Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

EDITORIAL
ORIGINÁLNÍ PRÁCE
Transplantace ledviny v IKEM 1966-1998
J. Jirka, I. Reneltová, J. Skibová, Š. Vítko

Význam biochemických markerov kostného metabolizmu a denzitometrického vyšetrenia
u dialyzovaných pacientov
V. Spustová, K. Štefíková, Z. Krivošíková, J. Deák, A. Lehotská, M. R. Hassan, R. Dzúrik

PŘEHLEDNÝ ČLÁNEK
Nutriční strategie u kriticky nemocných s akutní renální dysfunkcí v rámci multiorgánového selhání
léčených kontinuálními eliminačními technikami
I. Novák, R. Rokyta jun., M. Matějovič, A. Kroužecký

INFORMACE
Sekundární hyperparatyreóza a renální osteodystrofie (z přednášek na ERA/EDTA,
Vídeň 24. – 27. 6. 2001)
J. Mareš

Zpráva o IX. kongresu Mezinárodní společnosti pro peritoneální dialýzu (ISPD)
S. Opatrná

OZNÁMENÍ

CONTENTS

EDITORIAL
ORIGINAL PAPERS
Renal Transplantation at IKEM 1966-1998
J. Jirka, I. Reneltová, J. Skibová, Š. Vítko

The Importance of Biochemical Markers of Bone Metabolism and Densitometry in Dialysis Patients
V. Spustová, K. Štefíková, Z. Krivošíková, J. Deák, A. Lehotská, M. R. Hassan, R. Dzúrik

REVIEW
A Nutritional Strategy in Patients with Acute Renal Failure as Part of Multiorgan Failure Treated by
Continuous Elimination Techniques
I. Novák, R. Rokyta Jr., M. Matějovič, A. Kroužecký

CONGRESS NEWS
Secondary Hyperparathyrodism and Renal Osteodystrophy (a Summary of Lectures Presented at
ERA/EDTA, Vienna 24-27 June 2001)
J. Mareš

A Report from the IX. Congress of the Internatinoal Society of Peritoneal Dialysis (ISPD)
S. Opatrná

ANNOUNCEMENTS

EDITORIAL
ORIGINÁLNÍ PRÁCE
Má typ dialyzační membrány vliv na aktivaci T-lymfocytů?
R. Štilec, P. Fixa, D. Vokurková, J. Krejsek

PŘEHLEDNÝ ČLÁNEK
Metabolické odchylky v dětském věku jako podklad urolitiázy
H. Flögelová, P. Geier, S. Hanáková

KAZUISTIKA
AIDS a dialýza
J. Bláha, F. Švára, F. Lopot, S. Sulková, H. Rozsypal, V. Aster, M. Staňková

NOVINKY FIREM
Sledovanie účinnosti, bezpečnosti a tolerancie prípravku s obsahom kalcium karbonátu v liekovej
forme instantný prášok ako viazača fosfátov u pacientov v chronickom hemodialyzačnom programe
B. Grandtnerová, P. Javorský, A. Lehotská, I. Porubec, E. Gregová, L. Katreňáková, S. Korónyi

INFORMACE
1st Postgraduate Training Course EDTA/ERA v Praze
V. Teplan

OZNÁMENÍ

CONTENTS

EDITORIAL
ORIGINAL INVESTIGATION
Does the Type of the Dialysis Membrane Have an Effect on T-lymphocyte Activation? -
R. Štilec, P. Fixa, D. Vokurková, J. Krejsek

REVIEW ARTICLE
Metabolic Abnormalities in Childhood as the Basis for Urolithiasis
H. Flögelová, P. Geier, S. Hanáková

CASE REPORT
AIDS and Dialysis
J. Bláha, F. Švára, F. Lopot, S. Sulková, H. Rozsypal, V. Aster, M. Staňková

