Tigis

EDITORIAL ....................................................... 1
OBSAH

DIABETOLOGIE
Tomáš Edelsberger
Perspektivy farmakoterapie diabetu 2. typu: Inhibitory SGLT2
.... 9
Luboslav Stárka
Diabetes mellitus 3. typu??
.................................... 16
ENDOKRINOLOGIE
Luboslav Stárka
Estetrol
....................................................... 21
Libuše Srbová
Lymfocytární hypofyzitida
...................................... 23

VÝŽIVA
Jan Kvíčala
Význam selenu, stav a příjem selenu u jednotlivce i populace –
způsoby určování, výhody, chyby
................................ 29
ZPRÁVY
Společný den České endokrinologické společnosti
a České společnosti klinické biochemie
......................... 39
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ............................ 48
REJSTŘÍKY 2008 ................................................. 52
PŘEDPLATNÉ ..................................................... 55
POKYNY PRO AUTORY .............................................. 56

CONTENTS
EDITORIAL
...................................................... 1
DIABETOLOGIE
Tomáš Edelsberger
Perspektivy farmakoterapie diabetu 2. typu: Inhibitory SGLT2
... 9
Luboslav Stárka
Diabetes mellitus 3. typu??
................................... 16
ENDOKRINOLOGIE
Luboslav Stárka
Estetrol
...................................................... 21
Libuše Srbová
Lymfocytární hypofyzitida
..................................... 23
NUTRITION
Jan Kvíčala
Importance of selenium, status, and intake by individuals and populations
– methods of detection, advantages, objections
................ 29
NEWS
Joint meeting of Czech endocrine society
and Czech Society of Clinical Biochemistry
.................... 39
INFORMATIONS
Future international and national actions ..................... 48
INDEX 2008 .................................................... 52
SUBSCRIPTION .................................................. 55
INSTRUCTION FOR AUTHORS ....................................... 56

EDITORIAL .............................................................113
DIABETOLOGIE
Vladimír Bartoš
Vzpomínky na začátky programu tansplantace pankreatu ..................121
Vladimír Bartoš
Alkohol a diabetes ....................................................123
ENDOKRINOLOGIE
Oldřich Lapčík, Marie Bičíková
Nová role fytoestrogenů – výsledek výzkumu nebo obchodní trik? ........131
Richard Hampl, Marie Bičíková, Luboslav Stárka
Současnost a výhledy steroidní laboratorní diagnostiky ................135

OBEZITOLOGIE
Lidka Lisá, Jitka Kytnarová, František Stožický,
Bohuslav Procházka, Jana Vignerová
Doporučený postup prevence a léčby dětské obezity .....................140
METABOLISMUS
Ľubica Cibičková
Působení statinů na metabolizmus cholesterolu
v centrálním nervovém systému .........................................145
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ...................................149

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................113
DIABETOLOGY
Vladimír Bartoš
The reminiscence on the start of the transplantation of the pancreas ..121
Vladimír Bartoš
Alcohol and diabetes ..................................................123
ENDOCRINOLOGY
Oldřich Lapčík, Marie Bičíková
New role of phytoestrogens: A result of research or a marketing trick? 131
Richard Hampl, Marie Bičíková, Luboslav Stárka
Contemporary state-of-art and perspectives
of steroid laboratory diagnostics .....................................135

OBESITOLOGY
Lidka Lisá, Jitka Kytnarová, František Stožický,
Bohuslav Procházka, Jana Vignerová
Recommendation for prevention and treatment of childhood obesity ......140
METABOLISM
Ľubica Cibičková
The eff ect of statins on cholesterol metabolismin
the central nervous system ............................................145
INFORMATIONS
Future international and national actions .............................149

EDITORIAL .............................................................200
OBSAH .................................................................201
PŮVODNÍ PRÁCE
M. Bareš, T. Novák, M. Kopeček, M. Raszka, J. Šedivá
Cholesterol a odpověď na léčbu inhibitory zpětného vychytávání
serotoninu (SRI) u pacientů s depresivní poruchou: retrospektivní
studie ............................................................... 203
M. Kopeček, M. Preiss, R. Kawaciuková
Rychlost přepínání mezi automatizovanými sadami
(rychlost přepínání mezi n-kategoriemi) ...............................208

