............................................................................. 211

CONTENTS

EDITORIAL .......................................................................................................................... 157
DIABETOLOGY
Jana Lesná, Alena Šmahelová, Vladimír Bláha, Jakub Víšek,
František Musil, Martina Lášticová, Luboš Sobotka
Endothelial dysfunction in type 1 diabetes mellitus .................................................................. 165
Ivana Kuníková, Otto Lang, Alena Beznosková
Evaluation of patient with diabetic foot syndrome using
radionuclide labeled leukocytes ............................................................................................. 174
Tomáš Edelsberger
Noninvasive insulin delivery .................................................................................................... 184
ENDOCRINOLOGY
Jaroslava Dušková
The new international unified system for reporting
fine needle aspiration biopsies of thyroid gland: Bethesda 2010 ................................................. 191
Petra Kaválková, Denisa Haluzíková, Martin Haluzík
The endocrine function of adipose tissue: What is new? ............................................................ 197
NUTRITION
Jolana Rambousková
Evaluation of nutritional status in elderly – Questionary MNA ..................................................... 205
INFORMATIONS
Future international and national meetings ................................................................................ 211

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................................................................... 167
OBSAH .....................................................................................................................................168
PÙVODNÍ PRÁCE
Dita Kalnická, Jiří Masopust, Kateřina Konupčíková, Radovan Malý, Jan Bažant
Kardiometabolické riziko u nemocných schizofrenií ...................................................................... 170
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Pavel Martínek, Aleš Bartoš
Dotazníky k hodnocení běžných činností u pacientů s Alzheimerovou nemocí .................................. 175
Karina Verébová, Jiří Horáček
Dysbindin – funkční kandidátní gen pro schizofrenii ...................................................................... 181

VZDĚLÁVÁNÍ
Jan Libiger
Klinická psychopatologie poruch vìdomí ....................................................................................... 192
FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
Jaromír Švestka
Olanzapin ve formě dlouhodobě působících intramuskulárních injekcí ................................................ 201

Jiří Patočka, Kamil Kuča
Pozoruhodná molekula AF267B a Alzheimerova nemoc ................................................................. 209

Jiří Horáček
Farmakologické odlišnosti Risperidonu a Paliperidonu ER: role hydroxylace
a lékové formy v antipsychotickém účinku .................................................................................... 212

Jaromír Švestka, Cyril Höschl, Martin Anders, Luboš Janù,
Jiří Masopust, Pavel Mohr, Radovan PŘikryl
Možnosti použití aripiprazolu v léčbì bipolární afektivní poruchy.
Konsensus expertù v české republice ........................................................................................... 218
ZPRÁVY .....................................................................................................................................225
Přečetli jsme za Vás .................................................................................................................. 225
NOVÉ KNIHY ............................................................................................................................. 226

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................................. 167
CONTENTS ................................................................................................................................ 168
ORIGINAL PAPERS
Dita Kalnická, JiŘí Masopust, KateŘina Konupčíková, Radovan Malý, Jan Bažant
Cardiometabolic Risk in Patients with Schizophrenia ...................................................................... 170
REVIEWS
Pavel Martínek, Aleš Bartoš
Questionnaires for assessment of activities of daily living
in patients with dementia ............................................................................................................. 175
Karina Verébová, Jiří Horáček
Dysbindin – a functional candidate gene for schizophrenia .............................................................. 181
Jan Libiger
Clinical psychopathology of the conciousness disturbances ............................................................ 192
FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY
Jaromír Švestka
Olanzapine in the form of long-acting intramuscular injections ........................................................ 201
Jiří Patočka, Kamil Kuča
Remarkable molecule AF267B and Alzheimer's disease ................................................................ 209
Jiří Horáček
Pharmacological differences between Risperidone and Paliperidone ER:
the role of hydroxylation and drug formulation in the antipsychotic effect .......................................... 212
Jaromír Švestka, Cyril Höschl, Martin Anders, Luboš Janù,
JiŘí Masopust, Pavel Mohr, Radovan PŘikryl
Possibilities of aripiprazole use in the treatment of bipolar affective disorder.
expert consensus in the Czech Republic ...................................................................................... 218
COMMUNICATIONS ................................................................................................................... 225
We have read for you .................................................................................................................. 225
NEW BOOKS ............................................................................................................................ 226

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................................................................. 161
DIABETOLOGIE
Jindřiška Perušičová
Dlouze působící analoga inzulinu v léčbě
diabetes mellitus II. část: detemir
.............................................................................................. 167
Daniela Čechurová, Jiří Růžička, Silvie Lacigová,
Zdeněk Rušavý, Michal Krčma
Hyperbarická oxygenoterapie a syndrom diabetické nohy
............................................................ 174
Jan Brož, Radomíra Kožnarová, Dagmar Bartášková, Zdeněk Šumník
Současné možnosti léčby diabetes mellitus
pomocí inzulinových pump
........................................................................................................ 179
ENDOKRINOLOGIE
Marta Šnajderová, Jan Chlumský
Zneužití hormonů a látek jim podobných v dopingu,
současné trendy v dopingu a v boji proti dopingu
......................................................................... 188
METABOLISMUS
Ivana Žofková
Vliv těhotenství a laktace na kalciový metabolismus
.................................................................... 194
VÝŽIVA
Dana Hrnčířová
Bezdomovectví a jeho zdravotně-nutriční aspekty
........................................................................ 199
Kamila Kubíková, Pavel Dlouhý
Chrání nás legislativa před transmastnými kyselinami?
................................................................ 203
ZPRÁVY ........................................................................................................................... 205–207
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ................................................................................. 208–210
POKYNY AUTORŮM ................................................................................................................. 212