NEWS OF THE COMPANIES
Evaluating the Effect, Safety and Tolerability of a Product Containing a Calcium
Carbonate Instant Powder as a Phosphate Binder in Patients on a Chronic
Hemodialysis Program
B. Grandtnerová, P. Javorský, A. Lehotská, I. Porubec, E. Gregová, L. Katreňáková, S. Korónyi

INFORMATION
1st EDTA/ERA Postgraduate Training Course in Prague
V. Teplan

ANNOUNCEMENTS

EDITORIAL
Prof. MUDr. Václav Monhart, CSc. – šedesátiletý
ORIGINÁLNÍ PRÁCE
Hemoperfúzia paracetamolu – štúdia in vitro
K. Derzsiová, M. Mydlík, V. Petríková, A. Molčányiová

Antiproteinurický a metabolický účinek dlouhodobého podáváníketoanalog
esenciálních aminokyselin, ACE inhibitorů a blokátorů AT1 receptorů pro angiotensin
II u nemocných v chronické renální insuficienci
V. Teplan, O. Schück, O. Marečková, A. Knotek, J. Hajný, M. Horáčková, J. Skibová

Vývoj ročního přežívání renálních štěpů v letech 1991–2001.
Zkušenost jednoho centra
T. Reischig, P. Zemanová, K. Opatrný jun., V. Třeška, M. Bouda

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Mikroalbuminurie - podnět k sekundární prevenci nejen u nemocných s diabetem
V. Bartoš

Acidobazická rovnováha tělesných tekutin a její kvantitativní, fyzikálně-chemické
hodnocení
K. Matoušovic, V. Martínek, M. Kvapil

INFORMACE

CONTENTS

EDITORIAL
Prof. Václav Monhart, MD, PhD turning sixty
ORIGINAL PAPERS
Paracetamol Hemoperfusion – an in Vitro Study
K. Derzsiová, M. Mydlík, V. Petríková, A. Molčányiová

The Antiproteinuric and Metabolic Effects of Long-term Administration of Ketoanalogs
of Essential Amino Acids, ACE Inhibitors and AT1 Angiotensin II Receptor Blockers in
Patients with Chronic Renal Insufficiency
V. Teplan, O. Schück, O. Marečková, A. Knotek, J. Hajný, M. Horáčková, J. Skibová

Development of the One-Year Survival Rates of Renal Grafts over the 1991-2001
Period.One-Center Experience
T. Reischig, P. Zemanová, K. Opatrný jun., V. Třeška, M. Bouda

REVIEW ARTICLES
Microalbuminuria – a Reason for Secondary Prevention not only in Diabetic Patients
V. Bartoš

The Acid Base Balance of Body Fluids and its Quantitative, Physico-Chemical
Evaluation
K. Matoušovic, V. Martínek, M. Kvapil

