Tigis

AVN 1/2018
AVN 1/2018

AVN 1/2018 (1)

AVN 1/2018

Editorial...................................................................................................................1
Obsah......................................................................................................................3
Původní práce
Vliv nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů na BK virovou reaktivaci v časném
potransplantačním období – pilotní studie
Karel Krejčí, Tomáš Tichý, Jana Bednaříková, Kamil Žamboch, Jiří Orság,
Miroslav Hrubý, Josef Zadražil.....................................................................................6
Přehledné články
Hypertenze, ledviny a okolí – co jsme se v poslední době naučili z renálních denervací
Věra Čertíková Chábová.............................................................................................13
Význam reziduálnej renálnej funkcie u pacientov s terminálnym zlyhaním obličiek
Slavomíra Valachová, Eva Bullová...............................................................................18
Akutní poškození ledvin následkem lékové toxicity
Jan Vachek, Vladimír Tesař........................................................................................25
Nové poznatky v etiopatogenéze autozómovo
dominantnej polycystickej choroby obličiek
Gabriela Hrčková, Katarína Skalická, László Kovács....................................................29
Rozhovor................................................................................................................34
Zprávy....................................................................................................................36
Pokyny autorům.....................................................................................................40

 

Editorial...................................................................................................................1
Contents..................................................................................................................3
Original Papers
Effect of calcineurin inhibitors nephrotoxicity on BK viral reactivation
in the early posttransplantation period – pilot study
Karel Krejčí, Tomáš Tichý, Jana Bednaříková, Kamil Žamboch, Jiří Orság,
Miroslav Hrubý, Josef Zadražil.....................................................................................6
Reviews
Hypertension, kidneys, and surroundings – what we have recently
learned from renal denervations
Věra Čertíková Chábová.............................................................................................13
The meaning of residual renal function
among patients with end-stage renal disease
Slavomíra Valachová, Eva Bullová...............................................................................18
Drug-induced acute kidney injury
Jan Vachek, Vladimír Tesař........................................................................................25
New advances in the etiopathogenesis of the autosomal dominant
polycystic kidney disease
Gabriela Hrčková, Katarína Skalická, László Kovács....................................................29
Interview................................................................................................................34
News......................................................................................................................36
Instructions for authors...........................................................................................40