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................................................................................. 161
DIABETOLOGY
Jindřiška Perušičová
Long-term acting insulin analogues in the treatment
of diabetes mellitus II. part: detemir
............................................................................................ 167
Daniela Čechurová, Jiří Růžička, Silvie Lacigová,
Zdeněk Rušavý, Michal Krčma
Hyperbaric oxygen therapy and diabetic foot
................................................................................ 174
Jan Brož, Radomíra Kožnarová, Dagmar Bartášková, Zdeněk Šumník
Contemporary possibilities in the treatment of
diabetes mellitus with the insulin pumps
..................................................................................... 179
ENDOCRINOLOGY
Marta Šnajderová, Jan Chlumský
Abuse of hormones and related substances in doping,
contemporary trends in doping strategies and counterstrategies
................................................... 188
METABOLISM
Ivana Žofková
The infl uence of pregnancy and lactation
on calcium metabolism
.............................................................................................................. 194
NUTRITION
Dana Hrnčířová
Homelessness and its Helath-nutritional aspects
......................................................................... 199
Kamila Kubíková, Pavel Dlouhý
Are we defended befor trans-fatty acids
by the law of Czech Republic?
.................................................................................................... 203
NEWS ............................................................................................................................... 205–207
INFORMATIONS
Future international and national actions ............................................................................... 208–210
INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS ..................................................................................... 212

OBSAH

EDITORIAL ................................................................................................................................ 93
DIABETOLOGIE
Jindřiška Perušičová
Dlouzepůsobící analoga inzulinu v léčbě
diabetes mellitus I. část: glargin
................................................................................................. 100
Yvona Pospíšilová
Možnosti prevence diabetes mellitus - aktuální stav
...................................................................... 109
DIABETOLOGIE / METABOLISMUS
Jakub Víšek, Silvie Lacigová, Petr Šafránek, Zdeněk Rušavý
Měření jaterní produkce glukózy
.................................................................................................. 117
DIABETOLOGIE
Yvona Pospíšilová
Úloha endokanabinoidního systému a výsledky
prvních klinických studií s antagonistou CB1 receptoru
endokanabinoidního systému - Rimonabantem - v léčbě
a prevenci diabetu 2. typu
............................................................................................................ 122
ENDOKRINOLOGIE / ABSTRAKTA
Abstrakta z 29. endokrinologických dní,
Ružomberok, Slovensko, 21. – 23. september 2006
....................................................................... 128
ENDOKGRINOLOGIE / DOPORUČENÍ
Josef Marek
Doporučení hypofyzární společnosti
pro diagnostiku a léčbu prolaktinomů
............................................................................................ 149
RECENZE
Jan Škrha
Monografi e „Diabetologie pro sestry"
prof. MUDr. Jaroslava Rybky, DrSc.
.............................................................................................. 156
ZPRÁVY
doc. MUDr. Václav Hána, CSc. - 50 let .......................................................................................... 157
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ........................................................................................... 158

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................................... 93
DIABETOLOGY
Jindřiška Perušičová
Long-term acting insulin analegues
in the diabetes therapy. Part I.: glargine
.......................................................................................... 100
DIABETOLOGY
Yvona Pospíšilová
Prevention of Diabetes Mellitus - current state
................................................................................. 109
DIABETOLOGY / METABOLISM
Jakub Víšek, Silvie Lacigová, Petr Šafránek, Zdeněk Rušavý
Measuring of hepatic glucose produktion
......................................................................................... 117
DIABETOLOGY
Yvona Pospíšilová
The role of the endocannabinoid system and the results
of the fi rst studies with the CB1 receptor antagonist -
Rimonabant - in the treatment and prevention
of Diabetes Mellitus Type 2
............................................................................................................ 122
ENDOKRINOLOGY / ABSTRACTS
Abstract from 29th endocrine days, Ružomberok,
Slovakia, September 21st – 23rd 2006
............................................................................................. 128
ENDOKRINOLOGY / RECOMMENDATION
Josef Marek
Recommendation of pituitary society for diagnosis
and treatment of prolactinoms
......................................................................................................... 149
REVIEW
Jan Škrha
Monography „Diabetology for nurses"
by prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.
.............................................................................................. 156
NEWS
doc. MUDr. Václav Hána, CSc. - 50 years ......................................................................................... 157
INFORMATIONS
Future international and national actions ............................................................................................ 158