INFORMATIONS

EDITORIAL ............................................................................................................... 1
JUBILEA ROKU 2006 ............................................................................................. 6
PŮVODNÍ PRÁCE
E. Pařízková, P. Rozsíval , B. Vokurková, C. Andrýs, B. Buriánková
Povrchové aktivační znaky a humorální faktory v pupečníkové krvi
novorozenců s rizikem časné infekce
. ................................................................. 8
M. Havranová, I. Šetinová, S. Honzová
Měření aktivace bazofilů – CD63 nebo CD203c?
............................................. 11
V. Gutová, M. Liška
Atopický ekzém a specifické IgE protilátky proti stafylokokovým
enterotoxinům u dětí
............................................................................................. 16
C. Andrýs, M. Kačírková, M. Kasl, J. Křikavová, J. Kotasová, I. Lesná,
A. Mravcová, L. Pennigrová, M. Petráš, T. Sýkora, V. Štruplová, L. Tamele,
I. Vondráková
Účinnost a bezpečnost alergenové imunoterapie
............................................. 23
M. Liška, V. Gutová, I. Malkusová, J. Hanzlíková, P. Panzner
Statistické zhodnocení souboru pacientů léčených SIT
.................................... 32
B. Král, I. Krčmová, V. Sedlák, J. Chládková, T. Chyba
Výsledky hodnocení kontroly astmatu na čtyřech specializovaných
ambulancích Fakultní nemocnice v Hradci Králové – pilotní studie
................ 39
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
A. Šedivá
Poruchy regulace zánětu a periodické horečky
.................................................. 48
O.Viklický
Chronická transplantační nefropatie
.................................................................. 54
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Návrh standardu domácí imunoglobulinové léčby ........................................... 61
KAZUISTIKY
G. Ondrejka, M. Bučeková, M. Janíková, A. Ondrejková
Pľucné komplikácie primárnych protilátkových imunodefictov
..................... 63
I. Richterová
Inhalační terapie u mentálně retardovaných astmatiků
.................................. 70
KONGRESY, KONFERENCE
VII. Beskydské alergologické a imunologické dny ............................................ 72
Probiotika ........................................................................................................ 72
Antileukotrieny v léčbě a prevenci virových exacerbací astmatu ........... 72
Sledování biochemických ukazatelů zánětu ve vydechovaném
vzduchu u dětí s průduškovým astmatem: praktické zkušenosti ........... 73
Jaké diagnostické možnosti nabízí sledování biochemických látek
ve vydechovaném vzduchu .......................................................................... 73
Sympozium Na Homolce
Neinvazivní vyšetřování dolních dýchacích cest ...................................... 74
D. Jílek
11. mezinárodní kongres o antifosfolipidových protilátkách ......................... 75
INFORMACE
ČSAKI – přehled akcí roku 2006 ........................................................................ 77
23. pracovní imunologická konference (PIK) ................................................... 80
IPVZ – Subkatedra alergologie a klinické imunologie,
přehled výukových akcí ........................................................................................ 82
Konference EFA-ČIPA .......................................................................................... 83
RŮZNÉ
SÚKL – Informace o Tamiflu .............................................................................. 84
Tradice edukačních kurzů na Janově pokračuje ............................................... 84
Sepsa a Česko-Slovenské Fórum pre sepsu ........................................................ 85

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................................................................. 1
JUBILEAS 2006 ......................................................................................................... 6
ORIGINAL PAPERS
E. Pařízková, P. Rozsíval , B. Vokurková, C. Andrýs, B. Buriánková
Surface activation leukocyte markers and humoral factors in cord blood
of newborns at risk of early infection
................................................................. 8
M. Havranová, I. Šetinová, S. Honzová
The measurement of the basophil activation – CD63 or CD203c?
................ 11
V. Gutová, M. Liška
Atopic eczema and specific IgE antibodies to Staphylococcal
enterotoxins in children
........................................................................................ 16
C. Andrýs, M. Kačírková, M. Kasl, J. Křikavová, J. Kotasová, I. Lesná,
A. Mravcová, L. Pennigrová, M. Petráš, T. Sýkora, V. Štruplová, L. Tamele,
I. Vondráková
Efficacy and Safety of Sublingual or Oral Immunotherapy with
Standardized Allergen Extract H-AL per os. (Pollens)
................................... 23
M. Liška, V. Gutová, I. Malkusová, J. Hanzlíková, P. Panzner
Statistical evaluation of group of patiens treated with alergen-specific
immunotherapy (SIT) at our department in 1991–2003
. ................................. 32
B. Král, I. Krčmová, V. Sedlák, J. Chládková, T. Chyba
The results of asthma control assessment at four specialised surgeries
at University hospital Hradec Králové – a pilot study
..................................... 39
REVIEWS
A. Šedivá
Autoinflammatory syndromes and periodic fevers
.......................................... 48
O.Viklický
Chronic nephropaty transplantation– the new view at the old thema
.......... 54
FARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Proposal of protocol of home immunoglobulin treatment in patients
with antibody deficiency
....................................................................................... 61
CASE REPORT
G. Ondrejka, M. Bučeková, M. Janíková, A. Ondrejková
Pulmonary Complications of Primary Antibody
Immunodeficiency Diseases
................................................................................. 63
I. Richterová
Inhaled therapy of mental retarded patients with asthma
................................ 73
CONGRESESS, CONFERENCIES ......................................................................... 72
INFORMATION, NEWS .......................................................................................... 77
VARIA .......................................................................................................................... 84