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
M. Preiss, L. Krámská
Slouží psychologické testy k pochopení běžných životních problémů
našich pacientů? (Problém ekologické validity výkonových testů) .......214
L. Fialová
Dětský autizmus v pohledu genetiky a vývojové neurobiologie ...........220
NOVÁ PSYCHOFARMAKA
J. Švestka, T. Doležal
Paliperidon, antipsychotikum 2. generace: účinnost, snášenlivost
a lékové interakce ....................................................226
VZDĚLÁVÁNÍ
I. Tůma, J. Hubeřák
Diabetes mellitus a psychické poruchy .................................235

MOZEK – FUNKČNĚ MORFOLOGICKÉ NÁLEZY V PSYCHIATRII
J. Kopřivová, J. Praško, M. Brunovský, J. Horáček
Využití analýzy nezávislých komponent EEG signálu u nemocného
s obsedantně-kompulzivní poruchou .....................................240
DOPISY, DISKUZE, OHLASY
George O. Křížek: Jak dlouho může trvat (v USA), než se určí diagnóza
Morbus Pick? ..........................................................244
J. Patočka: Ad: Přínos Járy Cimrmana k metodologii vědecké práce ......245
R. Balon: Několik poznámek k publikační činnosti a citovanosti
profesorů a docentů v oboru psychiatrie ...............................246
M. Kopeček: Oprava ....................................................247
ZPRÁVY
M. Kordová : Vídeř si připomene výročí úmrtí profesora Viktora Frankla 247
A. Šulcová: Workshop: Závislosti a poruchy příjmu potravy
– neurobiologie a komorbidita .........................................248
J. Švestka: Kalendář kongresů .........................................249
Přečetli jsme za Vás ..................................................250
NOVÉ KNIHY ............................................................254


CONTENTS

EDITORIAL .............................................................200
CONTENTS ..............................................................201
ORIGINAL PAPERS
M. Bareš, T. Novák, M. Kopeček, M. Raszka, J. Šedivá
Cholesterol and response to treatment with Serotonin Reuptake Inhibitors
(SRI) in patients with depressive disorder: a retrospective study .....203
M. Kopeček, M. Preiss, R. Kawaciuková
Switching among automatised sets (switch n-categories test) ...........208
REVIEWS
M. Preiss, L. Krámská
Challenge of ecological validity in performance tests .................214
L. Fialová
Childhood autism from the perspective of genetics
and developmental neurobiology ........................................220
NEW PSYCHOTROPICS
J. Švestka, T. Doležal
Paliperidone, a second-generation antipsychotic: efficacy, tolarability,
and drug-drug interactions ............................................226
CME
I. Tůma, J. Hubeřák
Diabetes mellitus and mental disorders ................................235


BRAIN – IMAGING FINDINGS IN PSYCHIATRY
J. Kopřivová, J. Praško, M. Brunovský, J. Horáček
Independent component analysis of the EEG signal
and its application in patient with obsessive-compulsive disorder .....240
CORRESPONDENCE
George O. Křížek: How long does it take (in US) to make a diagnosis
of Morbus Pick? .......................................................244
J. Patočka: Ad: Jara Cimrman’s contribution to scientific methodology .245
R. Balon: Few comments on publication activity and citation index
of professors of psychiatry ...........................................246
M. Kopeček: Errata ....................................................247
COMMUNICATIONS
M. Kordová: Vienna will commemorate Viktor Frankl‘s dying day .........247
A. Šulcová: Workshop: Addiction and eating disorders
– neurobiology and comorbidities ......................................248
J. Švestka: Congress calendar .........................................249
We have read for you ..................................................250
NOW BOOKS .............................................................254
EDITORIAL .............................................................145
OBSAH .................................................................146
PŮVODNÍ PRÁCE
P. Palíšek
Stresové situace a jejich zvládání v období adolescence ...............148
F. Španiel, T. Novák. L. Motlová, J. Hrdlička, C. Höschl
Informačními technologiemi podporovaný program prevence
relapsu schizofrenie (ITAREPS): reliabilita a validita Dotazníku
časných varovných příznaků ............................................157
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
P. Stopková, C. Höschl
Diskrétní a spojité v konceptualizaci bipolární poruchy a schizofrenie 160
NOVÁ PSYCHOFARMAKA
J. Švestka, T. Doležal
Vareniclin (parciální agonista α4β2 nikotinových receptorů)
v odvykání kouření ....................................................169
VZDĚLÁVÁNÍ
A. Ševčíková, H. Vojtová
Psychotraumatológia – základné poznatky ...............................176