EDITORIAL ............................................................................................................................... 1
Cais O., Vyklický L.:
Molekulární a systémové účinky neurosteroidů
. ...................................................................... 8
Šťastný F., Kozmiková I., Klaschka J., Peková S., Tejkalová H., Vrajová M.:
Exprese NR1 podjednotky NMDA receptoru v animálním modelu
schizofrenie
. ......................................................................................................................... 12
Páleníček T., Bubeníková-Valešová V., Horáček J., Vrajová M., Novák T.:
Účinky selektivního antagonisty serotoninového 5-HT2C receptoru
SB242084 na lokomoci potkana v animálních modelech psychóz
. ......................................... 16
Tejkalová H., Jelínek F., Klaschka J., Koukolík F., Matěj R., Šťastný F.:
Neonatální imunitní podnìt a psychóze podobné chování
u dospělého potkana.
........................................................................................................ 21
Vaculín Š., Franìk M., Tejkalová H., Yamamotová A.:
Vliv neonatální aplikace lipopolysacharidu na rozvoj neuropatické
bolesti v dospělosti.
............................................................................................................ 27
Valeš K., Bubeníková-Valešová V., Stuchlík A.:
Vliv dopaminových D1-like receptorů na kognitivní funkce
. ..................................................... 30
Vlček K., Laczó J., Vajnerová O., Ort M., Kalina M., Blahna K.,
Vyhnálek M., Hort J.:
Testy prostorové navigace a episodické paměti ve screeningu demence
. ................................... 35
Krištofiková Z., Ort M., Helešic V., Bureš J., Řípová D.:
Azid sodný a animální modely Alzheimerovy nemoci. Část I – chronická
subkutánní aplikace mladým zvířatům, behaviorální testy a biochemická
analýza mozku mladých zvíøat
. ...................................................................................... 39
Kukal J., Bartoš A., Řípová D.:
Radiální přístup ke 3D magneticko-rezonanèní morfologii mozku
při klasifikaci Alzheimerovy nemoci
. ................................................................................... 43
Bareš M., Kopeček M.:
Rezistentní deprese – úvod do definice a klasifikace
. ........................................................ 45
Preiss M., Dušánková E., Šóš P., Kučerová H., Štěpánková H.,
Hendrychová Y., Strunzová V.:
Variabilita výkonu u pacientů s depresivní poruchou bìhem
hospitalizace a v období remise
. ..................................................................................... 50
Kopeček M., Brunovský M., Novák T., Tišlerová B., Horáček J., Höschl C.:
Efekt mozečkové repetitivní transkraniální magnetické stimulace
na elektrickou aktivitu mozku detekovanou nízko-rozlišovací
elektromagnetickou tomografií.
.................................................................................... 54
Novák T., Stopková P., Fridrichová H.:
Registr klinických dat pacientù s bipolární afektivní poruchou
. ............................................ 60
Čermák J., Mohr P., Španiel F.:
Lateralizace CNS a schizofrenie.
.................................................................................... 63
Holub D., Motlová L., Rodriguez M., Dragomirecká E., Preiss M., Čermák J.,
Ungrmanová M., Nechutná R., Kaňková Š.:
Postnatální latentní toxoplazmóza u schizofrenie:
Kognitivní a psychopatologické koreláty
. .......................................................................... 66
Brunovský M., Bareš M., Kopeček M., Stopková P., Novák T., Krajča V.,
Závěšická L., Tišlerová B., Šóš P.:
Změny EEG tomografie (LORETA) u pacientů s farmakorezistentní
depresí po 1 a 4 týdnech léèby v závislosti na klinické odpovìdi.
............................................ 71
Škrdlantová L., Horáček J., Dockery C.:
Vliv transkraniální magnetické stimulace (TMS) na paměť
. ....................................................... 80
Praško J., Bareš M., Horáček J., Kopeček M., Novák T., Pašková B., Tišlerová B.,
Vašková K., Záleský R.:
rTMS u obsedantnì kompulzivní poruchy neodpovídající na SSRI
. ................................................... 89

CONTENTS

EDITORIAL ............................................................................................................................ 1
Cais O., Vyklický L.:
Molecular and system action of neurosteroids.
.......................................................................... 8
Šťastný F., Kozmiková I., Klaschka J., Peková S., Tejkalová H., Vrajová M.:
Expression of NR1 subunit of NMDA receptor in animal model
of schizophrenia
. ................................................................................................................ 12
Páleníček T., Bubeníková-Valešová V., Horáček J., Vrajová M., Novák T.:
The effects of selective antagonist of serotonin 5-HT2C receptor SB242084
on rat's locomotion in animal models of psychoses
. .......................................................... 16
Tejkalová H., Jelínek F., Klaschka J., Koukolík F., Matìj R., Šśastný F.:
Neonatal immune stimulation and psychosis-like behaviour in adult rats.
.............................. 21
Vaculín Š., Franěk M., Tejkalová H., Yamamotová A.:
Effect of neonatal application of lipopolysaccharide on neuropathic pain
development in adult rats.
............................................................................................... 27
Valeš K., Bubeníková-Valešová V., Stuchlík A.:
The impact of dopamine D1-like receptors on cognitive functions
. ........................................ 30
Vlček K., Laczó J., Vajnerová O., Ort M., Kalina M., Blahna K.,
Vyhnálek M., Hort J.:
Spatial navigation and episodic-memory tests in screening of dementia.
................................. 35
Krištofiková Z., Ort M., Helešic V., Bureš J., Řípová D.:
Sodium azide and animal models of Alzheimer disease. Part I –
Chronic subcutaneous application to young rats, behavioral tests
and biochemical brain analysis of young animals
. ................................................................. 39
Kukal J., Bartoš A., Řípová D.:
Radial approach to 3D magnetic resonance morphology of brain
in Alzheimer disease classification
. ..................................................................................... 43
Bareš M., Kopeček M.:
The treatmentresistant depression – introduction to definition
and classification
. .............................................................................................................. 45
Preiss M., Dušánková E., Šóš P., Kučerová H., Štěpánková H.,
Hendrychová Y., Strunzová V.:
Performance variability in patients with depressive disorder
during hospitalization and in remission
. ................................................................................ 50
Kopeček M., Brunovský M., Novák T., Tišlerová B., Horáèek J., Höschl C.:
The effect of cerebellar repetitive transcranial magnetic stimulation
on electrical brain activity detected by low resolution electromagnetic tomography
. ................ 54
Novák T., Stopková P., Fridrichová H.:
Bipolar disorder case registry
. ........................................................................................... 60
Čermák J., Mohr P., Španiel F.:
Cerebral lateralization and schizophrenia
. .......................................................................... 63
Holub D., Motlová L., Rodriguez M., Dragomirecká E., Preiss M., Čermák J.,
Ungrmanová M., Nechutná R., Kaňková Š.:
Postnatal latent toxoplasmosis in schizophrenia:
Cognitive and psychopathological correlates
. ...................................................................... 66
Brunovský M., Bareš M., Kopeček M., Stopková P., Novák T., Krajča V.,
Závěšická L., Tišlerová B., Šóš P.:
The response-specific changes in EEG tomography (LORETA)
after 1 and 4 weeks of treatment in patients with drug-resistant depression.
.......................... 71
Škrdlantová L., Horáèek J., Dockery C.:
The influence of transcranial magnetic stimulation (TMS) on memory.
.................................. 80
Praško J., Bareš M., Horáček J., Kopeček M., Novák T., Pašková B.,
Tišlerová B., Vašková K., Záleský R.:
rTMS in obsessive compulsive disorder non-responding to SSRIs
. ........................................ 89