MOZEK – FUNKČNĚ MORFOLOGICKÉ NÁLEZY V PSYCHIATRII
J. Horáček, T. Novák, M. Klírová, K. Pokorná, B. Dvořáček, M. Holec,
Š. Matoška, P. Martínek, F. Španiel, J. Tintěra, M. Kopeček
Indukce fosfénů a excitabilita motorické kůry: studie transkraniální
magnetické stimulace (TMS) za použití neuronavigace ...................182
DOPISY, DISKUZE, OHLASY
M. Kopeček: Publikační aktivita a citovanost aktivních profesorů
a docentů v oboru psychiatrie .........................................186
ZPRÁVY
C. Höschl: Životní jubileum prof. MUDr. Jaromíra Švestky DrSc. ........188
F. Šťastný: 1. konference o biologické psychiatrii
20.–23. 6. 2007, Piešťany, Slovensko ..................................190
P. Mohr: 15. kongres Asociace evropských psychiatrů,
Madrid, Španělsko, 17.–21. března 2007 ................................191
Vzdělávací kurz: Farmakoterapie duševních poruch ......................194
50. česko-slovenská psychofarmakologická konference
9.–13. ledna 2008, Lázně Jeseník - vyhlášení cen ......................195
Přečetli jsme za Vás ..................................................196
NOVÉ KNIHY ............................................................198

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................145
CONTENTS ..............................................................146
ORIGINAL PAPERS
P. Palíšek
Stres and coping in adolescence .......................................148
F. Španiel, T. Novák. L. Motlová, J. Hrdlička, C. Höschl
Information technology aided relapse prevention program
in schizophrenia (ITAREPS): reliability and validity of the early
warning signs questionnaire ...........................................157
REVIEWS
P. Stopková, C. Höschl
Concept of bipolar disorder and schizophrenia:
discrete and continuous aspects .......................................160
NEW PSYCHOTROPICS
J. Švestka, T. Doležal
Varenicline (α4β2 nikotinic receptor partial agonist)
in smoking cessation ..................................................169
CME
A. Ševčíková, H. Vojtová
Psychotraumatology – the basic knowledge ..............................176

BRAIN – IMAGING FINDINGS IN PSYCHIATRY
J. Horáček, T. Novák, M. Klírová, K. Pokorná, B. Dvořáček, M. Holec,
Š. Matoška, P. Martínek, F. Španiel, J. Tintěra, M. Kopeček
Phosphene induction and motor cortex excitability: neuronavigated
transcranial magnetic stimulation (TMS) study .........................182
CORRESPONDENCE
M. Kopeček: Publication activity and citation of the Czech active professors
and associated professors of psychiatry ...............................186
COMMUNICATIONS
C. Höschl: Prof. Jaromír Švestka´s anniversary ........................188
F. Šťastný: 1st conference of biological psychiatry, 20–23 June 2007,
Piešťany, Slovakia ....................................................190
P. Mohr: 15th European Psychiatric Congress (AEP), 17–21 March 2007,
Madrid, Spain .........................................................191
Educational course: Pharmacotherapy of mental disorders ...............194
50th Annual meeting of the Czech Neuro-Psychopharmacological
society – Prizes announcement .........................................195
We have read for you ..................................................196
NOW BOOKS .............................................................198

EDITORIAL ..............................................................75
OBSAH ..................................................................76
PŮVODNÍ PRÁCE
M. Kopeček, M. Bareš, M. Brunovský, P. Stopková
EEG kordance jako prediktor antidepresivní odpovědi ....................78
M. Preiss, K. Mrlíková, L. Motlová, D. Holub, M. Ungrmanová, R. Nechutná
Sociální kognice u schizofrenie: tvorba testu a pilotní studie změn
v průběhu denního stacionáře ...........................................82
PŘEHLEDNÉ ÈLÁNKY
M. Maršálek
Příznaky deprese u schizofrenie
I. Klinický obraz a diferenciální diagnostika ..........................89
R. Šlamberová
Stres – opioidní systém a pohlavní hormony .............................95
KAZUISTIKY
J. Masopust, J. Libiger, I. Tůma
Aripiprazol v kombinaci s klozapinem zlepšil nežádoucí
metabolické příznaky ..................................................101
NOVÁ PSYCHOFARMAKA
V. Novotný
Kombinácia buprenorfín/naloxon v liečbe ópioidnej závislosti ..........104

VZDÌLÁVÁNÍ
L. Janů, S. Racková
Dávkování antipsychotik – dopaminová hypotéza .........................110
PSYCHOTERAPIE
J. Praško, H. Prašková
Změny kognitivních a emocionálních procesů
v imaginaci a psaním dopisů ...........................................116
DOPISY, DISKUZE, OHLASY
J. Patočka: Přínos Járy Cimrmana k metodologii vědecké práce
a organizaci kontrolovaných klinických studií .........................125
P. Krivulka: Aké je postavenie neurofeedbacku vo vzśahu
k psychoterapii a psychofyziológii? ...................................128
V. Pavelková: Psychiatrie na Humboldtově univerzitě v Berlíně .........130
J. Madlafousek: K významnému životnímu jubileu Aleše Kolářského
Osobní vzpomínky Jaroslava Madlafouska ................................132
ZPRÁVY
M. Kopeček: Minutový skrínink demence? ................................133
M. Kopeček: Malé zamyšlení o spotřebě psychofarmak v ÈR za rok 2005 ...133
L. Hosák, A. Urban: 2. Mezinárodní kongres biologické psychiatrie
17.–21. 4. 2007, Santiago de Chille ...................................135
Přečetli jsme za Vás ..................................................138
NOVÉ KNIHY ............................................................144


CONTENTS


EDITORIAL ..............................................................75
CONTENTS ...............................................................76
ORIGINAL PAPERS
M. Kopeček, M. Bareš, M. Brunovský, P. Stopková
EEG cordance as a predictor of a response to antidepressants ...........78
M. Preiss, K. Mrlíková, L. Motlová, D. Holub, M. Ungrmanová, R. Nechutná
Social cognition in schizophrenia: a development of a test and pilot study
during the course of day clinic ........................................82
REVIEWS
M. Maršálek
Depressive symptoms in schizophrenia
I. Clinical picture and differential diagnosis .........................89
R. Šlamberová
Stress – opioid system and gonadal hormones ............................95
CASE REPORT
J. Masopust, J. Libiger, I. Tůma
Aripiprazole in combination with clozapine improved metabolic side effects. 101
NEW PSYCHOTROPICS
V. Novotný
Combination buprenorphine/naloxone
in the treatment of opioid addiction ..................................104

CME
L. Janů, S. Racková
Dosage of antipsychotics – dopamine hypothesis ........................110
PSYCHOTHERAPY
J. Praško, H. Prašková
Changes of the cognitive and emotional processes
during the imagination and letter writing .............................116
CORRESPONDENCE
J. Patočka: Jara da Cimrman’s Contribution to scientific
methodology and logistics of clinical trials ..........................125
P. Krivulka: Neurofeedback in relation to psychotherapy
and psychophysiology? .................................................128
V. Pavelková: Psychiatry at Humboldt University in Berlin .............130
J. Madlafousek: Greetings to Aleš Kolářský ............................132
COMMUNICATIONS
M. Kopeček: One minute screening for dementia? ........................133
M. Kopeček: A comment on psychotropics consumption
in the Czech Republic in 2005 .........................................133
L. Hosák, A. Urban: 2nd International congress of biological psychiatry,
Santiago de Chille, April 17–21, 2007 .................................135
We have read for you ..................................................138
NEW BOOKS .............................................................144

EDITORIAL ..............................................................1
OBSAH ..................................................................3
OBROVSKOBUNĚČNÝ TUMOR KONCHY
U KOČKY
František Jelínek ......................................................5
MELANOCYTÁRNÍ NEOPLAZIE DOMÁCÍCH
MASOŽRAVCÙ
Leopold Šaršon, Darina Šaršonová ......................................11
DYSPNOE U KOČKY A PSA, ZPÙSOBENÁ KARDIÁLNÍ
PŘÍČINOU
Tony Glaus ............................................................24
DYSPNOE U PTÁKA
Michael Pees ..........................................................30
ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ...........................................................34
Český svaz ochráncù přírody
Petr Stýblo ...........................................................38
Týrání? – No, dovolte!!
Eugenie Sychrovská ....................................................44
REJSTŘÍK 2007 .........................................................49


CONTENTS

EDITORIAL ..............................................................1
CONTENTS ...............................................................3
GIANT CELL TUMOR OF BONE LOCATED IN THE
CONCHA OF A CAT
František Jelínek ......................................................5
MELANOCYTAR NEOPLASIAS IN DOMESTIC
CARNIVORES
Leopold Šaršon, Darina Šaršonová ......................................10
DYSPNEA IN A CAT AND DOG DUE TO CARDIAC
REASONS
Tony Glaus ............................................................24
DYSPNEA IN A BIRD
Michael Pees ..........................................................30
NEWS
Here informs the State veterinary management
in the Czech Republic
Josef Duben ...........................................................34
Czech Union for Nature Conservation
Petr Stýblo ...........................................................38
Cruelty? – Excuse me?
Eugenie Sychrovská ....................................................44
INDEX 2007 ............................................................49